Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Progression i samfundsfag Udviklingsprojekt udbudt af og støttet fra undervisningsministeriet Gennemført i jan. 2008-dec. 2008 Deltagere: FALS - Marianne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Progression i samfundsfag Udviklingsprojekt udbudt af og støttet fra undervisningsministeriet Gennemført i jan. 2008-dec. 2008 Deltagere: FALS - Marianne."— Præsentationens transcript:

1 Progression i samfundsfag Udviklingsprojekt udbudt af og støttet fra undervisningsministeriet Gennemført i jan. 2008-dec. 2008 Deltagere: FALS - Marianne Nordentoft Nærum Gymnasium - Hanne Ziemelis TEC/Frederiksberg Tekniske Gymnasium - Poul Kragh BEC-Business - Lars Jensen Professionshøjskolen UCC - Leon Dalgas Jensen

2 Projektmål • Konkret projektmål – udvikle efteruddannelse for lærere i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser omhandlende progression i samfundsfag. • Kvalificere instruktører og udvikle kursusmateriale med henblik på at forestå efteruddannelsen

3 Projektaktiviteter • Udviklingsgruppen har – udvekslet erfaringer med progression i samfundsfag – udviklet en fagdidaktisk forståelse af progression i samfundsfag (forløb, niveauerne A, B og C, valgfaget) • Udviklingsgruppen har – sat begreber på de faglige mål på forskellige niveauer – beskrevet hvordan der kan fokuseres på progressionen – kritisk analyseret progressionsforståelsen i læreplanen

4 Et aftager og brobygningsperspektiv Projektet har inddraget et aftagerperspektiv med udgangspunkt i • læreruddannelsen • Institut for Statskundskab (KU), som indgår i projektet som aftagere af unge, som uddannes i gymnasiet. et brobygningsperspektiv i forhold til grundskolen

5 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning Bekendtgørelsen – Stx: C: - anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå. B og A: redegøre er erstattet med undersøge B: Tilføjet: forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af teorier

6 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning Bekendtgørelsen – Stx: C: skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering B: skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer A: skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier

7 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning Bekendtgørelsen – Stx: C: - (ingen afsnit om metode) B: Metode - Komparativ metode og kvantitativ og kvalitativ metode A: Metode - Komparativ metode, kvalitativ og kvantitativ metode, herunder statistiske mål

8 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning Vejledningen – Stx: C: Ikke sandsynligt at eleverne kan kastes ud i problemorienteret projektarbejde med selvstændigt valg og udvikling af problemformulering. B og A: Der arbejdes hen imod at eleverne kan gennemføre et problemorienteret projektarbejde med selvstændigt valg og udvikling af problemformulering.

9 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning Vejledningen – Stx: C: Der bør indgå talmateriale i form af simple tabeller, hvis budskab det læres at afkode B: (som C men tilføjet) … og senere i forløbet arbejdes der med mere avancerede tabeller og grafiske fremstillinger. A: (som C og B men tilføjet) …, diagrammer og modeller.

10 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning Vejledningen – Stx: C, B og A: - en fordel at begynde med stofområder, som eleverne i et eller andet omfang kan identificere sig med (…) begynde individorienteret med identitetsdannelse og socialisation

11 Problemstillingerne • Hvad bruger vi progressionsforståelser til? • Hvad er det som progressionen vedrører? • Hvordan kan en faglig progression i samfundsfag beskrives?

12 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - beskriver forskellen mellem niveauer i et uddannelsessystem - beskriver niveauerne A, B og C - beskriver - grundskoleniveau, - ungdomsuddannelsesniveau, - videregående uddannelse

13 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - beskriver forskellen mellem niveauer i et uddannelsessystem - begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala

14 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala - det refererende og beskrivende - det forklarende, påvisende, tolkende - det diskuterende, reflekterende

15 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala - det hverdagssproglige - det fagsproglige

16 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala - det enkle og unuancerede - det komplekse og nuancerede

17 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - beskriver forskellen mellem niveauer i et uddannelsessystem - begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala - opstiller læringsmål og begrunder tidsrækkefølgen i en undervisningsplan

18 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - opstiller læringsmål: - eleverne skal kunne - gøre rede for de to teorier - bruge teorierne til at forklare fænomenet - overveje teoriernes forklaringskraft

19 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - begrunder tidsrækkefølgen i en undervisningsplan - først skal teorierne præsenteres af læreren - så skal eleverne i grupper selv bruge teorierne til at forklare - til sidst skal eleverne diskutere hvor overbevisende forklaringerne er

20 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - beskriver forskellen mellem niveauer i et uddannelsessystem - begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala - opstiller læringsmål og begrunder tidsrækkefølgen i en undervisningsplan - differentierer så dygtige og mindre dygtige elever alle får engagerende læringsudfordringer

21 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - differentierer så dygtige og mindre dygtige alle får engagerende læringsudfordringer - udformer skriftlige opgaver i samfundsfag der kan besvares på flere niveauer

22 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - differentierer så dygtige og mindre dygtige alle får engagerende læringsudfordringer - udformer skriftlige opgaver i samfundsfag der kan besvares på flere niveauer - stiller spørgsmål til klassen på flere niveauer

23 Vi bruger progressionsforståelser når vi: - differentierer så dygtige og mindre dygtige alle får engagerende læringsudfordringer - udformer skriftlige opgaver i samfundsfag der kan besvares på flere niveauer - stiller spørgsmål til klassen på flere niveauer - vejleder differentieret, når eleverne arbejder selvstændigt

24 Progression i hvad? - progression i undervisningen - progression i udviklingen af elevernes kundskaber og færdigheder

25 Progression i hvad? - progression i undervisningen - kan beskrives i en undervisningsplan - undervisningen skrider frem ud fra en faglig og didaktisk logik - læreren planlægger undervisningens progression

26 Progression i hvad? - progression i udviklingen af elevernes kundskaber og færdigheder - kan undersøges - iagttagelse af elevaktiviteter, - analyse af elevprodukter, - afdække elevforståelse ved kommunikation - undersøge elevernes læringsudbytte

27 Progression i hvad? - progression i udviklingen af elevernes kundskaber og færdigheder - kan undersøges - må anskues ud fra læringsmål - progression er progression i elevernes læringsudbytte – set i forhold til at nå læringsmål

28 Hvad er progression • Progression er læring set i et forandringsperspektiv over tid • Progression er udvikling i elevernes læringsudbytte frem mod læringsmål • Progression i undervisningen er undervisning der støtter progression i elevernes læring • Læreren fremmer progressionen gennem at støtte og rammesætte læreprocessen

29 Faglighed og progression i samfundsfag - progression i forhold til centrale faglige elementer: - vidensområder - begreber - teorier - metoder - holdningsdiskussioner

30 Faglighed og progression i samfundsfag Progression i forhold til vidensområder: - fra begrænset til omfattende viden - fra enkel til kompleks viden - fra mindre til mere nuanceret viden - fra fragmenteret til sammenhængende viden - fra konkret til abstrakt viden

31 Faglighed og progression i samfundsfag Progression i forhold til begreber: - kender begrebet og kan definere det - kan inddrage begrebet relevant - kan bruge begrebet til at identificere, tolke, kategorisere og skelne mellem fænomener - kan koble begreber sammen i modeller - kan forholde sig reflekterende til konkurrerende begrebsbetydninger

32 Faglighed og progression i samfundsfag Progression i forhold til teorier: - kan gøre rede for enkle teorier om samfundsmæssige sammenhænge - kan skelne mellem forskellige teorier og identificere dem i tekster og begrundelser - kan anvende teorier relevant til at forklare, vurdere konsekvenser, overveje handling - kan reflektere kritisk over dem

33 Faglighed og progression i samfundsfag Progression i forhold til metoder: - kender til metoderne - kan vælge relevante metoder i egen undersøgelse - kan anvende metoderne til at udvikle argumentation og dokumentation - kan reflektere kritisk over metodens muligheder og begrænsninger

34 Faglighed og progression i samfundsfag Progression i forhold til holdningsdiskussion: - kan identificere forskellige holdninger til en sag i tekster/udsagn - kan gøre sagligt rede for forskellige holdninger - kan argumentere for holdningen i en diskussion (andres/evt. egen) - kan vurdere holdninger kritisk (andres/egen)


Download ppt "Progression i samfundsfag Udviklingsprojekt udbudt af og støttet fra undervisningsministeriet Gennemført i jan. 2008-dec. 2008 Deltagere: FALS - Marianne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google