Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TANJA JØRGENSEN LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING – RETLIGE VIRKEMIDLER.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TANJA JØRGENSEN LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING – RETLIGE VIRKEMIDLER."— Præsentationens transcript:

1 TANJA JØRGENSEN LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING – RETLIGE VIRKEMIDLER

2 AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au OVERGÆLDSÆTNING

3 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 KONSEKVENSER Forbrugeren og dennes husstand Økonomiske, sociale og personlige problemer Kautionist/tredjemandspantsætter Lignende problemer Kreditgiveren Tab Samfundet Øgede udgifter. Evighedsgældsatte. Finansiel ustabilitet 3

4 AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au FORBRUGERBESKYTTELSE VS. FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING

5 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 FORBRUGERBESKYTTELSE Traditionel betragtning Forbrugeren er en svag part, som lettere kan misbruges af en stærkere erhvervsdrivende part i aftalesituationen og derved indgå en urimelig aftale. Retlige virkemidler Hensigten med lovgivningen er at jævnbyrdiggøre forbrugeren med den erhvervsdrivende modpart. 5

6 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING  I højere grad en samfundsmæssig interesse  Ikke nødvendigvis misbrug af forbrugeren ved aftalens indgåelse  Kreditaftalen kan godt være rimelig  Også efterfølgende forhold kan spille ind 6

7 AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au JURAEN

8 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 RETLIGE VIRKEMIDLER – FØR 2010  Informationspligt. Markedsføring  Informationspligt. Senest ved aftalens indgåelse  Informationspligt. Efter aftalens indgåelse 8

9 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 RETLIGE VIRKEMIDLER – EFTER 2010  Informationspligt. Markedsføring  Informationspligt. Forud for aftalens indgåelse  Fyldestgørende forklaringer  Kreditvurderingspligt  Informationspligt. I aftalen  Informationspligt. Efter aftalens indgåelse  Fortrydelsesret 9

10 AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au KAN OVERGÆLDSÆTNING BEGRÆNSES MED RETLIGE VIRKEMIDLER?

11 AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au JA – ET SPØRGSMÅL OM AT VÆLGE DE RETTE VIRKEMIDLER

12 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 KREDITVURDERINGSPLIGT Kreditaftalelovens § 7 Stk. 1. Kreditgiveren skal inden kreditaftalens indgåelse vurdere for- brugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysnin- ger, der, hvor det er relevant, indhentes hos forbrugeren og, hvor det er nødvendigt, ved søgning i relevante databaser. Stk. 2. Hvis kreditgiveren og forbrugeren efter kreditaftalens indgåelse bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb, skal kreditgiveren ajourføre de finansielle oplysninger, som kreditgiveren har om forbru-geren. Før enhver væsentlig forhøjelse af det samlede kreditbeløb skal kreditgiveren atter vurdere forbrugerens kreditværdighed. 12

13 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 UNDERRETNINGSPLIGT Kreditaftalelovens § 7, stk. 3 Hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af søgning i en da- tabase, underretter kreditgiveren omgående forbrugeren om resulta- tet af en sådan søgning og giver forbrugeren nærmere oplysninger om den pågældende database. Denne underretning skal ske uden omkostninger for forbrugeren. 13

14 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 ANSVARLIG KREDITGIVNING Direktivforslag om boliglån, KOM(2011) 142 A rt. 14, stk. 2, litra a Kreditgiver skal afvise at yde kreditten, hvis det efter vurderin- gen af forbrugerens kreditværdighed må konkluderes, at den- ne ikke har udsigt til at kunne tilbagebetale kreditten i løbet af kreditaftalens løbetid. 14

15 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 AUSTRALIEN Forbrugerens behov og formål  Kreditgiver skal foretage rimelige undersøgelser af forbruge- rens behov og formål med aftalen samt forbrugerens finan- sielle situation o.l.  Skal vurdere, om en kreditaftale/-forøgelse er uegnet for for- brugeren. National Consumer Credit Protection Act 2009 Clauses 115-119, 128-131, 138-142 og 151-154 15

16 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 AUSTRALIEN Vurdering af uegnethed To hovedindikatorer:  Sandsynligheden for, at aftalen vil være til for stor byrde (»substantial hardship«). Formodning herfor, hvis forbrugeren bliver nødt til at sælge sit hovedbopælssted for at kunne opfylde aftalens forplig- telser, medmindre det omvendte bevises.  Hvorvidt kreditaftalen/-forøgelsen opfylder forbrugerens behov eller formål. 16

17 AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au EN LØSNINGSMODEL

18 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 EN LØSNINGSMODEL › Ansvarlig kreditgivning › Målrettet informationspligt › Markedsføring af især forbrugslån begrænses 18

19 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 EN LØSNINGSMODEL › Ansvarlig kreditgivning › Målrettet informationspligt › Markedsføring af især forbrugslån begrænses › Privatøkonomi på skoleskemaet i folkeskolerne 19

20 AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au AFHJÆLPNING AF OVERGÆLDSÆTNING

21 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 RETLIGE VIRKEMIDLER › Tilbagetagelse af løsøre solgt med ejendomsforbehold › Gældssanering 21

22 AARHUS UNIVERSITET FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING TANJA JØRGENSEN 18. JANUAR 2012 EN LØSNINGSMODEL › Gældsrådgivning › Tilbagetagelse af løsøre solgt med ejendomsforbehold › Gældssanering 22

23 TANJA JØRGENSEN LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING – RETLIGE VIRKEMIDLER


Download ppt "TANJA JØRGENSEN LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET 18. JANUAR 2012 Au FOREBYGGELSE AF OVERGÆLDSÆTNING – RETLIGE VIRKEMIDLER."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google