Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pilotprojekt NIP-fysioterapi Lænderygbesvær

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pilotprojekt NIP-fysioterapi Lænderygbesvær"— Præsentationens transcript:

1 Pilotprojekt NIP-fysioterapi Lænderygbesvær
Kvalitetsudvikling i danske fysioterapipraksis Pilotprojekt NIP-fysioterapi Lænderygbesvær Forskningstemadag onsdag d. 14. september 2011

2 Disposition Baggrund for projektet - hvorfor
Introduktion til Det Nationale Indikator Projekt (NIP)- hvordan Pilotprojektet NIP- fysioterapi: Hvem, hvad og hvor 2

3 Pilotprojekt NIP-fysioterapi - baggrund
Hvorfor? Beslutning i Fagligt Udvalg: pilot-projekt vedr. etablering af en Klinisk kvalitetsdatabase for patienter med lænderygbesvær Kvalitetsdata vedrørende undersøgelse og behandling af patienter i fysioterapipraksis regi. Forberedelse til evt. kommende krav fra forsikringer og offentlige myndigheder om dokumentation Mulighed for at understøtte udviklingen indenfor specifikke områder Understøtte og stimulere anvendelse af evidensbaseret behandling 3

4 Pilotprojekt NIP-fysioterapi - baggrund
Titel: NIP-Fysioterapi, lænderygbesvær 1. februar 2011 og afsluttes 1. juni 2012 Forankres organisatorisk i Det Nationale Indikatorprojekt, men udvikles og gennemføres i samarbejde med Danske Fysioterapeuter - Fagligt udvalg Følges løbende af Fagligt Udvalg, som er styregruppe for projektet Økonomi: Midler fra Praksisfonden: Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information m.v. Inddraget erfaringer fra pilotprojekt NIP-kiropraktik 4

5 Pilotprojekt NIP-Fysioterapi
Formål: At fremme arbejdet med monitorering, kvalitetsudvikling og dokumentation af behandling af patienter med lænderygbesvær i fysioterapipraksis Fokus: Udvikling af sygdomsspecifikke og generiske indikatorer og standarder i forhold til patienter med lænderygbesvær Teste anvendelsen af FysDB som IT- indberetningsværktøj i relation til etablering af en Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase på området . 5

6 Hvordan? NIP-konceptet
Introduktion til Det Nationale Indikatorprojekt Hvordan? NIP-konceptet 6

7 Det Nationale Indikatorprojekt
Et nationalt initiativ etableret i 2000 Offentligt finansieret af de 5 regioner for 10 sygdomsområder Obligatorisk deltagelse for alle hospitaler og relevante afdelinger i Danmark Leverandør til Den Danske Kvalitetsmodel Indgår aktuelt i reorganiseringen for de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 7

8 Det Nationale Indikatorprojekt
Overvågning og forbedring af sundhedsfaglige kerneydelser Fokuserer på udvikling og implementering af evidensbaserede indikatorer i relation til struktur, proces og resultat Skabe et kvalificeret grundlag for dialog mhp. faglig, ledelsesmæssig og politisk prioritering Indsigt til borgerne i den sundhedsfaglige kvalitet 8

9 Grundlæggende principper
Fagpersoner udarbejder kvalitetsmål og indikatorer Fagpersoner fortolker og vurderer resultater inden offentliggørelse Offentliggørelse af resultater Processen er baseret på videnskabelige principper og metoder 9

10 Kvalitetsmål I NIP: Mål for den ønskede kvalitet: Standard
Det mål for kvalitet, der danner grundlag for vurdering og evaluering af en ydelses kvalitet I NIP: Kvantitative diagnosespecifikke standarder er kvalitetsmål, der normativt angiver graden af målopfyldelse. Forudsætter indikatormåling 10

11 Indikatorer Målbare variable, der anvendes til at overvåge og evaluere kvaliteten: Overvåger centrale aspekter af sundhedsfaglige kerneydelser Udvikles på dokumenteret og aktuelt videnskabeligt grundlag Anvendes til sammenligning Gør det muligt at følge udviklingen over tid Kan ikke stå alene, men skal anvendes som led i en faglig analyse, fortolkning og vurdering 11

12 NIP – FYSIOTERAPI - LÆNDERYGBESVÆR
12

13 Indikatorgruppen Hvem:
Fagligt og metodisk kompetente fysioterapeuter med faglig ekspertise indenfor behandling af patienter med lænderygbesvær. Lægefaglig repræsentation Repræsentation fra IKAS/ Den Danske Kvalitetsmodel Opgaven: At definere og fastsætte det faglige indhold, dvs. udarbejde et indikatorsæt med indikatorer og standarder og, der skal afprøves i testfasen: Dokumentalistrapport Indikatorskema Registeringsskema Datadefinitioner Beregningsregler 13

14 Indikatorgruppens medlemmer
Formandskabet Henning Langberg, dr. med., ph.d., cand. scient., fysioterapeut Martin Josefsen, muskuloskeletal fysioterapeut, PT, DipMT Øvrige medlemmer Nils-Bo de Vos Andersen, fysioterapeut, praksiskonsulent Inger Qvist, fysioterapeut, praksiskonsulent Marianne Kongsgaard Jensen, fysioterapeut, praksiskonsulent Flemming Enoch, specialist fysioterapeut MR Dip MT Tom Petersen, fysioterapeut, ph.d. Niels Honoré, fysioterapeut, exam.MT Per Kjær, lektor, ph.d. Anne-Mette Hedeager Momsen, seniorforsker, fysioterapeut, MPH, ph.d Repræsentant fra IKAS Anne-Mette Falstie-Jensen, fysioterapeut, cand.scient.san. kvalitetskonsulent Lægefaglige medlemmer Ole Kudsk Jensen, overlæge, ph.d. Helle Borgstrøm, praktiserende læge (almen medicin) Dokumentalist & klinisk epidemiolog Annette Ingeman i samarbejde med indikatorgruppens medlemmer og Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge, ph.d. NIP-sekretariatet Birgitte Randrup Krog, MPH, projektleder i Det Nationale Indikatorprojekt Annette Ingeman, cand.scient san. ph.d. sundhedsfaglig proceskonsulent 14

15 5. Regionale implementerings-konferencer
NIP-FYSIOTERAPI indikatorudvikling 3a. Høringsfase 3b. Testfase og datakvalitetsaudit 2. Evidens: dokumentalistgennemgang 1. Udvikling af præliminær indikatorsæt 6. National implementering Flowdiagram X 4. Færdige indikatorsæt X 5. Regionale implementerings-konferencer 15

16 Processen 3 indikatorgruppemøder periode 4. april - 28. juni 2011
mellem møder kommunikation og /diskussion via Fastlæggelse af de præliminære indikatorer, standarder, og tidsrammer Systematiske søgninger og gennemgang af den videnskabelige litteratur Områder uden publiceret videnskabelig evidens: fastlagt på basis af konsensus i indikatorgruppen Højt fagligt niveau, intensitet og aktivitet 16

17 5. Regionale implementerings-konferencer
NIP-FYSIOTERAPI 3a. Høringsfase 3b. Testfase og datakvalitetsaudit 2. Evidens: dokumentalistgennemgang 13 testklinikker 1. Udvikling af præliminær indikatorsæt Afsluttende rapport til Fagligt Udvalgt Danske fysioterapeuter 6. National implementering Flowdiagram X 4. Færdige indikatorsæt X 5. Regionale implementerings-konferencer 17

18 Indikatorområder 14 indikatorer med tilhørende standarder: 13 procesindikatorer og en resultatindikator Dækker kerneydelser for hele behandlingsforløbet, indenfor følgende indikatorområder: Henvisning Anamnese Klinisk test Klassifikation Information og vejledning Fysioterapeutisk behandling Revurdering Selvrapporteret effekt Epikrise 18

19 Indikatorsæt: Indikatorskema
Indikatorområder Indikator Type Standard Henvis-ning Henvisning 1 Andelen af patienter med lænderygbesvær, der har en tilstrækkelig henvisning fra henvisende læge Proces Mindst 85 % Diag-nostik Anamnese 2 Andelen af patienter med lænderygbesvær der får optaget sufficient anamnese vedrørende: Røde flag, nerverodspåvirkning smerte/- symptomudbredelse, gule flag, funktionsevne, smerte-intensitet /karakter, sygefravær, tidligere episoder, generel helbredsstatus, og komorbiditet ved første konsultation Mindst 90 % Klinisk test 3a Test for nerverodspåvirkning: Andelen af patienter med lænderygbesvær med udstråling til ben, der får foretaget sufficient neurologisk undersøgelse (SBT inkl. krydset SBT, omvendt SBT, muskelkraft, reflekser og sensibilitet) ved første konsultation 3b Test for centralisering: Andelen af patienter med lænderygbesvær, hvor centralisering er testet ved første konsultation Mindst 80 % Klassifikation 4a Klassifikation af symptomer: Andelen af patienter med lænderygbesvær, som har fået klassificeret deres symptomer jf. ICPC-2-DK kodning ved første konsultation 4b Behandlingsrettet klassifikation: Andelen af patienter med lænderygbesvær hvor der er foretaget en diagnostisk klassifikation med henblik på valg af behandling ved første konsultation 19

20 Behand-lings-opfølg-ning
Indikatorsæt: Indikatorskema Indikatorområder Indikator Type Standard Inter-vention Information og vejledning 5 Andelen af patienter med lænderygbesvær, som får relevant information og vejledning i behandlingsforløbet Proces Mindst 90% Fysioterapeutisk behandling 6a Øvelsesterapi: Andelen af patienter med lænderygbesvær, der har fået individuel tilpasset øvelsesterapi på baggrund af klinisk diagnose og patientens præferencer (medinddragelse) i behandlingsforløbet 6b Øvelsesterapi: Andelen af patienter med lænderygbesvær, der har fået udleveret et skriftligt individuelt tilpasset hjem-meøvelsesprogram ved afslutning af behandlingsforløbet Behand-lings-opfølg-ning Revurdering 7 Andel af patienter med lænderygbesvær, som ikke angiver relevant forbedring (”Meget bedre eller ”Bedre”) ved selv-rapporteret Global rating skala 1-6, der får revurderet deres behandlingsplan indenfor 4 uger efter første konsultation Selvrapporteret effekt 8a Andel af patienter med lænderygbesvær, der har besvaret spørgeskema vedr. effekt af behandlingen 4. uger efter første konsultation Mindst 70% 8b Andel af patienter med lænderygbesvær, der har besvaret spørgeskema vedr. effekt af behandlingen 3.mdr. efter første konsultation Mindst 60% 8c Andel af patienter med lænderygbesvær der angiver relevant forbedring (”Meget bedre eller ”Bedre”) ved selvrapporteret Global rating 4 uger efter første konsultation Resultat Mindst 50% Over-drag-else Epikrise 9 Andelen af patienter med lænderygbesvær, hvor der er der sendt tilstrækkelig epikrise til patientens praktiserende læge senest 5 hverdage efter sidste konsultation Mindst 85% 20

21 Resultatet: Afsluttende rapport
Beskrivelse af projektet Indikatorsæt Dokumentalistrapport Høringsrapport Resultater fra testfasen Anbefalinger fra indikatorgruppen Anbefalinger fra testklinikkerne Bemærkninger fra NIP- sekretariatet 21

22 Hvad sker der efter pilotprojektets afslutning ?
Fagligt udvalg/ styregruppen beslutter: Om der ske en national videreførelse og implementering af NIP-indikatorer for fysioterapipraksis i forhold til : Monitorering, kvalitetsudvikling og dokumentation af behandling af patienter med lænderygbesvær i fysioterapipraksis Forberedelse af professionens akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel Perspektivering: På sigt etablering af en fællesdatabase for lænderygområdet på tværs af behandlere (praktiserende læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, sygehusenheder…..) 22

23 Tak for jeres opmærksomhed
Indikatorsæt på fra 5. oktober 23

24

25 Faser i Det Nationale Indikatorprojekt
Definition af sygdomsområde Udviklingsfase: fastlæggelse af standarder, indikatorer og prognostiske faktorer (indikatorsæt) Test- og høringsfase Implementering Dataindsamling, dataanalyse og feedback Klinisk auditering og tiltag til kvalitetsforbedring Offentliggørelse 25


Download ppt "Pilotprojekt NIP-fysioterapi Lænderygbesvær"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google