Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SUMO - analyse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SUMO - analyse."— Præsentationens transcript:

1 SUMO - analyse

2 Hvad er SUMO Mulighed for at lave en temperaturmåling af klubben.
SUMO kan bruges overordnet på bestyrelsesniveau men også på enkelte aktiviteter. Analysen kan bruges individuelt og den kan bruges i et team/gruppe.

3 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Hvorfor SUMO? STYRKER UDVIKLINGPOTENTIALE MULIGHEDER OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

4 Erfaringer Drøft i mindre grupper 2-2 eller 3-3.
Hvilke erfaringer har du med SWOT, SUMO eller andre metoder til refleksion over egen praksis i foreningen. (5 min)

5 Hvorfor ikke bare den klassiske SWOT?
SWOT kigger på svagheder, forhindringer og trusler. Udgangspunktet er, at det I er mindre gode til i teamet ikke skal opfattes som svagheder. I stedet skal I se det som et stort uudnyttet potentiale, som I kan vælge at dyrke og derved stå stærkere og nå bedre resultater.

6 Hvad kan vi bruge den til i udviklingsforløbene
SUMO-analysen bruges til at se på teamets eller organisationens styrker, udviklingspotentiale, muligheder og opmærksomhedspunkter med henblik på en udviklingsproces eller visionsproces. Den kan bruges som analysemodel i Fase 1 i forløbene og ligge til grund for fase 2 – mål og handleplan. Den kan belyse hvor foreningens udviklingspotentiale og muligheder er. NB! SUMO-analysen er også anvendelig i arbejdet med en eksisterende vision og handlingsplan. SUMO'en kan hjælpe til at identificere og prioritere hvad der skal være fokus i den kommende tid for at have fokus på visionen og nå fastsatte mål. Det vil sige, at den kan bruges til et statusmøde undervejs i forløbet.

7 Fælles CASE: Bevæg dig for livet konsulentseminarer
Styrker: Fælles drøm Fælles afsæt Fælles sprog Faglighed Det gode budskab med flere idrætsaktive Netværk og erfaringsudveksling Udviklingspotentiale Fælles digital platform og systemer Øge forståelse for hinanden Opmærksomhedspunkter Økonomi Fordelingsnøgle Konsulentaftaler Nye politiske vinde Muligheder Fælles aps Fælles kurser/uddannelse

8 Styrker Her ser I på de styrker og succeser, der allerede nu findes i teamet, og som I vil bygge jeres fremtid på. Særlige faglige, personlige og relationelle styrker og kompetencer. Det som teamet/organisationen er god til allerede og gerne vil bygge videre på. Hvilke styrker har teamet/organisationen og hvilke styrker kommunikeres til andre? Hvad er du/I mest stolt af? Hvad kendetegner det gode samarbejde?

9 Udviklingspotentiale
Her ser I på de områder i teamet, som fungerer i et vist omfang, og som kan udvikle sig til noget endnu bedre. De områder kan I med fordel bruge jeres styrker til at udvikle og forbedre. Det som fungerer eller eksisterende kompetencer, som man med fordel kan udvikle yderligere. Det uudnyttede potentiale. F. eks. egenskaber som teamet/organisationen har, men mangler at opøve. Hvilke kompetencer kan der med fordel sættes mere fokus på at udvikle. Hvad vil teamet/organisationen gerne kunne? Eller hvad savnes i samarbejdet? Hvad kan gøres endnu bedre?

10 Muligheder Her ser I på de mange muligheder i- og udenfor jeres team. Det er de muligheder, jeres fremtid består af, og som I skal finde ud af at bruge optimalt for at skabe det team og den fremtid, I drømmer om. Muligheder for at udvikle teamet/organisationen. Hvilke muligheder kommer der ud af at arbejde sammen i teamet? Er der noget i fremtiden, som kan blive en styrke? Hvor vil I være om 1, 2 eller 5år? Hvis nuværende begrænsninger ikke var til stede mere – hvad ser I så for jer af muligheder? Hvad er jeres/dit største ønske for organisationen/teamet?

11 Opmærksomhedspunkter
Her ser I på de vilkår i teamet eller i omgivelserne, som I skal være opmærksomme på kan påvirke teamets fremtid, når I skal lægge jer fast på teamets mål og strategi. Det er de interne og eksterne faktorer, som I umiddelbart ikke mener at kunne påvirke. Men som ved nærmere udforskning måske alligevel kan påvirkes og vendes til muligheder - afhængigt af jeres tilgang og adgang til dem. Særlige opmærksomhedspunkter. Hvad skal I være særligt opmærksomme på at blive ved med at gøre? Er der noget særligt I skal være opmærksom på i fremtiden - organisatorisk, kulturelt eller ”markedsmæssigt”? Er der nogle udefra kommende vilkår at være opmærksom på eller som giver særlige udfordringer? Er der forhold i fremtiden, som er en mulig styrke for jeres samarbejde?

12 Case Tænk på en forening, du kender godt (eller digt en forening/case). Du er nu bestyrelsesmedlem i den forening. Notér på post-it´s alle foreningens styrker Vis dem til hinanden, gå i dialog, kategorisér, og prioritér Det samme med udviklingspotentialerne - områder, som fungerer godt men som kan udvikles til noget endnu bedre. Kig på mulighederne i – og udenfor teamet Til slut ser I på, hvilke faktorer og vilkår i teamet eller i omgivelserne, I skal være særlige opmærksomme på. De prioriterede faktorer kan visuelt sammenfattes i en skabelon og bruges som afsæt til videre arbejde med teamets mål, strategi og indsatsområder.

13 What´s next? Refleksioner
Hvilke opdagelser, bekræftelser eller erkendelser giver det at se SUMO’en? Hvad viser SUMO’en med henblik på den konkrete kontekst eller udfordring? Hvilke konkrete handlinger kalder det på?


Download ppt "SUMO - analyse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google