Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks Biblioteksforening Virksomhedsplan 2009 Virksomhedsplanen er udarbejdet, så den afspejler Danmarks Biblioteksforenings ”Strategi 2006 – 2010”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks Biblioteksforening Virksomhedsplan 2009 Virksomhedsplanen er udarbejdet, så den afspejler Danmarks Biblioteksforenings ”Strategi 2006 – 2010”"— Præsentationens transcript:

1 Danmarks Biblioteksforening Virksomhedsplan 2009 Virksomhedsplanen er udarbejdet, så den afspejler Danmarks Biblioteksforenings ”Strategi 2006 – 2010” med tilhørende handlingsplan

2 A. Det biblioteks- og kulturpolitiske arbejde 1.Arbejde for at foreningens politikere og andre medlemmer er klædt på til at agere i forhold til aktuelle biblioteksspørgsmål  etablering af en vidensbank, herunder platformskift for hjemmeside og integration af www.DanmarksBiblioteker.dk www.DanmarksBiblioteker.dk

3 2.Følge samfunds- og biblioteksudviklingen A.en ny fælles folkebiblioteksvision, der afspejler kravene til biblioteket i det 21.årh. - Deltage i Kulturministeriets arbejde med en ny samlet biblioteksstrategi B.få alle landets kommuner til at tage stilling til en politisk behandlet og vedtaget bibliotekspolitik - Indsamle eksisterende, lokale bibliotekspolitikker og synliggøre dem i Vidensbanken C.følge op på folkebibliotekernes økonomiske situation - bl.a. med undersøgelser og analyser

4 Følge samfunds- og biblioteksudviklingen…fortsat D.nytænkning af folkebibliotekernes service, herunder udvidede åbningstider og differentieret betjening E.nytænkning af biblioteket og den sociale kapital, herunder bibliotekets rolle i læring, folkeoplysning og i social inklusion

5 Følge samfunds- og biblioteksudviklingen…fortsat F.arbejde for bibliotekernes rolle som borgerservicecentre G.indgå i arbejdet med udvikling af borgernes IKT-kompetencer og formidle til bibliotekerne H.samarbejde med regionsforeningerne om det nødvendige arbejde for bibliotekerne søger at deltage i samarbejdet omkring de regionale kulturaftaler

6 Følge samfunds- og biblioteksudviklingen…fortsat I.bakke op om det arbejde om forbedret markedsføring af bibliotekerne, som Styrelsen for Bibliotek og Medier har iværksat, og som DB deltager i - Iværksætte screeningsundersøgelser via konsulentfirmaer

7 Følge samfunds- og biblioteksudviklingen…fortsat J.tættere samarbejde mellem folke-og skolebiblioteker i forlængelse af Styrelsen for Biblioteker og Mediers rapport om ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn”. Projekt ” Aktiver i nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebiblioteker – nye pejlemærker i fremtidens biblioteks-betjening af børn”. Projektet har i 2008 fået økonomisk støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

8 Følge samfunds- og biblioteksudviklingen…fortsat K.forbedret biblioteksbetjening af handicappede dels på kommunal niveau dels på statsligt med afsæt i FN’s konvention om handicappedes rettigheder L.følge op på implementeringen af kvalitetsmålings- redskaberne. ”Kvalitetsmåling 2008 – et pilotprojekt” forventes afsluttet med konference i foråret 2009

9 Følge samfunds- og biblioteksudviklingen…fortsat M.tage initiativ til biblioteksrelateret forskning N.samarbejde med Danmarks Biblioteksskole, SDU og BCF, for en nytænkning af kompetencer hos personalet på bibliotekerne

10 3. Skabe og deltage i den politiske debat og sætte dagsordenen gennem lobby- og netværksarbejde over for stat, kommunale beslutningstagere og andre interessenter - Arbejde på at slå igennem i medierne gennem innovativ markedsføring - Lancering af DB’s nye vidensbank

11 4.Igangsætte undersøgelser af aktuelle problemområder med relevans for biblioteksvæsenet - Tendensundersøgelser i medlemskredsen om aktuelle spørgsmål udføres af DB - Større undersøgelser sker i samarbejde med relevante partnere

12 6. Arbejde aktivt i det internationale biblioteksarbejde A. Generelt •Forretningsudvalget får mulighed for aktiv deltagelse i det internationale biblioteks- arbejde •DB tilstræber engelske oversættelser af sin information - Engelsk resumé i Danmarks Biblioteker - Engelsk udgave af ”Biblioteksrummet”

13 6. Arbejde aktivt i det internationale biblioteksarbejde… fortsat •DB arbejder sammen med UNESCO og IFLA på opfølgningen af World Summit on The information Society •Videreføre kontakt/partnerskab med biblioteksforeningen i Malawi. Evt. samarbejde med biblioteksforeningen i Botswana afklares

14 6. Arbejde aktivt i det internationale biblioteksarbejde… fortsat b. IFLA og EBLIDA - IFLA Conference, Milano, august 2009 - Markedsføring af “Biblioteksrummet”

15 6. Arbejde aktivt i det internationale biblioteksarbejde… fortsat c. Nordisk - DB deltager i Nordisk samarbejde om forberedelse og udførelse af en Nord-syd konference i 2010 i forbindelse med SCECSAL konference i Botswana om ”Libraries Driving Access to Knowledge”, i samarbejde med IFLA’s president- elect, Ellen Tise - DB’s konsulenter deltager i faglige netværk med de øvrige nordiske biblioteksforeninger

16 8. I hver valgperiode arrangeres 1-2 konferencer om aktuelle kulturpolitiske problemstillinger -Forberedelse af Kulturkonference 2010 indledes

17 9. Udvikle samarbejde med organisationer uden for biblioteksverdenen med samme formål som DB -Samarbejde med Folkeoplysnings- organisationerne, se under afsnittet om konferencer

18 •Samarbejde med Foreningen Norden - samarbejde om udvælgelse af tema til det årlige nordiske projekt ”Skumringstid” - samarbejde med Foreningen Norden om en Nordisk Litterær Top 10

19 B. Foreningsudvikling a. Generelt 2.Det af repræsentantskabet (oktober 2008) vedtagne vedtægtsforslag sættes på dagsordenen for general- forsamlingen i marts 2009 5.Fortsætte det påbegyndte arbejde med revision af foreningens strategi

20 B. Foreningsudvikling a. Generelt…fortsat 6. Løbende sikre rammerne for interne udvalgs arbejde Alle DB’s interne udvalg skal evaluere deres arbejde i 2009 og indstille til Repræsentant- skabsmødet i oktober 2009, om deres arbejde skal videreføres efter nykonstituering af foreningen i 2010 og i bekræftende fald hvordan. Ligeledes evalueres DB’s eksterne repræsentation. Repræsentantskabsmøde - efterårets møde 2009 i Hjørring

21 B. Foreningsudvikling c. De regionale biblioteksforeninger -formand og direktør besøger i 2009 alle regionsforeningers bestyrelser - i samarbejde med de regionale biblioteks-foreninger arbejde på, at bibliotekerne situation bliver et tema for kommunalvalget i november 2009 samt arbejde for at gøre kandidaterne interesserede i at arbejde for biblioteker- nes sag

22 C. Aktiviteter 1.Årsmødet i 2009 ligger d. 11. – 13. marts i Aalborg og mødet afholdes på Aalborg Kongrescenter - I 2009 vil hovedtemaet være ”Bibliotekerne som lokomotiv i lokalsamfundets udvikling af viden, uddannelse og social kapital”

23 Årsmøde… fortsat f.Mindst 3 studerende fra Danmarks Biblioteksskole inviteres til at deltage i Årsmødet h.Det tilstræbes at temamøder på årsmødet tilgængeliggøres online

24 3. Elektronisk nyhedsformidling Den elektroniske nyhedsformidling skal i så vid udstrækning som muligt anvende aktuelle teknologier - Synliggørelse og tilgængeliggørelse af DB’s Vidensbank, herunder integration af www.danmarksbiblioteker.dk www.danmarksbiblioteker.dk - Deltage i interaktive fora

25 7. Konferencer –Konference om bibliotekerne og den sociale kapital, herunder service til særlige grupper –Konference i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd –Erhvervskonference 2. Konkretisering af anbefalingerne fra Erhvervs- konferencen i november 2008 udgår pga. aflysning i oktober 2008

26 7. Konferencer …fortsat –Konference om styrket samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker med afsæt i projektet ”Aktiver i nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebiblioteker – nye pejlemærker i fremtidens biblioteksbetjening af børn” –Konference om anbefalinger fra ”Kvalitetsmåling 2008 – et pilotprojekt”

27 8. Events Årets Bibliotekspris - Nyt initiativ fra DB for at synligere de mange spændende initiativer, der iværksættes i de danske folke- biblioteker -Uddeles enten i forbindelse med Årsmødet eller i løbet af efteråret

28 10. Studieture -DB arrangerer i samarbejde med de regionale biblioteksforeninger og de studerende på Danmarks Biblioteksskole 1-2 studieture

29 D. DB’s administration •Introduktion af ny direktør


Download ppt "Danmarks Biblioteksforening Virksomhedsplan 2009 Virksomhedsplanen er udarbejdet, så den afspejler Danmarks Biblioteksforenings ”Strategi 2006 – 2010”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google