Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status over centrale områder i REACH

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status over centrale områder i REACH"— Præsentationens transcript:

1 Status over centrale områder i REACH

2 INDHOLD Status for arbejdet med forberedelsen af registrering
Opsamling af anvendelser Kandidatlisten Godkendelsesordningen og begrænsningsordningen Håndhævelse af REACH I de følgende 45 minutter er jeg blevet bedt om at gøre status over, hvor REACH er lige nu. Lige nu sidder et hav af virksomheder og sveder over forberedelsen til den første registrering og jeg vil komme ind på denne forberedelse. Selv om i har haft et branchemøde om anvendelsesopsamlinger og DI har holdt et vil jeg vende principperne endnu engang Engang var der flere af jer der var interesseret i kandidatlisten og de krav der knytter artikler og denne liste sammen. Derfor en kort opdatering. Selvfølgelig er i forberedt til tænderne med hensyn til godkendelsespligtige stoffer, så tror jeg alle kan have gavn af lige at få G+B op på lystavlen Håndhævelse af REACH finder jeg rigtig spændende - og det vil jeg belemre jer andre med så I også kan finde dette rigtig spærndene. Derudover vil jeg komme ind på lidt løst Afbryd meget gerne -45 minutter er lang tid både at tale og lytte. Så hellere afbrydelse frem for snorken.

3 Status for arbejdet med forberedelsen af registrering
Det er kendt at der skal et samarbejde til mellem registranter og det organiseres i SIEF's. Der er udviklet Guidelines og værktøjer af EVHA i samarbejde med organisationer, men der er også en erkendelse af at disse guidens er for store og komplicerede og de sammen med værktøjerne kun retter sig til specialister. De er også udviklet af specialister så det er måske ikke så mærkeligt. ECHA har forsøgt at imødekomme kritikken ved at have udarbejdet nogle "nøddeskaller" - koncentrater af de store guidens og de udkommer nu på mange sprog. Men fortsat tror jeg den lille virksomhed er lost i dette samarbejde. Erfaringer

4 Krav til ansvar og samarbejde
REACH stiller krav til at industrien har ansvaret for at kemiske stoffer kan anvendes sikkert. Det er udtrykt i artikel 1,3: Producenter, importører, DU- brugere skal sikre, at produktion og anvendelse af kemiske stoffer ikke skader menneskers sundhed og miljøet. Dette krav udmøntes i: Krav om registrering af stoffer Ved at "identificere og anvende passende foranstaltninger til på tilstrækkelig vis at håndtere risici" (artikel 14,6) Hvorfor er det så lige at ansvaret for at forberede og gennemføre registreringerne ligger hos registranterne. Det hænger nøje sammen med en af de mest centrale artikler i forordningen, nemlig 1,3. Hvor det tidligere var myndighederne der havde ansvaret for at fremskaffe oplysninger om et stofs fare, så er det i dag virksomhedernes, primært stofproducenterne og importørerne. Derfor skal de fremskaffe informationerne til brug for registreringen og til brug for at identificere og informere om passende foranstaltninger for at eventuelle risici kan håndteres. Dette ansvar er blevet brugt i mange sammenhæng fra myndighedsside både nationalt og fra ECHA's side. Efter min mening ikke altid korrekt. Ansvaret er umiddelbart koncentreret at det er stofleverandøren der har fået hele ansvaret på at finde ud af hvilken egenskaber et kemisk stof har og ud fra det finde ud af, hvordan det skal bruges sikkert ud i hele dets forsyningskæde. Det er ikke meningen at leverandørerne selv skal finde ud af hvordan forordningen skal fortolkes. Men ansvaret går meget dybt og kan få langt mere vidtrækkende konsekvenser end jeg tror man fra myndigheds og politisk side har erkendt - men dette vender jeg tilbage til, når jeg kommer ind på håndhævelsen

5 Forberedelsen til registrering
Krav om fælles indsendelse af data ved samtidig registrering Oprettelse af fora for datadeling - SIEF. Det er "industriens" ansvar at oprette SIEF's og gennemføre forberedelsen til registreringen. ECHA hjælper kun indirekte igennem begrænset vejledning. SIEF's formål: - deling af test data - opnå enighed omklassificering og mærkning Men dette ansvar er baggrunden for er så også udbredt til at overlade hele forberedelsen til registreringen i et samarbejde med de øvrig potentielle registranter, uden der er rammer for hvordan. Kun et formål og så en regel om hvordan der kan ageres hvis en registrant med oplysninger ikke ønsker at dele den med andre. Det er eksperimenterende liberalisme i højeste potens. Den tiltro der fra politisk side har være tildelt "industrien" har nok været overdreven og det betyder at vi alle følger forberedelsen til den første registrering med nervøsitet.

6 Hvordan får registranterne så hjælp ?
Specielt igennem Cefic, som er involveret i bl.a. - Rådgivning via REACH - centrum Standardkontrakt til juridisk aftale mellem parter Kommunikationsværktøj: "SIEFreach" CEFIC kommunikere løbende med ECHA I erkendelsen af at der ikke kunne forventes den store hjælp fra ECHA - det har de ikke hjemmel til og kan derfor heller ikke går ind og udfylde en mangelfuld lovgivning. I stedet har Cefic taget et stort ansvar å sig og har forsøgt at give gode råd - det er også Cefic der har fundet ud at dele registranterne op i grupper i forhold til hvor interesseret de er i at deltage i SIEF'ets arbejde. Kontrakter er meget vigtigt imellem registranterne og Cefic har udarbejdet forslag til standardkontrakter - lige som konsortiernes kontrakter ofte kan danne grundlag for hele SIEFS kontraktforhold.

7 Kommunikation i SIEF ECHA Præ-SIEF Præ-reg R Eksempel fra august 2009
Et eksempel ud af desværre mange er forløbet i denne SIEF, hvor registranterne samles i deres præ-SIEF Ingen videre kommunikation! F har mistet interessen F spørges om oplysninger på registranter, men uden held Identifikation af Lead ?? Skal vi starte forfra? Lead registrant = 0 Involved = 2 Passive = 2 Dormant = 2 Unknown = 53

8 Hvad er status? Arbejdet i SIEF:
- det forventes, at der ved 1. registrering i 2010 skal registreres ca stoffer. Den var der anmeldt 2004 ledende registranter. er i høj grad "learning by doing" uden fastlagte beslutningsprocesser vejledning vedr. datadeling giver kun få anvisninger for procedurerne i et SIEF REACH -IT er uegnet til kommunikation kommunikation i SIEF blokeres ofte af " facilitator" ofte kun 10-15% respons på forespøgsler i SIEF De 9000 stoffer har kommissionens første antagelse som sit grundlag, men der er præ-registreret langt flere stoffer end forventet. Derfor er selve arbejdet i SIEFerne en læreproces, men desværre er der ikke den nødvendige tid til at lege workshop. Tiden løber hurtigt. Ganske vist taler man om at deadline er , men sandheden er at de ledende registranter skal ind med deres registrering aller senest , fordi der skal være den fornødned tid for ECHA til at reagere hvis fuldstændighedstjekket gør at registreringen afvises. ECHA har 3 uger, hvis registreringen afleveres inden 3 måneder før deadline, men 3 måneder hvis registreringen afleveres indenfor 3 måneder før deadline . Der skulle meget gerne være tid for den ledende registrant til at få en registrering i hovedet, få den rettet og ind igen og tid nok til at ECHA kan reagere eller ikke reagere, så de andre registranter kan få deres af sted til tiden. Dette har en stor betydning for jer - bliver stoffer i er afhængie af ikke registreret til tiden vil der være en periode hvor i ikke kan få lov til at købe det. Derfor mener jeg det er vigtigt at I for de råvarer der er centrale for jer har en god dialog med jeres leverandør, så han ved hvordan det går med stofferne. Det vil også være godt at have flere leverandører aller bedst sprede sig over leverandører der har forskellige registreringstidspunkter, for når en ikke registreringen kan der jo sagtens være andre leverandører af samme stof der først skal registrere i 13 eller 18. Det skal ikke forventes, at der vil komme et politisk indgreb, hvis registreringen i 2010 går på gulvet heller ikke bare et hvor deadline rykkes.

9 Opsamling af anvendelser
Det er vanskeligt fordi der ikke er så mange der har forstået det "discriptor of use" system der er udviklet. Det er udviklet til formidling af oplysninger ud igennem forsyningskæden fra leverandøren og ud til brugerne. Men meget naturligt er det også dette system der tage udgangspunkt i når der skal samles anvendelser op til leverandøren. Men der også samtidig en stor usikkerhed med hensyn til hvad der er rettigheder og pligter og hvad der skal meddeles og hvad der ikke behøver. Et centralt mantra i hele REACH har fra starten været at " et stof der ikke er registreret til ens anvendelse må man ikke bruge". Det er en sandhed med indtil flere modifikationer.

10 Teknisk dossier, artikel 10,a og 14,1 og 2
Grundlag for alle registreringer. Krav om oplysninger om de anvendelser som registranten har identificeret. Der skal udføres en vurdering, CSA, og udarbejdes en rapport, CSR for alle stoffer med en årlig tonnage pr. leverandør på 10 tons og derover. Konkluderes det, igennem vurderingen, at stoffet skal klassificeres eller er et PBT, vPvB går registranten videre til næste trin. NB: Undtagelser i artikel 14,2. Jeg vil kort ridse reglerne op for anvendelses - opsamlingen, selv I har haft møde selv og vi har holdt en workshop. Helt grundlæggende skal der for alle stoffer over 1 tons udarbejdes et teknisk dossier - centralt her er stoffets anvendelse . For stoffer med en tonnage over 10 ton skal der udarbejdes CSA og CSR. Og næste trin skal så tages, hvis stoffet er klassificeret eller et PBT,vBvB.

11 Næste trin, artikel 14,4 a)Foretage en eksponeringvurdering med opstilling af ES. b) Risikokarakterisering. En registrant, der skal gennemføre en CSA, skal gøre sin CSR tilgængelig og i øvrigt holde den ajour. Artikel 14.7 NB: Undtagelser i artikel 14,5. Og her kommer ES så ind for første gang, for klassificeret stoffer over to ton og her er det klart, at anvendelsen er helt grundlæggende for at der kan laves et ES

12 DU's rolle, artikel 37,2 DU har ret til at informere stofleverandøren/importøren om sin anvendelse. DU skal give tilstrækkelig information til at anvendelsen kan identificeres og til, at der kan udarbejdes et eksponeringsscenarie. Informationen kan gå via en distributør. Det har nok derfor hele tiden været klart at opsamlingen af anvendelserne skal ske via de der bruger stofferne. Det fremgår også af forordningen at der lægges op ti at der laves et system så opsamlingen kan blive systematisk - det er så det vi har set med discriptor of use. Der er også lavet et rigtig stort arbejde fra Cefic, FESS's og DU organisationerne. I ved det selv fra CEPE og Feicas udfyldelse af dette discriptor system med disse 2 branchers anvendelser. Alligevel har der bredt sig en lettere panik, fordi mange DU alligevel er bange for at deres anvednelse ikke bliver taget med specielt af deres leverandør og så er der sagt meget om deadline på et år. Men der skal spises en del brød til dette. DU har en ret ikke en pligt

13 Stofleverandørens opfølgning
Sondring imellem indfasningsstoffer og allerede registrerede stoffer: Indfasningsstof: registranten skal indenfor 14 dage efterkomme anmodningen og opfylde forpligtigelserne efter artikel14, under forudsætning af, at DU har fremsat sin anmodning senest 12 måneder inden deadline for registrering. Registrerede stoffer: Opfylde betingelser i artikel 14, enten før næste levering hvis anmodningen fremsættes mindst en måned inden, eller inden for en måned efter anmodningen, afhængig af hvilket tidspunkt der er det seneste. Fortæller en DU om sit brug så skal en stofleverandør reagere, men der er forskel på om der er tale om et allerede registreret stof eller et indfasningsstof - lige nu er det aktuelt med indfasningsstoffer. Og det er her det år der bliver talt om kommer ind. Der er nu tale om 12 måneder før deadline for registrring - det vil sige deadline vedrører derfor kun de stoffer der skal registreres i Kendte I så registreringsdatoerne vil det lige som være lidt af en hjælp Leverandøren skal efterkomme anmodningen hvis ikke skal i have besked

14 Når leverandøren ikke kan understøtte anvendelsen
Vurderer en leverandør, at anvendelsen ikke kan understøttes af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed og miljø, skal han straks fremsende en skriftligbegrundelse til ECHA og DU. I forbindelse med levering til DU skal leverandøren i SDS give besked om den manglende support til anvendelsen Med andre ord leverandøren må godt sælge et stof til en DU, selv om anvendelsen ikke er medtaget i registreringen. I skal kun have besked, hvis jeres leverandør ikke kan understøtte anvendelsen på grund af sundhed og miljø skal der skriftlig besked til såvel jer som til ECHA. Leverandøren skal også skrive det i SDS som følger med stoffet, med andre ord man må godt købe stoffet, men

15 DU's udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapport
Men DU'eren skal så som udgangspunkt udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport, men ikke i følgende tilfælde DU skal så som udgangspunkt selv lave et CSR, der er dog undtagelser. Lige inden vi kommer til dem, så er denne mulighed god at have, hvis man som DU ikke vil fortælle leverandøren om ens anvendelse, men der hvor L. ikke finder anvendelsen sikker er det meget vanskeligt at forstå at DU så kan dokumentere et sikkert brug. Håndhævelsesmæssigt er det lidt specielt. L. kan sagtens sælge stoffet til DU, bare han sender dokumentationen med ud, det kan selvfølgelig kontrolleres og skal det. Men det vil være DU håndhævelsen skal koncentrere sig om. Har DU udarbejdet en CSR og sendt den afsted til ECHA og har ECHA ikke reageret på dens indhold, kan den nationale håndhævelsesmyndighed så gøre det og f.eks. Påbyde at stoffet ikke bliver brugt alligevel til formålet ? - den kan I jo så tænke over indtil vi når håndhævelsesdelen-

16 Undtagelser, artikel 37,4 Dette er dog ikke nødvendigt hvis der er tale om følgende tilfælde: Når det er et ikke-klassificeret stof Når der ikke er krav om, at stofleverandøren skal udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport Når DU anvender en samlet mængde på under 1 ton pr. år Når DU opfylder eller anbefaler et ES, der mindst omfatter de betingelser, der er beskrevet i leverandørens ES Stoffet er tilstede i et kemisk produkt med en mindre koncentration der er nævnt i artikel 14 stk. 2 Stoffet anvendes til produkt - og procesorienteret forskning og udvikling Som sagt før er der undtagelser for kravet om DU udarbejdelse af en CSR. Specielt den undtagelse, hvis DU opfylder et ES der mindst omfatter de betingelser, der er beskrevet i leverandørens ES tror jeg kan give mange spændende sager. Hvem skal tage stilling til det. Som udgangspunkt er det at anvende inden - eller udenfor et ES en sag mellem leverandør og DU, men er det også en sag som den nationale myndighed kan gå ind i -?

17 Kandidatlisten Betydning for leverandører og DU
Betydning for producenter og importører af artikler

18 Der mangler fortsat enighed om en definition af en artikel
Kandidatlisten er en varslingsliste og der kommer nye stoffer på listen 2. gange årligt. Brugbar varslingsliste til forberedelse af hvilke stoffer der fremtidigt vil være enten begrænsninger på eller gjort godkendelsespligtig. Krav om, at artikelproducenter/importører giver næste led besked, såfremt en artikel indeholder mere end 0,1 vægt% af et kandidatlistestof Der mangler fortsat enighed om en definition af en artikel Kandidatlisten er der blev talt meget om, så meget så man ligefrem kunne mærke skuffelsen, da der i første omgang kun kom 14 stoffer på. Men skuffelsen fortabte sig lidt da vi måtte konstatere, at der kommer nye stoffer 2 gange årligt og de næste 14 er da også i spil nu. For jer der er formulatorer er det en god varslingsliste - lige som vi kender det fra listen over uønskede stoffer. Men for artikelproducenter og importører er denne liste blevet særdeles nærværende. Informationsforpligtigelsen. Kort fortalt Det er meget vanskeligt at få fat i informationerne, de svar der modtages kan ingen være rigtig sikker på om de holder i byretten . Definitionen fortsat ikke klarhed over - men der er et projekt i gang lige nu, Spørg Bent om der er noget nyt. I DI har vi et artikelnetværk med deltagelse fra de helt store artikelproducenter og de finde det vanskeligt at håndtere informationsforpligtigelsen, så hvordan skal den lille importør af dippedutter gøre det. Vi har en forståelse for kravet, men vi kunne rigtig godt tænke os at området bliver genstand for drøftelser ved revisionen 2012 i håbet om at man kan nå frem til mere oprationelle regler der også kan sikre at disse uønskede stoffer kommer ind i EU.

19 Godkendelse eller begrænsning
Stoffer fra kandidatlisten kan enten blive gjort godkendelsespligtige eller blive begrænset på den eller anden måde. Bilaget med begrænsninger "levende" Godkendelsesordningen er først nu på vej med de første 7 stoffer Nb: De stoffer der bliver optaget på Kandidatlisten forbliver der selvom de bliver gjort godkendelsespligtig eller får begrænsninger Stoffer på kandidatlisten kan enten gå videre og blive gjort godkendelsespligtig eller også kan der komme begrænsninger på. I starten af REACHs levetid troede vi alle at de vil blive gjort GKP, men som jeg har forstået Miljøstyrelsens rigtigt er der i hvert fald fra dansk side ønske om at flere stoffer får pålagt sig begrænsninger, fordi det derved vil kunne lade sig gøre at lave et generelt forbud for alle eller udvalgte grupper. Vi har allerede et bilag 17 med begrænsninger og også nu 7 stoffer i forslag til at blive gjort GKP. Lige nu ligger forslaget i kommissionen , men det forventes at der lige i det nye år startes op på processen og først der gå vi i gang med at finde ud processen i detaljer. Det bliver spændende at finde ud hvor stort et problem GK bliver for danske virksomheder. DEHP kommer med i første hug og det kan selvfølgelig give plastindustrien problemer. Medicinsk udstyr.

20 Håndhævelse af REACH

21 Ansvaret Central princip, at det er producenterne/importørerne af de kemiske stoffer der har ansvaret At de fremstiller og markedsfører stoffer der ikke skader menneskers sundhed og miljøet DU har ansvaret for at anvende stofferne/produkterne sikkert Hvordan griber ændringen i ansvaret ind i den ellers velkendte verdensorden - har ændringen af ansvar overhoved en betydning for håndhævelsen At det nu er producenterne der skal gøre arbejdet med dokumentationen ? At det er producenterne der finder frem til, hvordan stoffet kan blive brugt sikkert i forhold til sundhed og miljø ? At det er producenterne der finder frem til eventuel klassificering af et stof?

22 Kontrol og håndhævelse
Medlemsstaterne skal opretholde en ordning med officiel kontrol. Medlemsstaterne skal fastholde sanktionsbestemmelser for overtrædelser og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Medlemsstaterne skulle inden 1. december 2008 havde givet kommissionen besked om disse sanktionsbestemmelser. Udgangspunktet er således national håndhævelse helt normalt i EU retten. Det var i øvrigt langt fra alle medlemslande der havde anmeldt deres sanktioner inden deadline. Men da der er tale om en forordning er det meget vigtigt, at der kontrolleres, håndhæves og sanktioneres ud fra samme principper med lige stor intensitivitet og med samme niveau. Derfor er der oprettet et overordnet EU forum - der hedder Forum - som skal fastsætte de fælles emner og som de nationale myndigheder skalrapportere til

23 ECHAs ret til at håndhæve
ECHA kan afvise en registrering ved det formelle tjek (fuldstændighedskontrollen) Mindst 5% af dossierne for hver registrering skal evalueres ECHA kan, efter en formel procedurer, afvise en registrering ved denne evaluering Omvendt betyder dette, at bliver en registrering ikke afvist ved enten den første kontrol eller ved evaluering eller slet ikke bliver udtaget til evaluering må registreringen betragtes som anerkendt. Det må også betyde at de nationale myndigheder ikke kan afvise det grundlag som de informationer der følger et stof.Her ligger en begrænsning for de nationale myndigheders håndhævelseskompetence. Ud fra det ansvar som registranten har må det betyde at de informationer der sendes ud i forsyningskæden og som bygger på de oplysninger der ligger i registreringen er de som der skal tages udgangspunkt i for tilsynsmyndighederne. Det bliver vanskeligt at kunne drage andre konklusioner, hvis ansvarsændringen skal have nogen betydning. Det er ikke noget myndighederne kan lide at høre - hverken at ECHA egentlig sidder inde med en meget stor del af håndhævelsen eler at det er registreringsoplysningerne der skal danne grundlag for myndighedsudøvelsen. Der er talt meget om hvor meget en DU må ændre på det ES som han modtager fra en L. Man har talt om dette som om det varet lukket kredsløb, men der er et væsentligt bindeled til den nationale kontrolmyndighed. Må den gå ind og stramme op i forhold til ES 's indhold? Kan de hvis DU holder sig indenfor L ES alligevel med nationale grænseværdier i hånden kræve at der strammes op ? Det er noget der aldrig er taget stilling til og som jeg fornemmer heller ikke noget der fra danske side er det man mest har lyst til at drøfte, selv jeg har råbt op nu nogle gange. Det er vigtigt at få afklaret, ikke bare her til lands men i EU. Simpelthen at få afklaret hvad konsekvenserne er ved den centrale ændring af ansvaret.

24

25


Download ppt "Status over centrale områder i REACH"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google