Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

For-Korpsrådsmøde Indhold på mødet: •Korpsrådsmøde 2011 – det praktiske •Beslutningsforslag og behandling på Korpsrådsmøde •Udviklingsplan 2011-13 og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "For-Korpsrådsmøde Indhold på mødet: •Korpsrådsmøde 2011 – det praktiske •Beslutningsforslag og behandling på Korpsrådsmøde •Udviklingsplan 2011-13 og."— Præsentationens transcript:

1

2 For-Korpsrådsmøde Indhold på mødet: •Korpsrådsmøde 2011 – det praktiske •Beslutningsforslag og behandling på Korpsrådsmøde •Udviklingsplan 2011-13 og behandling på Korpsrådsmøde •Kandidater til Korpsledelsen •Det kan I gøre

3 Tema for mødet er ” Uden for kortet” Vi træder uden for de velkendte stier og får mulighed for at sætte fokus på andre sider af spejderarbejdet end dem, vi er vant til. Lørdag er der nye stier på programmet under overskrifterne: ”Attraktivt program”, “Gruppeliv”, “Lederudvikling” og ”Stærke aktører i samfundet”. Søndag handler om vores demokrati med valg af korpsledelse og stillingtagen til lovforslag og udviklingsplan.

4 Korpsrådsmøde 2011 – det praktiske •12.-13. november på Vingstedcenteret •Tilmelding gennem Blåt Medlem •Alle kan deltage – repræsentanter valgt på grupperådsmødet kan stemme •Pris: 650 for værelse og 550 for sovesal

5 Forslag til Udviklingsplan 2011-13 DDS Udviklingsplan 2011-13 har fokus på: Bedre spejderarbejde – flere spejdere. Flere spejdere – bedre spejderarbejde.

6 Korpsets fælles mål for udgangen af 2013 Medlemsvækst i korpset gennem: 5 % flere indmeldelser 5 % færre udmeldelser Gruppernes udviklingsplaner tager stilling til tiltag, der giver længere spejdertid og flere indmeldelser.

7 Korpsledelsens indsatsområder for at støtte grupperne til at nå målene: •Attraktivt program •Lederudvikling •Gruppeliv •Stærke aktører i samfundet

8 Attraktivt program •Vi iværksætter en revision af vores program og sætter fornyet fokus på spejdermetode og spejderværdier. •Vi gør børn og unge til eksperter i friluftsliv og styrker adventurespejd. •Vi inviterer unge med i et globalt fællesskab.

9 Lederudvikling •Vores uddannelse er fleksibel og fremmer ledernes kompetencer og fortsatte udvikling. • •Vi styrker den anerkendende tilgang i ledelse og kommunikation. • •Vi styrker åbenhed og involvering i bevægelsen.

10 Gruppeliv •Vi støtter gruppelederne i at skabe attraktive spejdergrupper. Vi har fokus på trivsel, forenkling, vækst og vidensdeling. •Vi styrker divisionsledelsernes rolle som medspillere i gruppernes udvikling.

11 Stærke aktører i samfundet •Unge kommunikerer gode fortællinger om spejderværdierne i offentligheden •Spejderne i Danmark samarbejder og har gennemslagskraft i kommuner, nationalt og internationalt

12 Lov og beslutnings forslag – overblik •Præcisere, at enhed også er anerkendt arrangement og center – følger af lovændring i 2009 •Præcisere, at man kan være medlem af DDS gennem center eller arrangement – udover gruppe, division og korps – følger af lovændring i 2009 •Gruppens og divisionens salg og køb af ejendom kræver 2/3 tilslutning på grupperåd •Divisionschef indkaldes skriftligt til grupperåd og korpsledelsen indkaldes skriftligt til divisionsråd •Udpegelse af enhedernes medlemmer af divisionsråd – følger af lovændring i 2009 •Referater fra korpsledelsen skal være offentlige efter 28 dage

13 Lovforslag L1 Ændring af §12. stk 4 Grupperådsmøde Eksisterende tekst: § 12, 4: Grupperådet indkaldes skriftligt til et grupperådsmøde af bestyrelsesformanden eller en divisionschef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden samt for ordinære møders vedkommende regnskab for det foregående år med tilhørende status og budget for indeværende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af bestyrelsen og revisor. Forslag til ny tekst § 12, 4: Grupperådet indkaldes skriftligt til et grupperådsmøde af bestyrelsesformanden eller en divisionschef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden samt for ordinære møders vedkommende regnskab for det foregående år med tilhørende status og budget for indeværende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af bestyrelsen og revisor. Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til divisionsledelsen med invitation til at deltage. Den fulde tekst til motivation findes i mødemappen. Forslagsstillere : Thomas Frisenette – Fortunen Gruppe Anders B. Petersen – Egeskov Division Eva Bechshøft Petersen – Kerteminde Gruppe Emil Mejlhede Kinslev – 1. Holte Gruppe Korpsledelsen støtter forslaget.

14 Lovforslag L2 Ændring af §25, stk. 4. Divisionsrådsmøde Eksisterende tekst: § 25, stk. 4: Divisionsrådet indkaldes skriftligt til et divisionsrådsmøde af divisionscheferne eller en spejderchef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. Indkaldelsen til ordinære møder skal derudover indeholde regnskab for det foregående år med tilhørende status forslag til justeret budget for indeværende år og forslag til budget, herunder divisionskontingent, for følgende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af divisionsledelsen og revisor. Forslag til ny tekst § 25, stk. 4: Divisionsrådet indkaldes skriftligt til et divisionsrådsmøde af divisionscheferne eller en spejderchef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. Indkaldelsen til ordinære møder skal derudover indeholde regnskab for det foregående år med tilhørende status, forslag til justeret budget for indeværende år og forslag til budget, herunder divisionskontingent, for følgende år. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af divisionsledelsen og revisor. Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til Korpsledelsen med invitation til at deltage. Den fulde tekst til motivation findes i mødemappen. Forslagsstillere: Thomas Frisenette – Fortunen Gruppe Eva Bechshøft Petersen – Kerteminde Gruppe Anders B. Petersen – Egeskov Division Emil Mejlhede Kinslev – 1. Holte Gruppe Korpsledelsen støtter forslaget.

15 Lovforslag L3 Ændring af §43, stk. 4. om offentliggørelse af referater Eksisterende tekst: § 43 stk. 4: Referat af Korpsledelsens beslutninger offentliggøres inden 21 dage i et af korpsets medier. Forslag til ny tekst: § 43 stk. 4: Referat af Korpsledelsens møder offentliggøres inden 28 dage i et af korpsets medier. Motivation: For et par år siden vedtog Korpsrådet, at referater fra Korpsledelsens møder skal offentliggøres indenfor en periode på 3 uger efter mødets afholdelse. Det har desværre vist sig, at det ofte har været svært at få referatet færdigt inden for tidsfristen, hvorfor mange referater enten er blevet offentliggjort for sent. Der er stor forståelse for, at der i udarbejdelsen af referaterne fra Korpsledelsens møder er emner, der skal faktatjekkes og efterkontrolleres, hvorfor det til tider kan være svært at nå offentliggørelsen inden for tidsfristen. Det foreslås derfor, at denne tidsfrist forlænges fra 3 til 4 uger med håb om, at Korpsledelsen kan overholde vedtægterne. Forslagsstillere: Thomas Frisenette - Fortunen Gruppe Eva Bechshøft Petersen – Kerteminde Gruppe Anders B. Petersen – Egeskov Division Emil Mejlhede Kinslev – 1. Holte Gruppe Andreas Wenning – Vestskov Division Korpsledelsen støtter forslaget.

16 Lovforslag L4 Ny § 5. stk 3 Betingelser for medlemskab Eksisterende tekst: §5.3. Alle medlemmer betaler et personligt kontingent til deres gruppe. Er et medlem ikke tilknyttet en gruppe, betaler medlemmet et personligt kontingent til den lokale division eller direkte til korpset. Kontingentet skal årligt mindst udgøre det beløb, som er nødvendigt for at opnå økonomisk støtte fra tipsmidlerne. Forslag til ny tekst: § 5.3. Alle medlemmer betaler et personligt kontingent til deres gruppe, den lokale division, et anerkendt center, et anerkendt arrangement eller direkte til korpset. Kontingentet skal årligt mindst udgøre det beløb, som er nødvendigt for at opnå økonomisk støtte fra tipsmidlerne. Motivation: Mulighed for at have sit korpsmedlemskab gennem alle anerkendte enheder herunder spejdercentre og arrangementer, som følge af indførelsen af nye anerkendte enheder i 2009. Fremsat af korpsledelsen

17 Lovforslag L5 Ny § 8a. Enheder i Det Danske Spejderkorps § 8 a: Enheder i Det Danske Spejderkorps er grupper, divisioner, anerkendte spejdercentre og anerkendte arrangementer. Motivation: Ændringen følger af Korpsrådet beslutning i 2009, hvor anerkendte spejdercentre og arrangementer blev enheder i Det Danske Spejderkorps. Definitionen af enhed var imidlertid ikke blevet tydelig i korpsets love. Denne uklarhed forsøger ændringen at rette op på. Fremsat af Korpsledelsen.

18 Lovforslag L6 NY § 8. Rådsmøder stk. 4 litra d: §8.4d. Ved grupper eller divisioners erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves 2/3 flertalsbeslutning på rådsmødet. Motivation: Det ønskes at der er tale om en reel beslutning fra divisionen eller gruppens øverste myndighed, når der er tale om større beslutninger vedrørende fast ejendom. Fremsat af korpsledelsen

19 Lovforslag L7 Ændring af §24. Divisionsrådet stk. 2. Eksisterende tekst: §24.2. Alle divisionens enheder har op til fem stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af enhedernes bestyrelser. Forslag til ny tekst: § 24.2. Alle divisionens enheder har op til fem stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af enhedernes råd, bestyrelser eller ledelser. Motivation: Ifølge §§ 13. og 14. vælges gruppens divisionsrådsmedlemmer af grupperådet, ikke bestyrelsen. Hvem der udpeger andre enheders divisionsrådsmedlemmer er ikke direkte reguleret i ”Retningslinjer for anerkendelse af arrangementer og spejdercentre”. Divisionens repræsentanter udpeges af og blandt divisionsledelsen. Formuleringen er enslydende med i §34. Korpsrådet stk. 5. Ændringen er en konsekvens af definitionen af enhedsbegrebet, således at alle konstruktioner af de i ny §8a omtalte enheder dækkes ind. Fremsat af korpsledelsen

20 Lovforslag L8 Ændring af §34.5. Korpsrådet. Eksisterende tekst: § 34, stk. 5: Enhedernes repræsentanter er navngivne og er udpeget af enhedernes råd, bestyrelser eller ledelser. Forslag til ny tekst: § 34, stk. 5: Enhedernes repræsentanter er navngivne og er valgt af divisionsledelserne og grupperådene samt udpeget af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter de regler, der gælder for disse. Motivation: Ændringen følger af indførelsen af nye anerkendte enheder i 2009 og definitionen af enhedsbegrebet. Med denne formulering tages der højde for beslutningsprocesserne i anerkendte spejdercentre og anerkendte arrangementer. Fremsat af Korpsledelsen.

21 Lovforslag L9 (optræder som L5 i mødemappen) Ændring af § 13. Dagsorden – grupperådsmøde stk. 3 Eksisterende tekst: Dagsordenspunkterne, jf. stk. 1, litra g-h, behandles kun, når der er nogen på valg. Forslag til ny tekst: § 13.3. Dagsordenspunkterne, jf. stk. 1, litra g-h, behandles kun, når der er nogen på valg. Motivation: Idet ”h. valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet” gælder for en 1-årig periode er dette aktuelt på alle ordinære grupperådsmøder i lighed med valg af divisionsrådsrepræsentanter (i) og revisor og revisorsuppleant (j) hvorfor der bør gælde samme regler for h-j og disse ikke bør være omfattet af denne bestemmelse. Fremsat af korpsledelsen

22 Beslutningsforslag B1 Korpsledelsen skal sikre, at alle medlemmer af Det Danske Spejderkorps bliver meldt ind i World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og World Organisation of the Scout Movement (WOSM), hvis vedtægterne og lovene i de respektive organisationer tillader dette. Dette skal ske snarest muligt og senest inden næste ordinære korpsrådsmøde. Økonomisk set, vil forslaget medføre en meromkostning i form af 100.000 kr. årligt, som dækker kontingent for pigerne. Det medfører ikke en stigning i korpskontingentet. Beløbets størrelse skal ses i lyset af, at DDS har et budget på ca. 28 mio. kr. årligt. Motivation I dag mener vi, at tiden er moden til, at vi siger, at for os i Danmark, så er spejderarbejde spejderarbejde uanset køn. Det er derfor ikke længere nødvendigt, at pigerne og drengene holdes separat i hver deres organisation. Vi ønsker at give medlemmerne af DDS mulighed for at udfolde sig på den størst mulige scene, derfor vil vi give pigerne mulighed for at deltage i WOSM’s arbejde på lige fod med drengene. Den fulde tekst til motivation findes i mødemappen Forslagsstillere: Thomas Frisenette – Fortunen Gruppe Marianne Esbech – Lumby-Stige Gruppe Louise Nikolajsen – Lumby-Stige Gruppe Christian Melchiorsen – Solaris

23 Ændringsforslag til Beslutningsforslag B1: Korpsledelsen forpligtes til at fremlægge et forslag om, hvorvidt DDS' piger skal være medlemmer af The World Organisation of the Scout Movement til beslutning på Korpsrådsmødet senest i 2013. Motivation: Korpsledelsen anerkender behovet for en stillingtagen til medlemsskabet. Korpsledelsen er trods en lang og dybdegående proces ikke blevet enige om, hvorvidt vi også skal melde DDS' piger ind i The World Organisation of the Scout Movement. Korpsledelsen har behov for længere tid til at komme med en klar og kvalificeret anbefaling om spørgsmålet. Derfor anbefaler korpsledelsen, at beslutningen udskydes. Der er mange perspektiver i spil i denne beslutning, herunder timing i forhold til især andre nordeuropæiske spejderkorps, der aktuelt arbejder dybdegående med samme spørgsmål. Fremsat af Korpsledelsen

24 Beslutningsforslag B2 Det Danske Spejderkorps anerkender og arbejder aktivt for FNs Menneskerettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen (FN's Konvention om Barnets Rettigheder). Dette indgår i grundlaget for udviklingen af korpset program og kan sammen med vores erfaringer med børn og unge indgå som udgangspunkt, hvor DDS vælger at udtale sig i aktuelle sager. Den fulde tekst til motivation findes i mødemappen Fremsat af Korpsledelsen

25 Beslutningsforslag B3 Korpsrådet bemyndiger Korpsledelsen til efter Korpsrådsmødet at foretage rettelser i korpsets love, som er konsekvens af de på mødet vedtagne lov- og beslutningsforslag. Korpsledelsen bemyndiges i øvrigt til at foretage redaktionelle rettelser i lovene. Fremsat af Korpsledelsen

26 Valg til korpsledelsen •Valg af to spejderchefer •Valg af 5 kvindelige og 5 mandlige korpsledelsesmedlemmer

27 Kandidater til korpsledelsen - Spejderchefer: •Marianne Karstensen, SMUK •Morten Kerrn Jespersen, Birkegruppen

28 Kandidater til korpsledelsen - kvindelige: •Christine Fribert Sørensen, Jyllinge Gruppe •Julie Rasmussen, Camelot Gruppe •Karen Vejby, Brundurs Gruppe •Katja S. Johansen, Ordrup Gruppe •Mia Rangholm Varming, Ballerup Gruppe

29 Kandidater til korpsledelsen - mandlige: •Erik Aabjerg Friis, Nærumspejd •Jens Christian Bundgaard, Aalborg Søspejdere •Jørgen Svenstrup, Lumby-Stige Gruppe •Rasmus Jensen, Aars Gruppe •Søren Eriksen, Valdemar Atterdag Gruppe •Thomas Brøgger, SMUK •Ulrik Grønbjerg Andersen, SMUK


Download ppt "For-Korpsrådsmøde Indhold på mødet: •Korpsrådsmøde 2011 – det praktiske •Beslutningsforslag og behandling på Korpsrådsmøde •Udviklingsplan 2011-13 og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google