Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folke skole UU Kom- mune Alder Tværs Udd Instit/ Prod. UV assistent

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folke skole UU Kom- mune Alder Tværs Udd Instit/ Prod. UV assistent"— Præsentationens transcript:

1 Folke skole UU Kom- mune Alder Tværs Udd Instit/ Prod. UV assistent
0 ulovligt fravær Mentor til 15-17 årige Flere EGU pladser Social mentor U D A N E L S 95 % Netværks- grupper Uddannelses pulje Indsats på tværs UTA- Styregruppe Ungeteam Mentor Aftaler Mentor 9. kl. Job med udd.perspektiv Klar til uddannelse 12 år 15 år 18 år 24 år Hold fast Unge- netværk Fælles psykolog Projekt Fokus Integrations konsulent Ny styrket indsats fra 2009 – Skive-modellen Lektie café Tutor Ung-til-ung Spec.pæd støtte Unge koordinator Mentor Lærlinge projekt PH

2 Ungepakke 2010 Uddannelsesparathed!!
Kun standardvejledning til de fleste (70 %) E-vejledning Individuel vejledning kun til fokus-elever (30 %) Farvel til klasse Erhvervspraktik evt. også i 8. klasse igen Mentor i overgangen (10 % har ret til støtte) Særlige forløb til de ikke-uddannelsesparate (10 %) Unge-ydelse kan fjernes, hvis den unge ikke følger sin uddannelsesplan

3 Standard-vejledning (70 %)
Brobygningsaktiviteter klasse Uddannelsesplaner klasse E-vejledning og Fælles info Uddannelsesaftener Åbent-hus Gruppe-samtaler For denne gruppe er klasselæreren en endnu vigtigere vejleder end tidligere.

4 Handling for udsatte elever
Særligt tilrettelagte forløb Netværksgrupper Erhvervspraktik Mentor i 9. klasse Samtaler

5 Netværksgrupper Unge med ondt i livet kl. En UU vejleder samt en lærer. Aktivitetseksempler: Gruppesamtaler/individuelle samtaler Madlavning Ridning Tur til stranden med bål Bowling Biografen Skive Badeland (og motionscenter) ”Gæstelærer ” Joan fra Oddense Ungdommens uddannelsesvejledning – en del af Skive Kommune, fysisk på det nye rådhus. Fornemste opgave er at unge får en ungdomsudd. Regeringens mål er at 95% af unge får en ungdomudd. I Tallet for Skive kommune – ca. 82% (landsgennemsnittet er 80%). Uddannelsesvejledningen i 6. klasse består dels af UEA og arbejde med udd.bog. Synes I det er tidligt at arbejde med uddannelse? Mål: eleverne og jeg kommer til at kende hinanden. Eleverne bevidst om deres stærke sider, interesser – hvad der er vigtigt for dem – drømme. Laver nogle opgaver sammen der handler om dem. Derefter samtaler i grupper. Fx venskab. Taler ikke uddannelse før 8. klasse.

6 Evaluering Pigerne har fået det bedre
De har fundet nye handlemuligheder i tilspidsede situationer De har fundet nye venner Over halvdelen er gladere for at gå i skole 8 af 10 har fået mere selvtillid 9 af 10 er blevet bedre til at tackle mobning og kommentarer Ungdommens uddannelsesvejledning – en del af Skive Kommune, fysisk på det nye rådhus. Fornemste opgave er at unge får en ungdomsudd. Regeringens mål er at 95% af unge får en ungdomudd. I Tallet for Skive kommune – ca. 82% (landsgennemsnittet er 80%). Uddannelsesvejledningen i 6. klasse består dels af UEA og arbejde med udd.bog. Synes I det er tidligt at arbejde med uddannelse? Mål: eleverne og jeg kommer til at kende hinanden. Eleverne bevidst om deres stærke sider, interesser – hvad der er vigtigt for dem – drømme. Laver nogle opgaver sammen der handler om dem. Derefter samtaler i grupper. Fx venskab. Taler ikke uddannelse før 8. klasse.

7 Særlige UV-forløb - §9.4 ”Skolens leder kan med inddragelse af UU tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen….” Er en del af elevens samlede undervisning Kan indeholde kombination af undervisning og ulønnet praktik Har som mål: Inklusion Dele af fagrækken kan undviges, men eleven skal undervises i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi Eleven er omfattet af Statens Erstatningsordning (Ulønnet praktik) Oplæg sendes til skolelederne

8 Særlige UV-forløb - §33.4-7 Kun i helt særlige tilfælde
Skolens leder kan godkende, at en elev opfylder undervisningspligten helt eller delvis ved erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse og ved særligt tilrettelagte forløb, når det vurderes at være til elevens bedste. §33.5: Minimum dansk og matematik og ulønnet praktik §33.7: Helt eller delvis: Skolens leder beslutter, hvilke prøver eleven evt. skal aflægge. Eleven arbejder på en arbejdsplads Oplæg sendes til skolelederne

9 Mentor i 9. klasse - Målgruppe
Unge med manglende kontakt til ansvarlige voksne, og som derfor har brug for opfølgning i hverdagen. Ex. på karakteristika: Meget fravær i skolen Ondt i livet Ensomhed Dårlige relationer til kammerater Misbrug Små-kriminalitet Problemer i familien: Vold, misbrug, omsorgssvigt Voldsomme hændelser, fx dødsfald, skilsmisse

10 Mentor i 9. klasse – Afgrænsning af målgruppen
Mentorordning tilbydes normalt ikke til elever med følgende beskrivelse: Store faglige problemer Elever i specialklasser eller modtageklasser Elever, som har en støtte-/kontaktperson via Familieafdelingen Elever med særlige handicaps Elever med forstyrrende adfærd Elever, der i forvejen har en støtte-/kontaktperson

11 8. Klasse Elev- og uddannelsesplan
Tid UU Skole Forår (I 7. kl.) Vejleder deltager på teammøde: Elever med særlige vejledningsbehov (fra dag 1 efter sommerferien?) Årsplan for vejledningsaktiviteter Vejleder deltager med ca. 20 min. oplæg på forældremøde i efteråret Vejleder præsenterer årets gang, Ungdomsuddannelserne, og diverse vejledningsværktøjer for klassen Samtaler med elever med særlige vejledningsbehov Først i november: Intro til elev- og uddannelsesplan og brobygning.net Først i december: Gennemgang af introduktionskursustilbud på Brobygning.net Forbehandling: Øvelse til projektuge om ’Fremtid og uddannelsesmuligheder’? Samtaler med elever med særlige vejledningsbehov angående introduktionskursus Medio januar: UU modtager tilmeldingssedler fra skolen og koordinerer En uge i februar/marts: Introduktionskursus Efterbehandling (Skolen) Gruppesamtaler Opdatering af elev- og uddannelsesplan, herunder tanker om ekstra brobygning og praktik i 9. kl. Efterår Vejleder deltager med ca. 20 min. oplæg på forældremøde og orienterer om vejledningsforløb i kl. Der aftales deadlines og u-plan påbegyndes Elevplan udarbejdes Forår Vejleder deltager på teammøde. Emne: Samordning af elev- og udd.plan Fortsættelse af U-plan efter Intro-kurser og med baggrund i elevplan Elevplan?? Årsplan med vejledningsaktiviteter i 9. kl Skole-/hjem samtaler, hvor elev- og udd.plan indgår Slutning af 8. kl. Mentorindstillinger

12 9. Klasse Elev- og uddannelsesplan
Efterår Brobygning uge 40 Uddannelsesplanen fortsættes Elevplan? Skole-/hjem samtaler? November Uddannelsesaften Gruppesamtaler med uafklarede Vejleder deltager på teammøde Samordning af elev – og uddannelsesplan. (Fokus på elever med særlige behov) Forår (Januar) Før skole-/hjem samtaler og åbent hus Uddannelsesplan gøres færdig for de flestes vedkommende. Gruppesamtaler med uafklarede/samtaler med elever med særlige vejledningsbehov 1. april Deadline for aflevering af uddannelsesplan og tilmelding til næste år Sommer Vejleder sikrer god overgang for usikre elever

13 Aftalt med skolelederne
Uddannelsesaften: Obligatorisk og omlæg uv-tiden Introduktionskurser 8. klasse – obligatorisk! Lærerne deltager i et antal timer pr. klasse (God orientering om uddannelser) Klasselærerkursus kl. – kl Elev- og uddannelsesplan: Forløb aftales på teammøde Brobygning 9. klasse: Kun for uafklarede elever. Resten af klassen har undervisning. Aftales på teammøde, så lærerne ved, hvem der er væk.. Erhvervspraktik for hele klasser: UEA-aktivitet, ikke UU. Netværksgrupper: UU fortsætter gerne – og anbefaler udvidelse!! En lærer skal deltage Udpege fokus-elever – UU med til skole-hjem samtale kun med disse elever Pædagogisk dag i august: Uddannelsesparathed – i dialog med ungdomsuddannelserne? Aftalt med skolelederne

14 Tre-parts møder Frafald fra x skole Brugertilfredshed 9.-10. klasse
UU-vejleder med på afdelingsmøder. Der indgås årlig samarbejdsaftale mellem UU Skive og den enkelte folkeskole angående Årets vejledningsaktiviteter Elev- og uddannelsesplan kl. Forældreorienteringen Særlige undervisningsforløb Tilbud om mentor i 9. klasse Evt. særligt projekt ”Netværksgrupper” Tre-parts møder

15 Dialogmøder mellem ungdomsuddannelser og grundskoler
Ungdommens Uddannelsesvejledning skal forestår arrangementer, hvor institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser og alle grundskolerne i området mødes og udveksler informationer, og hvor tilbagemeldingen skal gives…..


Download ppt "Folke skole UU Kom- mune Alder Tværs Udd Instit/ Prod. UV assistent"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google