Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

  Registreringsprojekt: Patientprofil Patientprofil hos patienter henvist med muskuloskeletale tilstande under speciale 51 til Praktiserende Fysioterapeuter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "  Registreringsprojekt: Patientprofil Patientprofil hos patienter henvist med muskuloskeletale tilstande under speciale 51 til Praktiserende Fysioterapeuter."— Præsentationens transcript:

1   Registreringsprojekt: Patientprofil Patientprofil hos patienter henvist med muskuloskeletale tilstande under speciale 51 til Praktiserende Fysioterapeuter med overenskomst med Danske Regioner i Danmark – Forskningstemadag Syddansk Universitet september 2011

2 Nils-Bo de Vos Andersen
Et tværregionalt projekt med deltagelse af Region Midtjylland, Region Syddanmark Region Nordjylland og Region Hovedstaden Praksiskonsulenterne for fysioterapi  Nils-Bo de Vos Andersen Inger Qvist Marianne Kongsgaard Flemming Pedersen Helge Bech Jesper Ottosen Christine Ib Hvad sker der hvis man ringer til en forsker. Ide og opstillling Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

3 Metodevejleder, opstilling patientspørgeskema, validering patientspørgeskema, databearbejdning: David Højrup Christiansen, Ph.d. stud. Cand. Scient. San. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Metodevejleder og databearbejdning: Hans Jacob Rud Christensen. Cand.scient. Datamanegement. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland. Metodevejleder: Annette Ingeman. Cand.scient.san., ph.d. Det Nationale Indikatorprojekt Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

4 Bevilgede midler: Bestyrelsen for Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning,uddannelse, information mv. har pr bevilget kr. til projektet. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

5 ledelsen i praksisenhederne i Region Midtjylland,
Protokol. Projektet er fremlagt til orientering og godkendelse for ledelsen i praksisenhederne i Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region hovedstaden og Region Nord. Sideløbende er protokol, fremsendt til Det Videnskabsetiske Komite-system til godkendelse. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

6 Bagrund: Patienter henvist til speciale 51 (almen fysioterapi) til klinikker for fysioterapi udgør en stor del af de patienter, der behandles i fysioterapipraksissektoren i Danmark. Der foreligger ikke data der klart definerer patientpopulationen i fysioterapipraksis. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

7 Bagrund: Sociodemografiske data. Hvilke diagnoser har patienterne
Bagrund: Sociodemografiske data? Hvilke diagnoser har patienterne? Varighed : er tilstanden akut/ subakut eller langvarig/ kronisk? Hvor mange er sygemeldte? Hvor belastede er patienterne af deres muskuloskeletale tilstand/ bevægeapparats- sygdomme i forhold til funktionsevneniveau og psykosociale forhold? Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

8 1720 henvises § 51, 278 henvises ikke Henviste § 51
2.042 patienter er inkluderede og sociodemografiske data i forhold til køn, alder og ansættelsesforhold beskrives. 1720 henvises § 51, 278 henvises ikke Henviste § 51 63,3% kvinder ~ 32,4% % mænd ”Salaried employee ”(white collar) 39,2% Det konkluderes, at der generelt er dårligt definerede diagnoser. ”Myopain” 37,6%, ”Back related diagnosis” 18,2 % Karsten Krogh Jørgensen, Per Fink, Frede Olsen. Physical therapy, Volume 81, Nr. 3, march 2001. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

9 Der foreslåes en biopsykosocial tilgang til denne subgruppe.
Patienter med muskuloskeletale tilstande har generelt har dårligere fysisk og mentalt helbred end normalbefolkningen. En subgruppe med dårligt definerede diagnoser, scorer lavere i forhold til mentalt helbred end patienter med veldefinerede diagnoser. Der foreslåes en biopsykosocial tilgang til denne subgruppe. Karsten Krogh Jørgensen, Per Fink, Frede Olsen. Physical therapy, Volume 81, Nr. 3, march 2001. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

10 Omfatter samtlige kiropraktiker klinikker i DK i alt 182 klinikker
Ud af 1969 patienter, besvarer 1595 spørgeskema 50,5 % kvinder 49,5 % mænd Flere højt uddannede 36% 40.8 % lænderyg, 12,8% nakke 11,5 % brystryg, 8,35 bækken (65,1%) 64,1 % henvender sig < 1 til <4 uger efter symptomdebut Påviser nedsat funktionsevneniveau og dårligere fysisk helbred. 50,5 % kvinder og 49,5 % mænd. Gennemsnitsalderen er 42 år50,5 % kvinder og 49,5 % mænd. Gennemsnitsalderen er 42 år Jan Hartvigsen 2002 Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

11 Keywords: Patientprofile.
3010 patienter, 100 fysioterapeuter og 28 lægepraksis. 53,5/ 1000 henvises til fysioterapi 59 % kvinder 41 % mænd ”Paid employment” 58 % 28 % sygemeldte (58 % < 14 dage) Varighed: <14 dage: % < 14 dage < 42 dage: 15% 7 til 12 uger: % > 12 uger: % 50,5 % kvinder og 49,5 % mænd. Gennemsnitsalderen er 42 år50,5 % kvinder og 49,5 % mænd. Gennemsnitsalderen er 42 år Lesley K. Holdsworth 2006 Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

12 Keywords: Patientprofile. ”Condition severity”: Mild: 27%
Moderate: 53% Severe: % ”Condition category”: Low back: % Neck: % Lower limb: % Shoulder: % Knee % Upper limb: % Multible: % Others: % 50,5 % kvinder og 49,5 % mænd. Gennemsnitsalderen er 42 år50,5 % kvinder og 49,5 % mænd. Gennemsnitsalderen er 42 år Lesley K. Holdsworth 2006 Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

13 Studiet anvender data fra kliniske databaser.
patienter fra USA, Israel og Holland sammenlignet i forhold til patientkarakteristika og data vedr. undersøgelse, udredning og behandling. Ingen signifikante forskelle landene imellem - i forhold til alder, køn og hvilke dele af bevægeapparatet, der behandles I USA signifikant flere patienter med kroniske tilstande Swinkels og Hart 2008 Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

14 Swinkels og Hart 2008

15 Swinkels og Hart 2008

16 Formål: At afdække hvilke typer af bevægeapparatssygdomme / muskuloskeletale tilstande, henvist under speciale 51, der varetages af klinikker for fysioterapi med overenskomst med Danske Regioner At få øget kendskab til de henviste patienters funktionsevneprofil – hvor belastede eller besværede er patienterne af deres tilstand At understøtte en målrettet indsats i forhold til yderligere kvalitetsmonitorering og – udvikling i praksis, med henblik på at ressourcerne udnyttes bedst muligt . Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

17 I alt inkluderes 2500 - 5.000 patienter.
Undersøgelsesdesign Undersøgelsen gennemføres som et deskriptivt studie af konsekutivt nyhenviste patienter – i perioden 1. januar 2012 til 30. april 2012. 250 fysioterapeuter indsamler hver især data fra 20 nyhenviste patienter i fysioterapeutisk praksis. I alt inkluderes patienter. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

18 Deltagelse i projektet:
Alle praktiserende fysioterapeuter i Danmark med overenskomst med sygesikringen, der arbejder på klinikker, inviteres til at deltage i projektet. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

19 Deltagelse kan kun ske hvis:
Alle fysioterapeuter på klinikken, som har arbejder under overenskomst med Danske Regioner tilmelder sig projektet At den enkelte fysioterapeut har adgang til PC med internetopkobling ved 1. konsultation med speciale 51 patienten Fysioterapeuterne kan deltage i et informationsmøde i oktober / november Møderne vil finde sted i de regioner, der deltager i projektet. . Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

20 Inklusionskriterier:
Patienter henvist fra praktiserende læge, anden speciallæge og hospitalslæge til praktiserende fysioterapeut med henblik på udredning og behandling af en muskuloskeletal tilstand under speciale 51 fysioterapi. Der skal foreligge skriftlig samtykkeerklæring. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

21 Inklusionskriterier:
Patienten skal på konsultationsdagen være fyldt 18 år. Patienten skal kunne tale og forstå dansk En patient kan kun indgå i projektet 1 gang – det vil sige, at et cpr-nr. kun kan indgå en gang i projektet I de tilfælde at patienten været i et tidligere behandlingsforløb for samme tilstand, skal der minimum være gået 3 måneder siden sidste forløb hos den praktiserende fysioterapeut. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

22 Dataindsamling: Patienter, der er inkluderet i projektet, besvarer patientspørgeskema digitalt. Dette enten på egen PC inden 1. konsultation, via udsendt link på mail, eller på PC på klinikken i forbindelse med 1. konsultation. Praktiserende fysioterapeuter, der deltagere i projektet, indtaster patientoplysninger ved 1. konsultation direkte via egen PC under anamneseoptagelsen. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

23 FysDB: Databasen er pr. 15.01.09 godkendt af Datatilsynet efter
persondatalovens § 41. Bekendtgørelse nr. 528 Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

24 Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

25 Dataindsamlingsperiode forløber fra 1. januar til 30. april 2012
I perioden oktober – december 2011 gennemføres pilotstudie med henblik på afprøvning af opstillede dataindsamlingsmodel Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

26 Patientspørgeskema: Patientspørgekemaet er sammensat med henblik på at afdække patientgruppen så bredt så muligt, og indeholder anerkendte og validerede skalaer. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

27 Søvnproblemer, medicin
Patientspørgeskema: Køn, alder, BMI, rygning, erhvervsstatus, udannelse, arbejdsforhold, generelt helbred Søvnproblemer, medicin Smerteintensitet, lokalisation, varighed, samt smertetegning Smerte i relation til dagligdags bevægelser og aktiviteter Fysisk aktivitet i forhold til arbejde og fritid Tegn på Fear avoidance adfærd Livskvalitet og psykisk helbred Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

28 Dataregistrering fysioterapeut: Køn alder Uddannelse, beskæftigelse,
Arbejdsforhold, Sundhedsforsikring, Varighed, Tidligere episoder, aktuelt traume, Sygemelding, tidligere sygemelding, Anden udredning, Medicin, komorbiditet, Smerte og funktionsscore, Smertetegning. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

29 Dataregistrering fysioterapeut:
Alle patienter klassificeres med en primær diagnose ud fra ICPC DK termer. ”Henvendelsesdiagnose”. Fysioterapeuten registrer ud fra ICPC DK under muskel/ skelet tilstande (L). ”Forløbsdiagnose”.   Der kan opstilles en primær, sekundær og en tertiær diagnose Fysioterapeuten beskriver kort tilstanden. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

30 Databearbejdning: Karakteristika / patientprofilen beskrives ved andelen i de enkelte diagnosegrupper, varighed, erhvervsstatus ect., samt gennemsnitsværdier/ medianværdier for de enkelte opdelinger. Endvidere opdeles, for så vidt det er muligt, data i subgrupper, og der foretages en beregning 95 % CI. For de selvrapporterede patientdata laves en deskriptiv analyse af de enkelt svar, og der foretages en beregning 95 % CI. STATA®(StataCorp, College Station,Texas, USA) version 10.0 / 110. anvendes som primært databaseprogram. Coficient incidens. Sikkerhedsanalyse Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

31 Tillægsprotokol Registreringsprojekt: Patientprofil.
Valideringsstudie patientspørgeskema. 50 – 60 patienter der har besvaret opstillede patientspørgeskema i registreringsprojektet Opsamling longitudinelle data Retest efter 6 uger, 12 uger, 6 mdr. og 12 mdr. Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.

32 Tak for opmærksomheden Praksiskonsulenterne for Fysioterapi
Danske Regioner Registreringsprojekt: Patientprofil. Praksiskonsulenterne for fysioterapi.


Download ppt "  Registreringsprojekt: Patientprofil Patientprofil hos patienter henvist med muskuloskeletale tilstande under speciale 51 til Praktiserende Fysioterapeuter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google