Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præcisering Oplægget baserer sig på den indstilling, der er på vej til byrådets behandling Indstillingen har været i høring i perioden 20/12-13 - 23/1-14.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præcisering Oplægget baserer sig på den indstilling, der er på vej til byrådets behandling Indstillingen har været i høring i perioden 20/12-13 - 23/1-14."— Præsentationens transcript:

1 Præcisering Oplægget baserer sig på den indstilling, der er på vej til byrådets behandling Indstillingen har været i høring i perioden 20/12-13 - 23/1-14 Byrådet behandler indstillingen i marts måned. Byrådets andenbehandler indstillingen den 19. marts. 26. marts afholdes informationsmødet for skolebestyrelser og skoleleder om: Byrådets beslutning Præsentation af ny skolestyrelsesvedtægt Præsentation af inspirationsmateriale til skolerne i arbejdet med sammensætning af skolebestyrelser og procedure for valg til skolebestyrelsen

2 Oplæg for Sabro Korsvejskolen den 24. januar Nye rammer for sammensætning af skolebestyrelsen Procedure for valg til skolebestyrelsen Nye opgaver for skolebestyrelsen Bistand til arbejdet fra Pædagogisk Afdeling

3 Ændring af folkeskoleloven den 20. december 2013 Folketinget vedtog, at det delegeres til kommunalbestyrelsen/byrådet at beslutte: Skolebestyrelsens sammensætning Procedure for valg af forældrerepræsentanter og eksterne repræsentanter til skolebestyrelsen, efter godkendelse af skolebestyrelserne Nye opgaver for skolebestyrelsen Intention; Regelforenkling og større lokalt råderum Mv.

4 Indstilling til Aarhus Byråd Det er indstillet, at byrådets delegere til skolebestyrelserne, at beslutte: Skolebestyrelsens sammensætning Lokal procedure for valg af forældrerepræsentanter samt procedure for valg af eksterne repræsentanter til skolebestyrelsen Beslutningerne skal ligge inden for de nationale bestemmelser fastsat i folkeskoleloven og Skolebestyrelsesbekendtgørelsen og Aarhus Byråds beslutninger

5 Skolebestyrelsens sammensætning

6 Skolebestyrelsens sammensætning – forældrerepræsentanter Det er indstillet, at det delegeres til skolebestyrelsen at træffe beslutning om sammensætning af skolebestyrelsen Antal af forældrerepræsentanter er ikke længere fastsat ved lov. Der skal fortsat være et flertal af forældre i skolebestyrelsen Særlige bestemmelser for valg af forældrerepræsentanter: Forældre til børn i SFO Forældrerepræsentation på skoler med undervisning på flere afdelinger (matrikler) Forældrerepræsentation på skoler med fælles ledelse Valgperioden for forældrerepræsentanter er 4 år

7 Særligt for valg af forældrerepræsentanter blandt forældre med børn i SFO Det er indstillet, at skolebestyrelsen kan beslutte, at der skal vælges min. én forældrerepræsentant blandt forældre til børn i SFO På skoler hvor det besluttes, foreslås endvidere, at det er op til skolebestyrelsen at beslutte, om der skal oprettes et SFO-forældreråd Hvis ikke skal der oprettes et SFO-forældreråd efter de gældende retningslinjer. § 13 i den nugældende styrelsesvedtægt

8 Skolebestyrelsens sammensætning – elevrepræsentanter Der skal være min. to elevrepræsentanter i skolebestyrelsen (Bekendtgørelse om valg af elevrepræsentanter til skolebestyrelsen) Skolebestyrelsen kan beslutte, at der skal vælges flere end to elevrepræsentanter Særlige bestemmelser for valg af elevrepræsentanter: Elevrepræsentation på skoler med undervisning på flere afdelinger (matrikler) skal der vælges min. én repræsentant fra hver afdeling Elevrepræsentation på skoler med fælles ledelse skal der vælges min. én repræsentant fra hver af de deltagende skoler Skolelederen forestår valget af elevrepræsentanter Valgperioden er 1. år

9 Skolebestyrelsens sammensætning – medarbejderrepræsentanter Der skal vælges to medarbejderrepræsentanter blandt medarbejdere på skolen, der er underlagt skolelederens ledelsesbeføjelser Skolebestyrelsen kan beslutte, at der skal vælges flere end to medarbejderrepræsentanter. Det kan være relevant på skoler med undervisning på flere afdelinger Skolebestyrelsen kan ikke beslutte hvem der skal vælges Skolelederen forestår valget af medarbejderrepræsentanter Valgperioden er 1. år.

10 Skolebestyrelsens sammensætning – rep. fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og frivillige foreninger mv. Det er indstillet, at det delegeres til skolebestyrelsen at træffe beslutning, at op til to pladser i skolebestyrelsen skal tilbydes repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og frivillige foreninger mv. Det er op til skolebestyrelserne om og hvordan man vil tilbyde disse pladser De eksterne repræsentanter er fuldgyldige medlemmer af skolebestyrelsen Valgperioden er 1 år. Byrådet opfordrer til at bestyrelserne til at gøre brug af denne mulighed

11 Skolebestyrelsens sammensætning – deltagere uden stemmeret Skolens leder og skolelederens stedfortræder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret Det er indstillet, at det delegeres til skolebestyrelsen at beslutte, om SFO-lederen samt afdelingsledere på skoler med undervisning på flere matrikler kan deltage i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret. Ændring ift. nuværende praksis hvor SFO-lederen kan deltage hvis vedkommende selv ønsker det

12 Procedure for valg til skolebestyrelsen

13 Valg af forældrerepræsentanter samt eksterne repræsentanter til skolebestyrelsen Det er indstillet, at det delegeres til skolebestyrelsen at fastlægge en valgprocedure, der tilgodeser de lokale ønsker og behov Valg til skolebestyrelsen kan fx ske ved elektroniske afstemning. Valget kan evt. også ske ved indkaldelse af fælles valgmøde hvor repræsentanterne vælges Valgprocedurerne skal ligge indenfor de nationale bestemmelser, der er beskrevet i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen eller de bestemmelser som Aarhus Byråd har besluttet: Forældre til børn i SFO (Aarhus Byråd) Forældrerepræsentation på skoler med undervisning på flere afdelinger (matrikler) Forældrerepræsentation på skoler med fælles ledelse

14 Borgereligt ombud er ophævet Det er ikke længere borgerligt ombud at være forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem Et medlem kan træde ud af bestyrelsen når vedkommende ønsker det jf. § 9 i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen af 14. januar 2014: ”§ 9. En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.”

15 Valgperioder Forældrevalgte medlemmer er valgt for en fireårig periode Øvrige medlemmer af valgt for et etårig periode

16 Forskudte valg af forældrerepræsentanter Skolebestyrelsen kan beslutte, at der skal være valg af forældrerepræsentanter ved forskudte valg Når der første gang afholdes valg med forskudte valg, vælges ca. halvdelen af forældrene for en toårig periode De konkrete regler for forskudte valg (antal, der vælges for en toårig periode) indarbejdes i styrelsesvedtægten, der besluttes af byrådet Ny skolestyrelsesvedtægt træder i kraft den 1. april 2014

17 Hvornår skal valget foregå i 2014? Valget skal foregå i perioden 1. april – juni måned Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august 2014 Skolelederen er ansvarlig for gennemførelse af valget

18 Skolebestyrelsens nye opgaver

19 Som noget nyt skal skolebestyrelsen fastlægge principper for: Skolens samarbejder med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler. Skolelederen træffer beslutning om konkrete samarbejder, herunder partnerskaber. Adgangen til at opfylde undervisningspligten udenfor for skolen, fx i en musikskole eller i en idrætsforening (eliteidræt) Byrådet har besluttet at skolebestyrelsen skal fastlægge disse principper inden den 1. august 2014

20 Skolebestyrelsens nye opgaver… fortsat Skolebestyrelsen skal i løbet af skoleåret 2014/2015 fastlægge principper for: Den understøttende undervisning Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem Holddannelse Lektiehjælp og faglig fordybelse

21 Opsummering

22 Skolebestyrelsens opgaver inden 1. august 2014 Beslutning om sammensætningen af skolebestyrelsen Beslutte lokal valgprocedure, herunder om der skal afholdes forskudte valg. Fastsætte principper for: Skolens samarbejder med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler. Skolelederen træffer beslutning om konkrete samarbejder, herunder partnerskaber. Adgangen til at opfylde undervisningspligten udenfor for skolen, fx i en musikskole eller i en idrætsforening (eliteidræt)

23 Skolebestyrelsens opgaver i skoleåret 2014/2015 Opstart af den nye skolebestyrelse fra den 1. august Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand Fastlægger forretningsorden Fastlægge principper for: den understøttende undervisning forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem Holddannelse lektiehjælp og faglig fordybelse

24 Pædagogisk Afdelings tilbud om bistand til skolebestyrelser og skoleledere Informationsmøde den 26. marts: Præsentation af byrådets beslutning, herunder de nye styrelsesvedtægter Præsentation af inspirationsmateriale til skolebestyrelser ift. skolebestyrelsens sammensætning og valgprocedure Div. oplysninger til skoleledere om bistand til gennemførelse af valgene mv. Præsentation af tilbud om kompetenceudvikling for skolebestyrelser, herunder elevrepræsentanter i 2014/2015


Download ppt "Præcisering Oplægget baserer sig på den indstilling, der er på vej til byrådets behandling Indstillingen har været i høring i perioden 20/12-13 - 23/1-14."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google