Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde om ”International roaming III”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde om ”International roaming III”"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde om ”International roaming III”
Ny forordning - ikrafttrædelse senest 1. juli 2012 Præsentation den 30. maj 2012

2 Dagsorden Velkomst ved vicedirektør Finn Petersen
Information om ændringer i roamingforordningen ved Frederik Geneser Drøftelse af eventuelle spørgsmål Eventuelt

3 Status for den nye roamingforordning
Vedtaget af Europa-Parlamentet 10. maj 2012. Til afstemning i Ministerrådet d. 30. maj 2012. Underskrivelse medio juni 2012. Ikrafttrædelse dagen efter publicering i EU-Tidende og udløber i 2022. OBS! Informationen i denne præsentation er udarbejdet ud fra den version, der er til afstemning, og som blev sendt ud sammen med invitationen. Selskaberne skal forholde sig til den endelige version af forordningen.

4 Roaming III har til formål…
…at skabe konkurrence og lavere priser på international roaming for at bidrage til et reelt indre marked og vækst i EU. Forordningen skal ses i lyset af Europa-Kommissionens analyser og konklusioner: Der er fortsat høje priser på international roaming, og de er en barriere for et reelt indre marked og dermed vækst i EU. Høje priser skyldes manglende konkurrence på markedet for international roaming.

5 Roaming III indeholder både kendte elementer og nye elementer
Strukturelle tiltag for at øge konkurrencen. Udvidelse af info-sms og dataregningsloft til også at omfatte international roaming uden for EU. Regulering af detailpriserne på data. Elementer kendt fra tidligere regulering: Engrosprisregulering af tale, sms og data. Detailprisregulering af tale og sms. Info-sms og dataregningsloft inden for EU.

6 Ændringernes ikrafttrædelse
Info-sms og dataregningsloft uden for EU Adgangsforpligtelse - både ”direkte (inbound) roaming” og gensalg af roamingtjenester (priser pr. 1. juli) Nye prislofter (inkl. detailpriserne på data) – gælder også for gensalg af roamingtjenester Offentliggørelse af standardtilbud for engrosadgang til roaming Nye prislofter Separat salg af international roaming Nye prislofter Årlig opdatering af prislofter på baggrund af ændring i referencevalutakurser Fra juni 2016 er der løbende evaluering af forordningens effekt - med mulighed for ændringer af prislofter og strukturelle tiltag (fastholde, bortfalde eller udvide) Dagen efter publicering i EU-tidende 1. juli 2012 1. januar 2013 1. juli 2013 1. juli 2014 30. juni 2022

7 Ændringer i 2012 Dagen efter ikrafttrædelse: 1. juli 2012:
Info-sms og dataregningsloft omfatter brug af mobiltelefoner m.v. uden for EU. Adgangsforpligtelse: Imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til direkte (inbound) roaming og engrosgensalg. Alene mulighed for at afslå på baggrund af objektive kriterier. 1. juli 2012: Nye prislofter (+detaildata). Engrosprislofterne pr. 1. juli 2012 og frem gælder også for engrosgensalg – dog mulighed for at tage fair og rimelige priser for netelementer, tilhørende faciliteter, relevante tjenester, software og informationssystemer, som ikke er omfattet af stk. 2 i artikel 3.

8 Ændringer i 2013 1. januar 2013 1. juli 2013
Standardtilbud for engrosadgang til roaming skal offentliggøres. Indeholde alle nødvendige elementer. Udkast til kontrakt senest én måned efter anmodning om adgang. Adgang gives senest tre måneder efter kontraktindgåelse. Svar på anmodning om at inddrage tilknyttede elementer, som ikke er omfattet af standardtilbuddet (kommercielle forhandlinger) skal gives inden for to måneder. 1. juli 2013 Nye prislofter.

9 Proces frem til 2013 Retningslinjer for standardtilbud for engrosadgang til roaming: Udarbejdes af BEREC. Offentlig høring i juli 2012. Endelige retningslinjer offentliggøres senest 30. september 2012. Analyse af tekniske løsninger: BEREC analyserer de tekniske løsninger. Senest 31. december 2012 fastlægger KOM hvilke(n) løsning(er), der skal anvendes.

10 Ændringer i 2014 1. juli 2014 Nye prislofter.
Separat salg af roamingproduktet – mobilkunder kan købe international roaming fra en alternativ udbyder. Teknisk løsning fastlagt af KOM senest 31. december 2012. Informationskrav, betingelser og frister er fastlagt nærmere i forordningen. Kundens selskab(er) må ikke forhindre, at kunden anvender datatjenester, der leveres direkte via det besøgte mobilnet - eksempelvis såkaldt Local Break Out (LBO).

11 Efter 2014 2014-prislofterne gælder fortsat.
Detailprislofterne bortfalder som udgangspunkt 30. juni 2017. Engrosprislofterne bortfalder som udgangspunkt først med forordningens udløb 30. juni 2022. Evaluering af forordningen sker første gang senest 30. juni 2016 og herefter hvert andet år. Baseret på evalueringen kan KOM fremsætte forslag om at: Ændre og/eller udvide de strukturelle tiltag. Revidere prisreguleringen (forkorte/forlænge/hæve/sænke).

12 Maksimalpriser oversigt (eurocent)
Priser, eurocent (alle priser er ekskl. moms) 1. juli 2011 1. juli 2012 1. juli 2013 1. juli 2014 Foretage taleopkald (engros) – pr. minut 18 14 10 5 Foretage taleopkald (detail) – pr. minut 35 29 24 19 Modtage taleopkald (detail) – pr. minut 11 8 7 Afsende sms (engros) – pr. sms 4 3 2 Afsende sms (detail) – pr. sms 9 6 Data (engros) – pr. MB 50 25 15 Data (detail) – pr. MB - 70 45 20 Dataloft (detail) – cent pr. måned 5000

13 Maksimalpriser oversigt (DKK) – forbehold for valutakursændringer over tid
Priser, DKK (detailpriser er inkl. moms, engrospriser er ekskl. moms) 1. juli 2011 1. juli 2012 1. juli 2013 1. juli 2014 Foretage taleopkald (engros) – pr. minut 1,34 1,04 0,75 0,37 Foretage taleopkald (detail) – pr. minut 3,26 2,69 2,24 1,77 Modtage taleopkald (detail) – pr. minut 1,02 0,74 0,65 0,47 Afsende sms (engros) – pr. sms 0,29 0,22 0,15 Afsende sms (detail) – pr. sms 0,83 0,56 Data (engros) – pr. MB 3,72 1,85 1,12 Data (detail) – pr. MB - 6,50 4,19 1,86 Dataloft (detail) – kr. pr. måned 464 For omregning fra euro til DKK anvendes referencekurserne, som er offentliggjort af Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende: Engros: Anvendes kursen offentliggjort 1. maj det pågældende år. Detail: Anvendes et gennemsnit af kurserne offentliggjort 1. maj, 1. april og 1. marts det pågældende år. Såfremt der ikke offentliggøres en valutakurs på en af ovenstående datoer, anvendes den referencevalutakurs, der bliver offentliggjort som den første derefter.

14 Omregning fra euro til DKK for priserne gældende fra 1. juli 2012
Følgende referencekurser er anvendt: Følgende takster er beregnet: 1. marts 2012 7,4356 1. april 2012 7,4407 1. maj 2012 7,4388 Gennemsnit 7,4384 Engrostakster i DKK ekskl. moms Tale Sms Data 1,0414 0,2231 1,8597 Detailtakster i DKK inkl. moms Foretage opkald Modtage opkald Sms Data 2,6964 0,7438 0,8368 6,5085

15 Tilsyn med overholdelsen af forordningen
Erhvervsstyrelsen vil – som hidtil - føre tilsyn med selskabernes overholdelse af forordningen på såvel engros- og detailområdet samt området for forbrugerinformation i relation til forordningen. Tilsyn på engrosniveau og detailniveau – data indhentes hos mobilselskaberne halvårligt til brug for Europa-Kommissionens vurdering af forordningens funktion. Nyt: Overvåger og indsamler information om ufrivillig roaming og træffer passende foranstaltninger.

16 Spørgsmål og eventuelt


Download ppt "Informationsmøde om ”International roaming III”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google