Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orienteringsmøde Mandag den 3. december 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orienteringsmøde Mandag den 3. december 2012"— Præsentationens transcript:

1 Orienteringsmøde Mandag den 3. december 2012
PCB på Skovlyskolen Orienteringsmøde Mandag den 3. december 2012

2 Velkommen v/Direktør Henning Bach Christensen Om PCB Grænseværdier og handlepligt Afværgeforanstaltninger v/Kommunelæge Tine Keiser-Nielsen Målinger og resultater v/Ejendomschef Elsebeth Tingleff Larsen Kommunal handlingsplan v/Områdechef Martin Tinning Spørgsmål

3 Om PCB Grænseværdier og handlepligt Afværgeforanstaltninger
v/Kommunelæge Tine Keiser-Nielsen

4 Hvad er PCB? PCB er en miljøgift, der har været brugt i byggematerialer – for eksempel fugemasse og termoruder – i bygninger opført mellem 1950 og 1977

5 PCB polychlorerede bifenyler
209 forskellige svært nedbrydelige kemiske forbindelser Opdeles blandt andet i Dioxinlignende og ikke-dioxinlignende Højt klorerede og lavt klorerede

6 PCB er en farlig miljøgift
Optages i kroppen via kosten, ved indånding eller gennem hudkontakt Ophobes i fedtvæv Nedbrydes meget langsomt Medfører ikke akut sygdom Kan ved langvarig eksponering påvirke hud, lever, immunsystem og nervesystem Kan virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende

7 PCB i befolkningen Generelt sker den største udsættelse af befolkningen for PCB via fødevarer. PCB ophobes i fødekæder. Fed fisk, kød, mælk og mejeriprodukter er de væsentligste kilder.

8 Aktionsværdier over 3.000 ng PCB/m3 luft
kræver handling uden unødig forsinkelse 300 – ng Der lægges en plan for på sigt at nedbringe koncentrationen til under 300 ng PCB/m3 luft under 300 ng Vurderes ikke at medføre forøget helbredsrisiko Sundhedsstyrelsen 2009

9 National PCB handlingsplan ”Handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger”
Vedtaget af regeringen i maj 2011 Fem fokusområder: PCB og sundhed Udbredelse af PCB i bygninger Håndtering af PCB i forhold til arbejdsmiljø og indeluft Håndtering af PCB holdigt affald Let tilgængelig vejledning og information:

10 National PCB handlingsplan – fortsat
PCB og Sundhed Vurdering af betydning af PCB i indeluften i forhold til kost (Farum Midtpunkt, 2011) mhp at vurdere om de nuværende aktionsværdier skal justeres. Vurdering forventes klar i 2013. Udbredelse af PCB i bygninger Udarbejdelse af værktøj til vurdering af risiko for PCB i bygninger. Værktøjet forventes at være klart i 2013. Håndtering af PCB i forhold til arbejdsmiljø og indeluft Kortlægning af erfaringer med PCB sanering og gennemførelse af forsøg med afhjælpningstiltag mhp udarbejdelse af SBi1)- anvisninger for afhjælpning af PCB. Anvisningerne forventes klar i 2013. 1) Statens Bygge-forskningsinstitut

11 Kan man gøre andet end at renovere?
Grundig hovedrengøring i kombination med en øget rengøringsrate Øget luftskifte, f.eks. ved øget udluftning eller ved at øge ventilationen Øget udeophold Reduceret temperatur Undgå opvarmning af fuger Undgå hudkontakt Erfaring viser, at tiltag kan reducere PCB-niveauet med 50%. (Frederiksberg Skole, Sorø)

12 Målinger og resultater
v/Ejendomschef Elsebeth Tingleff Larsen

13 Tilstedeværelse af PCB (generel info)
Primære kilder er bygningsdele, hvor PCB er tilsat (f.eks. PCB i fuger). Sekundære kilder er bygningsdele eller støv, som har optaget PCB spredt fra de primære kilder. PCB fordamper fra PCB-holdige bygningsdele og spredes derved til indeluften PCB i indeluften adsorberes (sætter sig på overfladen) støv PCB i støv og indeluft adsorberes på overfladen af f.eks. inventar, gulve og vægge. Med tiden migrerer PCB (flytter sig) ind i overfladen af inventar, gulve og vægge. PCB migrerer fra PCB-holdige materialer til tilstødende bygningsdele. F.eks. fra PCB-holdige fuger til tilstødende murværk. Indtrængningsdybde 1-10 cm.

14 Måling og måleusikkerhed (generel info)
Ved den kemiske analyse kvantificeres syv udvalgte PCB’er (PCB 28, 52, 101,118, 138, 153, 180), kaldet PCB-7. Ved omregning til totalindhold af PCB anbefales anvendt faktor 5. Der er generelt usikkerheder forbundet med måling og analyse af PCB i luft. Usikkerheden på den kemiske analyse kan være ±30 %. Derudover kommer usikkerheden ved omregning til den totale PCB-mængde. Idet målinger af PCB i indeluften ofte er enkeltmålinger, må der påregnes en usikkerhed på ±50 %. Ved lave PCB-koncentrationer må der påregnes en større usikkerhed end ved høje koncentrationer

15 NIRAS målinger nov. 2011 – fugeprøver OK, luftprøver ikke OK (følger ikke retningslinjer);
bl.a. ikke oplysninger om ventilationsforhold, udluftning, temperaturer mm. Bøgely Fuge: mg/kg, mg/kg Luft: 1960 ng/m3 Egely Fuge: mg/kg, 445 mg/kg Luft: 1038 ng/m3 Granly Ingen målinger Fyrrely Fuge: 55 mg/kg Luft: Ingen målinger Birkely Centralgang Fuge: 119 mg/kg, mg/kg, 123 mg/kg, mg/kg Luft: 2157 mg/kg Idræt og svømmehal Fuge: 39 mg/kg, 37 mg/kg, 432 mg/kg, mg/kg (dil.fuge), 0 mg/kg

16 NIRAS målinger nov. 2011 – kun fugeprøver vist
GOLDER målinger april 2012 – ventilation for max kraft Bøgely Fuge: mg/kg, mg/kg Luft: 500 ng/m3 Egely Fuge: mg/kg, 445 mg/kg Luft: 305 ng/m3 Granly Fuge: Ingen målinger Luft: 32 ng/m3 Fyrrely Fuge: 55 mg/kg Luft: 155 ng/m3 Birkely Luft: 43 ng/m3 Centralgang Fuge: 119 mg/kg, mg/kg, 123 mg/kg, mg/kg Luft: 34 ng/m3 (hj.kundskab), 280 ng/m3 (lærerværelse) Idræt og svømmehal Fuge: 39 mg/kg, 37 mg/kg, 432 mg/kg, mg/kg (dil.fuge), 0 mg/kg Luft: Ingen målinger

17 NIRAS målinger nov. 2011 – kun fugeprøver vist
GOLDER målinger april 2012 – ventilation for max kraft GOLDER målinger juni 2012 – ventilation ved normal drift (ingen vent. i centralgang) Bøgely Fuge: mg/kg, mg/kg Luft: 500 ng/m3 Luft: 800 ng/m3 Egely Fuge: mg/kg, 445 mg/kg Luft: 305 ng/m3 Luft: Ingen målinger Granly Fuge: Ingen målinger Luft: 32 ng/m3 Fyrrely Fuge: 55 mg/kg Luft: 155 ng/m3 Luft: 215 ng/m3 Birkely Luft: 43 ng/m3

18 NIRAS målinger nov. 2011 – kun fugeprøver vist
GOLDER målinger april 2012 – ventilation for max kraft GOLDER målinger juni 2012 – ventilation ved normal drift (ingen vent. i centralgang) Centralgang Fuge: 119 mg/kg, mg/kg, 123 mg/kg, mg/kg Luft: 34 ng/m3 (hj.kundskab), 280 ng/m3 (lærerværelse) Luft: 1050 ng/m3 (gang), 475 ng/m3 (lærervær.), 1100 ng/m3 (adm.) Idræt og svømmehal Fuge: 39 mg/kg, 37 mg/kg, 432 mg/kg, mg/kg (dil.fuge), 0 mg/kg Luft: Ingen målinger

19 Konklusion Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3 er visse steder overskredet og andre steder ikke. Der bør max gå 2 år (regnet fra nov. 2011) før arbejdet med varig løsning påbegyndes Arbejdstilsynets grænseværdi på ng/m3 for fuldtidsarbejde er ikke overskredet Forbedret ventilation vil kunne nedbringe koncentrationen af PCB i indeluften (med 95% sandsynlighed under grænseværdi på 300 ng/m3) Fjernelse af fuger nedbringer ikke PCB niveauet uden forbedret ventilation, da PCB’en via luften har kontamineret skolens indvendige overflader

20 Konklusion – fortsat Eksisterende ventilationsanlæg er udtjente, er ikke energioptimale og kan ikke levere det krævede luftskifte. Solafskærmning mod S og S-V vil medvirke til nedbringelse af PCB-niveau i årsmiddelværdi Ved udskiftning af ventilationsanlæg for centralgang/faglokaler skal tagbelægning fjernes. Tagbelægning på øvrige tage – Bøgely undtaget – er udtjent Fuger bør afdækkes for at undgå hudkontakt (”pillesikring”). Udføres i Bøgely, Granly og ved musiklokale

21 Kommunal handlingsplan
v/Områdechef Martin Tinning

22 Rudersdal Kommunes handlingsplan
Afværgeforanstaltninger Hovedrengøring Rengøring og justering af ventilationsanlæg Øget rengøringsfrekvens Adfærdsregulering Udeordning for alle elever i 10 og 12 frikvarter Øget udluftning Målinger November 2011, april 2012, juni 2012 Kommunikation Møder med Skovlyskolens bestyrelse Informationsbreve til forældre Løbende samarbejde om tiltag med embedslægen og arbejdstilsynet Løbende behandling og beslutning i politiske udvalg

23 Beslutning i Økonomiudvalget
24. august Iværksættelse af PCB-handlingsplan fase 1 Undersøgelse af anvendt fugemateriale og luftmålinger på Skovlyskolen Beslutninger i Kommunalbestyrelsen 29. august Iværksættelse af PCB-handlingsplan fase 2 Afdækning af effekt af hel-/delvis udskiftning af ventilationsanlæg på Skovlyskolen 28. november Iværksættelse af pilotprojekt - tiltag 1, del 1 Juni 2013: Udskiftning af ventilationsanlæg i Bøgely på Skovlyskolen Efter juleferie 2012: Opsætning af afdæknings- lister over fuger i Bøgely, Granly og ved musiklokale på Skovlyskolen

24 Udskiftning af ventilationsanlæg
Beslutning om udførelse af tiltag 1, del 2 og tiltag 2 afhængig af effektmålinger efter tiltag 1, del 1

25 Direktør Henning Bach Christensen
Spørgsmål Ordstyrer Direktør Henning Bach Christensen


Download ppt "Orienteringsmøde Mandag den 3. december 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google