Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Amu-faglærere Vingstedcentret 21. juni 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Amu-faglærere Vingstedcentret 21. juni 2011"— Præsentationens transcript:

1 Amu-faglærere Vingstedcentret 21. juni 2011
Nye veje til et bedre arbejdsmiljø En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Amu-faglærere Vingstedcentret 21. juni 2011

2 Dagsorden Tilsyn i 2011 2020-strategien og de politiske forhandlinger
Indholdet i 2020-initiativerne 2

3 Arbejdstilsynet i 3 tilsynscentre 2011

4 Arbejdstilsynets 4 prioriterede arbejdsmiljøområder:
Psykisk arbejdsmiljø Forebyggelse af ulykker Muskel- skeletbesvær Støj 4

5 Arbejdstilsynets opgaver i 2011: Screeninger
Særlige indsatser: B/A og Døgninstitutioner/hjemmepleje Undersøgelse af ulykker og klager Call Center 5

6 Branche Top-7 over screeningsbesøg i 2011: Kontor 1.098
Landbrug, skovbrug og fiskeri 1.065 Butikker 786 Daginstitutioner 338 Kultur og sport 307 Restauranter og barer 244 Engros 240 6

7 2020-strategien og de politiske forhandlinger
Langt forhandlingsforløb – ca. 5 måneder Prioriteringen: er i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten om Fremtidens arbejdsmiljø 2020 Risikobaseret tilsyn: Risiko / stikprøve (alle virksomheder med mindst 2 årsværk besøges, dem der vurderes at have problemer får flere besøg) Fokus på psykisk arbejdsmiljø (vejledninger om psykisk arbejdsmiljø medtages i stikprøven) Rådgivning: v. komplekse og alvorlige, der vanskelige at løse, undersøgelse af problemer med det psykiske AM og mangepåbud. Trepartssamarbejde inden sommerferien. Bagateller: formålet er at have fokus på de væsentlige AMP. Udarbejdelse af retningslinjer, ikke en facitliste, inden for rammerne af lovgivningen. AMR høres. Sundhedsfremme: AT vejleder når det er relevant. Det er frivilligt for virksomhederne. Bøder: differentieres, skal ramme virksomhederne mere ensartet. AMO: Reglerne evalueres 7

8 Den nye prioritering Det faglige grundlag i 2020-rapporten medførte prioritering af 3 områder: Arbejdsulykker: antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede skal reduceres med 25 procent Muskel/skelet: andelen af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, skal reduceres med 20 procent Psykisk arbejdsmiljø: andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 procent Strategien indeholder 19 initiativer. AMR har ønsket at prioriteringen skulle suppleres med virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og tidsbegrænsede indsatser (fx børn & unge, nyansatte). 8

9 Strategiens 19 initiativer
Risikobaseret tilsyn Bagatelgrænser Differentierede bødestørrelser Mere dialog Fokus på det psykiske arbejdsmiljø (ny) Mere hjælp til små virksomheder Startpakker Enklere rådgivningsordning Ændret smileyordning Undersøgelse af erfaringerne med AMO Sundhedsfremme Fokus på unge og nyansatte Fokus på udenlandske virksomheder Bedre vejledning og information om arbejdsmiljø Samordning af myndigheders vejledning og tilsyn Dansk Center for Nanosikkerhed Målretning af Arbejdsmiljøforskningsfondens midler Måling af fremdriften i arbejdsmiljøet Effektmåling af de konkrete indsatser Gruppering af initiativer Røde: Tilsynsrettede initiativer Sorte: Sætte virksomhederne bedre i stand til at løse arbejdsmiljøproblemer (opruste virksomhederne) Blå: Forsknings-, evaluerings- og overvågningsaktiviteter 9

10 Indholdet i de tilsynsrettede initiativer
10

11 Risikobaseret tilsyn Risikobaseret tilsyn i to spor
Det betyder, at de virksomheder, der vurderes at have de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere tilsyn Samtidig vil alle virksomheder med mindst 2 årsværk ansat blive besøgt Halvdelen af virksomhederne med 1 til 2 årsværk ansat besøges Modellens antal tilsyn: Antal tilsyn udtaget via indeksmodel 2012: ca tilsyn på virksomheder med mindst 2 årsværk ansat Antal tilsyn i stikprøve i 2012: ca tilsyn på virksomheder med mindst 2 årsværk ansat Antal tilsyn pr. år på virksomheder med 1 til 2 årsværk ansat: tilsyn Årene bliver forskellige. Hvert år i (sandsynligvis) oktober vil de prioriterede virksomheder i indeksmodellen blive udtaget. Stikprøvetilsyn udtages både tilfældigt og manuelt. Tilsynene i virksomheder med 1 til 2 årsværk ansat skal også risikobaseres – kriterier herfor endnu ikke fastlagt. I visse år vil store grupper fra én eller flere branchegrupper fylde en stor del af de prioriterede virksomheder pga. branchepoints i indeksmodellen. Der vil dog altid være besøg i alle brancher i et givent år, da afgørelser de tidligere år samt stikprøven vil gøre sammensætningen mere fragmenteret/bred. Træder i kraft 1. januar 2012 11

12 Risikobaseret tilsyn - Indeksmodel
Vurderingen baserer sig på en indeksmodel, hvor alle virksomheder med ansatte får en individuel indeksscore Indekset bygger primært på Arbejdstilsynets viden om den enkelte virksomhed, herunder fx: Påbud på seneste tilsynsbesøg Vejledning om psykisk arbejdsmiljø på seneste tilsynsbesøg Indekset bygger også på viden om arbejdsmiljørisici i den branche, som virksomheden tilhører dvs. Data fra Arbejdstilsynet og fra NFA Enkeltvirksomhedsparametrene tillægges klart størst vægt i indekset, og de tegner sig for cirka 75 pct. af det samlede antal mulige points. På den måde sikres det, at den specifikke viden om den enkelte virksomhed vejer tungere end generel viden om branchen. Risikoen for, at en virksomhed har problemer i arbejdsmiljøet, er større i nogle brancher end i andre. Virksomhederne tildeles point afhængigt af, om de er i en branche med forholdsvis mange eller forholdsvis få problemer inden for ovenstående områder. For hvert af de brancherettede parametre tildeles samme antal point til alle virksomheder i branchegruppen. Arbejdstilsynets viden om arbejdsmiljøforholdene i brancherne stammer dels fra Arbejdstilsynets erfaringer fra egne afgørelser (fx påbud), dels fra anmeldte arbejdsulykker og undersøgelser fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der beskriver, hvad de ansatte oplever at være udsat for i arbejdet i forskellige brancher, eller hvilke symptomer de oplever. Individuelle parametre: Materielle afgørelser Vejledninger om psykisk arbejdsmiljø Afgørelser vedr. virksomhedernes egenindsats Virksomhedsstørrelse Nystartede virksomheder Tid siden seneste tilsyn Anmeldte arbejdsulykker Brancheparametrene omfatter følgende AMP: Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Støj Kemiske og biologiske belastninger Indeklima Vibrationer Hudbelastninger 12

13 Risikobaseret tilsyn - Kontakt 1 til 4 mdr. inden tilsyn
Kontaktform: Som udgangspunkt telefonisk, men ellers pr. brev Kontakten er en hovedregel Besøget er fortsat uanmeldt Kontakten er en hovedregel og der forventes følgende undtagelser: Ved anmeldte ulykker Ved klager Ved konkret begrundet mistanke om arbejdsmiljøproblemer 13

14 Bagatelgrænser For at sikre virksomhedernes forståelse for ATs påbud, er det vigtigt, at der ikke gives påbud for arbejdsmiljøproblemer, som er bagateller AT udarbejder generelle retningslinjer, der beskriver, hvornår arbejdsmiljøproblemer behandles som bagateller Som led i strategien indføres der bagatelgrænser, hvilket betyder, at vi ikke skal give påbud, hvis arbejdsmiljøproblemet er en bagatel. Bagatelgrænsen udspringer af en overbevisning om, at når Arbejdstilsynet ikke reagerer på bagateller, vil virksomhederne få større forståelse og respekt for Arbejdstilsynets påbud i situationer, hvor det er nødvendigt at sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Initiativet træder i kraft 14

15 Mere dialog med virksomhederne
AT styrker dialogen for at motivere og hjælpe virksomhederne til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemerne Dialogen styrkes både på tilsyn og i andre situationer, fx via digitale selvbetjeningsløsninger, skriftlige elektroniske materialer på ATs hjemmeside og vejledning fra ATs callcenter Dialogen træder IKKE i stedet for påbud. Arbejdstilsynet vil fortsat give påbud m.m., når der er væsentlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet vil fortsat kontrollere virksomhedernes arbejdsmiljø og give påbud – fremover vil det blot ske på en dialogbaseret måde. Træder i kraft 1. januar 2012 15

16 Mere hjælp til små virksomheder
Gælder for små virksomheder med 1-4 ansatte De tilsynsførende skal vejlede den enkelte virksomhed om, hvordan den kan opfylde arbejdsmiljøloven krav AT vil tilbyde små virksomheder med 1-4 ansatte hjælp, så de bliver i stand til at opfylde arbejdsmiljølovens krav til virksomhedens egen arbejdsmiljøindsats. Tilbuddet gælder ved alle tilsynsformer. ATs tilbud om hjælp til de små virksomheder vil også gælde i situationer, hvor AT konstaterer materielle arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Vejledningen kan fx bestå af konkrete eksempler fra tilsynets vejledninger. Arbejdstilsynet vil henvise virksomhederne til at få yderligere vejledning fra øvrige relevante aktører, herunder branchens organisationer og branchearbejdsmiljøråd. Initiativet træder i kraft 1 januar 2012 16

17 Forenkling af rådgivningsordningen
Rådgivningsordningen forenkles så den giver bedre mening for virksomhederne Fremover gives rådgivningspåbud når: Arbejdstilsynet finder komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse Arbejdstilsynet finder alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse Arbejdstilsynet vurderer, at der kan være problemer i det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden, som skal undersøges Arbejdstilsynet træffer 5 eller flere afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen – de såkaldte mangepåbud Kravene til rådgivernes kompetencer bliver skærpet Trepartssamarbejde om rådgivning Forslaget om en ny enklere rådgivningsordning udspringer af bl.a. resultaterne fra evaluering af arbejdsmiljøreformen. Den ny enklere rådgivningsordning indebærer, at der fremover ikke længere gives rådgivningspåbud: Ved gentagne overtrædelser af AML Ved problemer, der vurderes at være lette at løse for virksomhederne. Trepartssamarbejde om rådgivning Arbejdstilsynet indleder drøftelser med arbejdsmarkedets parter med henblik på at afdække mulighederne for at forenkle og afbureaukratisere ovennævnte rådgivningspåbud samt afdække mulighederne for at indføre nye former for rådgivningspåbud på områder, hvor der er et reelt behov for rådgivning. Disse drøftelser afsluttes medio 2011, og resultatet forelægges aftaleparterne. 17

18 Dialog om sundhedsfremme
AT inddrager sundhedsfremme i dialogen og vejledningen af virksomhederne, når det er relevant og når virksomheden ønsker det Dialogen og vejledningen handler om hvordan virksomhederne på frivillig basis kan skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan træffe sunde valg og hvordan sundhedsfremme og arbejdsmiljø kan spille sammen inden for hhv.: Muskelskeletpåvirkninger Psykisk arbejdsmiljø Initiativet udspringer af rapporten ’Fremtidens arbejdsmiljø 2020’, idet der er dokumenteret effekt ved at integrere sundhedsfremme og arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet skal i forbindelse med tilsyn fremover tilbyde at inddrage sundhedsfremme i dialogen og vejledningen. Det vil ske i de særlige tilsynsindsatser eller i forbindelse med de risikobaserede tilsyn. Arbejdstilsynet tilpasser dialogen om sundhedsfremme efter virksomhedens behov. Initiativet træder i kraft 1. januar 2012. 18

19 Fokus på unge og nyansatte
AT vil have større fokus på arbejdsgiverens forpligtelse til at sørge for at oplære, instruere og føre tilsyn med nyansatte uanset alder AT vil gennemføre målrette kommunikationsinitiativer om arbejdsmiljø over for unge Arbejdstilsynet vil som en del indsatsen over for de nyansatte i forhold til arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, fremover have større fokus på arbejdsgiverens forpligtelse til at sørge for at oplære og instruere nyansatte uanset alder. Arbejdstilsynet vil også sætte fokus på, at arbejdsgiveren fører tilsyn med, at nyansatte udfører arbejdet forsvarligt. Arbejdstilsynet vil gennemføre målrettede kommunikationsinitiativer om arbejdsmiljø over for de unge. Kommunikationen skal møde de unge, hvor de er, og foregå via målgruppens foretrukne medier, og bygge på erfaringer fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil fortsat i samarbejde med arbejdsmarkedets parter sætte særlig fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med børn og unges ferie- og fritidsjob. Arbejdstilsynet vil koordinere sin indsats med Arbejdsmiljørådet med henblik på, at den gensidige orientering kan medvirke til at forbedre den samlede indsats. Initiativet træder i kraft senest 1. april 2011. 19

20 Differentierede bøder
Der skabes større sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og bødens størrelse: På virksomheder med 0-9 ansatte fastholdes bøderne på det eksisterende niveau (’normalbøden’) På virksomheder med ansatte forhøjes ’normalbøden’ med 50 % På virksomheder med ansatte forhøjes ’normalbøden’ med 75 % På virksomheder med 100 eller flere ansatte forhøjes ’normalbøden’ med 100% Differentierede bøder: Bøder for overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne differentieres. Store virksomheder skal have større bøder end små virksomheder, så bøderne rammer mere ensartet. Ingen bøder bliver mindre, end de er i dag. Initiativet omfatter alene materielle overtrædelser (fx hvis en ansat er faldet ned fra et stillads) og ikke formelle overtrædelser (fx manglende arbejdspladsvurdering (APV). Bødestørrelsen for den samme overtrædelse kommer til at afhænge af virksomhedens størrelse: På virksomheder med 0-9 ansatte: typisk kr. På virksomheder med ansatte: forhøjes til kr. På virksomheder med ansatte: forhøjes til kr. På virksomheder med over 100 ansatte: forhøjes til kr. Det tilkommer fortsat domstolene at fastsætte bøden i den konkrete sag. Der vil årligt, og første gang efter udgangen af 2012, gøres status over bøderne til henholdsvis små, mellemstore og store virksomheder. Aftaleparterne vil få forelagt den årlige status. 20

21 De resterende tilsynsrettede initiativer
Ændring af smileyordningen Fokus på udenlandske virksomheder Samordning af myndigheders vejledning og tilsyn Ændring af smileyordningen: Smileyordningen justeres, så den grønne smiley får en udløbsdato, da der kan gå mange år imellem 2 tilsyn på nogle virksomheder. Den grønne smiley slukkes, når der er gået fem år siden seneste tilsynsbesøg, hvor Arbejdstilsynet har gennemgået virksomhedens væsentlige arbejdsmiljøforhold. Virksomheder med en grøn smiley, som er udløbet eller er ved at udløbe, kan bestille et nyt tilsyn hos Arbejdstilsynet. Virksomheder, der ikke har en smiley, får mulighed for at bestille et nyt tilsyn hos Arbejdstilsynet. Fokus på udenlandske virksomheder: Arbejdstilsynet styrker tilsynet med udenlandske virksomheder, bl.a. i form af uanmeldte tilsyn på byggepladser og privat byggeri, fx på baggrund af henvendelser fra de faglige organisationer, borgere m.fl. Træder i kraft 1. april 2011 Samordning af flere myndigheders vejledning og tilsyn: På baggrund af Håndhævelsesudvalgets arbejde skal det undersøges, om der er andre områder, hvor både virksomheder og myndigheder vil opleve det som en lettelse og en effektivisering, hvis flere myndighedsopgaver samordnes. 21

22 Initiativer der opruster virksomhederne
22

23 Initiativer der opruster virksomhederne
Fokus på det psykiske arbejdsmiljø Startpakker Undersøgelse af virksomhedernes erfaring med arbejdsmiljøorganisation Bedre vejledning og information Fokus på det psykiske AM: AT og arbejdsmarkedets parter skal via et udredningsarbejde se på metoder til at afdække og afhjælpe problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Udredningsarbejdet skal munde ud i et idékatalog over de metoder og redskaber (herunder APV) som virksomhederne kan bruge til at afdække og afhjælpe psykiske arbejdsmiljøproblemer samt ideer til, hvordan Arbejdstilsynet kan optimere samspillet med virksomhederne på disse områder. Udredningsarbejdet påbegyndes 1. januar 2012. Startpakke til nystartede virksomheder: Arbejdstilsynet udarbejder en startpakke om arbejdsmiljø til nystartede virksomheder med ansatte. I startpakken får de nystartede virksomheder en introduktion til de krav, arbejdsmiljøloven stiller. Startpakken sendes til virksomhederne første gang, Arbejdstilsynet får kendskab til, at den har fået ansatte. Undersøgelse af AMO: I foråret 2010 vedtog Folketinget nye regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed, som har til formål at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Der iværksættes en ekstern undersøgelse af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats for at afdække, om reglerne virker efter hensigten. Bedre vejledning og information om arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet iværksætter en ekstern undersøgelse af, hvordan de forskellige arbejdsmiljøaktører kan styrke samarbejdet om at informere og vejlede virksomhederne. Undersøgelsen sættes i gang i 2012. 23

24 Initiativer vedr. forskning, evaluering og overvågning
24

25 Initiativer vedr. forskning, evaluering og overvågning
Måling af fremdriften i arbejdsmiljøet Effektmåling af konkrete indsatser Dansk Center for Nanosikkerhed Målretning af Arbejdsmiljøforskningsfondens midler Måling af fremdriften: Det eksisterende måleprogram til at følge med i arbejdsmiljøet tilpasses prioriteringen. Det bliver også muligt at følge med i udviklingen inden for områder, der ikke er omfattet af prioriteringen. Påbegyndes senest 1. april 2011. Effektmåling af konkrete indsatser: Arbejdstilsynet og andre arbejdsmiljøaktører, der modtager midler fra det offentlige skal dokumentere effekten af væsentlige aktiviteter. Arbejdsmiljørådet skal orienteres om, hvordan Arbejdstilsynet arbejder med effekt og effektmåling, og Arbejdsmiljørådet vil blive inddraget i effektmålingen af fx branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter. På baggrund af resultaterne skal der tages stilling til, om der er behov for at tilpasse, justere og videreudvikle de konkrete aktiviteter. Træder i kraft senest 1. april 2011. Dansk Center for Nanosikkerhed: Arbejdsmiljøforskningsfonden opretter et nyt tema om helbreds- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser af nanoteknologi. Under det nye tema uddeler fonden årligt 10 mio. kr. i en periode på tre år til et nyt Center for Nanosikkerhed. Træder i kraft i 2012 Målretning af Arbejdsmiljøforskningsfondens virkemidler: Arbejdsmiljøforskningsfondens kommende strategi udarbejdes i Udgangspunktet er, at fondens midler skal målrettes projekter, der vedrører de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer og virkemidler. Der skal dog sikres balance således, at der fortsat forskes og indhentes viden på centrale områder, som fx indeklima, kemi og støj. Træder i kraft 2012 25


Download ppt "Amu-faglærere Vingstedcentret 21. juni 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google