Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Progression i samfundsfag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Progression i samfundsfag"— Præsentationens transcript:

1 Progression i samfundsfag
Udviklingsprojekt udbudt af og støttet fra undervisningsministeriet Gennemført i jan dec. 2008 Deltagere: FALS - Marianne Nordentoft Nærum Gymnasium - Hanne Ziemelis TEC/Frederiksberg Tekniske Gymnasium - Poul Kragh BEC-Business - Lars Jensen Professionshøjskolen UCC - Leon Dalgas Jensen

2 Projektmål Konkret projektmål
udvikle efteruddannelse for lærere i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser omhandlende progression i samfundsfag. Kvalificere instruktører og udvikle kursusmateriale med henblik på at forestå efteruddannelsen

3 Projektaktiviteter Udviklingsgruppen har
udvekslet erfaringer med progression i samfundsfag udviklet en fagdidaktisk forståelse af progression i samfundsfag (forløb, niveauerne A, B og C, valgfaget) sat begreber på de faglige mål på forskellige niveauer beskrevet hvordan der kan fokuseres på progressionen kritisk analyseret progressionsforståelsen i læreplanen

4 Et aftager og brobygningsperspektiv
Projektet har inddraget et aftagerperspektiv med udgangspunkt i læreruddannelsen Institut for Statskundskab (KU), som indgår i projektet som aftagere af unge, som uddannes i gymnasiet. et brobygningsperspektiv i forhold til grundskolen

5 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning
Bekendtgørelsen – Stx: C: - anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå. B og A: redegøre er erstattet med undersøge B: Tilføjet: forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af teorier

6 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning
Bekendtgørelsen – Stx: C: skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering B: skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer A: skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn, forklaringer og teorier

7 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning
Bekendtgørelsen – Stx: C: - (ingen afsnit om metode) B: Metode Komparativ metode og kvantitativ og kvalitativ metode A: Metode - Komparativ metode, kvalitativ og kvantitativ metode, herunder statistiske mål

8 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning
Vejledningen – Stx: C: Ikke sandsynligt at eleverne kan kastes ud i problemorienteret projektarbejde med selvstændigt valg og udvikling af problemformulering. B og A: Der arbejdes hen imod at eleverne kan gennemføre et problemorienteret projektarbejde med selvstændigt valg og udvikling af problemformulering.

9 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning
Vejledningen – Stx: C: Der bør indgå talmateriale i form af simple tabeller, hvis budskab det læres at afkode B: (som C men tilføjet) … og senere i forløbet arbejdes der med mere avancerede tabeller og grafiske fremstillinger. A: (som C og B men tilføjet) … , diagrammer og modeller.

10 Progressionsforståelser i læreplan/vejledning
Vejledningen – Stx: C, B og A: - en fordel at begynde med stofområder, som eleverne i et eller andet omfang kan identificere sig med (…) begynde individorienteret med identitetsdannelse og socialisation

11 Problemstillingerne Hvad bruger vi progressionsforståelser til?
Hvad er det som progressionen vedrører? Hvordan kan en faglig progression i samfundsfag beskrives?

12 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
beskriver forskellen mellem niveauer i et uddannelsessystem beskriver niveauerne A, B og C beskriver grundskoleniveau, ungdomsuddannelsesniveau, videregående uddannelse

13 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
beskriver forskellen mellem niveauer i et uddannelsessystem begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala

14 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala det refererende og beskrivende det forklarende, påvisende, tolkende det diskuterende, reflekterende

15 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala det hverdagssproglige det fagsproglige

16 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala det enkle og unuancerede det komplekse og nuancerede

17 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
beskriver forskellen mellem niveauer i et uddannelsessystem begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala opstiller læringsmål og begrunder tidsrækkefølgen i en undervisningsplan

18 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
opstiller læringsmål: eleverne skal kunne gøre rede for de to teorier bruge teorierne til at forklare fænomenet overveje teoriernes forklaringskraft

19 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
begrunder tidsrækkefølgen i en undervisningsplan først skal teorierne præsenteres af læreren så skal eleverne i grupper selv bruge teorierne til at forklare til sidst skal eleverne diskutere hvor overbevisende forklaringerne er

20 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
beskriver forskellen mellem niveauer i et uddannelsessystem begrunder differentiering af bedømmelser af elevpræstationer på en skala opstiller læringsmål og begrunder tidsrækkefølgen i en undervisningsplan differentierer så dygtige og mindre dygtige elever alle får engagerende læringsudfordringer

21 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
differentierer så dygtige og mindre dygtige alle får engagerende læringsudfordringer udformer skriftlige opgaver i samfundsfag der kan besvares på flere niveauer

22 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
differentierer så dygtige og mindre dygtige alle får engagerende læringsudfordringer udformer skriftlige opgaver i samfundsfag der kan besvares på flere niveauer stiller spørgsmål til klassen på flere niveauer

23 Vi bruger progressionsforståelser når vi:
differentierer så dygtige og mindre dygtige alle får engagerende læringsudfordringer udformer skriftlige opgaver i samfundsfag der kan besvares på flere niveauer stiller spørgsmål til klassen på flere niveauer vejleder differentieret, når eleverne arbejder selvstændigt

24 Progression i hvad? progression i undervisningen
progression i udviklingen af elevernes kundskaber og færdigheder

25 Progression i hvad? progression i undervisningen - kan beskrives i en undervisningsplan undervisningen skrider frem ud fra en faglig og didaktisk logik læreren planlægger undervisningens progression

26 undersøge elevernes læringsudbytte
Progression i hvad? progression i udviklingen af elevernes kundskaber og færdigheder kan undersøges iagttagelse af elevaktiviteter, analyse af elevprodukter, afdække elevforståelse ved kommunikation undersøge elevernes læringsudbytte

27 Progression i hvad? progression i udviklingen af elevernes kundskaber og færdigheder kan undersøges må anskues ud fra læringsmål progression er progression i elevernes læringsudbytte – set i forhold til at nå læringsmål

28 Hvad er progression Progression er læring set i et forandringsperspektiv over tid Progression er udvikling i elevernes læringsudbytte frem mod læringsmål Progression i undervisningen er undervisning der støtter progression i elevernes læring Læreren fremmer progressionen gennem at støtte og rammesætte læreprocessen

29 Faglighed og progression i samfundsfag
progression i forhold til centrale faglige elementer: vidensområder begreber teorier metoder holdningsdiskussioner

30 Faglighed og progression i samfundsfag
Progression i forhold til vidensområder: fra begrænset til omfattende viden fra enkel til kompleks viden - fra mindre til mere nuanceret viden fra fragmenteret til sammenhængende viden fra konkret til abstrakt viden

31 Faglighed og progression i samfundsfag
Progression i forhold til begreber: kender begrebet og kan definere det kan inddrage begrebet relevant kan bruge begrebet til at identificere, tolke, kategorisere og skelne mellem fænomener kan koble begreber sammen i modeller kan forholde sig reflekterende til konkurrerende begrebsbetydninger

32 Faglighed og progression i samfundsfag
Progression i forhold til teorier: kan gøre rede for enkle teorier om samfundsmæssige sammenhænge kan skelne mellem forskellige teorier og identificere dem i tekster og begrundelser kan anvende teorier relevant til at forklare, vurdere konsekvenser, overveje handling kan reflektere kritisk over dem

33 Faglighed og progression i samfundsfag
Progression i forhold til metoder: kender til metoderne kan vælge relevante metoder i egen undersøgelse kan anvende metoderne til at udvikle argumentation og dokumentation kan reflektere kritisk over metodens muligheder og begrænsninger

34 Faglighed og progression i samfundsfag
Progression i forhold til holdningsdiskussion: kan identificere forskellige holdninger til en sag i tekster/udsagn kan gøre sagligt rede for forskellige holdninger kan argumentere for holdningen i en diskussion (andres/evt. egen) kan vurdere holdninger kritisk (andres/egen)


Download ppt "Progression i samfundsfag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google