Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UUV’s repræsentantskabsmøde den 28.3.2012 STU og EGU i Køge Bugt v. Dorte Olsen (Fremtidslinjen) og Mark Jensen (UUV)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UUV’s repræsentantskabsmøde den 28.3.2012 STU og EGU i Køge Bugt v. Dorte Olsen (Fremtidslinjen) og Mark Jensen (UUV)"— Præsentationens transcript:

1 UUV’s repræsentantskabsmøde den 28.3.2012 STU og EGU i Køge Bugt v. Dorte Olsen (Fremtidslinjen) og Mark Jensen (UUV)

2 Målgrupper Passer kassen til mig? Passer jeg til kassen?

3 EGU Målgruppe Kommunerne er forpligtet til at tilbyde egu til alle i målgruppen. Forpligtelsen gælder alle i målgruppen, der har CPR-nummer registreret med bopæl i kommunen. Produktionsskoler og skoler med erhvervsuddannelser kan på kommunens vegne oprette og gennemføre egu. Der skal i så fald foreligge en nærmere aftale med kommunen om varetagelse af opgaven.

4 Der er ofte tale om unge, som har potentialer til en erhvervsmæssig og personlig udvikling, men som af forskellige årsager har behov for et uddannelsesmæssigt skub, der er tilpasset den enkelte. Der kan eksempelvis være tale om skoletrætte unge eller unge med indlæringsvanskeligheder, tosprogede unge med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige og sociale problemer og lignende eller unge med lettere udviklingsmæssige vanskeligheder.

5 •Hvor egu sigter mod at give umiddelbar adgang til erhvervsuddannelse eller beskæftigelse, sigter STU mod at give personlige, sociale og faglige kompetencer til så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til fortsat uddannelse og beskæftigelse. Hvad er EGU og hvad er STU og hvor ligger forskellen?

6 Varighed •Varigheden af et egu-forløb er normalt to år. Dog kan et forløb i særlige tilfælde forlænges med indtil ét års praktik i en virksomhed. •Skoledelen kan under alle omstændigheder ikke overstige 40 ugers undervisning gennem hele egu-forløbet inklusive forlængelsen. Minimum er skoledelen på 20 uger.

7 Egu forløb December 2011 Greve: 24 forløb Køge: 18 forløb Solrød: 5 forløb Stevns 12 forløb

8 UPV •Vurdering af uddannelsesparathed, som den er beskrevet i vejledningsloven, får derfor ikke betydning for erhvervsgrunduddannelsen (egu). Her vil der forsat skulle tages stilling til, om den unge tilhører målgruppen for egu.

9 STU Målgruppe •Ungdomsuddannelsens målgruppe er beskrevet som unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsens målgruppe omfatter udelukkende de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

10 Køge byråds møde den 27. marts 2012 •Tre projekter skal give billigere velfærd •Billigere service uden forringelser. Det er målet med Køge Kommunes Velfærdsinvesteringspulje, som nu har uddelt sine første støttekroner. Tre projekter har fået støtte fra puljen: •Fra tale til tekst (59.000 kr., pilotprojekt - ingen tilbagebetaling), •Uddannelsestilbud for unge med autisme (1.257.200 kr., tilbagebetaling over 6 år) •Bofællesskab for STU-studerende (700.000 kr., tilbagebetaling over 4 år). •Velfærdsinvesteringspuljen blev oprettet i forbindelse med budget 2012, og puljen råder over 10 mio. kr. Der uddeles midler fra puljen tre gange årligt – marts, juni og oktober. Byrådet godkender tildelingen af midler fra Velfærdsinvesteringspuljen.

11 Procedure  Den unge/familien henvender sig til vejleder i specialteamet i UUV.  Man har én eller flere afklarende samtaler  Der indhentes samtykke  Der indsamles dokumentation fra PPR, skole, sagsbehandlere, læger og andre relevante fagpersoner  Ud fra ovenstående foretages i målgruppevurdering jf. lov564 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25517 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25517  Indstillingsskema med skitse til uddannelsesplan udarbejdes af vejlederen.  Indstilling med dokumentation forelægges visitationsudvalget  Opfølgning: Efter 12 uger - herefter min. 1 gang årligt  Der udarbejdes uddannelsesplan i forbindelse med opfølgningen

12 Aktuelle tal fra UUV Køge Bugt •110 unge er i gang i 28 forskellige tilbud •Køge 53 i gang 16 afslutter til august •11 unge starter til august •32 unge har gennemført en STU siden april 2008 •8 unge har afbrudt •38 unge afslutter juli 2012 •Ca 30 sættes i gang til august

13 Lidt flere tal Køge 43 i gang 16 afslutter til august (nøgletal 51) 11 unge starter til august Greve 27 i gang – 10 afslutter til august ( nøgletal 45 ) 10 starter til august Solrød 10 i gang – 8 afslutter til august (nøgletal 21) 7 starter til august Stevns 11 i gang – 4 afslutter til afslutter til august ( nøgletal 21) 10 starter til august Nøgletal. UVM’s beregningsmodel 2.3 % af en ungdomsårgang


Download ppt "UUV’s repræsentantskabsmøde den 28.3.2012 STU og EGU i Køge Bugt v. Dorte Olsen (Fremtidslinjen) og Mark Jensen (UUV)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google