Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingskursus engelsk - samfundsfag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingskursus engelsk - samfundsfag"— Præsentationens transcript:

1 Udviklingskursus engelsk - samfundsfag
Studieretningsforløb forslag til viderebearbejdning Kurset foregik på Kystgården i Nyborg h.h.v oktober og november 2005. Deltagere var: Kirsten Oldmark-Hansen, Hanne Lundorf, Inger Sarborg Pedersen, Annegrete Meldgaard, Gregers Friisberg, Søren Jensen, Susanne Willadsen, Birgitte Prytz Clausen, Kristian Thisted, Morten Hansen, Marianne Harvey Kursustilrettelæggere var: Rigmor Bækholm, Lone Bentzen, Ole Juul Lund Oplægsholdere var Niels Bjerre Poulsen, Mads Fuglede, Jørgen Sevaldsen og Michael Böss

2 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Læreplaner – engelsk A Faglige mål – perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle, historiske og litteraturhistoriske sammenhænge – anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold Kernestof – væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie – væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA – historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden. Litterære og ikke-litterære tekster i kernestoffet skal være ubearbejdede og på autentisk engelsk. Hentet fra Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

3 Læreplaner – engelsk A fortsat
Samspil med andre fag Engelsk er omfattet af det generelle krav om samspil mellem fagene og indgår i almen studieforberedelse og almen sprogforståelse ifølge de bestemmelser, som gælder for disse forløb. Når engelsk indgår i en studieretning , skal det indgå i samspil med de samfundsfaglige og naturvidenskabelige hovedområder og med de øvrige sproglig-humanistiske fag. Når engelsk optræder som valgfag , indgår det i samspil med andre sprogfag for derigennem at udvikle en generel sproglig bevidsthed og viden om, hvordan man lærer fremmedsprog. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

4 Læreplan – samfundsfag B
Faglige mål Eleverne skal kunne: – undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold – sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre – undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger – undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold – dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser Kernestof Kernestoffet er følgende: Sociologi – forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU Økonomi – velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund – globaliseringens betydning for Danmark. Metode – komparativ metode og kvantitativ og kvalitativ metode. Vi har her medtaget det, som er relevant i fagsamspilsammenhæng. Hentet fra Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

5 Læreplaner – samfundsfag B fortsat
Samspil med andre fag Samfundsfag er omfattet af det generelle krav om samspil mellem fagene og indgår i almen studieforberedelse ifølge de bestemmelser, som gælder for dette forløb. Samfundsfag bidrager til en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. I konkrete undervisningsforløb giver faget bl.a. metodiske værktøjer til mindre empiriske undersøgelser. Studieretningsforløb I studieretningsforløb skal der gennemføres mindst 2 tværfaglige projekter. Projekterne skal indeholde en konkret problemstilling med en tydelig samfundsfaglig dimension og give muligheder for at anvende samfundsfaglige begreber og metoder. Projekterne og tilhørende baggrundsmateriale er en del af grundlaget for den mundtlige prøve. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

6 Udviklingskursets formål
Hovedformålet er at udvikle eksempler på, hvad et studieretningssamarbejde kan indeholde på bestemte niveauer i et gymnasieforløb, hvordan det kan organiseres med hensyn til faglige krav, kompetencer og arbejdsformer, hvordan man sikrer en tilstrækkeligt konkretisering, så også de to fags kerneområder kommer i spil. Dette var, hvad udviklingskursets tilrettelæggere nåede frem til som formål for kurset. Det er resultatet af dette, som de følgende forslag til samarbejdstemaer præsenterer med henblik på viderebearbejdning på skolerne. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

7 ENGELSK OG SAMFUNDSFAG
ENGELSK A SAMFUNDSFAG B SPROG OG KOMMUNIKA- TION Sprogbygning Ordforråd Sprognormer engelsk globaliseret sprog Orientere sig i engelsksproget stof TEKSTARBEJDE Tekstanalyse Litteraturhistorie Shakespeare Medier/IT KON-TEKSTER Kultur Historie Samfund SOCIOLOGI Identitet Socialisation Massemedier Social differentier Kultur POLITIK Magt Demokrati Politiske systemer Ideologier EU ØKONOMI Velfærd Stat Marked Civilsamfund Økonomisk kredsløb Mål og styring EU Globalisering METODE Før vi kommer ind på forslag til temaer, vil vi vise, de to fags kerneområder - inspireret af Anne Kirsten Pettitt, Vestfyns gymnasium i Anglofiles nr. 138, 2005 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

8 FÆLLESMÆNGDE OG FAGLIGE DELMÆNGDER
SAMFUNDS- FAG B ENGELSK A Identitet Socialisation Familiesociologi Køn Bysociologi Unge og identitet Politiske systemer Valgsystemer Politisk deltagelse og vælgere Globalisering Multikulturelt samfund Grammatik sprog og litteraturhistorie Shakespeare Økonomi EU Ideologier Retssystemet Metoder Her ser man den store fællesmængde for fagene…. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

9 Studieretningsprojekt
§ 23. Studieretningsprojektet skrives i 2 eller 3 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og med inddragelse af andre studieretningsfag og/eller obligatoriske fag på A-niveau, jf. bilag 7. Stk. 2. Eleven vælger studieretningsprojektets fagkombination. Der er visse formelle forhold, som vi naturligvis skal have i baghovedet, når vi laver fagsamarbejde Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

10 Kompetencer -generelt
Stk. 3. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. Stk. 5. Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele skolens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv Fra Bekendtgørelsen kapitel 1, §1, stk 3-5 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

11 Generelle fagkompetencer
Kunne anvende fagsprog Benytte fagbøger og opslagsværker hensigtsmæssigt Kunne formidle faglige problemstillinger Forståelse for taksonomiske niveauer Oparbejde paratviden inden for fagene Kunne perspektivere faget i en historisk, filosofisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng Beherskelse af fagets tekniske hjælpemidler/apparatur Kunne forholde sig analyserende til egne produkter Kunne skelne mellem facts, forudsigelser og holdninger Opsøge, sortere og vurdere viden Kunne overføre faglig viden fagene imellem Kunne dokumentere påstande ved hjælp af selvstændigt indsamlet materiale Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

12 Studiekompetencer -uddrag
At kunne anvende forskellige læsestrategier At kunne anvende notatteknik At kunne gå i dybden med et stof (tekster, billeder, tabeller, foredrag m.v.) ved bl.a. at At kunne stille spørgsmål til tekster og andet stof At kunne foretage hensigtsmæssig informationssøgning At kunne anvende skrivning som middel til refleksion og bearbejdelse af stof, herunder: At kunne tilrettelægge en hensigtsmæssig arbejdsprocedure i forbindelse med rapportskrivning At kunne udarbejde en synopsis At kunne samarbejde i grupper, At kunne anvende og vurdere forskellige former for præsentationsteknik At kunne diskutere og argumentere og beherske forskellige former for samtaleteknik. At kunne arbejde tværfagligt: forstå et fags grænser og særpræg i forhold til et givet problem, at kunne vælge specifikke faglige vidensområder og metoder til at definere og undersøge et problem, at kunne kombinere forskellige metoder i forhold til faglige tilgange til et sammensat problem, at kunne vurdere hvad hvert fag kan bidrage med og ikke bidrage med til opnåelse af viden om/ forståelse af/ vurdering af et sammensat problem. At kunne se virkeligheden bag pensum At kunne evaluere og give konstruktiv feed-back … At kunne reflektere over egne læringsvaner og -uvaner, .. Reflektere over eget fagligt udbytte At kunne tilrettelægge eksamenslæsning. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

13 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Udbredelsestemaer Amerikanisering af politik Class and social mobility – USA, GB, DK Den keltiske tiger Ideologier Nu har vi præsenteret udviklingskursets forudsætninger såvel med hensyn til formål som bekendtgørelsesmæssige forhold. Vi fortsætter herefter med en gennemgang af de forløbsforslag, som udviklingskurset nåede frem til, Det skal understreges, at der er tale om idéer, som kan videreudvikles og tilpasses den enkelte skole/faggruppe og det er også vigtigt at understrege, at de kollegaer, som herefter påtager sig at udbrede resultatet, ikke er eksperter i de enkelte forløb, men kollegiale inspiratorer og igangsættere. Det vil derfor også være en god idé at inddrage en ”ekspert” i et af temaerne, når udbredelsen foregår. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

14 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Studieplanskema Fag Fagplaner Studiekompetencer og værkstøjer Fagsamspil Skriftlige arbejder./ Ekskursioner Vi har mere eller mindre taget udgangspunkt i ovenstående skabelon til fremstilling af temaerne, det vil dog ses, at der er forskelle i fremstillingerne, som afspejler de forskellige gruppers måde at arbejde på – hvilket nok også vil være tilfældet på skolerne…. Af hensyn til overskueligheden i hvert ppt-dias, er det oprindelige skema opdelt på flere dias. Vi kan evt. udlevere et dokument, hvor temaet er præsenteret i et sammenhængende skema… Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

15 Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september, december-januar samt skoleår, fx 06/07 Institution institutionens/skolens navn Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/gif/fagpakke hhx/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse, samt niveau A/B/C Lærer(e) Navn(e) Hold Den benyttede holdbetegnelse Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 En overordnet betegnelse for undervisningsforløb 1 Titel 2 En overordnet betegnelse for undervisningsforløb 2 *** Her er uvm’s undervisningsbeskrivelsesskema – her fordelt på to dias for overskuelighedens skyld. Et sådant skal udfyldes for et studieretningsforløb mellem engelsk og samfundsfag. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

16 Undervisningsbeskrivelse fortsat
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 En overordnet titel for undervisningsforløbet Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Omfang Anvendt uddannelsestid Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

17 Amerikanisering af politik – politik og medier

18 Komparative elementer
Litteraturforslag (teori i kursiv) Komparative elementer Medialisering af politik Benny Jacobsen: den politiske dansker (Columbus 2002) s Giddens:”Sociology” Vise et par konkrete eksempler på ”præsidentvalgkamp” i hhv. USA og Danmark -evt en historisk sammenligning mellem valgmøder før og nu i Danmark Kampagnestrategier Philip Gould: The Unfinished Revolution pp “Opskrift på en sejr” Jyllands-Posten . 25/ Blair is election liability, warn Labour aides Observer, Sunday February Video om Foghs valgstrategi Video: ”Kongekabale” ”Wag the Dog” Sammenligne konkrete valgkampe – USA 2004, England 2004 og Danmark Retorik Clausen og Sloth: Håndbog i Samfundsfag C (Systime)s ”Analyse:Appel. Følelsen er det afgørende argument. Også i Danmark.”(Politiken ) Find evt. Major Speeches på Blair – både tekst og film Interview med Thor Pedersen i ”Deadline Sammenligne vigtige politiske taler – f.eks Folketings åbningstale, State of the Union. Hvordan ”docerer” man ethos, logos og patos i de respektive lande? Kommercielle interesser Finn Rasmussen: Globalisering,massemedier og kulturel forandring (Columbus 2003) s Link om kampagnemidler 2004-valg i USA Hvad koster en valgkamp pr. vælger i de respektive lande? Politik som show “Poppolitikere på katastrofekurs” Politiken d. 19/ Amerikanisering af politik - Politik og medier Mål Anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Danmark, Storbritannien og USA til analyse af og perspektivering af aktuelle forhold Analysere og fortolke litterære og ikke-litterære tekster under anvendelse af faglig terminologi Forstå mundtligt og fagligt engelsk om almene og faglige emner Orientere sig i større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder. Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

19 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Kompetencer Kunne anvende fagsprog. Redigere billeder Kende retoriske virkemidler og kunne skrive og holde en tale Evnen til at læse og forstå tabeller – tydeliggøre faglige sammenhænge vha. tabelmateriale Amerikanisering af politik -fortsat Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

20 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Fagsamspil Skriftligt arbejde Medialisering af politik Kampagnestrategier Projekt skrevet på engelsk Projekt: Du er spindoktor og skal tilrettelægge en valgkamp for en kandidat i England, USA og Danmark – vælg 5 fokuspunkter med udgangspunkt i Goulds strategier. Overvej typer af medieeksponering. Retorik Holde en tale om et aktuelt politisk emne på engelsk Evt. samarbejde med andre fag Skrive tale på engelsk om et aktuelt politisk emne. Kommercielle interesser Læsning af samfundsfagligt materiale på engelsk Regnearksopgave Politik som show Amerikanisering af politik - fortsat Mulige projektideer CNN Irak i medierne i Danmark, USA og Storbritannien Reklamer i valgkampen Sammenlign de økonomiske interesser, der ligger bag en valgkamp (FOX versus danske borgerlige medier) Weblogs Nyhedskriterier Nyhedsbureauer: Gatekeeping, globale mediegiganter Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

21 Class and Social Mobility in USA, GB DK

22 Class and Social Mobility: USA, GB, DK
Fokus/problemformulering: 1. Redegørelse for begreberne klasse og social mobilitet. Ad. 1. (Teorier om social differentiering – som sociale klasser, social lagdeling, livsformsanalyse, livsstilsanalyse) Peter Gundelach og Nils Mortensen, en grundbog (1993) Ind i sociologien. En grundbog. Benny Jacobsen og Ove Outzen (2005) Liv i Danmark – grundbog til samfundsfag på c-niveau Kapitel 2. Levekår, livsformer og livsstil Benny Jacobsen, Søren Juul, Erik Laursen, Klaus Rosborg (1998), Columbus Sociologi og modernitet p Handlinger og holdninger – om livssstilsanalyse (begreberne habitus og méconnaissance) Giddens opfattelse af klassebegrebet (danske artikler i forbindelse med formandsvalget i Socialdemokratiet.) New York Times artikelserie (de konkrete titler) Giddens Sociology, introduction Polity Press (god introduktion til klassebegreber). 2. Undersøgelse af ligheder og forskelle mellem de måder, klassedelingen manifesterer sig på i de tre lande. 3. Diskussion af, om DK er et klassesamfund. Artikler fra formandskabsvalget i soc.dem – og artikler om ulighed-lighed, Eva Kjær Hansen. Partiernes holdninger til klassebegrebet. Equality of opportunity del af ”The American Dream”. Præsentation af temaet sat i en bloomsk taksonomi. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

23 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Datoer Kompetencer Samfundsfag: Filmklip: Per Fly: Bænken, Drabet, Arven statistisk materiale om ulighed: (Fattigdom og social eksklusion i Danmark) Samfundsstatistik 2005, Columbus (statistik og definitioner) Engelsk: Et afsnit af Keeping Up Appearances Kortfilm: Mike Leigh: ”A Sense of History” Ken Loach: filmklip: f.eks. My Name Is Joe, Ladybird, Ladybird, Fond Kiss ell. andre. ”A Social Profile” i Britain in Close-Up. Longman Tilsvarende afsnit i America in Close-Up. Longman. Kearney: “American Values and Beliefs” i The American Way artikelserie maj-juni 2005 (artiklerne er ikke gratis) Hanif Kureishi: “Strangers when We Meet” Sherman Alexie: ”Class” i The Toughest Indian in the World. Random House Sherman Alexie: ”What I Pawn I Will Redeem” i The New Yorker, Zadie Smith: (uddr. af) White Teeth ell. andet Doris Lessing: London Observed Nick Hornby: (sidste kapitel af) About a Boy Gregers Friisberg: Your Society – Check It Out. Columbus 2005. René Bühlmann: New York, New York; bl.a. uddrag af American Psycho at blive bevidstgjort om sociale begrebers indhold og om deres relation til samfund og kultur at tilegne sig og kunne anvende relevant faglig terminologi på begge sprog at blive bevidstgjort om materialetypers styrker og svagheder at kunne fremlægge egne undersøgelsesresultater detaljeret og struktureret på et nuanceret engelsk Class and…-fortsat Tidspunkt i forløbet: Slutningen af 2.g. Varighed: 10 lektioner af 45 minutter. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

24 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Hvordan nås målene (praksis)? Fagsamspil Skriftlige arbejder Mundtlig fremlæggelse på engelsk Forskellige materialetyper i begge fag (tværfaglighed og etfaglighed) Gruppeaflevering af rapport: redegørelse for nøglebegreberne vurdering af, om begrebernes sociale betydninger i USA og GB kan tænkes realiseret i DK Class osv slut Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

25 Den keltiske tiger

26 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Fagplaner i Engelsk Fagplaner i Samfundsfag Faglige mål: Perspektivere den enkelte tekst ifht. samfundsmæssige, kulturelle, historiske og litteraturhistoriske sammenhænge. Anvende grundviden om samfundsmæssige forhold på nye områder. Historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden. Anvendelse af ubearbejdede tekster på autentisk engelsk. Faglige mål: Forstå hvad der skaber vækst i en globaliseret verden. Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold. Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre. Historiske tekster Lærebog om økonomiske kredsløb, nationalregnskabsbegreber, globalisering, EU. Læsning af økonomiske tekster i samfundsfag. The Economist. Oct. 16, Wikipedia/Celtic Tiger. EU Statistik. Daly, Ita: The Lady with the red shoes. Novelle Noonan, Gillman: Dear Parents, I’m working for the EEC! Novelle. O’Driscoll, Dennis: The Bottom Line og The Celtic Tiger. Poems 2005. Horgan, Donal: ? O’Rowe: The Apidistra Code (on Money and Ethics) Dagbladsartikler af sociologisk karakter fra irske aviser. CBS News The End of Irish History? : Critical reflections on the Celtic Tiger Coulter, Colin, Coleman, Steve Tema: Den keltiske tiger Det kursiverede er citeret fra STX bekendtgørelsen 1348 af 15.december 2004 i de respektive fag Vi forestiller os et tværfagligt studieretningsforløb med engelsk A og samfundsfag A niveau, men engelsk A og samfundsfag B vil også kunne lade sig gøre, formodentlig med en lidt større vægtning af de sociologiske aspekter snarere end de økonomiske. Uanset fagniveauerne, mener vi, at emnet vil være mest velegnet mod slutningen af 2.g eller i 3.g. idet forløbet forudsætter en del viden i samfundsfag om økonomi og sociologi, og i engelsk forudsættes et engelsk på ’advanced’ niveau. Desuden lægger vi op til skriftlige produkter, som kræver en del forudgående træning og stilistisk grundviden i begge fag. Men det ovenstående skal ikke forhindre nogen i at anvende dele af projektet i andre sammenhænge. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

27 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Kompetencer Fagsamspil Anvendelse af viden om det økonomiske kredsløb, globalisering og EU. Anvende engelsk som globalt kommunikations-sprog inden for samfundsfaglige områder. 1. Identifikation af ’The Celtic Tiger’. Introduktion til Irlands historie via historisk stof på engelsk og EU statistik. Kunne anvende fagsprog, benytte fagbøger og opslagsværker hensigtsmæssigt. Kunne formidle faglige problemstillinger med anvendelse af enkle fagtermer (i engelsk: sprogbeherskelse). Forståelse for taksonomiske niveauer. Anvende og vurdere forskellige former for præsentationsteknik ved fremlæggelse af et emne. Anvendelse af IT. 2. Hvordan bliver man en tiger? Hvilke faktorer har været afgørende for den irske vækst? -Hvilken rolle spiller EU for udviklingen i et konkret land? -befolkningsvækst - kvinder på arbejdsmarkedet -Udenlandske investeringer/globalisering - ny økonomisk politik - kulturel liberalisering, instigeret af juridisk aktivisme. Kunne samarbejde i grupper, herunder planlægge og strukturere. Hensigtsmæssig arbejdsprocedure i forbindelse med rapportskrivning og kende redskaber til gruppearbejdets forskellige faser: Ide, problemformulering, indsamling, redigering, endelig produkt. 3. Hvad sker der i et samfund med så stor og hastig vækst? Identitet (kønsroller, religion, nationalitet) Social mobilitet/sociale forskelle. Avisartikler, digte, noveller. Sociologiske tekster på engelsk. Diaspora dimensionen i en globaliseret verden Den keltiske tiger - fortsat Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

28 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Skriftlige arbejder/ Ekskursioner Mundtlige gruppefremlæggelser. PP præsentation på flydende engelsk af synopsis: ’How to achieve ‘Tiger Status’? Consider and include different economic approaches: - macroeconomic policy - EU - demographic factors - education and language skills - foreign direct investment (FDI) Final assessment report: Pros and cons of The Celtic Tiger. (skriftlig samf. opgave, udfærdiget på engelsk ) Creative writing task on the Celtic Tiger: Write your own poem/ short story or drama. (Især velegnet efter studietur.) Studietur Dublin: Projekt om moderne identitet i Irland. Institutionsbesøg (feks. skoler, forfattere, kirke, gælisk sport etc) Interviewopgaver. Fotoreportage – det moderne vs. det gamle Irland Skuespil/novelle/digte: hverdagsliv og hverdagsproblemstillinger. Den keltiske tiger slut. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

29 Ideologidiskussion

30 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Generelle ideologiske betragtninger Den 3. vej Anthony Giddens: The Third Way and its Critics (Polity Press 2000) Engelsk quiz Morten Hansen Thorndal: „Modernitetens politiske teoretikere“ Columbus 2005 s Neo-konservatisme Irving Kristol: Neo Conservatism (The Free Press 1995) Libertarianisme Nozick – og den negative frihed – engelsksproget hjemmeside Morten Hansen Thorndal: „Modernitetens politiske teoretikere“ Columbus 2005 s (om Nozick), Søren Pind ”Friheden duer til alt godt”, Aschehoug 2002 Positiv frihed Keld Conradsen: "Frihed er ikke nok, den skal også være positiv" Politiken d. 10/ Rune Lykkeberg: "Frihed - en tabt drøm på venstrefløjen" Information d / Frihedsdiskussion – materialer til engelsk! Fiktion James Fenimore Cooper, in Leather-stocking , Hawkeye (?)- his deerhunter protects the Good Americans going west 1820ff, Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn 1884 m.fl. Sagprosa Sennett: The corrosion of class ff link to Miller violence - unlimited amount of essays about this issue Socialliberalisme socialdemokrater Rawls ”A Theory of Justice” Thomas Gregersen: “Politiske værdier I et pluralistisk samfund – et forsvar for Rawls” Tidsskriftet Politica nr. 4, 28. årg. 1996 Anti-globalisme Noreena Hertz: The Silent Takeover (Arrow Books 2002) s.5-6 politisk kultur, den tredje vej, s (ulighed), s ideologisk konsensus Socialisme John Pilger: The new rulers of the world.(Verso 2002) s (globalisering i Indonesien, Verdensbankens ' mønster-elev'), s (styrkede statsmagter), s (ny imperialisme) Forkortet version af et tema, som er i sin vorden og kræver noget mere bearbejdning end de foregående – hele oplægget til diskussion af dette tema kan udleveres. Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

31 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Aktuelle diskussioner Kompetencer Den 3. vej Velfærdsstat Anti-terrorlovgivning Samfundsfag: At blive fortrolig med faglige termer og problemstillinger. Forståelse af de taksonomiske niveauer Neo-konservatisme Libertarianisme Frihed-lighed Er der forskel på den amerikanske og den danske (europæiske) forståelse af frihed? At blive bevidstgjort om fortolkningernes betydning af div. begreber Socialliberalisme socialdemokrater flexicurity Anti-globalisme Socialisme WTO Irak-krigen Oplæg til forløb om ideologier - slut Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag

32 Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag
Forhåbentlig har dette givet anledning til idéer, som kan iværksættes i undervisningen. The End Udviklingsprojekt: studieretningssamarbejde engelsk/samfundsfag


Download ppt "Udviklingskursus engelsk - samfundsfag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google