Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861"— Præsentationens transcript:

1 Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861
1843 Tvangsdåb af baptisters børn 1845 Bonden Peter Larsen i arrest i Skjern for at prædike 1849 Grundloven med folkestyre og religionsfrihed

2 Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861
1853 Den første IM-forening stiftes på Sjælland 1858 Provst C.F. Rønne sad i bestyrelsen for den første forening for Indre Mission 1861 Indre Mission stiftes i Stenlille 1850 De første mormonmission-ærer ankommer til Danmark 1855 Sognebåndsløsning gøres mulig

3 Indre Missions historie gennem 150 år
Provst C.F. Rønne sad i bestyrelsen for den første forening for Indre Mission af 1853 og var initiativtager til den nye »Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark« i 1861 Stenlille skole, som dannede ramme om bevægelsens stiftende møde den 13. september 1861

4 1862 – 1869: Pioner- og afklaringstid
1861 Indremissionær Lars Hansen med bogtasken 1862 Vilhelm Beck bliver redaktør for Indre Missions Tidende 1865 Københavns Indre Mission stiftes 1869 Beck og de grundtvigske afbryder praktisk samarbejde 1868 Valgmenighedslov indføres 1864 Nederlag i krig, tab af Sønderjylland 1866 Det Danske Hedeselskab stiftes: Hvad udad tabes, skal indad vindes. Første brugsforening

5 Indre Missions historie gennem 150 år
Indremissionær Lars Hansen med bogtasken foran sin ejendom i Vildbjerg

6 Indre Missions historie gennem 150 år
Missionshuset Bethesda i København er opført 1882. Huset har dannet ramme om mange forskellige aktiviteter, som fx: Klub for smededrenge Overnatning for drankere Landskontor for Indre Mission Møder for døvstumme Redaktionslokaler for Kristeligt Dagblad I dag bruges den til fx: Forkyndende møder for voksne og unge Arbejdet i Internationalt Kristent Center Gratis danskundervisning for indvandrere Bethesdas Boghandel Administration for Københavns Indre Mission Vilhelm Beck (31 år), blev foreningens reelle leder og kom snart til at præge hele det danske kirkeliv gennem Indre Missions Tidende, hvor han blev redaktør i 1862. Denne forside af IMT er fra 1870, hvor oplaget var på eksemplarer

7 1870 – 1890: Indre Mission i fortsat vækst
Forsiden af Indre Missions Tidende nr. 1, 1870. 1871 IM’s første missionshus indvies i Randers 1871 Georg Brandes holder forelæsning i København og indleder det moderne gennembrud

8 Indre Missions historie gennem 150 år
Forsiden af Indre Missions Tidende nr. 1, Det år var der abonnenter på bladet, men dette blev fordoblet til i 1890. Bladet toppede med et oplagstal i 1945 på I 2011 er det ugentligt oplag på 7.700

9 1870 – 1890: Indre Mission i fortsat vækst
1881 Missionærerne får en præst som ”provst” 1881 Provst Vilhelm Bech bliver formand for bevægelsen 1883 IM nedsætter udvalg for børne- og ungdomsarbejde 1887 IM’s første højskole åbner i Nr. Nissum 1882 Hjeddings andelsmejeri opføres som den første i Danmark

10 Indre Missions historie gennem 150 år
Gennem sine prædikener sigtede Vilhelm Beck på at lede mennesker hen til nadverbordet, for nadveren var de troendes vigtigste nådemiddel, og folk skulle hverken komme af pligt eller vane, men fordi de vidste, hvad nadveren betød, og gerne ville have del i den Tidspunktet for den første højskole var ikke tilfældigt, for det skete kort efter, at IM var kommet i gang med et fremgangsrigt ungdomsarbejde. Nørre Nissum Højskole begyndte med 15 elever, hvis undervisning i begyndelsen foregik i præstegården

11 1890 – 1918: Den store vækkelsestid
1895 ”Kimer himmelklokker” 1896 Kristeligt Dagblad begynder at udkomme 1897 Første missionsuge og store vækkelse i Skjern 1898 Indre Missions bestyrelse i slutningen af 1800-tallet

12 Indre Missions historie gennem 150 år
Mennesker, der før havde opfattet kristentroen som blot og bar skolelærdom, fik det som hjerte-sag. Mennesker, der før havde opfattet kirkegang som en pligt ved bestemte lejligheder, brændte nu efter at være sammen om Guds ord i kirken om søndagen og til møder i ugens løb. En sådan udvikling er til alle tider sket for enkelte danskere, men i 1897 skete det for mange mennesker i Skjern, hvor det netop var en stor vækkelse. Her ses det gamle missionshus i Skjern Når et menneske havde overgivet sig til Gud og fundet fred i troen på nåden i Kristus, sang man i missionshuset: »Kimer Himmelklokker, der er fryd i dag, thi en sjæl kom hjem fra sult og nød«. Her er den gengivet i Hjemlandstoner fra 1895

13 Indre Missions historie gennem 150 år
Indre Missions bestyr-else i slutningen af 1800-tallet. Frederik Zeuthen (nederst i midten) afløste Vilhelm Beck som formand i Han var en bety-delig teolog og kirke-mand, 64 år gammel og velkendt med Indre Mission, som han hav-de siddet i bestyrelsen for i 22 år. Selv om bestyrelsen nu i langt højere grad end under Becks formands-periode var et team-arbejde, gik det videre som en arv fra Becks tid, at IM’s formand på en særlig måde udtalte sig på IM’s vegne i kirkelige og teologiske spørgsmål

14 1890 – 1918: Den store vækkelsestid
1901 Lukasstiftelsens hospital i København får tilknytning til IM 1901 Vilhelm Beck dør. Hans gravsten på Ørslev kirkegård med hans fyndord: ”Så længe jeg lever, vil jeg gale” 1911 Indre Mission får kvindeseminarium i Århus i jubilæumsgave 1912 Nordslesvigs Indre Mission splittes 1903 Menighedsråd indføres 1901 Det politiske systemskifte: Kongen udnævner en Venstreregering Første Verdenskrig. Danmark er neutral

15 Indre Missions historie gennem 150 år
Vilhelm Beck dør. Hans gravsten på Ørslev kirkegård med hans fyndord: »Så længe jeg lever, vil jeg gale« Beck var før sin død bekymret for foreningens fremtid, hvilket kom til udtryk i hans testamente, der hed: »Vil I nu være den Indre Mission tro?« I 1911 fik IM sit tredje og sidste seminarium, som var for kvinder. Tanken om et sådant seminari-um var født allerede i 1907, og der blev samlet ind over hele landet til denne sag. Seminariet blev placeret i Aarhus og begyndte sin undervisning i 1909 med 14 elever i en villa. En egen bygning blev indviet i 1910 og på IM’s 50-års-jubilæumsdag, 13. september 1911, blev seminariet over-draget IM som ejendom. Den første forstanderinde Astrid Blume udtrykte seminariets mål: »Troende, dygtige lærerinder ønsker kvindeseminariet at sende ud til vort folk. Gud lad det lykkes bedre og bedre, alt som dagene går.«

16 1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter
1920 Indre Mission opretter diakonskole i Århus Arbejdernes Bibelkredse stiftes 1922 Demokratiske bispevalg i stedet for kongelig udnævnelse 1920 Sønderjylland genforenes med kongeriget

17 Indre Missions historie gennem 150 år
Diakonsagen i Danmark var oprindeligt knyttet tæt til den kirkelige retning, der kaldes Tredje Retning eller Kirkeligt Centrum. Tilbage i 1800-tallet var det dem, der først drev diakonalt arbejde. Men vækkelserne sidst i 1800-tallet betød, at Indre Mission og grundtvigianismen voksede. IM blev derfor opfordret til at tage sagen op, og det resulterede i, at man i 1920 oprettede en diakonskole i Aarhus. Målet var at uddanne mandlige diakoner til tjeneste i kirken eller på de mange diakonale og sociale institutioner Soldaterne og arbejdet blandt disse har spillet en helt særlig rolle i IM’s historie. Allerede under krigen i 1864 var IM aktiv, og dette arbejde betød faktisk et gennembrud for foreningens arbejde. Arbejdet greb om sig, og der blev snart behov for særlige soldaterhjem. Her fejrer KFUMs soldatermission soldatens dag i 1936

18 Indre Missions historie gennem 150 år
Alkohol og spiritus var ikke noget tema i IM’s første tid. Men misbruget af alkohol og spiritus tog til i slutningen af 1800-tallet. Drukkenskab blev et problem i voldsom grad med store sociale og menneskelige omkostninger til følge. Hjem gik i opløsning, familier sendt på gaden, og mænd gik i hundene på grund af flaskernes indhold. Blå Kors kom til Danmark i Blå Kors blev – og er stadig – en vigtig medspiller i omsorgen for de alkoholramte danskere Sømandsmissionens »Bethelskibet« som blev indviet i 1881, lå fortøjet for enden af Nyhavn. Det rummede en kirkesal med plads til 300 mennesker samt et køkken og en læse- og skrivesal. Skibet var frem til 1906 Sømandsmissionens pionerskib i København. I 1904 købte missionens bestyrelse ejendommen i Nyhavn 22, hvor sømandshjemmet Bethel blev indrettet

19 1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter
1926 Bladet Tidehverv begynder at udkomme 1925 Danmarks Radio stiftes 1928 Hans Kirks ”Fiskerne” udkom første gang i 1928

20 Indre Missions historie gennem 150 år
Til Bording Sogn vest for Silkeborg kom i 1840’erne en sypige, der gik under navnet »Hellig-Stine«. Hun syede på egnens gårde, og den senere indremissionær Anders Stubkjær skriver følgende om hende: »Foruden pressejern, saks og hvad der hørte til, førte hun med sig en lille pakke indsvøbt i et rødt tørklæde og indeholdende Boyes Skatkiste, Brorsons Salmebog og et Ny Testamente.« Billedet viser titelbladet i Brorsons salmebog IM så det også som en del af sin opgave at genindføre tanken om det almindelige præstedømme i kirken. Luther havde talt om det og ønsket det, men af mange forskellige grunde havde lægfolket aldrig fået nogen stor rolle i den lutherske kirke. Først med vækkelserne kom lægfolket, og ikke mindst kvinderne, til at spille en stor rolle igen. Billedet er fra en husmoderlejr i Filskov omkring Denne lejr er siden ført videre i Grindstedkredsens kvindestævne, som også blev afholdt i 2011

21 Indre Missions historie gennem 150 år
Der var folk i IM, der meget bevidst arbejdede på at fremme interessen for Ydre Mission hos alle aldersklasser i IM. Pastor Asschenfeldt-Hansen udgav bladene »Missionsbudet« og »For mine små venner«, hvori han på børnenes niveau fortalte om arbejdet i Ydre Mission. Disse blade kom i meget store oplag og har været medvirkende til, at Ydre Mission kom til at stå stærkt i IM-kredse i den periode. Denne indsamlingsbøsse har stået i et missionshus og på skiltet står: Brødre og Søstre! I Kristus Jesus. Tænk paa de stakkels Hedninger Romanen »Fiskerne« af Hans Kirk udkom i 1928 og har nok siden været toneangivende for opfattelsen af IM i den brede danske befolkning. Det er en god fortælling om mennesker, men den er også præget af forfatterens kommunistiske udgangspunkt og er naturligvis ikke et helt billede af Indre Mission dengang og nu. Her er bogen i Tranebogsudgaven

22 1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter
1934 Christian Bartholdy bliver formand for IM 1936 IM ansætter første sekretær 1935 Oxford-gruppe-bevægelsen holder møder og deler vandene 1933 Stor socialreform 1940 Danmark besættes

23 Indre Missions historie gennem 150 år
Bartholdy og velfærdsstaten. Christian Bartholdy blev formand for Indre Mission i Han havde en erklæret positiv holdning til velfærdsstaten, og lagde meget vægt på, at Danmark fortsat skulle være et kristent land. Det betød, at De Ti Bud skulle holdes i hævd, og at der skulle vises social retfærdighed. Man skulle først vise retfærdighed, derefter kunne man vise godhed; man skulle ikke give arbejder-ne almisser og julegaver, men en retfærdig løn. Han lagde vægt på IM’s opgave med at forkynde ordet og var på den måde på »ordmissionens« side, når det gjaldt Indre Mission. De sociale opgaver skulle løses af den enkelte og politikerne

24 1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter
1946 Felix Film producerer sin første smalfilm 1949 Første stævne for Unge Hjem på Nyborg Strand 1953 En ny udgave af Hjemlandstoner udgives 1943 Biskop Fuglsang-Damgaards hyrde-brev mod jødefor-følgelser 1948 De første kvindelige præster ordineres 1945 Danmark befries 1949 Danmark tilslutter sig NATO

25 Indre Missions historie gennem 150 år
Felix film producerer sin første smalfilm i På billedet er en filmspole fra Felix Film fra den første tid. I 1950’erne var fremvisning af film med forkyndende eller undervisende indhold en arbejdsform, der virkede tiltalende og fornyende, og IM skabte sin egen platform på dette område under navnet Felix Film Bethesdas strengekor øver i Bethesda i København. Koret blev oprettet den 1. september 1951 af dirigent Henning Madsen, som ledede koret indtil Tilknytningsforholdet til Københavns Indre mission ophørte i 1992, og koret bærer nu navnet Musikkoret København

26 Indre Missions historie gennem 150 år
I IM’s sangtradition kom der også færre af de anglo-amerikanske sange med i den nye udgave af Hjemlands-toner fra 1953, mens de tre store danske salmedigtere vandt frem. Som i teologien i øvrigt ville man i denne periode satse på det teologisk solide på bekostning af åndelige sange. I den nationale stemning i årene efter besættelsen kom der også en række fædrelandssange med i Hjemlandstoner. På billedet er Brorson i fokus I Indre Mission havde man ikke som i de grundtvigske kredse problemer med eksamen. IM-skolemanden Janus Andreasen sagde i 1937, at det var det ægte kristelige, der var forskel-len mellem skolelivet på IM’s skoler og andre skoler, mens kundskaberne var de samme. I IM’s skoleverden var det intet særligt problem med eksamensskoler, og blandt IM’s venner var der også et stigende ønske om højere uddannelse. Her er en oversigt over IM’s skoler

27 1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter
1955 børn indskrevet i IM’s søndagsskoler 1961 Kristian Friis er formand i 100-års-jubilæumsåret 1956 Kristeligt Forbund for Studerende stiftes 1965 Bogen »Korset og Springkniven« udkommer

28 Indre Missions historie gennem 150 år
Fra 1978 fik den karismatiske bevægelse sit gennembrud i landet, også blandt folke-kirkepræster, og også biskop Henrik Christiansen, der var tidligere højskole-forstander på IM’s højskole i Haslev, var i 1981 positiv over for bevægelsen. IM’s formand Kristian Friis var meget afvisende over for det, han hørte om den karismatiske bevægelse pga. teologien, fordi han mener, det strider mod den Evangelisk Lutherske kristendomsforståelse Søndagsskolerne voksede støt og roligt og nåede sit højdepunkt i 1955, hvor der blev holdt søndagsskoler under IM 1632 steder i landet for børn. Den første sommer-lejrbygning fik man i 1948 i Lyngsbo ved Lillebælt, og snart efter kom der flere sådanne lejrbygninger rundt om i landet

29 1965 – 1990: Opbrudstider 1969 IM afholder sin første bibelcamping 1971 Indre Missions Hus indvies i Fredericia 1974 Indre Missions Bibelskole oprettes i Børkop 1971 Danske Kirkedage afholdes første gang i Haslev 1968 Studenter- og ungdomsoprør 1970 Kommunalreform skaber storkommuner 1972 Margrethe II bliver dronning af Danmark 1973 Danmark i EF (EU)

30 Indre Missions historie gennem 150 år
Stævner og lejre var en gammel og stærk tradition, der går helt tilbage til de første helliggørelsesmøder omkring Ved disse arrangementer kom det tydeligt frem, hvad IM særligt havde at tilbyde: varmt og godt kristent samvær, der i længde og intensitet overgik, hvad man for eksempel kunne få ved en gudstjeneste. Fra 1969 har IM haft sit eget bibelcampingsted tæt ved Fredericia, først på lejet grund i Hvidbjerg og fra 1976 på egen campingplads ved Mørkholt Strand. Her kombinerede man ferie- og campinglivet med forkyndelse, undervisning og et kristent fællesskab. Bibelcampingarbejdet blev talmæssigt en stor succes. I 1992 talte man om besøgende ved sommerens bibelcampings

31 Indre Missions historie gennem 150 år
Bibelundervisning og undervisning i kristendom for voksne har stået forholdsvis svagt i dansk kirkelig tradition, selv om det må siges at høre til en kirkes kerneydelser. Siden IM kom i gang, har man givet bibelundervisning, udgivet bibelstudiemateriale, og samlet folk omkring Bibelen. Trods det voksende uddannelsesniveau valgte nogle unge fortsat at tage på højskole, men man valgte da typisk de højskoler, der havde en særlig niche at tilbyde. I Indre Mission klarede Børkop Højskole sig ved at satse på Bibelen: Den blev fra 1974 rammen om IM’s nye bibelskole I 1971 rykkede hele IM’s administration med kassererkontor, forlag osv. ud af en utidssvar-ende bygning på en dyr adresse i det indre København og flyttede til en nybygget kontor-bygning i Fredericia. Trykkeriet og bogbinderiet var ikke længere rentabelt og blev lukket. Man kom således til Jylland, og dermed tættere på de fleste IM-samfund

32 1965 – 1990: Opbrudstider 1978 Nyt forhold til KFUM & KFUK på landsplan 1979 IM begynder ungdomsarbejde (IMU) 1979 Søndagsskolerne fejrer 100 års jubilæum 1983 Der ansættes en evangelisationssekretær 1978 Folkekirkens Ungdomskor har 100 kor tilknyttet 1979 Den iranske revolution

33 Indre Missions historie gennem 150 år
Efter 1965 voksede forskellene både internt i KFUM & K og mellem IM og ungdomsarbejdet i KFUM & K. Langt på vej var det nok den almindelige folkekirkelige og teologiske udvikling, der kom de to organisationer imellem, idet man reagerede forskelligt på udviklingen. 1978 blev det år, hvor KFUM & K kunne fejre sit 100-års-jubilæum. Det blev også det år, hvor den officielle forbindelse til Indre Mission blev afbrudt og IMU bliver en realitet. Billedet er fra IMUs første landsungdomsstævne i 1980 I 1979 fejrede Søndagsskolerne 100-års-jubilæum i Fredericia. Her kommer »Ansgar« sejlende til Fredericia Gammel Havn, hvorfra flere tusinde mennesker, med 6. juligarden og Ansgar i spidsen, gik gennem byen til Fredericia-hallen

34 1965 – 1990: Opbrudstider 1985 John Ørum Jørgensen træder tilbage som formand for IM 1987 IM kommer på frimærke 1989 Tværkulturelt arbejde organiseres første gang med Internationalt Kristent Kontaktsted i København 1990 Århus Valgmenighed stiftes under Dansk Oase 1987 Første forsøg med mini-konfirmander 1989 Menighedsråd får mulighed for at ansætte sognemedhjælpere 1986 Folketinget vedtager at etablere TV 2 1989 Berlinmurens fald

35 Indre Missions historie gennem 150 år
Indre Missions logo med Peters fiskedræt er her gengivet på et frimærke som blev udgivet i anledningen af missions-foreningens 125-års-jubilæum i 1986 Arbejdet i IM og herunder det diakonale arbejde fik en helt ny dimension, da der begyndte at komme mange flygtninge og indvandrere til landet. I 1994 var der indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk, og i 2010 var der udenlandske statsborgere i Danmark og i alt af udenlandsk herkomst. Her var der en opgave for IM i at søge at række evangeliet om Jesus til muslimer og buddhister og andre, der ikke havde hørt det før. Der var også en opgave i at hjælpe mennesker, der var kommet væk fra deres vante omgivelser, kultur og familieforhold

36 1990 – 2011: Mission i det sekulariserede Danmark
1993 Danmark deles op i 14 kredsforbund 2000 Stor satsning på mission via Internet: Jesus2000 2002 besøg på sitet jesusnet.dk 2003 Indre Missions første lederkonference under temaet: »Når Gud ser Danmark« 2003 Præsten Thorkild Grosbøll udgiver bogen »En sten i skoen« 1992 Danmark vinder EM i fodbold 1996 5% af danske familier har internetadgang 2001 Verden rystes af terror i New York City

37 Indre Missions historie gennem 150 år
I 1997 begyndte en særlig spalte i IMT kaldet »Internyt«, og her blev der orienteret om den rivende udvikling inden for dette informationsområde. I løbet af 1997 var 15 IM-samfund og IMU-foreninger kommet på nettet for første gang. Det berettedes dog også i 1997, at »forventningerne til det nye medie ikke var overstrømmende i Indre Missions Hus«. Det ændrede sig siden, især i forbindelse med årtusindskiftet, hvor man benyttede 2000-års-dagen for Jesu fødsel til at pege på ham, hvis fødsel styrer vores tidsregning. »Jesus2000.dk« hed en stort anlagt kampagne, der både via trykte og elektroniske medier forkyndte budskabet om Jesus. Siden 1930’erne har landet været opdelt i godt 80 geografiske områder, men der blev færre og færre IM-samfund i hver område. For at alle havde mulighed for at være med i et lidt større fællesskab på deres egn, delte man landet op i større enheder, »kredsforbund«, som kunne danne ramme for større arrangementer på egnen. Tanken med de nye kredsforbund var også at få samlet alt IM’s arbejde, sådan at arbejdet blandt børn, unge og ældre fik identiske grænser, hvad de af historiske grunde ikke ellers havde haft.

38 IM fortsatte satsningen med sin egen internetportal: »Jesusnet. dk«
IM fortsatte satsningen med sin egen internetportal: »Jesusnet.dk«. Her kan folk hente oplysninger om kristentro, hente diverse resurser, få svar på spørgsmål og deltage i et debatforum. Arbejdets omfang betyder, at man i 1999 ansatte den første internetmissionær. I 2002 var der besøg og i 2010 var der i alt besøg Det frivillige engagement har altid været det vigtigste i IM, og til hjælp for de mange frivillige i IM har man fra 2003 afholdt nogle store lederkonferencer, hvis formål var at uddanne ansatte og frivillige medarbejdere til den praktiske del af deres tjeneste. Den ny tids religiøse pluralisme og svækkede kendskab til kristendommens grundsandheder gør det også nødvendigt med en læremæssig kvalificering. Den første IM-lederkonference i 2003 havde overskriften: Når Gud ser Danmark.

39 1990 – 2011: Mission i det sekulariserede Danmark
2006 Anders Dalgaard vælges som den 14. formand for IM Betegnelsen »indremissionær« ændres til »missionær« 2006 Indre Missions nye formålsformulering: »Lede til Jesus, leve i Ham« 2008 Forlagsgruppen Lohse udgiver første version af Kristendomskursus.dk 2010 Forlagsgruppen Lohse udgiver første version af Den røde tråd 2005 Jyllandsposten publicerer Muhammed-tegningerne

40 Indre Missions historie gennem 150 år
Under Indre Missions nye formålsformulering: »Lede til Jesus, leve i Ham« formulerede Indre Mission i 2006 de fire indsatsområder: Forkyndelse, der frigør Forvaltning der forandrer Fundament, der fastholder Fællesskab, der favner

41 Indre Missions historie gennem 150 år
I 2008 lancerede Forlagsgruppen Lohse et nyt ambitiøst kursusprogram under navnet »Kristendomskursus.dk«. Programmet er baseret på en dansk, luthersk kristendomsforståelse og fleksibelt indrettet med grundbog, lederhåndbog og materialer på internettet. Kurset er særligt målrettet mod nye kirkegængere, søgende mennesker og andre interesserede og bygger på dialog og respekt for andres holdninger, men med det klare mål at opfylde IM’s vision om at »lede til Jesus« og give hjælp til at »leve i ham«. På billedet holder missionær Brian Madsen kristendomskursus i 2010 Som en opfølger på »Kristendomskursus.dk« kom i 2010 kursusmaterialet: »Den røde tråd«. ”Efter mange år som bibellæser fik jeg selv at se, at hele Bibelen er en enhed. At der findes en frelseshistorisk »Rød tråd« i Bibelen. Det blev til stor velsignelse for mig selv og åbnede Bibelen for mig på en helt ny måde. Og nu vil jeg gerne dele dette fund med andre!” Leif Nummela. Med dette citat er formålet med kurset beskrevet: at åbne deltagernes øjne for at hele Bibelen hænger sammen på en vidunderlig måde og at Jesus som vores frelser går igennem hele Bibelen som en rød tråd

42 Indre Missions historie gennem 150 år
Det lille traktatblad: »Et Ord med på Vejen« har sine rødder på Bornholm, hvor det begyndte at udkomme i IM overtog ansvaret for det lille blad, der kom hver uge, og som engang uddeltes i stort tal. På sit højeste udkom det i et ugentligt oplag på eksemplarer. Bladet bliver stadig i nogle områder husstandsomdelt hver uge. I 2011 trykkes det i et ugentligt oplag på eksemplarer

43 Indre Missions historie gennem 150 år
I 1871 blev det første missionshus indviet i Randers, og i løbet af 1870’erne blev der i alt bygget 9 missionshuse under IM. I 1880’erne kom der for alvor gang i byggeriet, for i det årti kom der yderligere 103 missionshuse til. Da der var flest, havde Indre Mission 945 missionshuse. Allerede fra solgte man i alt 270 missionshuse, og fra solgtes yderligere 260 af IM’s huse. I 2011 har Indre Mission 374 samfund, hvoraf de 293 har missionshus. Her er et eksempel på et gammelt missionshus på landet og et nybygget missionshus i Århus

44 Indre Missions historie gennem 150 år
I 1992 spillede sang og musik som altid en stor rolle i Indre Missions arbejde, men formen skiftede hastigt. De gamle salmer og åndelige sange var ikke længere in blandt ungdommen. Der skete et helt paradigmeskift, også internationalt, idet lovsangen som genre blev mere populær end den læremæssigt indholdsfyldte salme eller den åndelige sang. For at imødekomme ønsket om sådanne lovsange og andre nye sange udgav man Ung Sang i 1992, og sammen med Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende og Evangelisk Luthersk Mission, Fællessang i 1996, 2002 og 2010.

45 1990 – 2011: Mission i det sekulariserede Danmark
Frimenigheder kan tilknyttes IM 2011 150-års-jubilæum 2010 Rapport om folkekirken og registreret partnerskab 2011 Danmark en del af NATO’s styrker i Libyen

46 Vi ønsker TILLYKKE til Indre Mission med de 150 år
Indre Missions historie gennem 150 år Vi ønsker TILLYKKE til Indre Mission med de 150 år

47 Indre Missions historie gennem 150 år
Du kan læse meget mere om Indre Missions historie, ved at købe bogen af Kurt E. Larsen: En bevægelse i bevægelse. Indre Mission i Danmark Udgivet på Forlagsgruppen Lohse, 2011


Download ppt "Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google