Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor skal folkeskolen evalueres hen?"— Præsentationens transcript:

1 Hvor skal folkeskolen evalueres hen?
Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm-Larsen Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

2 Intern evaluering – hvad og hvorfor?
Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

3 Nyt om evaluering i folkeskoleloven
Fra høringsforslag af : § 13, stk. 1, nyt 2. pkt.: Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test, jf. § 13, stk. 3. stk. 2. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevens udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin- og slutmål, jf. § 10. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, jf. § 18, samt for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, jf. stk. 1. Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

4 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag
Nyt § 13, stk. 3 Stk. 3. Undervisningsministeren udarbejder test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin, som skal anvendes som led i den løbende evaluering, jf. stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal afholdes test, afviklingen af disse, om gennemførelse af test på særlige vilkår for elever med særlige behov, samt at visse elever kan fritages for at aflægge test. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at skolerne frivilligt kan anvende testene. Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

5 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag
Ny § 55 b § 55 b. Testresultater, jf. § 13, stk. 3 og 4, for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner, bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver er fortrolige. Stk. 2. Skoler og andre jf. § 55 c, der modtager oplysninger om testresultater og testopgaver, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt. Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

6 Hovedpunkter i ændringerne
Intern evaluering er et pædagogisk redskab Skal dokumentere skolens undervisning og elevens læring Skal fungere som grundlag for en differentieret undervisningstilrettelæggelse Skal sikre et forældresamarbejde, der støtter barnet bedst muligt Testopgaver og testresultater er tavshedsbelagte Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

7 Spørgsmål ved planlægning af evaluering
Hvad skal evalueringens resultater kunne bruges til? Hvem definerer formål og problemstillinger? Hvem skal evalueringen omfatte? Hvordan skal evalueringen gennemføres? Hvordan skal evalueringsresultaterne bruges? Hvem skal involveres i processen? Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

8 Målene må tydeliggøres
Faglige mål Procesmål Sociale mål Om elevens tilegnelse af kundskaber og færdig-heder, jf. for-målets stk. 1 Om elevens samarbejdsev-ner og øvrige handlekompe-tencer, jf. for-målets stk. 2 Om elevens alsidige personlige udvikling, jf. formålets stk. 3 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

9 Fra mål til evaluering Faglige projekter Tværfagl. projekter
Sociale projekter Fælles mål Bindende Vejledende Årsplan Ja Fokuspunk-ter Primær ev.-form Både test og andre Både test og andre Holdnings-påvirkende Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

10 Redskaber i værktøjskassen
Evalueringsformer i intern elevevaluering: Test Selvevaluering Dagbog og logbog Dialog elev-elev og elev-lærer Gruppedrøftelser Forældresamtaler Arbejds- og udviklingsportfolioer Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

11 Stenen i evalueringsskoen
Validitet og reliabilitet Mål- eller normrelatering Brug af test i en dialogisk skolekultur Karakterers og udtalelsers tolkbarhed Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

12 Det centrale evalueringsprojekt
Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

13 Projektets bestanddele
En evalueringsportal En generel skriftlig vejledning om løbende intern evaluering Fagspecifikke inspirationsmaterialer Sprogscreeningsmaterialer til tosprogede småbørn og skolebørn It-baserede test En offentlig kampagne Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

14 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag
it-test Skal være adaptive Skal være randomiserede Skal relatere til trinmålsenheder Skal være selvscorende Skal udgøre en databank fag for fag Udsat til skoleåret Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

15 it-tests fordeling på klassetrin
Kl.trin og fag 2 3 4 5 6 7 8 Da-læsning x Matematik Engelsk Naturfagene - Geografi X - Biologi - Fysik/kemi Da som andetspr. Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

16 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag
Tilbagemeldinger til Læreren Skoleledelsen Kmb.-Uvm. Profilbeskrivelse for hver elev Testrapport for hver elev Testrapport for klassen Profiloversigt for klassen Oversigt over klasseresultater i hver test Skolen i alt pr. test, fag og klassetrin Antal testelever pr. klasse og på skolen De enkelte elevers score i alle test Til kmb: Skolernes gennem-snitsprofiler, elevtal og kommunen i alt Til Uvm.: De enkelte kommuners gennemsnitsprofiler, elevtal og landet i alt Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

17 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag
Refleksionspunkter Hensigtsmæssig elevtestadfærd – skolens dannelsesmål Skolernes it-situation – bookning og computerkapacitet Skolernes planlægningshorisont – nu forlænget Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

18 Hvad kan man gøre som forældre
Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

19 Som forældre til eget barn
At støtte sit barns læring ved at give konstruktiv feedback på skolearbejdet At vise interesse for evalueringsprocessen At bidrage til klassens fællesskab At respektere skolen som barnets arbejdsplads Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

20 Som klasserepræsentanter
At støtte skolens bestræbelser på at skabe et på samme tid trygt og udfordrende læringsmiljø At støtte loyalt og kreativt op om klassens arbejde, også mht. intern evaluering At fungere som et aktivt ’bagland’ for skolebestyrelsen Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

21 Som skolebestyrelsesmedlemmer
Behandle intern evaluering inden for § 44’s rammer mht. Stk. 1: Tilsyn med skolens virksomhed Stk. 2: Principper om Undervisningens organisering Skole-hjem-samarbejdet Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Stk. 10: Udtalelse og spørgsmål til kommunal-bestyrelsen om alle skolens forhold Stk. 12: Behandle i årsberetning Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

22 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag
Det kan lærerne gøre At sikre overensstemmelse med de centrale mål for undervisningen At tilrettelægge realistiske mål, der svarer til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger At kende og kunne vælge mellem forskellige evalueringsformer At fungere som elevens kritiske ven At bruge evalueringsresultaterne i tilrettelæggelsen af elevens fortsatte læring Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

23 Det kan skoleledelsen gøre
Tilskynde til, at intern evaluering betragtes og bruges som et pædagogisk redskab til støtte for elevens læring og udvikling Tilrettelægge pædagogisk-administrative rammer, der inviterer til systematisk, reflekteret, effektiviserende, inkluderende og motiverende brug af intern evaluering Bruge resultaterne af de it-baserede test diagnostisk Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

24 Intern evaluering af ”bløde” mål
Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

25 Fra folkeskolelovens § 1, stk. 2 og 3
…skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære … de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle Stk. 3: …forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

26 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag
Faghæfte 24 Omhandler elevernes alsidige personlige udvikling Omhandler hensigtserklæringer og eksempler og ikke bindende nationale mål Profilområder: Mange måder at lære på Lyst til at lære At lære sammen med andre Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

27 Hvad vil vi med intern evaluering?
Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

28 Evaluering og sortering
Kompetenceskiftet ved realafdelingen i 1972 Afskaffelsen af egnethedserklæringen til gymnasiet i 2001 Rummelighed og differentiering Holddannelse – kriterier og principper Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

29 Evaluering og disciplinering
”Indre disciplin eller selvdisciplin, dvs. hvor adfærden er under kontrol af personen selv og baseret på accept af fælles normer eller på vilje til at indrette sig efter regler fastsat af fællesskabet eller af en selv”. (Ole Varming i Enc.) (Med)ansvar for egen læring - succes eller fiasko? ”Besværligt med, men umuligt uden”? Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

30 Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag
Evaluering og læring God intern evaluering øger mulighederne for læring, fordi den Synliggør, hvilke mål der er nået og ikke nået Dokumenterer, at det kan nytte noget at gøre en indsats Indbyder til refleksion og planlægning Motiverer til øget læring Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag

31 Hvorhen med intern evaluering?
Øget læring for den enkelte elev Men ikke faglig læring alene Styrket handlekompetence Plads til kreativ udfoldelse Plads til divergent tænkning Elever, der er glade for skolen Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag Signe Holm-Larsen: Intern evaluering i skolens hverdag


Download ppt "Hvor skal folkeskolen evalueres hen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google