Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teststrategi Engrosmodellen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teststrategi Engrosmodellen"— Præsentationens transcript:

1 Teststrategi Engrosmodellen
Et overblik over metode og proces Ver. 1.0 November 2013 Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

2 Målet med test af Engrosmodel
Sikre at Engrosmodellen funktionelt fungerer efter hensigten i samspil med aktørernes it-systemer i det danske el-marked. Testen identificerer fejl og uhensigtsmæssigheder i såvel DH som aktørernes egne løsninger, således at disse kan reduceres til et acceptabelt niveau inden idriftsættelse af den samlede Engrosmodel løsning Medvirke til at aktører, deres it-leverandører og Energinet.dk er bedst mulig rustet til at understøtte Engrosmodellens funktionalitet og realisering Testen gennemføres i to hovedfaser: ATS eller systemtesten gennemføres af it-leverandører for at sikre at alle meddelelsestyper fungerer korrekt E2E – test gennemføres af alle aktører for at sikre, at den samlede funktionalitet er på plads ATS E2E PROD Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

3 Test strategi – systemtest (ATS)
I forbindelse med etableringen af Engrosmodellen i det danske marked etablerer Energinet.dk en service for gennemførelse af en systemtest (ATS), der har til formål at teste, at aktørernes it-løsninger kan håndtere det meddelelses flow, som er defineret i RSM-guiden med tilhørende XML-skemaer Målet er, at alle it-leverandører skal gennemføre en godkendt og dokumenteret ATS Test, som godkender deres systemer i samspil med Engrosmodellen. Kravet til omfanget af systemtesten vil være gradueret i forhold til hvilke aktør-roller, som it-systemet skal kunne håndtere. ATS indeholder de testcases per RSM, som den enkelte it-leverandør skal gennemføre for at teste meddelelses flowet. ATS fungerer som en løsning, hvor it-leverandørerne selv kan gennemfører de forskellige test-cases i videst muligt omfang Der åbnes op for systemtest på ATS fra den It-leverandørerne skal have gennemført systemtesten inden start på E2E test ( ) Såfremt it-leverandører får behov for support i forbindelse med brug af E2E Testsystem vil Energinet.dk have et vist beredskab af ATS-supportere til rådighed Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

4 E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0
Test strategi – E2E test I forbindelse med etableringen af Engrosmodellen etablerer Energinet.dk en service for gennemførelse af End to End (E2E) Test for at sikre den bedst mulige idriftsættelse af den samlede løsning inkl. samspillet med aktørernes it-systemer i det danske el-marked Målet er, at alle aktører skal gennemføre en godkendt og dokumenteret E2E Test, som godkender deres systemer i samspil med Engrosmodellen. Kravet til omfanget af E2E Test vil være gradueret i forhold til aktør-rolle mv. E2E tests udføres mellem den enkelte aktørs it-system og Dummy aktør målepunkter, som er defineret af Energinet.dk for hver aktør Energinet.dk udarbejder E2E Test drejebog med test-cases for aktører og etablerer E2E Testsystem, som de enkelte aktører og it-leverandører benytter ved E2E test af egne systemer. E2E Testsystem fungerer som en løsning, hvor aktører selv kan gennemfører de forskellige test-cases i videst muligt omfang Der åbnes op for E2E PILOT Test for udvalgte aktører og it-leverandører i februar og fra april vil alle aktører kunne påbegynde deres E2E Test. E2E testforløb inddeles i henholdsvis PRE-Test og FINAL-Test perioder I PRE Test periode skal alle aktører have gennemført de første deltest, mens kravet er, at alle aktører har afsluttet og dermed bestået deres E2E test senest i FINAL-Test perioden Såfremt aktører/it-leverandører får behov for support i forbindelse med brug af E2E Testsystem vil Energinet.dk have et vist beredskab af E2E-supportere til rådighed Energinet.dk vil aktivt overvåge fremdrift/aktivitet af aktørernes E2E Tests set i forhold til gældende tidsplaner. Dette vil danne grundlag for rapportering og evt. opfølgning sammen med de enkelte aktører Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

5 E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0
Test proces – E2E testen Udvalgte aktører og it-leverandører inviteres til at deltage i PILOT E2E Test PILOT E2E Test gennemføres med udgangspunkt i E2E Testdrejebog. Alle aktører får adgang til E2E Testmiljø i E2E PRE Test periode. Målet er at alle aktører skal have gennemført de første deltests inden udløb af periode. Løbende opfølgning fra Energinet.dk om dette sker. I perioden E2E FINAL Test skal alle relevante aktører senest afslutte deres E2E test og opnå godkendelse ift. Engrosmodellen. Såfremt Energinet.dk opfølgning viser kritisk situation omkring aktør-færdiggørelse vil Energinet.dk benytte ”SWAT” team som sættes ind for at medvirke til at Engrosmodellen gå i luften, som planlagt. Løbende Energinet.dk generel support til aktører i forbindelse med afviklingen af E2E Test E2E PILOT TEST E2E PRE TEST E2E FINAL TEST Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

6 E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0
Test metode Alle aktører har en ”Sandkasse” (E2E Testpakke) med målepunkter (specificeret af Energinet.dk) til rådighed. Alle aktører gennemfører Final E2E Test på de af Energinet.dk tildelte ”Final E2E Test” målepunkter i overensstemmelse med E2E Testdrejebog. Energinet.dk følger op på de enkelte aktører ”E2E FINAL Test” data, som dokumenterer grundlaget for at E2E-godkende aktøren. E2E Aktør Test roller EL NV NV BA E2E Testpakke E2E Testpakke E2E Testpakke E2E Testdata E2E Testpakke E2E FINAL Test E2E FINAL Test E2E FINAL Test E2E FINAL Test Dummy EL Dummy NV Dummy FP Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

7 Set-up for E2E Testsystem
TEST DH Engrosmodel E2E Teststatus-mail pr. aktør DH GUI Dummy E2E data Aktør nn Test Log in som Dummy aktør Dummy NV DH GUI Egne E2E data Log in som Aktør nn Energinet.dk E2E Rapportering Opfølgning Status Fremdrift Dummy EL Dummy FP E2E Testdrejebog Aktør it-system B2B klient B2B Aktør nn E2E tester Energinet.dk E2E-supporter Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0

8 Tidslinje Dato - Dok.nr. 13-100790-1
ATS system Specifikation, udvikling og test CGI delivery 5 UAT Test CGI delivery 6 UAT Test Alle Aktører har gennemført de fleste E2E testcases Alle Aktører er E2E godkendt Ift. Engrosmodel Definiton af E2E Testcases E2E Testportal Specifikation, udvikling og test Færdiggørelse af E2E Test drejebog (Ver. 1) Ajourføring af E2E Test drejebog (Ver. 2) Dato - Dok.nr E2E Test Strategi - Engrosmodel - ver. 1.0


Download ppt "Teststrategi Engrosmodellen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google