Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisning i ”Relation”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisning i ”Relation”"— Præsentationens transcript:

1 Undervisning i ”Relation”
Undervisning i ”Relation”. Formål: At anvende det didaktiske værktøj ”padlet.com” m.h.p. udvikling af egen læremiddelkompetence.

2 Relation til kompetencemål for modulet
Den præsenterede undervisning i denne PowerPoint, er det undervisningsforløb der indgår i Casen. Den kan relateres til kompetencemål 1 og 2. Komp.mål 3 kan bruges til perspektivering til eksamen. Kan håndtere nye digitale teknologier herunder programmer og tjenester Kan identificere læringsteoretiske problemstillinger i anvendelse af digitale teknologier Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af undervisning og læring baseret på digitale teknologier

3 Relation til kompetencemål, færdighedsmål og vidensmål
Kan håndtere nye digitale teknologier herunder programmer og tjenester Kan vælge og begrunde valg af digitale teknologier Kan anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser Har teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier, herunder digital teknologiudvikling

4 Relation til kompetencemål, færdighedsmål og vidensmål
Kan identificere læringsteoretiske problemstillinger i anvendelse af digitale teknologier Kan formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst Har viden om digitale teknologiers anvendelsesmuligheder i undervisning og læring Kan forstå og reflektere over teorier og metoder om digitale teknologier i undervisning og læring. (Gynther, side 114, Refleksionsmodel til undersøgelse af innovativ læremiddelkultur)

5 Definition på læremiddelkompetence
Lærerens kompetence til at bruge og håndtere IT og læremidler i konkrete undervisnings- og læreprocesser. (Gynther, side 94, 115)

6 Mål for undervisningen
Eleven kan med viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner forklare, hvordan professionelle relationer med borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere etableres, fastholdes og afsluttes.

7 Læringsmål for undervisningen
at eleverne opnår kendskab til relationsarbejdets centrale rolle i psykiatrien. at eleverne opnår kendskab til kontaktpersonsordning. at elevernes forforståelse af relationsarbejdet bliver afdækket, anerkendt og udfordret og nuanceret.

8 Læreproces. Der er tale om en induktiv læringsproces, hvor jeg tager udgangspunkt i elevernes viden om relationsarbejde, som de har oparbejdet i 1. skoleperiode og 1. praktik.

9 Faglige forudsætninger i forhold til emnet.
Bedre end de aner

10 Det E-didaktiske værktøj.
padlet.com som udgangspunkt er en tom væg, som jeg supplerer med nogle Hv -spørgsmål.

11 Materialets indhold Oprettede vægge med Hvad? Hvorfor? Hvordan? - spørgsmål. Det gav mulighed for at evaluere elevernes svar i forhold til spørgsmålets fokus. At fastholde besvarelse af spørgsmålet og ikke andet. Det kan udvikle deres evne til at reflektere i forhold til et teoretisk begreb eller en teori.

12 Padlet giver mulighed for differentiering
Padlet.com vil give eleverne mulighed for at bidrage med lydfiler eller video. Differentiering - Benyttede også traditionel lærebogsmateriale v.h.a. dokumentkamera. Når jeg lavede et formidlingsloop. Det imødekommer teoretikerne på holdet. Øvrige læringsstile kan potentielt imødekommes, når der afsættes den fornødne tid til at producere links, video og billeder og teksdokumenter.

13 Padlet giver mulighed for differentiering
Eleverne kan komme med bidrag, der svarer til det indsigtsniveau, de befinder sig på aktuelt.

14 Elevernes forudsætninger i forhold til anvendelse af padlet.com
Nogle elever er meget ordblinde De kan være tilbageholdende med de skriftlige bidrag. Det kan blive et problem at få lagt lydfiler eller optaget video ind.

15 Egne forudsætninger i forhold til E-læringsværktøjet.
Den aktuelle e-læringsform er jeg ikke fortrolig med. Jeg har kendskab til. Får ikke tid til at sætte mig yderligere ind i det. Vælger derfor, at få udpeget nogle ressourcepersoner. Jf. videnledelse (Skole 2, Kap. 9) Det kan give behov for at improvisere, hvor jeg bliver medlærende

16 Egen forberedelse Gøre sig fortrolig med Padlet.com, så begyndervanskeligheder ikke kommer til at forstyrre undervisningen.

17 Arbejdsform Jeg fungerer som vejleder undervejs i elevernes arbejde.
Der er lagt op til, at de lærende selv kan vælge, om de vil arbejde sammen om materialet, eller om de arbejder individuelt. De producerer løbende svar på det det stillede spørgsmål, der er præsenteret på Padlet – væggen.

18 Arbejdsform Der er lagt op til, at de lærende kan kommunikere indbyrdes om indholdet, men de kan også arbejde individuelt. De kan lade sig inspirere af de indlæg/opslag, der løbende viser sig på væggen.

19 Evaluering i forhold til undervisningens mål og læringsmål
Vi sammenholder holdets samlede viden om relationsarbejdet med lærebogsmaterialet.

20 Evaluering af Padlet.com
De benyttede deres IT rygsække uden tekniske udfordringer. Jeg oplevede en vekslen mellem kooperativ og kollaporativ arbejdsform. Der opstod jævnligt behov for at beslutte, hvad gør jeg nu? Hvor lang tid, skal de have til hvert emne? Hvordan skal jeg følge op/evaluere/formidle? (Loops)?

21 Evaluering af Padlet.com
De var legesyge og benyttede webcam. Der var heller ikke lagt op til andet, da tiden var knap. Men altså ingen tekniske udfordringer på dette hold.

22 Evaluering af egen læremiddelkompetence
Var ikke opmærksom på, at introducere teknologien i forhold til dens muligheder og mine forventninger til elevernes brug af disse. Var ikke tydelig nok i mine krav til produktet.

23 Evaluering af mål 1, a, b og I.
Kan håndtere nye digitale teknologier herunder programmer og tjenester Kan vælge og begrunde valg af digitale teknologier Slide 11, 12 og 13 Kan anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser Slide 6, 7, 8, 9, 10 og Gynther side 86. En plænlægningsmodel. Har teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier, herunder digital teknologiudvikling Slide 5 og 21.

24 Evaluering af mål 2 c, II og III.
Kan identificere læringsteoretiske problemstillinger i anvendelse af digitale teknologier Kan formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst Har viden om digitale teknologiers anvendelsesmuligheder i undervisning og læring Læs materiale om differentiering og Gynnther side 86 En planlægningsmodel. Rød, gul og grøn opgave kan ikke anvendes i mit præsenterede undervisningsforløb. Kan evt. perspektiveres med udgangspunkt i at følge op på undervisningen om relationsarbejde med en case opgave, der kan gøre rød, gul og grøn metoden aktuel. E-læring kunne tænkes ind, hvor eleverne selv kan søge disposition og manual ud fra oplevede behov undervejs. Udgangspunktet vil i så fald være Rød opgave. Padlet.com – væggen kunne indehold links, man kunne hente frem afhængig af elevernes erkendelse af behov for disposition eller manual. Kan forstå og reflektere over teorier og metoder om digitale teknologier i undervisning og læring. (Gynther, side 114, Refleksionsmodel til undersøgelse af innovativ læremiddelkultur) Mangler. Læs Gynther side 114. Om refleksionsmodel til undersøgelse af innovativ læremiddelkultur.


Download ppt "Undervisning i ”Relation”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google