Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Besparelser og effektivisering 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Besparelser og effektivisering 2013"— Præsentationens transcript:

1 Besparelser og effektivisering 2013

2 Bruttokatalog til besparelser 2013

3 Teknik & Miljø, Beredskab, Sundhed & Ældre, Social & Familie og Jobcenter

4 Teknik, Miljø og Beredskab

5 Teknik, Miljø og Beredskab (I)
Reduceret budget til central bygningsvedligeholdelse. Besparelsen vil medføre at der kun kan udføres mindre reparationer, og at vedligeholdelsesarbejder derfor må indgå i prioriteringen af de anlægsbeløb som er afsat til bygningsvedligeholdelse. Reduceret budget til Danmarks Miljøportal. Udgiften er mindre end budgetteret og derfor kan budgettet reduceres uden konsekvenser. Reduceret budget til asfalt og slidlag. Besparelsen kan også søges opnået ved indgåelse af en længerevarende kontrakt med en leverandør af asfaltarbejde. Reduceret driftsbudget til broer, tunneller og autoværn: driftsbudget til området reduceres. Der vil blive indført restriktioner for trafikken på en del bygværker i den nærmeste årrække. Det vil ske i form af nedsættelse af tilladt akseltryk.

6 Teknik, Miljø og Beredskab (II)
Reduceret driftsbudget til mindre vejreguleringer: driftsbudget til området reduceres, så vejreguleringer i højere grad skal finansieres via anlægsbevillinger. Byrådet har tidligere besluttet at iværksætte en analyse af Vej, park og Natur-området med henblik på konkurrenceudsættelse af området. Besparelsen er beregningsteknisk opgjort til 3,5 mio. kr. Der udarbejdes en analyse af serviceniveauet og tilrettelæggelsen af Nyborg Kommunes beredskab, som beregningsteknisk forudsættes at give en årlig besparelse på beredskabet på 1,0 mio. kr.

7 Sundhed og Ældre

8 Sundhed og Ældre (I) Ophør af den forebyggende indsats vedr. mundhygiejne på skoler: indsatsen vil fremover i stedet intensiveres, når barnets tandstatus og mundhygiejne vurderes ved de regelmæssige undersøgelser. Da stillingen som leder af sundhedsplejen er vakant pr. 1.september er det administrativt besluttet, at sundhedsplejen og tandplejen fremover ledes af overtandlægen. Reduktion i befordringsrammen til genoptræning efter endt behandling på sygehus, da forbruget i de senere år har været mindre end budgettet.

9 Sundhed og Ældre (II) Strukturrapporten på ældreområdet "Klar til fremtiden” foreslår at etablere et Rehabiliteringscenter med rehabilitering, akutstuer, specialenhed for demente og turnusborgere i det nuværende Plejecenter Jernbanebo. Som en følge heraf skal Højvangen lukke. Det foreslås nu at fremrykke planerne for etablering af Rehabiliteringscenteret til medio Yderligere sker der ingen udbygning med 28 pladser i Ullerslev og Vindinge som forslået i analysen, og der lukkes 10 pladser på Rosengården.

10

11

12 Sundhed og Ældre (III) Ny plejecenterstruktur resulterer i mindreindtægt på køkkenområdet. Ny plejecenterstruktur medfører udgifter til deponering, da kommunen overtager 25 lejemål på Jernbanebo. Der er ved ansøgning om midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepuljer søgt om fritagelse fra deponering. Nedsættelse af rengøring, hvor forslaget går ud på at nedsætte visitationstid med 10 minutter fra 45 til 35 og fra 30 til 20 minutter hver 14. dag.

13 Sundhed og Ældre (IV) Rengøring hver 3. uge eller hver 4. uge. Til ydelsen rengøring visiteres der individuelt efter borgerens funktionsniveau, dog max. 45 eller 30 minutter hver 14. dag. Dette foreslås ændret til hver 3. eller 4. uge. Ændring i visitationspraksis til bad. Der er i alt 163 borger i Nyborg Kommune der får mere end et bad om ugen. Hovedparten af dem, 109 borgere får 2 bad om ugen, 32 får 3 bad om ugen, 15 borgere får 5 bad om ugen og 7 borgere får 7 bad om ugen. Der foreslås ændring i visitationspraksis, således at borgere kan blive visiteret til morgen toilette hver dag og i sammenhæng hertil til et bad om ugen. Harmonisering af teknisk servicemedarbejderne til en mere ensartet standard på plejecentrene.

14 Social & Familie og Jobcenter

15 Social & Familie Forebyggelse af anbringelser: budgettet til anbringelser af børn og unge reduceres med 2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. anvendes til ansættelse af 2 administrative sagsbehandlere, således der arbejdes endnu mere forebyggende end i dag. Ændret organisering af udsatteområdet: ledelsen af socialpsykiatrien, behandlingscenteret og alkoholbehandlingen samles under 1 leder, hvilket giver en mere helhedsorienteret indsats. Nedlæggelse af 2 § 99 kontaktpersonsstillinger indenfor psykiatrien: Stillingerne nedlægges på grund af arbejdsmangel inden for dette område. Den ene stilling anvendes til myndighedsområdet for de udsatte voksne, da der her er øget behov for arbejdskraft. Der er i dag enkeltmandsprojekter, der med økonomisk fordel kan samles i en bygning i Nyborg Kommune. Konsekvenserne ved at samle 3 borgere med særlige behov på samme matrikel, vil være at der kan ske en øget faglig sparring mellem personalet til gavn for de enkelte borgere, og såfremt borgerne ønsker det, kunne der være socialt samvær.

16 Jobcenter Rettidighedskravet er suspenderet i 2 år med mulighed for forlængelse, jf. økonomiaftalen. Den skønnede besparelse udgør kommunens udgift i 2011.

17 Skole & Dagtilbud, Kultur & Fritid

18 Skole & Dagtilbud og Kultur

19 Skole & Dagtilbud (I) Lærernes undervisningsfaktor er opgjort og aftalt til 2,21 i den nugældende læretids-aftale. Der indledes forhandling med lærerkredsen med det formål at søge faktoren ændret til 2,15, hvorved lærerne yder flere undervisningstimer. Ændringen svarer til ca. 20 yderligere undervisningstimer pr. lærer pr. år. Forældrebetalingen i SFO er fastlagt for Taksterne fremskrives årligt. For 2013 foreslås en øget stigning i forældrebetalingen, så stigningen udgør 14 %. Stigningen medfører øgede indtægter for 1,000 mio. kr. Tiltagene vedrørende kompetenceudvikling for personalerne på skoleområdet, som er finansieret af puljen ”Kvalitet i undervisningen” (7 mio. kr.) reduceres, Tilbuddet om SFO ophører for 3. klasse.

20 Skole & Dagtilbud (II) Fritidsklubberne, som er eftermiddagsklubberne under Ungdomsskolen lukkes. Klubben i Nyborg, Hyrdegyden, fortsætter dog i en reduceret udgave (20 børn) til de børn, der visiteres dertil jf. serviceloven. For almindelige børn er der således ikke længere klubtilbud. Ressourcetildelingen til specialundervisning på Rævebakkeskolen reduceres. Tidlig overgang fra daginstitution til SFO/skole: daginstitutionsbørnene starter i skole/sfo pr. 1. april. Ressourcetildelingen til daginstitutionerne reduceres, og ressourcetildelingen til skole/sfo øges.

21 Kultur & Fritid Der indføres gebyr for benyttelse af haller, klubhuse/ klublokaler, fodboldbaner mv. Følgende gebyrer er indregnet: Haller: gebyr pr. time på 50 kr. Gymnastiksale: gebyr pr. time på 30 kr. Lokaler: Gebyr pr. time 25 kr. Klubhuse: Gebyr pr. m2 50 kr. årligt Fodboldbaner: Gebyr pr. time 40 kr. Som alternativ til indførelse af gebyrer kan de tilskud, som ydes fra Kultur- og Fritidsudvalget, reduceres.

22 Erhvervs- og Udviklingsudvalget

23 Erhvervs- og Udviklingsudvalget

24 Økonomiudvalget

25 Økonomiudvalget (I)

26 Økonomiudvalget (II)

27 Økonomiudvalget (I) Personale/HR: Besparelsen opnås ved reduktion af lønbudget og budget til øvrig drift. Økonomiafdeling: Nedlæggelse af 2 konsulentstillinger. IT-afdeling: Visse leasingkontrakter ophører. Sekretariat: Rammebesparelse Teknik og Miljøafdeling: Gruppelederstilling genopslås ikke. Socialafdeling: Rammebesparelse Pleje og Omsorgsafdeling: Rammebesparelse Jobcenter: Analyse af ydelser og administration i jobcenteret forventes at medføre effektiviseringer. Sundhedsafdeling: Opsigelse af medlemskab af Sund By netværket

28 Økonomiudvalget (II) Borgerservice: Nedlæggelse af en lederstilling og ændring af ledelsesstrukturen i Borgerservice i forbindelse med at opgaver overgår til Udbetaling Danmark. Skole- og Kulturafdeling: Rammebesparelse. Børneafdeling: Rammebesparelse. Digitalisering: Det forudsættes i økonomiaftalen at kommunerne gennemføre effektiviseringer ved øget anvendelse af digitalisering og omlægning af arbejdsgange. Budgettet på selvstyrende områder reduceres med årligt 0,21% på alle selvstyrende områder svarende til samlet 1,5 mio. kr. Indkøbsbesparelse: Det forudsættes i økonomiaftalen at kommunerne gennemføre effektiviseringer ved optimering af indkøb og øget anvendelse af fælles indkøbsaftaler. Budgettet på selvstyrende områder reduceres med årligt 0,30% på alle selvstyrende områder svarende til samlet 2,1 mio. kr.

29 Tværgående (I) Bortfald af pulje til styrkelse af kvalitet i dagpasning (er tilført området tidligere). Teknisk tilretning af DUT-pulje fra tidligere år. Den tekniske tilretning af DUT-puljen vedrører ikke DUT-midler i forhold til nyt lov- og cirkulæreprogram for 2013. Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug: Det forudsættes, at der vil kunne opnås en årlig besparelse på mindst 2 mio. kr. ved yderligere nedsættelse af sygefraværet på visse områder og en reduktion af vikarforbruget samt  udbetaling af ekstratimer/merarbejde.

30 Tværgående (II) Gennemførelsen af besparelser og budgetforbedringer vil betyde en reduktion i grundlaget for opkrævning af forældrebetaling og takster m.v. Som følge heraf afsættes en pulje på 3,000 mio. til nedsættelse af indtægtsbudgetterne, tekniske korrektioner m.v. Der gennemføres en rammebesparelse ved bortfald af pris- og lønfremskrivning af lønninger og varekøb. Dette indebærer samtidig, at der ikke foretages en PL-fremskrivning af ressourcetildelingsmodeller indenfor bl.a. skoler, dagsinstitutioner, socialområdet og ældreområdet. Besparelsen svarer til 1,4 % af budgettet til løn og varekøb og udgør 0,7 % af samlede driftsbudget ex. renter.


Download ppt "Besparelser og effektivisering 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google