Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Disposition Forvaltningsloven Partshøring Begrundelse i afgørelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Disposition Forvaltningsloven Partshøring Begrundelse i afgørelser"— Præsentationens transcript:

1 Forvaltningsloven, partshøring, begrundelse og klagevejledning - i sager om stormflod

2 Disposition Forvaltningsloven Partshøring Begrundelse i afgørelser
Klagevejledning i afgørelser Forvaltningsretlige retsgrundsætninger

3 Forvaltningsloven Hvad indeholder forvaltningsloven?
Krav til forvaltningsmyndigheders sagsbehandling Rettigheder for sagsparter Hvornår gælder forvaltningsloven? Gælder for alle dele af den offentlige forvaltning (§ 1) Gælder for sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed (§ 2)

4 Hvornår finder forvaltningsloven anvendelse?
1. Er der tale om den offentlige forvaltning? 2. Er der tale om en afgørelsessag? 3. Er der tale om en part?

5 Den offentlige forvaltning
Lov om stormflod og stormfald § 10 a.: ”Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse på forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager”

6 ”Afgørelsessager” Forvaltningsloven finder som hovedregel kun anvendelse i ”afgørelsessager“ U1: Inhabilitetsregler gælder også myndighedens privatretlige dispositioner U2: Tavshedspligtregler gælder for al forvaltningsvirksomhed.

7 Afgørelsesbegrebet – hvad er en afgørelse?
En tilkendegivelse, der: Er ENSIDIG (≠ aftale) Er EKSTERNT rettet mod en (eller flere bestemte) fysiske eller juridiske personer (dvs. ikke forvaltningen selv) ENDELIGT fastsætter, HVAD DER SKAL VÆRE RET i en BESTEMT situation Udstedes på OFFENTLIGRETLIGT GRUNDLAG Eksempler på afgørelser: Udstedelse af forbud, påbud, tilladelser, dispensationer Eksempler på forvaltningsakter, der IKKE er afgørelser: Arbejdstilrettelæggelse og –ledelse, indstilling og udtalelser.

8 Forsikringsselskabers opgaver i stormflodssager
Lov om stormflod og stormfald § 8: Forsikringsselskabet foretager taksation Forsikringsselskabet træffer afgørelse om erstatning Forsikringsselskabet udbetaler erstatning Lov om stormflod og stormfald § 10. a. (bem.): Forsikringsselskabet skal træffe afgørelse i sager om aktindsigt

9 Partsbegrebet – hvem er part i sagen?
Partsstatus tillægges en fysisk / juridisk person, hvis interesse i sagen er: Væsentlig, (- modsat svag eller ringe. Intensitetsvurdering) Individuel, (modsat flerhed af personer. Modsat generelt og ensartet berørt) Direkte og (modsat afledt eller fjern) Retlig (modsat moralsk, idealistisk, politisk, filosofisk etc.) Typisk adressaten for en afgørelse

10 Overblik over afgørelsessagens gang
Aktindsigt og tavshedspligt - OFL kap FVL kap. 4 - PDL kap. 9 Sagen starter Kompetence (FVL § 7, stk. 2) - Inhabilitet (FVL §§ 3-6) Afgørelsen meddeles X X X X Sagen starter Mødet med borgeren - Notatpligt (OFL § 6) - Vejledning (FVL § 7) - Repræsentation (FVL § 8) - Partshøring (FVL § 19-21) - Rettigheder efter PDL (PDL kap. 9) Sagen afsluttes - Begrundelse (FVL § 22-24) - Klagevejledning (FVL § 25) - Afgørelsen meddeles FVL: Forvaltningsloven OFL: Offentlighedsloven PDL: Persondataloven

11 Ved påbegyndelse af en sag:
Har forsikringsselskabet/sagsbehandleren kompetence til at behandle sagen? Er sagsbehandleren habil? Husk tavshedspligten i forvaltningsloven

12 Kompetence – hvilket forsikringsselskab?
Lov om stormflod og stormfald § 8, stk. 1: ”En skade forårsaget af stormflod skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet, hvor vedkommende er brandforsikret…”

13 Habilitet – hvilken sagsbehandler?
Sagsbehandleren må ikke være inhabil efter forvaltningslovens §§ 3-4: Ingen særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald Ikke i nær familie med nogen med særlig interesse i sagens udfald Ikke nær tilknytning til selskab, forening m.v. med særlig interesse i sagens udfald Andre omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed

14 Tavshedspligt Tavshedspligt i offentlig tjeneste eller erhverv (forvaltningslovens § 27) Ved sagsbehandling af afgørelsessager og anden offentlig virksomhed gælder for forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod (jf. stormflodlovens § 10 a)

15 Tavshed om hvilke oplysninger?
Når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller… når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser fx visse oplysninger om enkeltpersoners personlige forhold eller selskabers/foreningers interne forhold fx. visse oplysninger om enkeltpersoners eller selskabers/foreningers tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold

16 Partshøring Pligt til at partshøre (forvaltningslovens § 19)
Betingelser: 1. Faktiske forhold 2. Væsentlig betydning 3. Til ugunst 4. Parten ej bekendt Undtagelser Ubetænkeligt, fristoverskridelser m.v.

17 Begrundelse Der skal gives begrundelse, medmindre fuldt medhold
(forvaltningslovens §§ 22-24) - Henvisning til retsregler og hovedhensyn Skriftlige afgørelser Samtidig begrundelse ”Fuldt ud medhold” Mundtlige afgørelser Kan forlange skriftlig begrundelse 14 dage efter underretning

18 Begrundelsens indhold
Reelle begrundelser Relevante retsregler Ikke citeringspligt Uskrevne retsregler? Skøn: hovedhensynene Faktum: om fornødent de væsentlige oplysninger

19 Klagevejledning I tilfælde hvor der skal gives skriftlig begrundelse også klagevejledning, FVL § 25 hvis mulighed for at klage til anden forvaltningsmyndighed – dvs. klageadgangen til Stormrådet skal angives (lov om stormflod og stormfald § 30) hvis ikke fuldt ud medhold

20 Forvaltningsretlige retsgrundsætninger
Supplerer forvaltningsloven F.x. officialprincippet –undersøgelsesprincippet: Det påhviler den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplysninger om de foreliggende sager eller at foranledige, at private, navnlig parterne, yder medvirken til sagens oplysning Fx Ligebehandlingsprincippet: Forvaltningsmyndigheden skal behandle det ens lige – forskelsbehandling kræver saglige hensyn


Download ppt "Disposition Forvaltningsloven Partshøring Begrundelse i afgørelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google