Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesdrøftelse 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesdrøftelse 2009"— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesdrøftelse 2009
Værdiregelsæt Skolebestyrelsesdrøftelse 2009

2 Hvad er det vi skal? Vi skal samle vores forskellige regler og principper i et værdiregelsæt. Der skal være retningslinjer for ”god adfærd på skolen”. Der skal være pejlemærker for, hvordan man sikrer god trivsel og et godt undervisningsmiljø, både fysisk og psykisk. Vi skal forfatte en overordnet antimobbestrategi.

3 Værdigrundlag for skolen
Værdigrundlag og pædagogiske principper for Viby Skole Viby Skole er en dansk folkeskole, der arbejder inden for rammerne af Folkeskoleloven og skolepolitikken for Århus Kommune. Herunder Århus Kommunes værdigrundlag: TRE (Troværdighed Respekt og Engagement) Vi ønsker lokalt: - at skolens medarbejdere, elever og forældre trives i et forpligtende fællesskab, hvor vi behandler hinanden med respekt - at medvirke til udvikling af aktive, engagerede og ansvarlige elever, der gennem hele skoleforløbet bevarer glæden ved at gå i skole - at medvirke til udvikling af elever med tillid til sig selv og andre - at medvirke til udvikling af elevernes lokale, nationale og internationale forståelse - at eleverne gennem læring opnår kundskaber, viden og færdigheder på højst mulige niveau

4 Folkeskoleloven I medfør af § 52 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, fastsættes: § 1. Skolens regler for orden og samvær skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål. § 2. Eleverne og lærerne skal i samarbejde medvirke til et godt arbejdsklima i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens regler for orden og samvær. Stk. 2. Hvis en elev ikke overholder skolens regler for orden og samvær, skal lærerne gennem samtaler med eleven og hjemmet søge afklaret årsagen hertil med henblik på at bibringe eleven forståelse for ordensreglernes betydning. § 3. Bekendtgørelsen fastsætter de øvre rammer for foranstaltninger, der kan iværksættes over for elever, der overtræder skolens ordensregler. Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler for skolen og kan tillige fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder ordensreglerne. Stk. 3. Beslutning om iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder, jf. dog § 8, stk. 2 og 3. Bemærk: Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen (et inspirationshæfte, uvm temahæfte 5, 2006) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125580

5 Trivsel/antimobning Trivsel / antimobning Viby Skoles overordnede målsætning tager udgangspunkt i, at ”skolens medarbejdere, elever og forældre trives i et forpligtende fællesskab, hvor vi behandler hinanden med respekt”. Det betyder, at skolen bygger på menneskelige værdier som selvværd og ligeværdighed. Vi anser alle mennesker for ligeværdige, en uhensigtsmæssige handlinger begået mod skolens ejendom og andre mennesker er ikke acceptable. I skolens overordnede målsætning er der yderligere tre punkter, som peger på elevers og ansattes trivsel på skolen: · At medvirke til udvikling af aktive, engagerede og ansvarlige elever, der gennem hele skoleforløbet bevarer glæden ved at gå i skole. · At medvirke til udvikling af elever med tillid til sig selv og andre. · At medvirke til udvikling af elevernes sociale forståelse og tolerance. Det ligger skolen meget på sinde, at en forudsætning for, at personalet kan udføre sit arbejde optimalt, at elever tilegner sig læring, og at alle bliver livsduelige mennesker, er, at vi trives godt. Alle har ret til en god skolegang, og alle har pligt til at medvirke til, at det sker. ”Succes giver tryghed, og tryghed giver succes” Konkrete handlinger, der er iværksat og fortsætter · Skolens målsætning er i de enkelte klasser omskrevet til elevsprog. · Elevsamtaler hvert år, hvor trivsel er et fast punkt. · Samtaler mellem skole og hjem, hvor elevens trivsel altid er et fast emne. · Forældremøder, hvor emnet diskuteres efter behov. · Nul-tolerance i forhold til elever, hvis adfærd går ud over andres trivsel. · SSP-arrangementer i 7. klasserne samt SMG-arrangementer. · Pædagogiske arrangementer for personalet, hvor emnet antimobning / trivsel er blevet behandlet og konkrete tiltag og øvelser, der skal sikre trivsel, er blevet afprøvet bl.a. konkrete øvelser fra Dramacentrum, der primært retter sig mod begreber som empati, vise hensyn, tillid til, opmærksomhed m.v. · Skolen har udarbejdet / samlet en materialesamling om emnet, som er placeret på pædagogisk servicecenter. · Undersøgelse af personalets psykiske arbejdsmiljø. Fremtidige handlinger ud over ovennævnte punkter · Skolen vil forsøge at inddrage elevrådet i arbejdet med trivsel og antimobningsforanstaltninger. · Undersøgelse af elevernes trivsel. Det er af afgørende betydning, at alle involverede har samme definition af mobning og trivsel. Alle personer – det være sig elever, forældre eller ansatte, der oplever mobning eller mistrivsel, er ansvarlig for, at problematikken kommer til personalets og skoleledelsens kendskab. ”Den, der ser en problematik, har ansvaret for, at den bliver løst – gerne gennem eller sammen med andre”.

6 Viby skoles forventninger
Velkommen til Viby Skole Når dit barn går på/eller skal begynde på Viby Skole, skal du/I vide følgende: Viby Skoles overordnede målsætning tager udgangspunkt i, at ”skolens medarbejdere, elever og forældre trives i et forpligtende fællesskab, hvor vi behandler hinanden med respekt”. Det betyder, at skolen bygger på menneskelige værdier som selvværd og ligeværdighed. Vi anser alle mennesker for ligeværdige, en uhensigtsmæssige handlinger begået mod skolens ejendom og andre mennesker er ikke acceptable. Vi forventer af eleven at: Eleven møder til tiden, veludhvilet og velforberedt Eleven deltager aktivt og positivt i undervisningen Eleven opfører sig ordentligt overfor de øvrige elever og skolens personale Eleven efterlever skolens regler og retter sig efter personalets anvisninger Eleven udviser en ordentlig adfærd og bruger et pænt sprog Eleven udnytter sine evner optimalt Eleven deltager i al undervisning herunder lejrskoler og andre ture. Svømning er obligatorisk i 3. og 4. klasse. Badning er obligatorisk efter idræt og svømning. Vi forventer af forældrene at: Forældrene er positive og konstruktive i dialogen med skolen og omtaler skolen loyalt Forældrene deltager aktivt i skolens liv herunder samtaler, forældremøder og sociale arrangementer Forældrene har hovedansvaret for barnets opdragelse, således at barnet/eleven på en fornuftig måde kan deltage i undervisningen og sociale sammenhænge Forældrene bakker op om Viby Skole Vi kan tilbyde: En engageret og fagligt dygtig personalegruppe, der er indstillet på et positivt samarbejde med forældre og elever Et personale, der opfatter elever og forældre som en positiv resurse En tryg skolegang og et fagligt godt læringsmiljø En gammel traditionsrig men samtidig udviklende og nytænkende skole Trivselsprincip Alle personer – det være sig elever, forældre eller ansatte, der oplever mobning eller mistrivsel, er ansvarlig for, at problematikken kommer til personalets og skoleledelsens kendskab. ”Den, der ser en problematik, har ansvaret for, at den bliver løst – gerne gennem eller sammen med andre”. Sanktioner Skolens opgave er sammen med forældrene at skabe de bedste betingelser for en god skolegang for den enkelte elev, men samtidig sikre at alle elever på skolen trives. For at dette kan ske vil skolen sanktionere i forhold til elever, der groft overtræder reglerne for god adfærd. Det kan ske ved samtaler med elev og forældre, overflyttelse til andet undervisningstilbud på skolen eller til andet skoletilbud. Ved særlige grove overtrædelser vil skolen kunne bortvise eleven i en periode. Efter en bortvisning kan eleven tidligst genoptage sin skolegang efter en samtale mellem elev, forældre og skolens ledelse. Læs mere om Viby Skole på skolens hjemmeside: eller hør nærmere hos skolens ledelse på tlf

7 Poesi om trivsel Et barn, som kritiseres lærer at fordømme
Et barn, som får klø lærer at slås Et barn, som hånes bliver genert Et barn, som udsættes for ironi får dårlig samvittighed Men et barn, som opmuntres lærer selvtillid Et barn, som mødes med tolerance lærer at påskønne Et barn, som oplever fair play lærer retfærdighed Et barn, som oplever tryghed bliver tillidsfuldt Et barn, som er elsket lærer at føle kærlighed til hele verden

8 Hvad gør vi nu? Er denne pakke skolens samlede bidrag til værdiregelsættet? Skal vi lave et papir med en oplistning af de forskellige regler og principper? Skal vi sammenskrive de forskellige bilag til et dokument?


Download ppt "Skolebestyrelsesdrøftelse 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google