Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetsrapporten Det fortæller den. Skolens struktur n Vi har de seneste år oplevet et fald i antallet af elever på 6. klassetrin n Forklaring: Pres.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetsrapporten Det fortæller den. Skolens struktur n Vi har de seneste år oplevet et fald i antallet af elever på 6. klassetrin n Forklaring: Pres."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetsrapporten Det fortæller den

2 Skolens struktur n Vi har de seneste år oplevet et fald i antallet af elever på 6. klassetrin n Forklaring: Pres fra privatskoler

3 Timefordelingsplanen n Efter i en periode at have ligget under minimumstimetallet er Stenmagle Skole i dag placeret pænt over dette

4 Specialundervisningsfrekvens n Stenmagle skole har et forholdsmæssig højt antal elever der modtager specialundervisning

5 Skolens kompetencer brugt i undervisningen n Skolen havde i skoleåret 07-08 ikke en optimal liniefagsdækning n Men, fremadrettet er det ikk’ så ringe endda!

6 Kompetenceudvikling n Der blev i forhold til året før anvendt langt flere midler til efteruddannelse

7 Undervisningens gennemførelse n Der ses en bekymrende stigning i elevernes fraværsdage n 1350 dage i 06/07 n 2050 dage i 07/08 n Til gengæld kan vi prale med, at vi ikke har haft aflyst undervisningen en eneste gang

8 Skolens nøgletal n Der er anvendt flere midler til undervisningsmidler pr. elev i forhold til sidste skoleår n 06/071513,- n 07/082453,- n Til gengæld er vi flere elever pr. computer 3,9 mod 2, 9 året før

9 Lidt faktuelle oplysning n Undervisningstid pr. fuldtidslærer 711 timer (udvidet undervisningsbegreb) n Dvs. pr. uge 23,7 lektioner (fortsat udvidet undervisningsbegreb) n 12, 1 elev pr. fuldtidslærer n 70,8 timer anvendes på lærer/lærer samarbejde n Efter-/videreudannelse pr. fuldtidslærer 11,7 time

10 Forvaltningens anbefalinger n Forvaltningen vurderer generelt, at det faglige niveau ikke er så højt som forventeligt, set i lyset af de relativt små klassestørrelser. Antallet af elever, der modtager specialundervisning er generelt faldende – men udgør stadig en relativ stor procentdel af skolens undervisning. n Læseresultaterne er i klar bedring og gruppen af sikre læsere har fået et markant løft jfr. sidste års bemærkninger om sikring af, at eleverne i indskolingen bliver sikre læsere. n Dette giver Fagcenteret anledning til at reflektere over n Kan en allokering af lærertimerne fra specialundervisning til normalundervisningen medvirke til at give det nødvendige faglige løft? n Hvad har skolen tænkt sig at gøre i forhold til årgang 2004´s meget svage læse resultater? n Hvilke overvejelser gør skolen sig omkring den forholdsmæssige store lærergennemstrømning med henblik på at sikre kontinuitet og det faglige niveau i undervisningen? n Hvilke overvejelser gør skolen sig omkring fastholdelse af elever på sjette klassetrin, da klassen næppe kan tåle at blive så meget mindre, hvis den skal være velfungerende? – Og i et lidt længere perspektiv, da der er relativt små årgange op vej op? n Hvilke overvejelser gør skolen sig omkring fastholdelse af elever på sjette klassetrin, da klassen næppe kan tåle at blive så meget mindre, hvis den skal være velfungerende? – Og i et lidt længere perspektiv, da der er relativt små årgange op vej op?

11 Skolebestyrelsens bemærkninger n Skolebestyrelsens høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 n Skolebestyrelsen har gennemgået kvalitetsrapporten for skoleåret 2007-2008 og noterer sig, at rapporten er et godt redskab både for skoleledelsens videre planlægning og for skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed. Samtidig er kvalitetsrapporten et blandt flere værktøjer i forbindelse med udvælgelsen af skolens fokusområder. n Til selve kvalitetsrapporten har skolebestyrelsen følgende kommentarer: n Overordnet: n Skolen har i skoleåret 2007-2008, som skoleledelsen flere steder nævner i rapporten, været igennem et turbulent skoleår kendetegnet ved bl.a. lederskift halvvejs inde i skoleåret samt en forholdsmæssig høj personalegennemstrømning. n Skolebestyrelsen støtter redegørelsen omkring disse forhold, som den kan læses flere steder i rapporten. Skolebestyrelsen ønsker at pointere, at skolen nu - efter vores opfattelse - bevæger sig i den rigtige retning. n Skolebestyrelsen er af den mening, at der bestemt er potentiale for forbedring m.h.t. den tekniske udformning af rapporten bl.a. er valget af flere af graf- og diagramtyperne uhensigtsmæssige i forhold til forståeligheden af det område grafen/diagrammet skal illustrere f.eks. s. 10 øverst, s. 13 øverst, s. s. 14 øverst. n Timefordelingsplan: n Det var med beklagelse, at vi sidste skoleår kunne konstatere, at skolen i skoleåret 2006- 2007 ikke opfyldte de lovgivningsmæssige minimumskrav for timetallet. n Vi bemærker os med tilfredshed, at skolen i skoleåret 2007-2008 ligger over minimumstimetallet og at det efterslæb, der måtte have været, nu er indhentet, således at alle elever, når de forlader Stenmagle Skole, vil have modtaget en undervisning, der som minimum svarer til det vejledende timetal og Sorø Kommunes minimumstimetal. n FORTSÆTTES 

12 SB - Fortsat n Specialundervisningen: n Som det fremgår af opgørelsen, har Stenmagle Skole et svagt fald i andelen af elever, der i skoleåret har modtaget specialundervisning. Dog må vi erkende at skolen fortsat har et stort specialundervisningsbehov. n Skolebestyrelsen mener fortsat ikke, at der i tilstrækkelig grad er taget højde for dette i forbindelse med tildelingen af ressourcer. Et forhold skolebestyrelsen senest gjorde opmærksom på i forbindelse med høringssvaret omkring de sociale kriterier, hvori vi bl.a. skrev: ”Antallet af PPR-sager er ligeledes en indlysende indikator for den enkelte skoles ressourcebehov, som skolebestyrelsen anbefaler medtaget som socialt kriterium.” n Skolens kompetencer brugt i undervisningen n Vi har i skolebestyrelsens arbejde konstant fokus på faglighed og det er vores opfattelse, at lærestaben leverer et godt stykke arbejde. Vi må dog erkende, at skoleåret har været præget af megen turbulens og henviser til ledelsens uddybende redegørelse omkring ovenstående område. Vi kan dog konstatere, at Stenmagle skole fremadrettet er inde i en positiv udvikling omkring udnyttelsen af lærerkompetencer. n FORTSÆTTES 

13 SB-Fortsat n Undervisningens gennemførelse n Skolebestyrelsen må konstatere en foruroligende udvikling i antallet af fraværsdage. Et område, der fremadrettet, vil have bestyrelsens bevågenhed. Skolebestyrelsen har i denne forbindelse besluttet, at skolen fremadrettet skal være endnu klarere i udmeldingen til forældre, der ønsker deres børn fritaget udover skolens officielle ferier. Vi håber på denne måde, at kunne bidrage til at nedbringe antallet af ekstraordinært forældresanktioneret elevfravær. n Sikre læsere i indskolingen n Skolens andel af sikre læsere på de forskellige klassetrin varierer en del fra klassetrin til klassetrin. Skolebestyrelsen henviser til ledelsens uddybning af dette forhold. Dog må vi også med stor tilfredshed konstatere, at der på flere klassetrin er tydelige fremskridt at spore, dette tager vi som et udtryk for, at der fortsat arbejdes bevidst på at hæve andelen af sikre læsere. Skolen arbejder efter en vedtaget læsepolitik, der bygger på at højne elevernes selvværd gennem motivation, læselyst og læseglæde. Og peger frem mod en styrkelse af elevernes faglighed ved at give dem læsekompetencer, der gør dem til gode, sikre og kritiske læsere i alle skolens fag. Samtidig arbejdes der på at forebygge antallet af elever, der henvises til specialundervisning gennem tilbud om Tidlig Læsehjælp, området er fokusområde på skolen både på nuværende tidspunkt og fremadrettet.


Download ppt "Kvalitetsrapporten Det fortæller den. Skolens struktur n Vi har de seneste år oplevet et fald i antallet af elever på 6. klassetrin n Forklaring: Pres."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google