Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Argumenter mod Strukturplan 6A + 6B

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Argumenter mod Strukturplan 6A + 6B"— Præsentationens transcript:

1 Argumenter mod Strukturplan 6A + 6B
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Byudvikling & Planlægning: Infrastruktur: Planer om udstykning af boliger overfor skolen – målrettet familier By- & Kulturforvaltning roste skolen og den nemme sikre adgang hertil i lokalplanen Planer om opførelse af en daginstitution Lukning af skolen vil vanskeliggøre/umuliggøre salget af grundene og dermed mister kommunen et potentielt provenue på min mio. kr. Opførelse af nyt Universitetshospital med forventning om tiltrækning af nye beboere i området Decentral udbygning af bæredygtige udkantsområder Harmonisk byudvikling der ikke ødelægger lokalsamfundene Tiltrækning af nye skatteborgere til Odense Lukning af skolen vil gå imod nærhedsprincippet og udvande det frie skolevalg Grundet farlig og lang skolevej (mere end 7 km) må alle elever til Højby Skole forventes at skulle køres med skolebus - I materialet er udgiften anslået til 1,750 mio. kr. Det er ikke nær nok – udgiften til befordring anslås til ca. 2,5 mio. kr. alene for transport af børn fra Skt. Klemensskolen Ingen transporttilbud til SFO-børn Længere dage i SFO for flere børn og dermed flere ressourcer til personale Børnene bliver dårligere trafikanter, da de bliver fragtet rundt i stedet for at cykle Øget bilisme pga kørselsbehov Dårligere miljø og større udledning af Co2 Familierne kommer til at bruge mere tid på transport og mindre tid sammen Radiært bybusnet, der betyder lange transporttider til/fra Højby Planer om etablering af grusgrav på Dahlsvej (skolevej) i forbindelse med opførelse af nyt Universitetshospital Underbygger ikke Odense Kommunes vision som cykelby

2 Argumenter mod Strukturplan 6A + 6B
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Strukturplanens vision: Manglende sikker skolevej mellem Skt. Klemens og Hjallese Der er ikke kalkuleret med øgede anlægsinvesteringer Rasmus Rask Skolen i Bellinge er pladsmæssigt under pres pga. byudvikling Lang skolevej fra Fangel til Rasmus Rask Skolen Opsplitning af Fangelbørn, der skal sendes på Rasmus Rask Skolen I Bellinge Der er ikke indregnet behov for nye faglokaler på Dalumskolen, som kommer under pres Det får store økonomiske konsekvenser for anlægsudgifter og infrastruktur, hvis elevtalsprognosen, der er baseret på et ”atypisk år”, ikke holder Der er ikke indregnet udvidelse af SFO på hhv. Dalumskolen og Højbyskolen, hvilket vil blive nødvendigt Manglende dokumentation for Odense Kommunes vision for fremtidens skole Eksperter og fagfolk kritiserer Rejseholdets rapport for at fremme en bestemt agenda Rappporten står uimodsagt Erfaringer fra andre lande er ikke entydige og understøtter ikke rapporten Voldsomme strukturelle ændringer der påvirker mange – uden dokumentation for virkning Øgede kommunale tilskud til privatskoler Der findes 3 privatskoler i og omkring skoledistriktet som har fordel af at kommuneskolen lukker. Disse øgede tilskud er ikke indregnet Mindre fremtidig opbakning fra forældrene til skolearbejdet generelt, da skolen ikke er placeret i nærmiljøet

3 Argumenter mod Strukturplan 6A + 6B
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Elevtalsudvikling: Faktuelle fejl i elevprognosen for Skt. Klemensskolen Der skrives i høringsmaterialet at der er ændret i beregningsmetoden Uforklarlige reduktioner fra det ene skoleår til det næste. Skolen har aldrig oplevet at der frafaldt så markant mange elever fra det ene skoleår til det andet som rapporten rent statistisk anslår! Der skrives at det har stor indflydelse på skoleprognosen og samtidig skrives at 2009 var et atypisk år og dette lægges til grund for den nye prognose helt op til 2018! Der er ikke indregnet udvikling i fraflytning-/tilflytningsandele indenfor kommunen Skt. Klemens oplever tilflytning af børnefamilier i disse år, da der sker stor udskiftning i ”Guldbryllups-kvarter” og ældre fraflytter parcelhuse De 200 nye boliger lige overfor skolen er ikke medregnet Skolen konstaterer p.t. stigende børnetal i distriktet På Odense kommunes hjemmeside findes en anden udgave af befolkningsprognosen, som viser et ganske andet og mere realistisk billede I befolkningsprognosen for skoledistrikt 26 (Skt. Klemensskolen) kan vi se, at det totale antal 6-15-årige frem til 2018 er anslået til følgende:   Ifølge materialet optager Skt. Klemensskolen 71% af skoledistriktets børn og unge og 9% af eleverne optages fra andre skoledistrikter (grundet det frie skolevalg). Skolens elevtal må således forventes i 2018 at være: 347 (fra eget distrikt) + 31 (fra andre distrikter) = i 2018 anslås elevtallet til 378! Elevtalsprognosen for Skt. Klemensskolen indeholder ikke den planlagte udbygning ved Dahlsvej Ved udbygning af de 200 boliger må forventes min. 50 elever (forsigtigt og lavt skøn, eftersom det er sandsynligt at måske op til 90% ville vælge den skole, som de bor lige overfor!)

4 Argumenter mod Strukturplan 6A + 6B
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Skolens faglighed & tiltag: Skt. Klemens nærmiljø: Engageret og dygtig skoleledelse Godt arbejdsmiljø og dygtige lærere, som er glade for deres arbejdsplads Udskolingsafdeling der allerede har igangsat tiltag der opfylder store dele af kommunens vision: Fuld IT i undervisningen Flekstid Daglig motion Fleksibel undervisning med skiftevis holddannelse og forelæsning for hel årgang Undervisningsassistent til støtte for fremmøde og motivation Planen for fremtidens skole henviser til netop Skt. Klemensskolens udskolingstiltag hvor erfaringerne skal videreføres Indskolingsafdelingen er meget velfungerende og understøtter kommunens vision God interaktion mellem ressourcestærke og svage børn og familier Velfungerende kantine med sund mad Skolen er en integreret del af lokalsamfundet; Mange fritidsaktiviteter for borgerne Skolen er omdrejningspunktet i integrationen i området og udligningen af sociale forskelle Mange pædagogiske projekter og sociale tiltag; bl.a. ”Kvarterplansarbejdet” AB har fået støtte til en femårig indsats rettet mod Skt. Klemensparken, hvor skolen er omdrejningspunktet. Projektet hedder AtilB Projektet er støttet med penge fra Landbyggefonden, AB & Odense Kommune 2 projektmedarbejdere arbejder med områdets årige og de fremragende resultater risikerer at være spildte, hvis områdets beboere flytter til andre områder pga. den lukkede skole Skt. Klemensparken er et børnerigt kvarter med sårbare børn, hvor en lokal skole er vigtig for en god og tryg skolegang fra kl.

5 Argumenter mod Strukturplan 6A + 6B
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Argumenter mod Strukturplan 6A + 6B Skolens rammer : Andet: I 2009/10 renoveret for mere end DKK 7 mio. med helt tidssvarende faglokaler Plads til udbygning af skolen fra 2 til 3 spor + obs-klasser (som det blev besluttet af Børn- og Ungeudvalget i marts 2008, at der skal være i et Storskoledisktrikt) indenfor nuværende rammer Afhjælpning af forventet pres på f.eks. Rasmus Rask Skolen i Belllinge Optimering af enhedsudgifter per elev Nyt og velfungerende Pædagoisk Servicecenter (skolebibliotek) Ordentlige forhold til lærerforberedelse, som der har været i mere end 10 år Grønne områder med gode udbygningsmuligheder Gode faciliteter i forbindelse med skolen; Sportshal, boldbaner og legemuligheder Sikker skolevej med nyrenoveret tunnel under Stenløsevej Rammer der kan rumme SFO-træf med børn hvert år – ingen andre kan det! Sikre fleksibilitet i forhold til områdets fremtidige udvikling og demografi Skolen kan ikke ikke rumme Bækholmskolen, der er en specialskole med børn med meget specifikke indlæringsproblemer – kombineret med store adfærdsproblemer. Det er børn som har brug for ro, specielle rumindretninger og megen udenomsplads uden forstyrrelser. Odense vil gerne have endnu flere til at cykle. Det harmonerer meget dårligt med at de børn, som i dag kan cykle i skole, fremover skal transporteres til skole i enten bus eller bil. Der er sågar investeret mange penge i at vise omverdenen, hvilket forbillede Odense er som cykelby på Verdensudstillingen i Shanghai

6 Alternativ strukturplan 6C
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Bevarelse af klasse på Skt. Klemensskolen Udvidelse af Skole- distriktet : Konklusion: I første omgang som en 2-sporet skole - senere til en 3-sporet skole. Bevarelse af OBS-enheden på skolen og dermed i ”Storskoledistriktet” Konkret udvides skoledistriktet for Skt. Klemensskolen med et område, som i dag hører under Rasmus Rask Skolen. Hermed fjernes det forventede pres på Rasmus Rask skolen og den planlagte udbygning af Rasmus Rask Skolen kan spares – anslået besparelse i alt min. kr. 19 mio. Tallet er baseret på de beløb som er anført i rapporten, hvor der kalkuleres med kr. 1,9 mio. pr. klasselokale. (100 m2 pr. klasselokale á kr pr. m2 = 1,9 mio. kr. pr. klasselokale x 10 klasselokaler = 19 mio. kr.). Derudover vil en evt. udvidelse på Rasmus Rask Skolen kræve yderligere udgifter til erhvervelse af areal til udbygningen, da der ikke er plads på skolens nuværende areal til udvidelse. Disse udgifter til udvidelse af Rasmus Rask Skolen er der ikke taget højde for i rapporten! Derudover kan man også udvide skoledistriktet så det også omfatter Rulkedalen, Rulkehøjen, Skovparken og Bjergmarken. Herved kan Dalumskolen aflastes og evt. ombygning/tilbygning kan spares. Ændring af skoledistriktet indebærer flere elever til Skt. Klemensskolen, hvilket betyder flere elever i klasserne = bedre pris pr. elev. Plan C er en særdeles prisbillig løsning i forhold til Plan A og Plan B. Plan C kan stort set rummes indenfor de eksisterende rammer. Der mangler blot ca. 5 klasselokaler – så er skolen 3-sporet fra 0. – 9. klasse! Denne udbygning forventes dog tidligst at blive aktuel i , så en evt. udvidelse vil ikke belaste Odense Kommunes økonomi de første 6-8 år.

7 Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S
Distriktsændringer

8 Alternativ strukturplan 6D
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Bevarelse af klasse på Skt. Klemensskolen Udvidelse af Skole- distriktet : Konklusion: Fastholdelse af kl. i to spor plus etablering af ungeskole (3-4 spor) I strukturplanen gives megen ros til Skt. Klemensskolen for vores projekt vedr. ny struktur omkring de ældste elever. I projektet arbejdes med fællesfaglige uger for en årgang og fleksible mødetider. Et af projektets kerneområder er øget brug af IT i undervisningen og daglige idrætsaktiviteter. Der arbejdes med hyppige holddannelser på tværs af klasser, køn og faglige kvalifikationer. Det anføres, at dette projekt er i fuld overensstemmelse med visionerne i Fremtidens Skole og skal videreføres. Skt. Klemensskolen vil gerne påtage sig den opgave at drive ungeskole med 3-4 spor, og har allerede lokalekapacitet til de 3 spor. Skolen har plads til – på eget området – evt. at udvide med ekstra klasselokaler, uden at det ødelægger de eksisterende boldbaner og idrætsanlæg ved skolen. se Plan C En billig og simpel løsning, der sikrer at erfaringerne med de pædagogiske tiltag på Skt. Klemensskolen kan fortsætte og ligge til grund for Fremtidens Skole.

9 Argumenter for Strukturplan 6C + 6D
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Byudvikling & Planlægning: Infrastruktur: Understøtter Odense Kommunes planer om at udstykke boliger i Skt. Klemens målrettet familier og sikrer at byggegrundene ikke reelt bliver usælgelige med et dermed mistet provenue til Odense Kommune Understøtter opførelse af nyt Universitetshospital med forventning om tiltrækning af nye borgere og hermed øget skattegrundlag Understøtter kommunens ønsker om decentral udbygning af bæredygtige udkantsområder , da bykernen ikke kan udbygges Understøtter nærhedsprincippet og sikrer det frie skolevalg Understøtter Befolkningsprognosen for som ikke er baseret på et atypisk år Der findes allerede sikker skolevej fra de nævnte områder – bortset fra Fangel Befordring kan reduceres væsentligt, idet der kun forventes de hidtidige udgifter til befordring af elever fra Fangel-området, idet skolen allerede har sikker skolevej – skønnet årlig driftsbesparelse ca. 2,5 mio. kr. (svarende til 5 busser á årligt).  Der sikres en fortsat hensigtsmæssig fordeling af skoler i en helhedsbetragtning, der understøtter byens muligheder for udbygning og tiltrækning af skatteborgere Ingen øget bilisme og begrænset udledning af Co2 Understøtter Odense Kommunes vision som cykelby Giver ikke problemer i forhold til planer om etablering af grusgrav på Dahlsvej i forbindelse med opførelse af nyt Universitetshospital Der spares etablering af sikker skolevej til Højby og Dalum Aflaster Rasmus Rask Skolen og dermed spares anlægsudgifter (Herunder 10 klasselokaler på skolen og cykelbro over Assensvej) Odense Kommune sikrer sig imod uforudsete anlægsudgifter som følge af forkert elevtalsberegning

10 Argumenter for Strukturplan 6C + 6D
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Strukturplanens vision: Elevtalsudvikling: Skolens faglighed & tiltag: Skolens rammer : Skt. Klemens nærmiljø: Udskolingsafdelingen har allerede igangsat tiltag der lever op til store dele af kommunens vision Indskolingsafdelingen er meget velfungerende og understøtter kommunens vision Fortsat forældre engagement i Fremtidens Skole Udvidelse af skolen til de ønskede 3 spor samt optimering af klassekvotient og enhedsomkostninger Der gives et bedre grundlag for at vurdere på udbyttet af Fremtidens Skole uden at ødelægge rigtig mange menneskers hverdag Understøtter elevtalsprognosen fra et ”ikke atypisk” år og giver fleksibilitet i forhold til de usikkerhedsfaktorer , der erfaringsmæssigt altid har gjort sig gældende i forhold til befolkningsprognoser. Planerne understøtter det gode arbejdsmiljø Understøtter ideerne der allerede er igangsat og der er mulighed for at drage erfaringer Understøtter integrationen i Skt. Klemens og sikrer god interaktion mellem ressourcestærke & -sårbare børn og familier Skolens eksisterende gode rammer og beliggenhed udnyttes og kan minimere dyre anlægsudgifter andre steder Sikrer fleksibilitet i forhold til områders udvikling og demografi Områdets nærmiljø bevares og er fortsat et attraktivt område for alle, og dette kan tiltrække nye skatteborgere til kommunen. Pædagoiske projekter og sociale tiltag; bl.a. ”AtilB” kan fortsat bidrage positivt til erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen for områdets årige og indsatsen er dermed ikke spildt.

11 Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S
Kort og godt! Hvis man lukker en byskole, består byen stadig. Hvis man lukker en skole i et lokalområde, så dør lokalområdet. HVIS den nyeste elevprognose SKULLE tage fejl, så vil en bevarelse af helhedsskolen i Skt. Klemens være den ”buffer” som kan spare dyre ekstratilbygninger på de tilbageværende skoler. Der er rigeligt med elevgrundlag ude i lokalområdet, især hvis skoledistriktet ændres en smule. I Odense Kommunes strukturplan er der ved plan 6A og 6B IKKE budgetteret med tilbygninger på de modtagende skoler. Disse beløb hører ikke under børn-og ungeområdet, men disse anlægsomkostninger bliver voldsomt store og vil komme til at belaste Odense Kommunes økonomi voldsomt. Der er kun de samme borgere til at betale skattekronerne, uanset om det er bygge-/anlægsudgifter eller børn-og ungeområdet. Vi er allerede i gang med at leve op til den nye vision i udskolingsafdelingen, så ingen merudgifter der!! Meget engageret lokalsamfund med mange aktiviteter som er centreret omkring skolen. Dette vil forsvinde, hvis skolen forsvinder.

12 Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S
Kort og godt! For to år siden besluttede Odense Kommune at der i hvert distrikt skulle være OBS-afsnit. I vores distrikt blev det Skt. Klemensskolen, som modtog disse børn, og de tre klasser, som p.t. er på skolen, er faldet godt til og fungerer godt sammen med de øvrige elever. Vi har plads både inde og ude. Vores skole er velholdt og nyrenoveret. Vi har sportshal, fodbold/idrætsbaner, skov, å, stisystem, sikre skoleveje, engagerede og dygtige lærere, dygtig ledelse, glade børn og aktive forældre, som involverer sig i deres børns skole og det øvrige lokalsamfund. Hvorfor skal alt dette ødelægges? Der er BEHOV for en helhedsskole ude i vores lokalsamfund. For både de små og de store elever har brug for hinanden! Projektet AtilB tager hånd om de unge i lokalområdet og har haft stor succes allerede med at hjælpe unge på vej til ungdomsuddannelser, lærepladser el.a. Hvis de unge skal til ungeskoler andre steder i kommunen, vil dette arbejde blive hæmmet og i værste fald umuliggjort pga. den manglende tilknytning til lokalområdet. Odense Kommune vil gerne have 25% flere børn til at cykle til skole, og Anker Boye har selv udtalt, at ingen skal have mere end 10 minutters transport til skole! Det bliver svært med så lange skoleveje som Skt.Klemens/Fangel-børnene vil få ved nedlæggelse af skolen eller omdannelse til 0-6.kl. Fraværsprocenten vil garanteret ikke blive mindre, men det vil læringen!!!

13 Undgå dyre ekstra-udvidelser, som der end ikke er budgetteret med!
Skt. Klemensskolen Dalsvej 1, 5260 Odense S Kort og godt! Undgå dyre ekstra-udvidelser, som der end ikke er budgetteret med! Elevgrundlaget er større end prognosen spår! Vi er allerede i gang med at udleve den nye vision! Lad ikke alle de gode lokale tiltag og aktiviteter gå til spilde! Her taler vi ikke om integration. Vi gør det bare! OBS-klasserne trives ude hos os! Vi har plads både ude og inde! Elever, forældre, lærere og ledelse står sammen om at passe på skolen Næsten alle kan cykle til skole i dag.


Download ppt "Argumenter mod Strukturplan 6A + 6B"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google