Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Juridisk metode på det sociale område

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Juridisk metode på det sociale område"— Præsentationens transcript:

1 Juridisk metode på det sociale område
En indføring i, hvilke retskilder der anvendes på det sociale område En indføring i at finde lovgivning og andre retskilder på internettet og i at finde støtte til at forstå lovgivningen En indføring i, hvad lovgivningen betyder for kommunen Ved Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar UC Syddanmark

2 Tak for jeres interesse !
Stil spørgsmål under vejs … De spørgsmål, der ikke kan besvares på stående fod ”parkeres” til senere besvarelse De spørgsmål, der kræver for lange svar ”parkeres” ligeledes til senere besvarelse

3 De mest relevante love på det sociale område
Lov om social service med tilhørende bekendtgørelser (kommunerne administrer) Lov om social pension med tilhørende bekendtgørelser (kommunerne administrerer) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (kommunerne administrerer)

4 OBS på samspil mellem love og organisering
Det står altid i loven, hvilken myndighed, der har ansvaret for at gennemføre den pågældende lovgivning Jobcenter administrerer den aktive beskæftigelsesindsats Kommunen administrerer jobcenter OG de afdelinger, der udbetaler ydelser OG de afdelinger, der varetager pensionssager OG de afdelinger, der leverer f.eks. ydelser til personer med handicap Det er dermed op til den enkelte kommune at få sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger

5 Retskilderne Love Lovbekendtgørelser Bekendtgørelser
Ankestyrelsens praksis Forvaltningsretlige grundprincipper Vejledninger til love

6 Love Folketinget behandler og vedtager love
Lovforslag fremsættes typisk af ministeren Lovgivningsprocessen kan findes på Find ”dokumenter” Find ”lovforslag” Se i venstre side af det billede, der kommer frem. Her kan der vælges minister og samling. Søgeresultatet vil vise de forslag, der er fremsat i perioden Når lovforslaget er tredjegangsbehandlet er det vedtaget eller ikke vedtaget. Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår som regel af den sidste § i loven. – fra det tidspunkt skal kommunen have implementeret de ændringer som loven medfører

7 Lovbekendtgørelser Er den oprindelige lov skrevet sammen med efterfølgende lovændringer Se Søg på serviceloven Klik på LBK nr. 810 af 19/07/2012 – gældende Når lovbekendtgørelsen kommer frem fremgår det i højre side af billedet, at der er 8 efterfølgende ændringer – hvis loven skal læses og forstås må man altså kikke i og inddrage de efterfølgende ændringer. Når der er tilstrækkeligt mange ændringer vil ministeriet lave en ny lovbekendtgørelse Nedenunder fremgår det, hvilken lovbekendtgørelse og ændringer, der indgår i den aktuelle LBK

8 Bekendtgørelser Eksisterer på baggrund af en lov – folketinget overlader det til ministeren at vedtage bindende regler. Søg på lov om social service (serviceloven) Find § 18 – se stk. 4 Gå tilbage øverst på siden og se til den nederste boks til højre i billedet – her står ”yderligere dokumenter” første valgmulighed er ”bekendtgørelser mv. og cirkulærer mv. til denne lovbekendtgørelse” – klik på denne. Find bekendtgørelse nr.  722 af 19/06/2013 (retssikkerhedsbekendtgørelsen) Øverst i bekendtgørelsen står der en henvisning til den/de §§ som bekendtgørelsen vedrører Se kap. 12 i bekendtgørelsen om kommunernes pligt til at indsende oplysninger om det frivillige sociale område

9 Forvaltningsretlige grundprincipper
Kompetent myndighed=kun den myndighed, der er tillagt lovgivningsmæssig kompetence må træffe afgørelser overfor borgere Lighedsgrundsætningen = lige situationer skal behandles lige Ingen skøn under regel = individuel vurdering Ingen magtfordrejning, f.eks. Sektoransvarlighedsprincippet skal overholdes Proportionalitet i sagsbehandlingen Find eksempler på sager ang. disse grundprincipper på ombudsmandens hjemmeside

10 Forvaltningslove og bevillingslove
Forvaltningslove beskriver det offentliges adfærd i forhold til borgerne og i forhold til f.eks. Andre myndigheder og organiseringen – forvaltningslovene er: Forvaltningsloven Offentlighedsloven Persondataloven Og på det sociale område: retssikkerhedsloven Bevillingslovene er oftest rammelove og indeholder de ydelser borgerne kan søge og de særlige sagsbehandlingsskridt og metoder der skal anvendes i den forbindelse Lov om social service er f.eks. En bevillingslov og en rammelov

11 Fortolkning af §§ i bevillingslove
Nogle §§ er formålsregler Nogle §§ er sagsbehandlingsregler Nogle §§ er bevillingsregler Kommunerne skal tilrettelægge deres praksis så formålet med lovgivningen følges Kommunerne skal overholde sagsbehandlingsreglerne Kommunerne skal bevillige ydelser i henhold til de kriterier, der er besluttet i bevillingsregler og af den art, der er beskrevet i reglen.

12 Nogle eksempler i Serviceloven
En bevillingsregel er f.eks. Servicelovens § 100 Her kan bevilliges merudgifter til personer, der har en varigt nedsats fysisk – eller psykisk funktionsevne. Det er yderligere et kriterium, at udgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og at udgiften ikke kan dækkes gennem andre eller samme lov. Af retssikkerhedslovens § 8 fremgår det at ministeren kan fastsætte regler for metoder, der skal anvendes. Der er derfor en bekendtgørelse om vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser Af bekendtgørelsen fremgår det, hvad kommunen skal lægge vægt på i behandlingen af sagen Der er endvidere en bekendtgørelse til § 100 – bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Det fremgår af servicelovens § 100, stk. 3, hvad ydelsen består i.

13 Ankestyrelsens principafgørelser
www. ast. dk Til venstre på siden, i den grå ramme, vælges ”find principafgørelser” Der kan nu indtastes forskellige søgekriterier Vælg f.eks. ”Lovområder” – sæt kryds ved social service Skriv ”100” i feltet ”paragraf” Klik på det lille felt ”søg” Søgeresultatet viser afgørelser, der er truffet i henhold til servicelovens § 100

14 Øvrigt relevant materiale på Ankestyrelsens hjemmeside
Praksisundersøgelser og velfærdsundersøgelser findes i den orange bjælke øverst Velfærdsundersøgelser er undersøgelser af kommunes generelle sagsbehandling på et område Praksisundersøgelser er undersøgelser af konkrete sager – i praksisundersøgelser giver ankestyrelsen konkrete anbefalinger til kommunerne

15 Vejledninger til love (og skrivelser)
Findes på retsinformation, samme sted som du finder bekendtgørelser Scoll ned under alle bekendtgørelserne – her fremkommer vejledningerne Vejledninger og skrivelser er udarbejdet i ministeriet Vejledninger kan være forældede i forhold til gældende ret Vejledninger har IKKE lovkraft men bruges til fortolkningsbidrag

16 Kommunernes behandling af sager
Kommunerne skal følge lovgivningen Kommunerne SKAL f.eks. Bevillige merudgifter efter servicelovens § 100 til borgere, der opfylder betingelserne Kommunerne kan IKKE bevillige mere eller andet end beskrevet i loven Kommunerne kan IKKE bevillige til andre, end de der opfylder betingelserne Kommunerne SKAL give rådgivning og vejledning og klagevejledning ved afgørelser Kommunerne kan selv bestemme, hvordan sagsbehandlingen organiseres – f.eks. Hvilken afdeling, der skal have kompetence til at bevillige ydelserne, hvilken uddannelsesmæssige baggrund de ansatte skal have og om der skal samarbejdes med andre afdelinger

17 Andre relevante hjemmesider
www. kl. dk – Kommunernes landsforening – her skrives om kommunale nyheder f.eks. høringssvar om lovforslag www. dukh. dk - Den uvildige konsulentordning på handicapområdet. Hjemmesiden har mange gode beskrivelser af sagsbehandling, retssikkerhed mv. www. ombudsmanden. dk – Du kan her finde ombudsmandens udtalelser i konkrete sager og beskrivelser af hans uanmeldte besøg på institutioner mv. www. socialstyrelsen. dk – socialstyrelsen har til opgave at skabe vidensbaseret socialpolitik og medvirke til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.


Download ppt "Juridisk metode på det sociale område"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google