Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lovgivning og etik i forhold til unge og deres retsstilling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lovgivning og etik i forhold til unge og deres retsstilling"— Præsentationens transcript:

1 Lovgivning og etik i forhold til unge og deres retsstilling
Odense den 31. marts 2011 / Jannie Dyring

2 Program Servicelovens formålsbestemmelser af relevans for børn, unge og deres familier Lovens generelle formål i § 1 Formålet for børn, unge og deres familier i § 19 Formålet med særlig støtte til børn og unge i § 46 Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i Forvaltningslov, Persondatalov og Sundhedslov SSD-samarbejdet i Servicelovens § 49a Underretningspligter i Servicelovens §§ Rådgivning efter Servicelovens § 11

3 Servicelovens generelle formål i § 1
Rådgivning og støtte med henblik på forebyggelse Almene serviceydelser evt. med forebyggende sigte Tilgodese behov som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Med henblik på fremme af den enkeltes mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger i samarbejde med den enkelte

4 Formålet for børn, unge og deres familier i § 19
Opgaver og tilbud skal udføres i samarbejde med forældre og fremme børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed Gælder for generel og forebyggende samt målrettet indsats En sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages og offentliggøres Plan for ungdomskriminalitet skal indgå Overfor børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller andet særligt behov skal indsatsen sættes i sammenhæng med hjælp efter anden lovgivning

5 Formålet med særlig støtte til børn og unge i § 46
Børn og unge med særlige behov skal have samme mulighed for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende Kontinuitet i opvækst, trygt omsorgsmiljø, nære og stabile voksenrelationer Personlig udvikling og opbygning af kompetence til at indgå i sociale relationer og netværk Understøtte skolegang og integration i uddannelsessystemet Fremme sundhed og trivsel Forberede til et selvstændigt voksenliv Tidlig og helhedsorienteret støtte med henblik på forebyggelse og afhjælpning i hjemmet eller det nære miljø Støtte skal bygge på barnet eller den unges ressourcer og deres synspunkter skal indgå afhængigt af alder og modenhed

6 Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i Forvaltningslov, Persondatalov og Sundhedslov
Tavshedspligt om personlige forhold i Forvaltningslovens § 27 Videregivelse af personoplysninger i Persondatalovens §§ 7-8 Hovedregel samtykke – frivilligt, specifikt og informeret - fra forældre samt ung på 15 år Undtagelse ved ”værdispring” Tavshedspligt og videregivelse i Sundhedslovens § 40-49, herunder særligt videregivelse i henhold til § 43 Stk. 1 med samtykke Stk. 2 uden samtykke, hvis lovhjemmel eller nødvendig Overtrædelse af tavshedspligten er omfattet af Straffelovens §§ f

7 SSD-samarbejdet i Servicelovens § 49a
(SSD = Skole, Sundhedspleje, Dagtilbud) Udveksling af oplysninger i det tidlige og forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge Tværfaglig afklarende samtale kan afholdes Opfølgende møde kan afholdes i særlige tilfælde Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og ung der er fyldt 15 år

8 Underretningspligter i Servicelovens §§ 152-155
Tværkommunal ved familiers flytning i § 152 Offentlig tjeneste/hverv m.v. i § 153 Får kendskab til eller grund til at antage at et barn har behov for særlig støtte efter lovens kap. 11 Barnet er udsat for vold eller andre overgreb Samtykke fra forældremyndighedsindehaver Kommunen skal efter anmodning give underretter oplysning om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltninger, medmindre særlige forhold gør sig gældende – forældre informeres herom

9 Underretningspligter i Servicelovens §§ 152-155
Særligt vedrørende børn med nedsat synsfunktion § 153a Enhver i § 154 Kommunen skal kvittere for modtagelse af underretning senest efter 6 hverdage jf. § 155 Der stilles ingen formkrav til en underretning

10 Underretningspligter i Servicelovens §§ 152-155
Underretning medfører ikke, at kommunen har pligt til at iværksætte foranstaltninger, men: At kommunen som led i sin almindelige tilsynsforpligtigelse efter lovens § 146 må undersøge om det pågældende barn har behov for særlig støtte At kommunen evt. må iværksætte en børnefaglig undersøgelse i henhold til lovens § 50 Evt. handleplan i lovens § 140 Manglende overholdelse af underretningspligter er strafbart i henhold til Straffelovens § 156 Henvendelse til Ankestyrelsen i lovens § 65

11 Rådgivning efter Servicelovens § 11
Kommunens pligt til at yde rådgivning i § 11 Personkreds: Forældre, børn og unge samt andre der sørger for et barn eller en ung Gratis, familieorienteret, opsøgende, åben, anonym rådgivning Konsulentbistand til børn, unge og familier med behov for et længerevarende og mere konkret tilbud end rådgivning Evt. økonomisk bistand efter § 52 a Gratis, rådgivning, undersøgelse og behandling ved adfærdsvanskeligheder og fysisk/psykisk nedsat funktionsevne Familievejlederordning til familier med børn med betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne


Download ppt "Lovgivning og etik i forhold til unge og deres retsstilling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google