Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gymnasiereformen på Odder Gymnasium. Organisation Balance mellem differentiering og integration. Balance mellem differentiering og integration. Autonomi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gymnasiereformen på Odder Gymnasium. Organisation Balance mellem differentiering og integration. Balance mellem differentiering og integration. Autonomi."— Præsentationens transcript:

1 Gymnasiereformen på Odder Gymnasium

2 Organisation Balance mellem differentiering og integration. Balance mellem differentiering og integration. Autonomi > < selvledelse. Fast og løst koblede system. Fast og løst koblede system. Organisation som proces. Organisation som proces. ”Oversættelse” af kompleksitet. ”Oversættelse” af kompleksitet.

3 Medarbejderen Prioritere Vælge metode Se muligheder Samarbejde Åbne for viden Ledelsen Sætte mål Incentiver og belønning Selvledelse Skabe rammer for selvledelse Kommunikere værdier Lede relationer Forudsætninger for selvledelse og rammer Skabe strategi Opbyg- ge og vedlige- holde tillid Facilitere debat og videns- netværk Vælge medar- bejdere Facilitere uddan- nelse © Bent Engelbrecht. Ankerhus 

4 Undervisningen Operationel ledelse Strategisk ledelse Skaber strategi Økonomi- styring Faciliterer debat og videns- netværk Vælger medarbejdere Teamkoordinator Team Udd. leder Vicerektor Rektor Bestyrelse Adm. chef Pædagogisk Råd Samarb. Udv. Adhoc. Gr. Leder relationer Lærere Kval. Gr. Elevråd Selvledelse Rammer for selvledelse Forudsætning for rammer og selvledelse Fag. Gr. Elever Formulerer visioner Sætter mål Kommunikerer værdier Udd. leder

5 Undervisningen Operationel ledelse Strategisk ledelse Skaber strategi Økonomi- styring Faciliterer debat og videns- netværk Vælger medarbejdere Teamkoordinator Team Udd. leder Vicerektor Rektor Bestyrelse Adm. chef Pædagogisk Råd Samarb. Udv. Adhoc. Gr. Leder relationer Lærere Kval. Gr. Elevråd Selvledelse Rammer for selvledelse Forudsætning for rammer og selvledelse Fag. Gr. Elever Formulerer visioner Sætter mål Kommunikerer værdier Udd. leder

6 ”Oversættelse” Formaliseret mødestruktur Formaliseret mødestruktur –PR-møder –Elevrådsmøder –Møde i kvalitets- og ad-hoc grupper Møde mellem teamkoordinatorerne og ledelse Møde mellem teamkoordinatorerne og ledelse Teamets møder med eleverne Teamets møder med eleverne

7 Fra Odder Gymnasiums kvalitetssystem hedder det: ”Skolehverdagen er i virkeligheden omskiftelig, kompleks og ikke altid til at styre, ej heller lader den sig kontrollere eller planlægge i alle detaljer. At kunne handle i hverdagen drejer sig derfor ikke kun om at kunne beslutte ud fra modeller eller at kunne forudse alt. Derimod er der behov for plads til selvledelse i situationen og i samarbejdet - med respekt for helheden.” kræver klar rollefordeling og løbende dialog kræver klar rollefordeling og løbende dialog giver et udviklingspotentiale giver et udviklingspotentiale

8 Tema 1 Tidsplanlægning af undervisningen Input til planlægning Jævn arbejdsbelastning for lærerne Teamkoordinatormøde: ”samfundsfagslærerne er alt for belastede i AT samtidig med at de vejleder i SRP/SRO, har timer mm.” Jævn arbejdsbelastning for lærerne Teamkoordinatormøde: ”samfundsfagslærerne er alt for belastede i AT samtidig med at de vejleder i SRP/SRO, har timer mm.” Fagligt indhold (kvalitetsgrupper, fx NV, AP, AT) Fagligt indhold (kvalitetsgrupper, fx NV, AP, AT) ”AT skal i højere grad afspejle studieretningen – der må være valgfrie emner” Elevtilfredshed (spørgeskemaundersøgelser:” Vi bliver testet i hoved og… lige inden jul: AP-slutscrening, AT- evaluering, NV-evaluering…og så har vi opgaver og lektier” ) Elevtilfredshed (spørgeskemaundersøgelser:” Vi bliver testet i hoved og… lige inden jul: AP-slutscrening, AT- evaluering, NV-evaluering…og så har vi opgaver og lektier” )

9 Odder Gymnasium Tidsplanlægning af undervisningen: horisontalt og vertikalt Elevsynsvinkel Lærersynsvinkel 1g2g3g 1g 1. kvartal 2g 1.kvartal 3g 1.kvartal

10 Tema 2-3-4 Lærerteam, lærer, teamkoordinator, ledelse på Odder Gymnasium 2008 / 2009 ”OG SÅDAN:” Hvad gør vi? Hvem gør hvad? Hvordan gør vi?

11 Ledelsen har ansvaret for at udarbejde de overordnede rammer for skolens arbejde: Fordelingen af fag og timer i grundforløbet og på langs i studieretningsforløbet – ”timepapir” Fordelingen af fag og timer i grundforløbet og på langs i studieretningsforløbet – ”timepapir” Uddelegering af ledelseskompetence til lærerteam - opgaveansvar - beskrivelse af opgaver og ansvar ”teampapir” Uddelegering af ledelseskompetence til lærerteam - opgaveansvar - beskrivelse af opgaver og ansvar ”teampapir” Beskrivelse af koncept for: Beskrivelse af koncept for: –AT (”kuffert” + beskrivelse af lærersamarbejde) –AP (kanon) –NG (3 faste emner - grundskolesamarbejde/naturvidenskabsfestival) Skolens kompetenceniveauer (”Fra elev til studerende”) Skolens kompetenceniveauer (”Fra elev til studerende”) Stille elektroniske værktøjer til rådighed, fx Intranet og Lectio Stille elektroniske værktøjer til rådighed, fx Intranet og Lectio Koncept for ES (:elevsamtaler) Koncept for ES (:elevsamtaler) Evalueringsplan Evalueringsplan Målsætning, værdigrundlag, studie- og ordensregler Målsætning, værdigrundlag, studie- og ordensregler Kvalitetssystem til løbende evaluering Kvalitetssystem til løbende evaluering MUS samtaler MUS samtaler

12 Lærerteam: 3 lærere hvoraf én er teamkoordinator; hver lærer er i ét team Teamlærerne er ”oversættere” mellem undervisningen/ elever og skolens værdier/mål. Konkrete opgaver: at afholde møde for klassens lærere m.h.p. : at afholde møde for klassens lærere m.h.p. : –at koordinere studieplanen, (arbejdsformer, skr. arbejde i forhold til skolens kompetenceniveauer for at sikre sammenhæng og progression for eleverne.) –at koordinere den løbende evaluering på baggrund af skolens evalueringsplan at afholde elevsamtale (ES) at afholde elevsamtale (ES) at afholde klasse-møder med eleverne m.h.p. ”oversættelse” at afholde klasse-møder med eleverne m.h.p. ”oversættelse” 1g: intro, klasssekultur, forældremøde 1g: intro, klasssekultur, forældremøde 2g: AT-studierejser + et yderligere frit emne i AT 2g: AT-studierejser + et yderligere frit emne i AT

13 Teamkoordinator opgaveansvar med relation til kollegerne, men ikke personaleansvar Deltager i månedlige møder med skolens ledelse Deltager i månedlige møder med skolens ledelse Bindeled mellem elever og studievejledere, læsevejleder, administration Bindeled mellem elever og studievejledere, læsevejleder, administration Teamets rollefordeling, tilrettelæggelse og mødeledelse af teammøder, semestermøde med klassens øvrige lærere Teamets rollefordeling, tilrettelæggelse og mødeledelse af teammøder, semestermøde med klassens øvrige lærere Tilrettelægger af elevsamtaler (ES): 2 i 1g, 1 i 2g og 3g Tilrettelægger af elevsamtaler (ES): 2 i 1g, 1 i 2g og 3g Tilrettelægger i samarbejde med det øvrige team møde med klassen ca. hver 4. uge: klassen, undervisningen og skolen på dagsorden. Tilrettelægger i samarbejde med det øvrige team møde med klassen ca. hver 4. uge: klassen, undervisningen og skolen på dagsorden.

14 Lærerne og faggrupperne Faggrupperne beskriver praksis for grundforløb, flerfaglige forløb, studieretninger (d.v.s. de niveauer faget måtte forekomme på) beskriver praksis for grundforløb, flerfaglige forløb, studieretninger (d.v.s. de niveauer faget måtte forekomme på) udveksler erfaringer med undervisningsevaluering udveksler erfaringer med undervisningsevaluering aftaler fx fælles forberedelse, materialer og bogindkøb aftaler fx fælles forberedelse, materialer og bogindkøb afdækker behov for faglig kompetenceudvikling. afdækker behov for faglig kompetenceudvikling.Lærerne udarbejder studieplan i Lectio: forløb, arbejds- og evalueringsformer placeres under hensyntagen til fagenes indbyrdes sammenhæng og progression, så det er meningsfyldt for eleverne udarbejder studieplan i Lectio: forløb, arbejds- og evalueringsformer placeres under hensyntagen til fagenes indbyrdes sammenhæng og progression, så det er meningsfyldt for eleverne følger op på evalueringer med henblik på dels elevernes faglige kompetenceudvikling, dels af hensyn til kvalitetsudvikling af undervisningen følger op på evalueringer med henblik på dels elevernes faglige kompetenceudvikling, dels af hensyn til kvalitetsudvikling af undervisningen deltager i klasse- og lærerforsamlingsmøder deltager i klasse- og lærerforsamlingsmøder

15 Formål med lærerteam Ud over koordinering af undervisningsrelaterede opgaver…. Samarbejde giver udviklingspotentiale: at styrke lærersamarbejdet, herunder bidrage til vidensopsamling og erfaringsudveksling såvel på langs i studieretningen som på tværs på den enkelte årgang at styrke lærersamarbejdet, herunder bidrage til vidensopsamling og erfaringsudveksling såvel på langs i studieretningen som på tværs på den enkelte årgang at styrke fagligheden gennem inspirerende samarbejde og gennem samarbejdet få bedre mulighed for at reflektere over eget arbejde at styrke fagligheden gennem inspirerende samarbejde og gennem samarbejdet få bedre mulighed for at reflektere over eget arbejde

16 Med lærerøjne 1. Bedre kendskab til klassen og elever over et helt gymnasieforløb 2. Kvalificeret sparring og støtte (teamet) til beslutninger om og implementering af pædagogiske tiltag 3. Som team-koordinator (men sikkert også for teamet) er team-koordinatormøderne med kontakt til de andre team og ledelsen af meget stor værdi.

17 Eksempler på ”rammesat” udvikling via samarbejde om kvalitet: - et samarbejdsprojekt mellem 3 gymnasier: - et samarbejdsprojekt mellem 3 gymnasier: Netværk til kvalificering af gymnasiernes kvalitetsarbejde, hvor det strategiske niveau spiller sammen med undervisningsniveauet Netværk til kvalificering af gymnasiernes kvalitetsarbejde, hvor det strategiske niveau spiller sammen med undervisningsniveauet

18 Eksempel 1 Undervisningsniveau: Undervisningsevaluering i fagene matematik og engelsk: udvikling af metoder til måling af elevernes videnstilvækst i forhold til opstillede delmål, dvs. læring som udtryk for kvalitet (lidt ”trin for trin” tankegangen, som den kendes fra folkeskolen)

19 Eksempel 2 Lærerteam: Lærerteam: a) Evaluering af studieplanen med fokus på elevernes udvikling af kompetencer. a) Evaluering af studieplanen med fokus på elevernes udvikling af kompetencer. b) Evaluering af flerfaglige forløb i AT (almen studieforberedelse). Elevernes kompetenceudvikling evalueres, der sammenlignes på tværs af klasser og skolerne sammenligner resultater. b) Evaluering af flerfaglige forløb i AT (almen studieforberedelse). Elevernes kompetenceudvikling evalueres, der sammenlignes på tværs af klasser og skolerne sammenligner resultater.

20 Studieretningsgymnasiet Større forskelle. Tydeligere identitet Større forskelle. Tydeligere identitet Teamet som omdrejningspunkt Teamet som omdrejningspunkt –Forskellige forløb i AT –Studieturen. Placering –Faglig tur / aktivitet i 3g med hovedvægt på studieretningsfag

21 Mere selvledelse Færre centralt aftalte møder Færre centralt aftalte møder –Mere rum til forskellighed i samarbejdsrelationer. Fordeling af resurser til undervisningsmidler Fordeling af resurser til undervisningsmidler Større fleksibilitet i skemaplanlægningen. Større fleksibilitet i skemaplanlægningen. –Fleksdage

22 Udfordringer Differentiering og selvledelse contra integration og sammenhæng Differentiering og selvledelse contra integration og sammenhæng Kompleksitet contra overskuelighed Kompleksitet contra overskuelighed


Download ppt "Gymnasiereformen på Odder Gymnasium. Organisation Balance mellem differentiering og integration. Balance mellem differentiering og integration. Autonomi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google