Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ERFARINGER MED AT STØTTE DET TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE MELLEM DANSKE KOMMUNER OG POLITI Oplæg NFBO 22 – 25 maj 2016 Birgitte Roth Hansen, specialkonsulent.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ERFARINGER MED AT STØTTE DET TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE MELLEM DANSKE KOMMUNER OG POLITI Oplæg NFBO 22 – 25 maj 2016 Birgitte Roth Hansen, specialkonsulent."— Præsentationens transcript:

1 ERFARINGER MED AT STØTTE DET TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE MELLEM DANSKE KOMMUNER OG POLITI Oplæg NFBO 22 – 25 maj 2016 Birgitte Roth Hansen, specialkonsulent

2 ”OVERGREBSPAKKEN”. OKTOBER 2013. NY LOVGIVNING OG INITIATIVER TIL AT FOREBYGGE ELLER STOPPE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Politikredsmøder: Initiativ der sætter fokus på den forebyggende og tværfaglige og tværsektorielle indsats: Socialstyrelsen faciliterer i årene 2014 – 2016 et møde årligt i hver politikreds mellem politiet og alle kommunerne i de enkelte politikredse. 12 politikredse 98 kommuner

3 DANMARKS 12 POLITIKREDSE

4 FORMÅLET MED DE TVÆRSEKTORIELLE MØDER MELLEM POLITI OG KOMMUNER At understøtte en kvalificering af samarbejde og koordinering mellem de to myndigheder i sager, hvor der opstår mistanke eller viden om, at børn og unge udsættes for fysisk vold og/eller seksuelle overgreb. Ved at: –viden om vold og seksuelle overgreb formidles og danner fælles fagligt grundlag for de nødvendige handlinger og indsatser hos såvel politi som kommuner –nye centrale initiativer og lovgivning bliver formidlet og anvendt –lokalisere og drøfte samarbejdsbarrierer –facilitere at kommuner og politi koordinerer deres arbejde, så børn og deres nærmeste omsorgspersoner får den rette sociale indsats uden at indsatsen kolliderer med den politimæssige efterforskning

5 DELTAGERE I MØDERNE Fra både kommuner og politi inviteres ledere samt centrale nøglepersoner med praksiskendskab. Fra kommunerne deltager: Børn og ungechefer Afdelingsledere, teamledere, faglige koordinatorer Sagsbehandlere Fra politiet deltager: Leder af den centrale afdeling for personfarlig kriminalitet Sektionsledere og ledere af lokale politienheder Sagsbehandlere og videoafhørere Desuden leder af børnehus i politikredsen

6 KORTLÆGNING AF SAMARBEJDET 2013 I 4 politikredse var etableret et samarbejdsforum mellem politi og alle kommuner i politikredsen I andre politikredse var der etableret et samarbejdsforum mellem politi og (de) enkelte kommuner i politikredsen I nogle politikredse var der ikke etableret et egentligt formaliseret samarbejdsforum. Samarbejdet foregik alene i de konkrete sager.

7 KORTLÆGNINGEN – HVOR VAR DER STYRKER I SAMARBEJDET Faste kontaktpersoner hos politi og kommune Et personligt kendskab udvikles, som gør det lettere at kontakte hinanden og som giver tillid og tryghed og styrker samarbejdet i enkeltsager Faste regelmæssige samarbejdsmøder mellem politi og kommuner sætter rammerne for samarbejdet forum for erfaringsudveksling man kan være ærlig og kritisk, når man drøfter samarbejdet det personlige kendskab giver tillid, tryghed og styrker samarbejdet indblik i hinandens områder og vilkår kendskab til andre fagpersoner i både politi og kommuner skaber netværk

8 KORTLÆGNINGEN – HVILKE UDFORDRINGER VAR DER I SAMARBEJDET? Manglende kendskab til hinandens arbejdsområder Manglende kendskab til forskellig lovgivning og arbejdsgange Mangelfuld koordinering af opgaverne i kommunen og politiet Ventetid mens politiet efterforsker er svær at håndtere i kommunerne Der mangler klare aftaler for, hvornår og hvad sagsbehandlere kan tale med barn/forældre om uden at forstyrre efterforskningen Det er ikke altid klart i kommunerne, hvilke sager de skal samarbejde med lokalstationerne om og hvilke med den centrale efterforskningsenhed i politikredsen

9 KORTLÆGNINGEN - ØNSKER OG FORVENTNINGER TIL SAMARBEJDSMØDERNE At få dannet et fælles billede af sagsgange og snitflader mellem politi og kommuner og skabe bedre koordination i sagerne. Afklaring og forventningsafstemning til hhv. politiets og kommunernes rolle og opgaver i overgrebssager. Hvorfor gør hhv. politi og kommune, som de gør og hvilken betydning har det for den anden part? At høre om og lære af andre kommuners erfaringer, herunder erfaringsudveksling omkring hvilke barrierer der er for samarbejdet og hvilke elementer i samarbejdet der fungerer godt. At få indgået konkrete samarbejdsaftaler mellem politi og kommuner. At få en fælles viden om og forståelse af Overgrebspakkens forskellige tiltag og at udveksle erfaringer med anvendelsen af de nye regler.

10 TEMAER OG PROBLEMATIKKER PÅ DE AFHOLDTE MØDER 24-timers reglen Den fremrykkede børnesamtale Samtaler med børn i den primære sektor Børnesamtalen uden forældres samtykke og tilstedeværelse Partshøringer og aktindsigt Sagshåndtering og tiden i et børneperspektiv Hvornår er vold mod børn vold der skal anmeldes, herunder kommunernes hhv politiets opgaver

11 ERFARINGER Stor tilslutning til møderne og stort engagement i at erfaringsudveksle og diskutere lovgivning og praksis på området. Fordel at deltagerne i møderne både repræsenterer ledelses- og praksisniveau. Stor opgave at planlægge og afholde møder, som er svær at finde ressourcer til lokalt. Vigtigt at fokus holdes på den fælles interesse i at skabe så gode vilkår som muligt for børn, som udsættes for overgreb, og på at finde løsninger på de konkrete udfordringer forskellig lovgivning og organisatoriske forhold giver anledning til.

12 ERFARINGER Generelt udtrykkes fra både politi og kommuner, at der er et godt samarbejde men også et kontinuerligt behov for at lokalisere og håndtere eventuelle samarbejdsbarrierer. Opfordring fra politiet til kommunerne om tidligt i et sagsforløb at ringe og drøfte sager, f.eks. inden beslutning om anmeldelse eller om muligt inden afholdelse af børnesamtale. Flere steder har man –indgået samarbejdsaftaler –udviklet vejledningsmateriale –skabeloner til anmeldelser –indgået aftaler om yderligere kontakt mellem politi og enkeltkommuner –indgået aftaler om faste møder mellem politi og flere kommuner i politikredsen.


Download ppt "ERFARINGER MED AT STØTTE DET TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE MELLEM DANSKE KOMMUNER OG POLITI Oplæg NFBO 22 – 25 maj 2016 Birgitte Roth Hansen, specialkonsulent."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google