Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Byhøjskolens orientering om folkeskolens afsluttende prøver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Byhøjskolens orientering om folkeskolens afsluttende prøver"— Præsentationens transcript:

1 Byhøjskolens orientering om folkeskolens afsluttende prøver
3. april 2017

2 Prøveperiode De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:
Mandag den 5. maj 2014 kl FSA Dansk, retskrivning kl FSA Dansk, læsning Tirsdag den 6. maj 2014 kl FSA Dansk, skriftlig fremstilling kl FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Onsdag den 7. maj 2014 kl FSA Matematiske færdigheder kl FSA Matematisk problemløsning kl FS10 Matematik Torsdag den 8. maj 2014 kl FS10 Engelsk  Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

3 SYGDOM Er en elev syg ved prøven gives straks telefonisk besked til
skolens kontor på tlf Skolen skal efterfølgende have skriftlig dokumentation for elevens sygdom, for at eleven kan gå til en sygeprøve. Skriftlige sygeprøver foregår december 2014 Mundtlige sygeprøver foregår i perioden 20. august -10. september. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

4 FOR SENT TIL EN PRØVE En elev der kommer for sent til en prøve, kan ikke gå til prøve. Skolelederen kan dog tillade at eleven får mulighed for at deltage i prøven hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

5 SNYD - skaffe eller yde uretmæssig hjælp
Forsøger en elev at snyde ved en prøve bortvises eleven. Eksempler på snyd: At åbne andre dokumenter i computeren. At række en anden elev noget. At samtale eller være i kontakt med en anden elev under prøven. At medbringe ulovlige materialer. At åbne eller forsøge forbindelse til internettet OBS skolens computere er overvågede. At medbringe mobiltelefon i prøvelokalet. mm. At hente noget i tasken….. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

6 Særlige prøvevilkår Elever med dokumenterede læse/staveproblemer mv. kan gå til prøve på særlige vilkår. Forlænget prøvetid 1 time ekstra Opgaver indtalt på CD-rom. Adgang til oplæsningsprogrammet CD-ord Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

7 Andre praktiske oplysninger
Der må lyttes til musik fra mobil på flyfunktion, mp3 e. lign. Toiletbesøg foregår én ad gangen og under opsyn. Du må ikke tage opgaven med ud af prøvelokalet før prøven er slut. Du må selv vælge om du vil skrive med blyant eller kuglepen Underskriv alle de papirer der skal sendes til censor. Skriv ”KLADDE” på papirer som ikke skal med til censor. Du må gå når du har underskrevet din besvarelse og den tilsynsførende har godkendt din aflevering. Vagten sørger for at slette dit prøvedokument fra computeren når den er udskrevet og godkendt. 1 rygekort udleveres ved prøvestart. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

8 Klage Ønsker en elev eller dennes forældre at indgive en klage vedr. prøveforløbet, eksaminator/censor eller bedømmelsen så gælder følgende: Klagen skal være individuel Klagen skal være skriftlig (evt. mundtlig) Klagen skal være skolens leder i hænde hurtigst muligt efter bedømmelsen er bekendtgjort. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

9 Hvornår er prøven gået i gang?
Når du har modtaget den skriftlige opgave, så er prøven gået i gang, og så vil din præstation blive vurderet med en karakter. Når du træder ind i prøvelokalet ved den mundtlige prøve så er prøven i gang og din præstation vil blive vurderet med en karakter. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

10 Opgavesættet skal blive i prøvelokalet
Din skriftlige besvarelse bliver slettet fra computeren så snart din besvarelse er afleveret og godkendt. Du må ikke få en kopi med hjem af din besvarelse Du får en kopi af danskstilen og engelskstilen sammen med dit eksamensbevis. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

11 Yderligere information
Tjek kalenderen i Skoleintra Tjek kontortavlen Spørg via beskedsystemet i Skoleintra Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

12 FS10 dansk - Skriftlig fremstilling
Eleven skal sidde klar på sin prøveplads 15 min. før prøvestart Prøvetid: 4 timer (5 timer) Prøven foregår på/ved en af skolens computere, og under hele prøven må der anvendes: -tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol. -elektroniske og trykte ordbøger Medbring: Egne ordbøger evt. på modersmål skriveredskaber (hvis din computer går ned) Besvarelsen printes ud og de ark der skal til censor underskrives af eleven. Computerne er overvåget – du må ikke gå på internettet Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

13 FS10 prøve i mundtlig dansk
Eleven (evt. en gruppe) trækker et fordybelsesområde før skriftlig prøve Eleven (gruppen) arbejder i 10 lektioner på skolen med fordybelsesområdet. Eleven vælger et prøveoplæg (tekst, billede, film) og udarbejder en synopse som danner grundlag for den mundtlige prøve. Synopse + prøveoplæg + oplæsningsstykke sendes til censor ca. 15 dage før prøven. Obs. Kun elever der afleverer synopse og prøveoplæg kan gå til prøve. ………………………………………………………………………….. Prøven: Eleven præsenterer prøveoplægget og sit fordybelsesarbejde (ca. 10 min) derefter samtales om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof Eleven læser ca. ½ side op. Prøven varer 25 min inkl. karaktergivning Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

14 FS10 matematik – skriftlig prøve
Matematisk problemløsning – 4 timer (5) Prøven foregår på papir eller computer. Du vælger selv om du vil skrive med blyant eller kuglepen. Medbring lommeregner, vinkelmåler, passer, lineal mm. Medbring alle daglige bøger, formelsamling, passer, egne notater, rettede opgaver, eksempelopgaver, Der gives én karakter (ordenskarakter indgår i bedømmelsen) Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

15 FS10 mundtlig prøve i matematik
FS10 prøven varer 2 timer Max 6 elever er til prøve i samme lokale Eleverne arbejder i 2 (evt. 3) mandsgrupper om et ukendt prøveoplæg. Prøveoplægget har en tydelig matematisk problemstilling, og eleverne skal benytte faglig fordybelse og matematiske arbejdsmåder til at problembehandle, modellere, kommunikere og ræsonnere om opgavens matematiske indhold. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

16 FS10 Skriftlig engelsk Eleven skal sidde klar på sin prøveplads 15 min. før prøvestart Prøvetid: 3 timer (4 timer) Prøven består af to dele Sprog og sprogbrug skriftlig fremstilling Prøven foregår på/ved computer, og der må der anvendes - tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol. - elektroniske og trykte ordbøger Medbring evt. egen ordbog og grammatiske oversigter herunder grammatiske fænomener. Besvarelsen printes ud og ark der skal bedømmes underskrives af eleven. Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017

17 FS10 mundtlig engelsk Inden skriftlig prøve trækker eleven lod mellem årets 4-6 temaer. Trækning foregår før skriftlig prøve Eleven vælger et emne inden for det lodtrukne tema og arbejder med emnet i undervisningstimerne. Ca. 15 dage før prøven sendes elevens disposition for et selvvalgt emne til censor. ………………………………………………………………….. Prøven: Eleven redegør for sit selvvalgte emne (ca. 7 min.) med udgangspunkt i dispositionen. Elev, lærer og censor samtaler (ca. 7 min.) ud fra elevens redegørelse. Prøven varer 20 min. inkl. karaktergivning Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen 3. april 2017


Download ppt "Byhøjskolens orientering om folkeskolens afsluttende prøver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google