Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Politisk udgangspunkt Byrådet besluttede den 1. november 2010, at Fredensborg kommune skal have en ny skolestruktur. Ønsket er at skolerne bedre kan imødegå.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Politisk udgangspunkt Byrådet besluttede den 1. november 2010, at Fredensborg kommune skal have en ny skolestruktur. Ønsket er at skolerne bedre kan imødegå."— Præsentationens transcript:

1 Politisk udgangspunkt Byrådet besluttede den 1. november 2010, at Fredensborg kommune skal have en ny skolestruktur. Ønsket er at skolerne bedre kan imødegå de fremtidige udfordringer i form af faldende børnetal og en presset økonomi ved: •At etablere en skolestørrelse, der gør den enkelte skole fagligt og økonomisk bæredygtig og mindre sårbar overfor svingende elevtal •At give skolerne mulighed for at optimere ressourceudnyttelsen ved større fleksibilitet og stordriftsfordele •At fastholde det faglige ambitionsniveau i undervisningen og skabe gode faglige og udviklende læringsmiljøer for eleverne •At skabe en harmonisk og god social fordeling af eleverne på skolerne

2 Politisk beslutning om skolestruktur i Humlebæk •Baunebjergskolen og Humlebæk Skole sammenlægges til en ny Humlebæk Skole pr. august 2011. Skolen vil fortsætte i de nuværende skolebygninger. •De to gamle skolers distrikt slås sammen til et fælles distrikt. Dog vil der blive foretaget en distriktsændring, så Langebjergskolens distrikt udvides, så der er basis for en tosporet skole på Langebjergskolen.

3 Politisk udmeldte principper for fusion •Fusionen skal være ligeværdig – dvs. at kultur, pædagogik, struktur og organisering af skolen skal skabes på ny på baggrund af det bedste fra begge de involverede skoler. •For at opnå pædagogisk, fagligt og økonomisk rationale ved at have flere klasser på samme klassetrin organiseres lærerteam omkring en årgang, som samarbejder om planlægning, gennemførelse og efterbehandling af elevernes undervisning. •For at opnå ressourcemæssigt rationale er målet at optimere klassestørrelser, dvs. om muligt at sammenlægge flere mindre klasser på en årgang •Skolerne skal være inkluderende i forhold til elever med særlige behov •Medarbejdere, elever og forældre skal inddrages i fusionsprocessen i videst muligt omfang

4 Indstilling fra bestyrelse, lærere og ledelse

5 Den fysiske opdeling af skolen •Skolen opdeles i indskoling og udskoling ▫Indskolingen placeres på Strandvej 132 og går fra 0. – 5. klassetrin. 5. klassetrin flytter med deres lærere til udskolingsafdelingen på Baunebjergvej 1. maj hvert år. ▫Udskoling placeres på Baunebjergvej 401 og går fra 6. – 9. klassetrin

6 Lærerteam og klassedannelser •Der etableres årgangsteam på alle klassetrin bestående af hovedlærere for alle klasser på en årgang. Nuværende hovedlærere fortsætter så vidt muligt med de klasser, de har nu. •Vi arbejder på tværs af nuværende klasser. Løbende klassedannelser. Elever vil opleve udvidelse af kammerater og lærere.

7 Implementering •Alle elever flytter pr. august 2011 til den afdeling de aldersmæssigt tilhører •Vi overvejer problemstilling vedr. 5. årgang •Der tages særlige hensyn til 9. årgang af hensyn til ro omkring afgangsprøven.

8 - Skole på 2 matrikler

9 Vores mål •Skolen skal struktureres, så de fysiske rammer bedst understøtter elevernes faglige udbytte af undervisningen, herunder udnytte de mange m 2 til at skabe de bedst mulige læringsmiljøer for vores elever ▫De store elever: Faglokaler, multimedie projektrum, grupperum, fysiske udfoldelsesmuligheder, mulighed for holddelinger, let IT adgang, plads til fællesoplæg, lektiecafé ▫De små elever: Lege- og bevægelsesmuligheder, værkstedsundervisning, leg- og læring, let IT adgang, faglokaler.

10 - Årgangsteam og homogene hold

11 Vores mål •Der skal etableres et godt fagligt samarbejde mellem lærerne på et givent klassetrin med henblik på at udnytte lærerkompetencer bedst muligt til glæde for eleverne •Der skal på alle klassetrin etableres hold med udgangspunkt i en harmonisk fordeling af eleverne. •Sammenlægning skal skabe størst mulig tryghed og genkendelighed for den enkelte elev

12 - Logistik og overgangsfaser

13 Vores mål •At skabe en fælles identitet som én skole så hurtigt som muligt •At give medarbejdere det bedst tænkelige udgangspunkt for at etablere et godt samarbejde •At skabe så ens vilkår for alle elever og lærere som muligt – ”at være i samme båd” med henblik på at føre mål og visioner ud i livet så hurtigt som muligt.

14 Viden og antagelser •Store elever motiveres af at være i et udskolingsmiljø med flere valgmuligheder i form af linjer med særligt fagligt indhold •Det fremmer elevernes resultater at samle alle stærke lærerfaglige kompetencer omkring en specifik aldersgruppe. •Gode læringsmiljøer, som er målrettet aldersgruppen, giver de bedste rammer for læring •Tæt lærersamarbejde med de enkelte fag som udgangspunkt skaber større erfaringsudveksling og dermed større faglig kompetence hos den enkelte lærer •Mere plads giver flere muligheder for etablering af inspirerende læringsmiljøer

15 Tanker om muligheder i forbindelse med ind- og udskolingsskole

16 Vi overvejer…. •At skabe flere valgmuligheder for elever, herunder mulighed for linjer i udskoling, f.eks. international linje med engelsk, medielinje med IT og innovation, naturfaglig linje m.m. •Udvidelse af timetal med f. eks. engelsk fra 1. klasse, flere timer i naturfag. •Flere lærer- og elevsamtaler omhandlende faglige mål for den kommende periode •Periodevis opdeling med udgangspunkt i faglig dygtighed i korte perioder med tilbud til både svage og dygtige elever. F. eks. kunne der tilbydes engelsk projektopgave til de dygtige m.m, opsamlingskurser grundkurser i f.eks. læsning, stavning, engelsk, matematik til de elever, der måtte have behov for det. •Tilbud om ”læseskub” og anden faglig hjælp i indskoling •At skabe et fagligt miljø efter skoletids ophør med ▫Lektiecafe ▫Afgangsprøvetræning ▫Særlige talenttilbud ▫Særlige tilbud til læse- og stavesvage elever ▫Dansk som andetsprog m.m.

17 Den bedst tænkelige skole for alle børn… ▫En skole med anerkendende tilgang til alle elever ▫En skole, hvor eleverne bliver udfordret i forhold til evner ▫En skole, hvor eleverne bliver dygtige og opnår gode resultater ▫En skole, som eleverne føler et stærkt tilknytningsforhold til, og som vi alle kan være stolte af


Download ppt "Politisk udgangspunkt Byrådet besluttede den 1. november 2010, at Fredensborg kommune skal have en ny skolestruktur. Ønsket er at skolerne bedre kan imødegå."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google