Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Handicap, idræt og social deltagelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Handicap, idræt og social deltagelse"— Præsentationens transcript:

1 Handicap, idræt og social deltagelse
DH-temadag om forebyggelse og sundhedsfremme for personer med handicap

2 Opfattelser af sundhed
Sundhed er lig med fravær af sygdom: Undgå sygdom og søg fysisk sundhed Sundhed er lig med rigtig sundhedsadfærd: Man bliver sund, når man lever sundt Sundhed er lig med livskvalitet: Subjektivt og relativt. Fokus på psyken Sundhed er en ressource: Et middel til et godt liv. Betinget af livsstil og levevilkår. Ikke kun fravær af sygdom – men også…

3 Ord og begreber Forebyggelse: Hvad er det, vi skal forebygge? Sygdom eller tilstande, der fører til sygdom? At føle sig isoleret Sundhedsfremme: Hvad er det vi skal fremme? Deltagelse i sociale fællesskaber

4 Deltagelse Definition:
Menneskelig handling, der finder sted under bestemte betingelser sammen med andre i en social praksis i forhold til en fælles sag (Kritisk Psykology) Såvel en subjektiv som en objektiv oplevelse Angår forholdet mellem individ og samfund

5 Handicap og deltagelse
Deltagelse er ikke en selvfølge Mennesker med nedsat funktionsevne deltager i markant mindre grad i alle samfundets fællesskaber end almindeligt (Bengtsson) Uddannelse og formelle kvalifikationer (Barnes) Arbejdsmarkedet (Bengtsson, Barnes) Foreninger og fritidstilbud (Sandø mfl) Fysiske og kommunikative barrierer og negative holdninger

6 Handicap og sundhed / sygdom
En stor del af samfundets samlede sundhedsproblemer findes blandt mennesker med nedsat funktionsevne Selvoplevet dårlig sundhed er mere end ti gange så hyppig her som blandt den øvrige befolkning Har sammenhæng med faktorer som manglende indflydelse, økonomiske utryghed, diskriminering og manglende tilgængelighed, dvs funktionshindrende faktorer, der nedsætter livskvaliteten. Fleste sundhedsproblemer blandt mennesker med nedsat bveægelsesevne Arnhof, Y. (2008). Onödig ohälse. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Östersund: Statens Hälsoinstitut, 2013:13.

7 Aktuel forskning deltagelse i et idrætsfællesskab øger sandsynligheden for, at personer med funktionsnedsættelse deltager i flere sociale fællesskaber ….eller omvendt

8 Forskningsspørgsmål Hvordan er sammenhængen mellem deltagelse i idræt og anden fysisk aktivitet og hverdagslivet hos mennesker med nedsat funktionsevne? Hvordan oplever mennesker med bevægelseshandicap, der regelmæssigt deltager i idræt, betydningen af dette i forhold til deres øvrige hverdagsliv?

9 Statistisk sammenhæng
Regelmæssigt idrætsaktive mennesker med handicap er med signifikant større sandsynlighed beskæftiget på arbejdsmarkedet, udfører frivilligt arbejde, er aktive i handicaporganisationer, deltager i fritidsundervisning og har et højere uddannelsesniveau end ikke-idrætsaktive Kissow, A. & Singhammer,J. (2012).Participation in physical activity and everyday life of people with disabilities. European Journal of Adapted Physical Activity, 5(2)

10 Oplevet / observeret sammenhæng
Idrætsudøverne er aktive i mange andre kontekster i samfundet, ud over idræt De trækker erfaringer med fra den ene kontekst til den anden – også gennem deres livsforløb Deltagelse i den ene sammenhæng befordrer deltagelse i den anden Deltagelse er betinget af, at det sociale fællesskab er parat til at gøre en indsats for at deres færdigheder kan bruges i den konkrete kontekst fra den position, personen har

11 Personernes fremtræden som aktive mennesker åbner døre, da omgivelserne viser interesse for dem og ser dem som en ressource i fællesskabet Idrætskonteksten giver muligheder for at udvikle færdigheder, der kan tages med ind i andre sammenhænge Personen kan i idrætten ’glemme kroppen’ og dermed rette bevidstheden ud mod verden

12

13

14 Deltagelse ansporer til deltagelse
…hvis de rigtige forhold er til stede Det handler om forholdet mellem individet og den sammenhæng, hun / han befinder sig i At kunne se sig selv som handlende menneske inden for de konkrete betingelser At fællesskabet kan drage nytte af personens kunnen / færdigheder og giver en hånd der, hvor det er nødvendigt At man har et fælles forehavende

15 Udfordring af lighedstanken?
Er individuel kompensation nok, hvis man skal sikre deltagelse i sociale fællesskaber? Er ‘lige muligheder’ noget, det er knyttet til den enkelte? Hvordan gøres forskelle synlige, så omgivelserne / vi alle kan skabe gode rammer for forskelligartede deltagere?

16 Hvad kan vi lære af det? Kan vi undgå følelse af isolation og fremme deltagelse i sociale fællesskaber, hvis vi flytter fokus fra individet til fokus på sociale fællesskaber? Hvad skal der til, for at sociale fællesskaber bliver steder, hvor mennesker med forskellige forudsætninger kan udvikle deltagelse sammen?

17 Tak Anne-Merete Kissow Handicapidrættens Videnscenter ak@handivid.dk


Download ppt "Handicap, idræt og social deltagelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google