Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hans Willumsen Lauremberg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hans Willumsen Lauremberg"— Præsentationens transcript:

1 Hans Willumsen Lauremberg
Matematiker Kartograf Digter. Professor ved Sorø Akademi

2 Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen
Lov nr. 313 af 19/4 2006 Lov nr. 572 af 9/6 2006

3 Lov nr. 313 af 19-4-2006 Løbende evaluering ud fra trin- og slutmål
Evaluering som grundlag for skole-hjem samarbejdet Evaluering af alle aspekter Centralt udarbejdede test Testene er et pædagogisk værktøj Skriftlig underretning Obligatoriske prøver

4 Lov nr. 572 af 9/6 2006 Ændret formålsparagraf
Ekstra time i dansk og historie Elevplaner National præstationsprofil Kommunalt ansvar Uafhængigt råd for evaluering og kvalitetsudvikling

5 Baggrunden Folkeskoleloven 1993, §§ 13 og 18 Fælles Mål 2003
OECD-rapport om grundskolen i Danmark, 2004 Danmarks Evalueringsinstitut: Løbende evaluering, 2004 Danmarks Evalueringsinstitut: Undervisningsdifferentiering, 2004 PISA 2000, 2003, 2006….. AKF, DPU: De gode eksempler

6 Regeringsgrundlaget 2005 Fremme af evalueringskultur
Dokumentation af folkeskolens resultater

7 COWI’s fem ydelser Følgende serviceydelser skal være indbyrdes
koordinerede og gensidigt understøtte hinanden: Netstedet Generel vejledning om løbende intern evaluering Fagspecifikke inspirationsmaterialer It-baserede test Deltagelse i kampagne og formidling.

8 1. Netstedet Netsted og it-platform for evalueringsinitiativerne.
Indgang til materialer og test: Generel vejledning om løbende intern evaluering Fagspecifikke inspirationsmaterialer Materialer til sprogscreening Offentlig kampagne Demo-udgave af it-baserede test UNI-Login (UNI-C).

9 2. Generel vejledning om løbende intern evaluering
Den generelle vejledning skal omfatte: Almen orientering om evaluering i folkeskolen. Vejledning om evaluering i folkeskolen (lærere og ledere) Vejledning om anvendelse af evalueringsmetoder og –værktøjer (lærere) Vejledning om it-baserede test.

10 3. Fagspecifikke inspirationsmaterialer
Obligatoriske fag og emner samt tilbudsfag. Inspiration til valg og brug af evalueringsmetoder og evalueringsværktøjer for hvert af de 23 fag/emner. Vejledning om formidling af og opfølgning på evalueringerne og planlægning af den efterfølgende undervisning, herunder differentiering. Vejledning om opfølgning på de it-baserede test for de syv omfattede fag Eksempler på evalueringsforløb i konkrete fag og trin Sammenhæng til den generelle vejledning.

11 4. It-baserede test Obligatorisk
Formativ evaluering op imod udvalgte trinmål i syv fag: Obligatorisk Dansk/læsning (2., 4., 6. og 8. klassetrin) Matematik (3. og 6. klassetrin) Engelsk (7. klassetrin) Fysik/kemi (8. klassetrin) Geografi (8. klassetrin) Biologi (8. klassetrin) Frivillig Dansk som andetsprog (5. og 7. klassetrin).

12 4. It-baserede test (forts.)
Pædagogisk værktøj. Nuanceret billede af den enkelte elevs faglige styrker, svagheder og potentiale. En profilbeskrivelse af elevens standpunkt (tre profilområder / medgået tid / femtrins skala) It-baserede, adaptive, randomiserede og selvscorende stor opgavebank, brugervenlige, meget driftssikre, valide og reliable, tilbagemeldinger på flere niveauer mv. En test skal kunne gennemføres inden for en lektion på 45 min. Baseret på forskning samt nationale og internationale erfaringer. Størst muligt samspil med vejledningen og de faglige inspirationsmaterialer.

13 4. It-baserede test (forts.)
Rapportering: læreren, skoleledelse, kommunalbestyrelse og forvaltning, Undervisningsministeriet Kun læreren ser elevernes hele forløb Ingen rangordning, ingen offentliggørelse Frivillig afprøvning to gange om året Obligatorisk anvendelse i perioden februar – april Booking Hjælpemidler og fritagelsesmuligheder.

14 4. It-baserede test (forts.)
De it-baserede test skal anvendes som et af flere værktøjer i den løbende interne evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Testene er kun nogle få nedslag i et helt skoleforløb. Testene skal være et værktøj, der kan medvirke til at sikre faglige fremskridt for den enkelte elev ved at understøtte målretning af undervisningen til den enkelte elevs forudsætninger. Testene skal bidrage til grundlaget for vejledning af den enkelte elev, for undervisningens videre planlægning og for forældresamarbejdet. Testens resultat skal indgå i en skriftlig underretning til forældre om skolens syn på elevernes udbytte af undervisningen.

15 5. Kampagne og formidling
Bredt anlagt offentlig kampagne til fremme af evalueringskulturen i folkeskolen Rettet mod ledere, lærere, elever, forældre, skolebestyrelser, kommuner m.fl. Skabe opmærksomhed i offentligheden Information til interesserede Faglig dialog Lærerseminarierne Evalueringsportalen.

16 Washback effekt? De obligatoriske test er kun en mindre del af den løbende evaluering (under 3 promille af et skoleforløb). Der skal evalueres i alle fag, og der skal bruges mange forskellige redskaber. Fortsætter man sin gode matematik-undervisning, klarer eleverne let testene. Kommunikation og problemløsning testes ikke.

17 Tidsplan August 2006. Projektstart.
November De første test afprøves på udvalgte skoler. April Evalueringsportalen. April Vejledningsmateriale til lærerne om evaluering og it-baserede test mv. April Fagspecifikke inspirationsmaterialer. Maj It-baserede test (bl.a. matematik 6.). Februar Alle it-baserede test i brug. Alle materialer klar.

18 Prøverne 2007 7 obligatoriske prøver 5 bundne og 2 lodtrukne
Prøverne kan være både mundtlige og skriftlige I 2007 kun skriftlig matematik To eksterne censorer Kommunalt censorkorps 7-trins karakterskala (fra 2007/08)

19 Matematik 2007 Kun skriftlig prøve Matematiske færdigheder
Matematisk problemløsning Hver sin karakter

20 Matematik 2007 Til besvarelsen af prøven i matematiske færdigheder gives der 1 time. Der prøves i - tal og algebra, - geometriske begreber og fremgangsmåder og - behandling af enkle matematiske problemstillinger. Som hjælpemidler må der alene benyttes skrive- og tegneredskaber, dog ikke elektroniske. Der gives én karakter.

21 Matematik 2007 Til besvarelsen af prøven i matematisk problemløsning gives der 3 timer. Der prøves i - anvendelse af matematik til behandling af problemer fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold og - behandling af matematiske problemstillinger. Til prøven må anvendes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, herunder lommeregner, skrive- og tegneredskaber, elevens egne udførte noter og opgaver samt den af ministeriet udgivne formel- og tabelsamling eller lignende.

22 Matematik 2007 I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens brug af faglige begrundelser, herunder anvendelse af matematiske modeller, samt elevens anvendelse af forklarende tekst, algebraiske udtryk, tegninger og grafer. Ligeledes indgår det i bedømmelsen, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan vurdere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger ved hjælp af matematikken. Der gives én karakter

23 7-trinsskalaen 12: For den fremragende præstation. (13 og 11)
10: For den fortrinlige præstation. (10) 7: For den gode præstation. (9 og 8) 4: For den nogenlunde præstation. (7) 02: For den tilstrækkelige præstation. (6) 00: For den utilstrækkelige præstation. (5 og 03) -3: For den ringe præstation. (00)

24 Thomas Bartholin 1616-80 Øllet er nærende,
Fra ”De medicina Danorum domestica” 1666 (et køb dansk skrift ud fra økonomiske, sundhedsmæssige og moralske grunde): Øllet er nærende, det hjælper mod dysenteriplagedes tørst, det renser indvoldene, holder podagra borte fra leddene, og gør endda de kønne danske kvinder endnu kønnere


Download ppt "Hans Willumsen Lauremberg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google