Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunale censorer Aalborg Kommune 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunale censorer Aalborg Kommune 2008"— Præsentationens transcript:

1 Kommunale censorer Aalborg Kommune 2008

2 FSA blev revideret, og nye prøver blev udarbejdet
for at bringe overensstemmelse mellem fagenes mål og dét, der prøves i. for at forbedre overgange mellem folkeskole og ungdomsuddannelse ved at sikre at standpunktskarakterer og afsluttende prøver afspejler fagenes mål.

3 Prøvernes validitet på følgende områder:
indhold: om prøven omfatter et repræsentativt udsnit af den forudgående undervisnings indhold begreb: om prøven måler den viden og de færdigheder, den har til hensigt at måle fremtrædelse: om prøven opleves meningsfuld og relevant af eleverne forudsigelse: om prøven kan sige noget om, i hvilket omfang eleven vil kunne klare en kommende uddannelses krav.

4 FSA De bundne prøvefag (fag alle skal op i):
Mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og mundtlig fysik/kemi. Prøvefag til udtræk (alle skal op i ét fag inden for hver blok): Humanistisk blok: Skriftlig: engelsk. Mundtlig: tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Naturvidenskabelig blok: Skriftlig: biologi, geografi (elektronisk – papir (faglæreren retter)) De frivillige prøver (valgfag man kan indstille sig til at komme op i) tysk/fransk - eleven kan vælge at gå op i mundtlig eller skriftlig eller begge dele, sløjd, håndarbejde og hjemkundskab.

5 Kommunale censorer Aalborg kommune
dansk 23 matematik 20 engelsk 5 tysk fransk ?

6 Censoropgaver Skriftlige opgaver
Statsligt og kommunalt beskikkede censorer Rettevejledningerne skal følges Omsætningstabellerne skal følges Retteark anbefales at bruge

7 Personlige egenskaber
Faglige krav faglig indsigt erfaring viden om bekendtgørelser, vejledning og øvrige centrale bestemmelser Menneskelige kvalifikationer at kunne indgå i netværk udveksle erfaringer evne at samtale imødekommenhed og hjælpsomhed beredvillighed til at forhandle

8 Vigtige links m.m. i censorarbejdet
Vejledning til prøverne i fagene Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2007/2008 Censorvejledning Karakterskala Skolestyrelsens hjemmeside Mail-adresse til prøveafdelingen:

9 Den helt uacceptable præstation.
Omsætningstabel Antal rigtige i % 12-skala Beskrivelse Karakter Standpunkt 100 % 12 Den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller uvæsentlige mangler 13 A 97-99 % 11 81-96 % 10 Den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. B 70-80 % 7 Den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 9 C 58-69 % 8 43-57 % 4 Den jævne præstation, der demonstrer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. D 23-42 % 02 Den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 6 E 10-22 % 00 Den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 5 Fx 0-9 % -3 Den helt uacceptable præstation. 00 og 03 F

10 Udtræk Skolerne indberetter elevtal – tilmeldinger
Udtrækket sker, så det er jævnt fordelt i kommunen uanset skoletype Der udsendes brev til alle skoler med besked om udtrækket til hver skoler Når udtrækket er foretaget, laves der oplagstal til de skriftlige prøver Der laves mundtlig og skriftlig censur, når udtrækket er foretaget

11 Udtræk Udtrækket bliver meddelt skolerne ultimo marts
Udtrækket meddeles til skolens administration Udtrækket må meddeles eleverne 1 uge før den skriftlige prøve begynder - d.v.s. tidligst onsdag 30. april

12 Folkeskolens afsluttende prøver 2008 De skriftlige prøver afholdes:
Torsdag den 8. maj kl Dansk, Læsning og retskrivning FSA Fredag den 9. maj kl Engelsk FS10 og Udtræk engelsk FSA FS10, FSA Tirsdag den 13. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA kl Matematik FS10 Onsdag den 14. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA kl Dansk, skriftlig fremstilling FS10 Torsdag den 15. maj kl Tysk FS10 og frivilligt valgfag FSA FS10, FSA Fredag den 16. maj kl Fransk FS10 og frivilligt valgfag FSA FS10, FSA Mandag den 19. maj Biologi FSA Tirsdag den 20. maj Geografi FSA

13 Tidsplan for FSA 2008 Dato Afsender Emne
Efter 23. maj Ministeriet Rettevejledninger og omsætningstabeller for alle fagene. 2. juni Statslige censorer Seneste dato for forsendelse af opgavebesvarelser til den kommunale censor og karakterlister til skolerne. 16. juni Kommunale censorer Seneste dato for forsendelse af opgavebesvarelser og karakterlister til skolerne. 24. juni Skolen /censorer Skriftlig censur skal være afsluttet.

14 Procedurer vedrørende forsendelse af prøveopgaver og fastsættelse af karakterer
Skolens leder  statslig censor og kommunal censor (underskrevet ekstra print til kommunal censor – denne procedure kan derfor udelukkende forekomme, hvis eleven har anvendt computer)  besvarelser til skolen + karakterlister. Fastsættelse af karakter Skolens leder  statslig censor  kommunal censor  skolen Fastsættelse af karakter Aalborg har sendt brev til skoleledelserne vedr. procedurer

15 ”Musts” vedr. forsendelse af opgaver
Karakterlister altid i separat kuvert med klasse, holdnr. skole, fag og lærerens navn på Elevbesvarelser – originale sendes altid rekommanderet (Kommunal censor kan evt. personligt aflevere til skolens leder eller dennes stedfortræder – husk kvittering for modtagelse) Skolens leder fastsætter endelige karakterer Skolens leder indberetter sidste standpunktskarakterer og prøvekarakterer til UVM Elevbesvarelser og censorernes notater om vurdering til brug for evt. klage opbevares 1 år

16 Den samlede karakter Karakterbekendtgørelsen:
Gennemsnitskarakteren rundes op til nærmeste hele karakter

17 ”Kattelem” Ved fejl og større uoverensstemmelser iværksætter skolelederen en forhandling mellem de to censorer. Begge skal have kopier af den aktuelle besvarelse, og skolelederen leder forhandlingen.

18 Censurnormer Ved de skriftlige prøver i FSA maj-juni 2008 vil følgende censurnormer for kommunale censorer være gældende: Dansk, retskrivning og læsning 6 Dansk, skriftlig fremstilling 4 Matematik 3 Engelsk 4 Tysk 4 Fransk 4

19 Aflønning Timelønnen udgør i alt 274 kr. inklusiv feriepenge m.v.
(efter aftale med Aalborg Lærerforening)


Download ppt "Kommunale censorer Aalborg Kommune 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google