Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvedes ingen Lov. Men ingen Lov er jævngod at følge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvedes ingen Lov. Men ingen Lov er jævngod at følge."— Præsentationens transcript:

1 ”Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvedes ingen Lov. Men ingen Lov er jævngod at følge som Sandheden, men hvor der er Tvivl om, hvad der er Sandhed, der skal Loven vise Sandheden.”

2 Retskilder (skrevne) Forvaltningsloven Offentlighedsloven
Persondataloven Retssikkerhedsloven Lov om Folketingets Ombudsmand Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EU-retten, herunder traktaterne, forordninger (f.eks. om aktindsigt) og EU Charter for fundamentale rettigheder. 2

3 Retskilder (uskrevne)
Retspraksis. - Nationale og overnationale domstole. Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand. Retsgrundsætninger F.eks. Officialmaksimen –undersøgelsesprincippet: Forvaltningsmyndigheden har ansvaret for, at de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger foreligger og de nødvendige undersøgelser foretages. NB! Uskreven forvaltningsret udvikler sig løbende… . 3

4 Forvaltningsloven § 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. § 2. Loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Kapitel 1    Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2    Inhabilitet Kapitel 3    Vejledning og repræsentation m.v. Kapitel 4   Partens aktindsigt Kapitel 5   Partshøring Kapitel 6   Begrundelse m.v. Kapitel 7    Klagevejledning Kapitel 8    Tavshedspligt m.v. Kapitel 8 a   Anvendelse af digital kommunikation Kapitel 9    Ikrafttræden, forholdet til anden lovgivning m.v.

5 Offentlighedsloven § 1. Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser fra retten til aktindsigt Kapitel 4 Behandlingen og afgørelsen af Kapitel 5 Ikrafttræden forholdet til anden lovgivning

6

7 Lov om stormflod og stormfald
Folketingsbeslutning om oprettelse af naturkatastrofefond (1990) Lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod (1991) Lov om stormflod og stormskader (2000)  ændret 2001, 2005, 2006, 2007 og 2010

8 Lov om stormflod og stormfald
Kapitel 1 Lovens område m.v. Kapitel 2 Erstatning for skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer Kapitel 3 Tilskud til genopbygning af privat fredskov efter stormfald Kapitel 4 Kontrol, tilsyn, misligholdelse m.v. af stormfaldsordningen Kapitel 5 Stormrådet Kapitel 6 Finansiering Kapitel 7 Lagring af træ samt stormflodsvarsling Kapitel 8 Klageadgang og straffebestemmelser Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

9 Hvad er stormflod? § 2. Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år. Stk. 4. Afgørelse af, om der har været stormflod […] i et område på et givet tidspunkt, træffes af Stormrådet, jf. § 21, efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været stormflod[…].

10 Hvad er Stormrådet? § 21. Der nedsættes et stormråd bestående af 1 formand og 8 andre medlemmer samt suppleanter for disse. Økonomi- og erhvervsministeren udnævner rådets formand, rådets næstformand, der repræsenterer Økonomi- og Erhvervsministeriet, og 7 andre medlemmer af rådet, der repræsenterer følgende myndigheder og organisationer: Transportministeriet, Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, KL, Forsikring & Pension og Forbrugerrådet. Endvidere tilknyttes til Stormrådet 3 særligt sagkyndige med indsigt i stormflod og kystforhold, vandløb og søer samt stormfald. Disse udpeges af henholdsvis Kystdirektoratet, By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. De særligt sagkyndige har ikke stemmeret

11 Hvad får man dækket? §4. Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod […] på her i landet værende fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand[…].

12 Hvad får man ikke dækket?
§ 4, Stk. 2. Erstatning ydes ikke for indirekte tab samt for skader på følgende typer fast ejendom og løsøre: 1)Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed. 2)Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade. 3)Løsøre i kældre og rum under terræn. 4)Jord. 5)Saltskadede afgrøder. 6)Fast ejendom, der ligger uden for et dige. 7)Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet. 8)Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign. 9)Haveanlæg og løsøre placeret i haven. 10)Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 11)Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri. 12)Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 13)Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 14)Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 15)Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug. 16)Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn.

13 Hvordan beregnes erstatningen?
§ 6. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod fratrækkes følgende selvrisiko, hvis der er tale om en hændelse, der statistisk indtræffer mindst hvert 50. år, men sjældnere end hvert 20. år: 1)For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 8 pct. ved første skadesbegivenhed, 13 pct. ved anden skadesbegivenhed og 18 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. 2)For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 13 pct. ved første skadesbegivenhed, 18 pct. ved anden skadesbegivenhed og 23 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. 3)For så vidt angår skader på løsøre, er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. Stk. 2. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod fratrækkes følgende selvrisiko, hvis der er tale om en hændelse, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 50. år: 1)For så vidt angår skader på ejendomme til helårsbeboelse, er selvrisikoen 8 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum kr. 2)For så vidt angår skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 13 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum kr.

14

15 Forvaltningsloven og offentlighedsloven finder anvendelse på forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

16 § 10 a: Hvad betyder det i praksis?
Forsikringsselskaberne skal i behandlingen af sagerne herefter iagttage kravene om partens [...] og offentlighedens ret til aktindsigt. I relation til forsikringsselskabernes afgørelse om udbetaling af erstatning i forbindelse med stormflod skal forsikringsselskaberne i overensstemmelse med [...] forvaltningsloven [...] lade afgørelsen være ledsaget af en begrundelse. Endvidere skal forsikringsselskabernes afgørelse ledsages af en klagevejledning.

17 § 10 a: Hvad betyder det i praksis? (fortsat)
Forsikringsselskaberne skal […], i forbindelse med sagsbehandlingen af erstatningssagerne, leve op til de almindelige forvaltningsretlige principper for offentlig forvaltning. Afgørelser, der pålægger skadelidte byrder eller tillægger skadelidte rettigheder, skal således have hjemmel i lovgivningen. Afgørelsen må endvidere ikke stride mod andre regler i lovgivningen eller mod de grundlæggende forvaltningsretlige principper.

18 § 10 a: Hvad betyder det i praksis? (fortsat)
[…] forsikringsselskaberne [skal] efterleve princippet om saglighed i forvaltningen, der indebærer, at offentlige myndigheder ikke må forfølge usaglige eller uvedkommende hensyn. Når forsikringsselskaberne skal træffe afgørelse i en sag, må der således ikke tages hensyn til private eller andre interesser, der ikke kommer sagen ved.

19 § 10 a: Hvad betyder det i praksis? (fortsat)
Efter det forvaltningsretlige lighedsprincip er forsikringsselskaberne […] forpligtet til at behandle ensartede tilfælde ens. Der skal derfor være saglige grunde for at gøre forskel. Lighedsprincippet har således tæt sammenhæng med princippet om saglig forvaltning som udgangspunkt for en vurdering af, om en forskelsbehandling er sagligt begrundet.

20 § 10 a: Hvad betyder det i praksis? (fortsat)
[…] forsikringsselskaberne [skal] iagttage officialprincippet, der indebærer, at forsikringsselskaberne er ansvarlige for, at sagerne er tilstrækkeligt oplyste, før der træffes afgørelse. I tilfælde af skadelidtes eventuelle manglende medvirken i sagens oplysning indebærer dette, at forsikringsselskaberne må oplyse sagen så godt som muligt og træffe afgørelse på dette grundlag.

21

22 Overblik over afgørelsessagens gang- generelt
Aktindsigt og tavshedspligt - OFL kap FVL kap. 4 - PDL kap. 9 Sagen starter Kompetence (FVL § 7, stk. 2) - Inhabilitet (FVL §§ 3-6) Afgørelsen meddeles X X X X Sagen starter Mødet med borgeren - Notatpligt (OFL § 6) - Vejledning (FVL § 7) - Repræsentation (FVL § 8) - Partshøring (FVL § 19-21) - Rettigheder efter PDL (PDL kap. 9) Sagen afsluttes - Begrundelse (FVL § 22-24) - Klagevejledning (FVL § 25) - Afgørelsen meddeles FVL: Forvaltningsloven OFL: Offentlighedsloven PDL: Persondataloven 22

23 Overblik over afgørelsessagens gang- stormflod
Aktindsigt og tavshedspligt - OFL kap FVL kap. 4 - PDL kap. 9 Sagen starter Anmeldelse til forsikringsselskabet (§ 8, stk. 1) Afgørelsen meddeles X X X X Sagen starter Mødet med borgeren Taksation af skaden (§ 8 , stk. 2) Taksatorrapport sendes til forsikringstager (§ 8, stk. 3) Sagen afsluttes Forsikringsselskabet træffer afgørelse ( § 8, stk. 3) Klage kan indbringes for Stormrådet ( § 30) 23

24 Lov om stormflod § 8. En skade forårsaget af stormflod skal af forsikringstageren anmeldes til forsikringsselskabet, hvor vedkommende er brandforsikret, senest 2 måneder efter skadens indtræden. Stk. 2. Forsikringsselskabet foretager taksation af skader forårsaget af stormflod. Taksationen skal foretages, senest 22 arbejdsdage efter at taksator har det fornødne grundlag for at foretage taksationen. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som indtil 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til forsikringsselskabet. Stk. 3. Forsikringsselskabet skal træffe afgørelse, senest 22 arbejdsdage efter at alle de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af den endelige taksatorrapport foreligger. Forsikringsselskabet foretager erstatningsudbetalingen. Bestemmelserne i §§ 57 og 58 i lov om forsikringsaftaler finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Forsikringsselskabet kan, for så vidt angår stormflodssager, lade et andet forsikringsselskab, der tilbyder tegning af brandforsikring, varetage selskabets opgaver i henhold til denne lov. Stormrådet skal godkende sådanne aftaler. Stk. 5. Stormrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne i stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 1. pkt. Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for forsikringsselskabernes sagsbehandling og for oprettelsen af en fælles it-baseret database m.v.


Download ppt "”Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvedes ingen Lov. Men ingen Lov er jævngod at følge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google