Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Infomøde om ungepakken Skive

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Infomøde om ungepakken Skive"— Præsentationens transcript:

1 Infomøde om ungepakken Skive

2 Dagens program Baggrund Ungepakkens indhold Hidtidige erfaringer i Skive Udmøntning af ungepakken Debat og afslutning

3 Unge-tal Skive Ikke i uddannelse Kontanthjælp 18-24 år 1.-4.-06
16 år 6 % 5 % 2 % 17 år 12 % 11 % 8 % 18 år 18 % 15 % 14 % Kontanthjælp år Ledig 32 58 104 82 Ledig + andre problemer 80 93 209 200 I alt 112 151 (4.1 %) 313 (8 %) 282 Vigtigste måletal. Nu: Nye mål??

4 Ledige unge (i gråzonen)– hvem er de?
Negativ skolegang Svage sociale kompetencer Svag familiebaggrund Lav selv-opfattelse (Urealistiske, ensomme, ingen visioner) Virkelig meget bøvl derhjemme Har det svært med den stigende individualisering CEFU: Marginalisering: Det går godt for de fleste, men de udsatte unge: Det er mit eget ansvar… min egen skyld, når det går galt. Selvfølelsen er under hårdt pres, og mange har psykiske problemer eller ”ondt i livet”

5 338 ledige år

6 Det særlige ved ungepakken
Fra to forskellige ministerier: Undervisningsministeriet Beskæftigelsesministeriet Pålægger kommunerne (Jobcenter og UU-center) et forøget ansvar for de årige. Sætter særligt fokus på uddannelse

7 Fra Beskæftigelsesministeriet
Styrket samarbejde mellem UU, uddannelsesinstitutioner og Jobcenter Aktiv indsats til unge årige: Virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering, mentor, uv-matr. og arbejdsredskaber Strakstilbud til årige Mentorstøtte til unge årige i ordinær uddannelse Læse-/skrivetest – og tilbud ”Ny chance til unge” – flere unge m. lang ledighed i virksomhedsrettet tilbud

8 Fra Undervisningsministeriet
Alle årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mm. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan pligten opfyldes Kommunen fører tilsyn med, om pligten overholdes UU skal vurdere, om eleverne er uddannelsesparate ved overgangen til ungdomsuddannelse Øget vejledning fra UU i overgangen, så flere fastholdes Kommunen skal tilbyde særlige forløb for årige, som ikke er uddannelsesparate UU skal bruge mindre tid på elever, der kan selv, i klasse Ny E-vejledning

9 Pligten opfyldes, når den unge deltager i….
• Fuldtidsuddannelse i Danmark eller udlandet. • Lønnet beskæftigelse på min. 18 timer om ugen. • Forpraktik, trainee-aftaler, integrationsstillinger og tilbud efter lov om aktiv beskæftigelse. • Au pair-ophold i udlandet. • Foranstaltninger efter lov om social service – anbringelse udenfor hjemmet. • Tilbud og særlige forløb til årige etableret af kommunalbestyrelsen. • Andre uddannelses- og beskæftigelsesforløb med et forberedende og udviklende formål aftalt mellem den unge, forældrene og UU.

10 Ungepakken og Skive 2010 Samarbejde: Skive-modellen
Fælles aftale om uddannelsesparathed Aftale om overgang fra folkeskole til uddannelse Særlige forløb årige: Projekt ”FOKUS” Kommunalt samarbejde: Projekt ”Opgangen” Strakstilbud: Aktivering fra dag 1 Aftale om de årige – Jobcenter/UU Aftale om mentorstøtte til unge i uddannelse 18-29

11 Aktører i unge- indsatsen
Fra PR om Ungepakken: Mange aktører skal samarbejde om de årige!

12 Folke skole UU Kom- mune Alder Tværs Udd Instit/ Prod. 10. ekspres
0 ulovligt fravær Mentor til 15-17 årige Flere EGU pladser Social mentor U D A N E L S 95 % Ondt i livet Klar til uddannelse Indsats på tværs UTA- Styregruppe Ungeteam Mentor Task force Aftaler Mentor 9. kl. Unge godt I gang Op gangen 12 år 15 år 18 år 24 år Hold fast Unge- netværk EUD Psykolog + koordinator Sundhed Projekt Fokus Integrations konsulent Ny styrket indsats fra 2009 – Skive-modellen Stifinder Tutor Ung-til-ung Spec.pæd støtte Unge koordinator Mentor Vejleder PH Lærlinge projekt PH

13 Aftale mellem UU og Jobcenter: 15-17 årige
Mentor Virksomhedspraktik Motion Psykolog Ansvar: UU Skive Forebygge k-hjælp

14 Særlige forløb for de 15-17 årige: FOKUS
Ingen pakker, men individuelt tilrettelagt Individuelle forløb på de tre erhvervsskoler Tieren Produktionsskole Mentor fra UU følger den unge, også ved skift Praktik, evt. med arbejdsdusør Praktik Forældre indkaldes til møde med UU 17-års møder Forebygge k-hjælp

15 Kommunale aktører Projekt ”Opgangen”

16 Aftale mellem UU og Jobhuset: 18-29 årige på kontanthjælp, Match 1
UU i Jobhuset Nye ansøgere henvises til UU Særlig UU-indsats for ”passive” unge, fx mentor, praktik, korte uddannelsesforløb Fortsat straks-aktivering Samarbejde mellem UU, sagsbehandlere og jobkonsulenter

17 Ungepakken og Skive – Nye mål

18 Vejen mod de 95 % Erfaringsopsamling fra partnerskabet mellem KL, regeringen og kommunerne. Rapporten fremhæver en række udfordringer: Den forvaltningsmæssige brudflade i forbindelse med at den unge fylder 18 år Et bredt tilbud om hjælpeforanstaltninger og støttemuligheder indenfor forskellige lovgivninger Den kommunale sagsbehandling kan trække ud, og det kan være vanskeligt at få fat på de rigtige personer Samarbejdet internt og eksternt i kommunen (organisering, struktur og koordinering) Mette A.

19 Vejen mod de 95 % Anbefalinger
Politisk ejer- og lederskab (vi vil det, vi tør det og vi gør det!) Udarbejdelse af en helhedsorienteret ungdomspolitik - væsentligt at arbejdet med at nå målsætningen er tværgående Ledelsesmæssigt fokus på faggrænser og forskelligheder Fokus på det interne og eksterne samarbejde (kommunalt og med ungdomsuddannelserne og andre relevante aktører) Fra barn til voksen: Fokus på 18 års grænsen (større fælles ansvarlighed når den unge overgår fra børn og ungeafsnit til voksenafsnit – stor forskel i tænkning og tilgang) Etablering af tværgående organer på alle niveauer – bedre koordinering mellem forvaltninger, arbejdsgange og procedurer Overblik og koordinering af de mange hjælpeforanstaltninger og støttemuligheder (herunder mentorordning) Fortsætte diskussionen af og igangsætte udviklingsarbejde med henblik på at afdække fordele og ulemper ved etablering af egentlige ungdomsforvaltninger Mette A

20 Vejen mod de 100 % i Skive Kommune
Skive kommune på forkant – initiativer der understøtter målet og imødegår de særlige udfordringer Sammenhængende børnepolitik med fælles mål Styregruppe for ungeindsatsen i Skive kommune Etablering af unge-team (et rådgivende organ) Fokus på gruppen af ”udsatte unge” / ”unge med ondt i livet” Politisk vedtaget anbringelsesgrundlag Etablering af Multi (korps af ungdomskonsulenter) Projekt ”Opgangen”: Kommunalt taskforce som understøtter en hurtigere og smidigere sagsbehandling samt en blød overgang fra barn til voksen Mette A

21 Spørgsmål og debat Tak for i dag

22

23 Mentor Klar til uddannelse

24 Standard-vejledning (70 %)
Brobygningsaktiviteter klasse Uddannelsesplaner klasse E-vejledning og Fælles info Uddannelsesaftener Åbent-hus Gruppe-samtaler For denne gruppe er klasselæreren en endnu vigtigere vejleder end tidligere.

25 Handling for udsatte elever
Særligt tilrettelagte forløb Netværksgrupper Erhvervspraktik Mentor i 9. klasse Samtaler

26 UP – det bliver du – sammen med andre og sammen med dit uddannelsessted.
De fleste elever fra klasse er uddannelsesparate UU skal vurdere alle elevers uddannelsesparathed, i samarbejde med lærerne, og denne proces starter i 8. klasse. Ikke en overraskende besked den 1. marts i 9. klasse! Ungdomsuddannelser og UU - meget enige om, at der til sidst kun vil være ganske få, der bliver vurderet ikke-uddannelsesparate. Hvis en elev vil på en erhvervsskole, vil vi meget sjældent forhindre det. I stedet er udfordringen, at vi alle i fællesskab støtter eleven i at blive klar, både i folkeskolen og senere i uddannelsen. Vi vil gerne lade dem gøre deres egne erfaringer. Hvis det ikke holder, så er der et godt solidt sikkerhedsnet til at samle dem op - og undgå, at den unge føler sig som en fiasko. Opmærksomhedspunkter: Socialt – personligt - fagligt Uddannelsesparat

27 Overgang fra folkeskole til uddannelse
UU Skive er repræsenteret på alle åbent-hus arrangementer i området UU Skive udpeger en kontakt-vejleder til hver lokal uddannelses-institution. Individuelle overleveringsmøder mellem UU Skive og hver enkelt institution omkring frafaldstruede unge. Uddannelsesstedet kan invitere til møde mellem UU Skive, forældre og unge, som er frafaldstruede inden start. UU Skive sender sms til udvalgte unge få dage før udd.start. UU Skive deltager i evt. velkomstmøder på uddannelsesstederne På første dag på hver uddannelse kontaktes UU Skive ang. elever, der ikke er mødt. Det aftales, hvem og hvordan man får fat i de unge I mentor-samarbejdet drøftes konkrete unges uddannelsesstart Andre kommunale afdelinger, fx Familiesektionen og Specialrådgivningen, kan også inddrages i overleveringen, hvis det vurderes, at en ung har behov for særlig støtte.

28 Folkeskolen Ulrik? Fx AKT, bekymrende fravær, Usk., Tieren, overgangen, elev- og udd.planer

29 Politiske citater


Download ppt "Infomøde om ungepakken Skive"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google