Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social dumping rapporten og Finanslovsaftalen for 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social dumping rapporten og Finanslovsaftalen for 2013."— Præsentationens transcript:

1 Social dumping rapporten og Finanslovsaftalen for 2013

2 RapportenFL 2013 Styrket anvendelse og håndhævelse af Registeret for udenlandske tjenesteydere – RUT •Administrative bødeforlæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. •Udvidelse af hvervgiverpligt indenfor service-, hotel- og restaurationsbranchen. •RUT udvides med flere, hurtigere, bedre og gratis oplysninger. •Administrative bødeforlæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. •Udvidelse af hvervgiverpligt til rengøringsydelser. •RUT udvides med flere, hurtigere, bedre og gratis oplysninger. Nyt •Forkortet frist for at anmelde ændringer til RUT. •Undersøge om Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med hvervgiverpligt.

3 RUT udvides med flere, hurtigere, bedre og gratis oplysninger (Rapport og FL 2013) •Udvidelse af RUT, så registrering af adresser i RUT valideres af Bygnings- og Boligregistrets adressefunktionalitet. •Udvikling af en webservice, der sikrer realtidsdata, så kontrolmyndighederne altid har adgang til opdaterede data. •Udvikling af en mobilapplikation til trådløs anvendelse. •Udvikling af en upload-funktion i RUT, så det bliver muligt for udenlandske tjenesteydere frivilligt at uploade dokumenter (fx attest A1) i forbindelse med registrering. •Offentliggørelse af oplysninger om arbejdsperiodens varighed til brug for fagbevægelsen mv. •Udvidelse af RUT til at indeholde oplysninger om momsnummer i hjemlandet. •Gratis data i RUT. •Udvikling af et myndighedsmodul, så myndigheder, der anvender RUT, kan angive, om virksomheden er reel. •Udvikling af RUT til at indeholde en række nye funktioner, så der ved registrering frivilligt kan afgives oplysninger om social sikring i hjemlandet (attest A1) samt oplysninger om, hvorvidt der er afsendt forhåndserklæring inden for området med gensidig anerkendelse af kvalifikationer til relevant myndighed

4 RapportenFL 2013 Styrket håndhævelse og inddrivelse •Analyse af mulighederne for på internationalt plan at styrke inddrivelse af offentlige krav på tværs af landegrænser. •Sammenkobling af europæiske selskabsregistre. •Mulighed for at give arbejdsmarkedets parter adgang til at bruge IMI (Europæisk informationsystem for det indre marked) •Undersøge mulighederne for forbedret udveksling af data og informationer på tværs af landegrænser vedr. kontroloplysninger og vedr. forhold af betydning for inddrivelse af offentlige krav. •Krav om fremvisning af arbejds- og opholdstilladelse som betingelse for udstedelse af skattekort/kildeskattenummer. •Holdningsbearbejdende tiltag i form af kampagner, som vil øge den generelle opmærksomhed om social dumping. •Skærpede sanktioner ved bevidst omgåelse af reglerne •Krav om forhåndsgodkendelse efter anerkendelsesdirektivet •Analyse af mulighederne for på internationalt plan at styrke inddrivelse af offentlige krav på tværs af landegrænser. •Sammenkobling af europæiske selskabsregistre. •Mulighed for at give arbejdsmarkedets parter adgang til at bruge IMI (Europæisk informationsystem for det indre marked) •Undersøge mulighederne for forbedret udveksling af data og informationer på tværs af landegrænser vedr. kontroloplysninger og vedr. forhold af betydning for inddrivelse af offentlige krav. Nyt •SKAT får flere ressourcer til at kontrollere skatteforhold for udenlandske virksomheder. •AT får yderligere ressourcer til kontrol og tilsyn med om udenlandske virksomheder overholder arbejdsmiljøreglerne og reglerne i RUT. •Analyse af ID-kort for personer på byggepladser.

5 RapportenFL 2013 Bedre information til udenlandske virksomheder om det danske arbejdsmarked •Oprettelse af serviceskranke for udenlandske virksomheder

6 RapportenFL 2013 Kontrol af cabotagekørsel •Modernisering af vejledningen om cabotagekørsel. •Udarbejde vejledning til brug for politiets kontrol af cabotageområdet. •Undersøge muligheden for at anvende et kommende GPS- kørselssystem for lastbiler til kontrol af cabotage. •Modernisering af vejledningen om cabotagekørsel. •Udarbejde vejledning til brug for politiets kontrol af cabotageområdet. •Undersøge muligheden for at anvende et kommende GPS- kørselssystem for lastbiler til kontrol af cabotage. Nyt •Yderligere ressourcer til kontrol.

7 RapportenFL 2013 Øget brug af arbejdsklausuler •Modernisering af cirkulæret om arbejdsklausuler, herunder fastsættelse af regler om bedre håndhævelse. •Bedre tilgængelighed til oplysninger om løn- og arbejdsvilkår i overenskomsterne for kommuner og regioner. •Fastsættelse af krav om, at kommuner og regioner, der ikke allerede benytter arbejdsklausuler, på politisk niveau (fx i kommunalbestyrelser eller regionsråd) tager stilling til brugen af arbejdsklausuler. •Politisk forpligtende aftale om at fremme brugen af arbejdsklausuler. •Udvide statens forpligtelse til at anvende arbejdsklausuler til at omfatte alle bygge- og anlægsopgaver uanset beløbsramme. •Pålægge eller opfordre statslige myndigheder til at bruge arbejdsklausuler for statslige virksomheder og institutioner mv. •Lovkrav om obligatorisk brug af arbejdsklausuler •Modernisering af eksisterende regelsæt om arbejdsklausuler - herunder undersøge muligheder for bedre håndhævelse, og udarbejde standardiserede skabeloner. •Regeringen vil søge at opnå politisk forpligtende aftale med regioner og kommuner om brug af arbejdsklausuler. •Alle statslige myndigheder og statslige ordregivere, herunder selskaber som er fuldt ud ejede af staten og ikke er i en konkurrencesituation, skal fremover bruge arbejdsklausuler ved alle udbud af bygge- og anlægsopgaver - uanset tærskelværdi. •Statslige selskaber som pt. er omfattet: Sund og Bælt Holding A/S (herunder bl.a. A/S Storebælt, Femern A/S mv.), Energinet.dk, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S, Statens Ejendomssalg A/S, Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, DSB, Finansiel Stabilitet A/S, samt Banedanmark.

8 Tiltag som ikke er mulige efter EU-retten •Krav om dokumentation for social sikring i hjemlandet (attest A1) •Krav om registrering i RUT 8 dage inden levering af tjenesteydelsen •Krav om registrering af cabotagekørsel i RUT •Karensperiode ved cabotagekørsel •Arbejdstilsynet kan stoppe arbejdet ved manglende anmeldelse i RUT •Krav om ID-kort og sikkerhedsuddannelse for ansatte på byggepladser •Indførelse af autorisationsordning efter anerkendelsesdirektivet indenfor nye områder •Systematisk kontrol af alle enkeltmandsvirksomheder •Karantæne ved manglende overholdelse af arbejdsklausuler


Download ppt "Social dumping rapporten og Finanslovsaftalen for 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google