Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens arbejdsmiljø 2020

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens arbejdsmiljø 2020"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens arbejdsmiljø 2020
Strategioplæg Lovændring: lov nr. 597 af 14. juni 2011 Bekendtgørelser (mangler endnu) Smileyordningen er også som led i 2020-aftalen blevet ændret. Der er en ny smiley-bekendtgørelse på vej, som har været behandlet i regeludvalg med parterne. Ændringerne gælder fra 1. januar 2012. I det følgende vil der være fokus på ændringerne. Meget er nemlig som hidtil.

2 Mål for arbejdsmiljøet i 2020:
At antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 procent At andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20% At andelen af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, er reduceret med 20 % Smileyordningen er også som led i 2020-aftalen blevet ændret. Der er en ny smiley-bekendtgørelse på vej, som har været behandlet i regeludvalg med parterne. Ændringerne gælder fra 1. januar 2012. I det følgende vil der være fokus på ændringerne. Meget er nemlig som hidtil.

3 2020 Strategien indeholder 19 initiativer
Risikobaseret tilsyn i to spor med fokus på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer Bagatelgrænser Differentierede bødestørrelser Mere dialog med virksomhederne Fokus på det psykiske arbejdsmiljø Mere hjælp til små virksomheder Startpakker til nye virksomheder Enklere rådgivningsordning Ændret smileyordning Undersøgelse af erfaringerne med virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation Dialog om sundhedsfremme Fokus på unge og nyansatte Fokus på udenlandske virksomheder Bedre vejledning og information om arbejdsmiljø Samordning af flere myndigheders vejledning og tilsyn med virksomhederne Dansk Center for Nanosikkerhed Målretning af Arbejdsmiljøforskningsfondens midler Måling af fremdriften i arbejdsmiljøet Effektmåling af de konkrete indsatser Smileyordningen er også som led i 2020-aftalen blevet ændret. Der er en ny smiley-bekendtgørelse på vej, som har været behandlet i regeludvalg med parterne. Ændringerne gælder fra 1. januar 2012. I det følgende vil der være fokus på ændringerne. Meget er nemlig som hidtil.

4 Risikobaseret tilsyn i to niveauer:
Største arbejdsmiljøproblemer – flest besøg Inden 2019 besøge alle med to eller flere Besøge ½ af virksomheder med 1-1,9 årsværk Risiko – indeks Særlig vægt på psykisk arbejdsmiljø – tidligere vejledning Branchetilhørsforhold Virksomhedsforhold Påbud Anmeldte ut 3 prioriterede områder indgår med højere værdier Hvornår besøgt eller nye ej besøgt 2 år Smileyordningen er også som led i 2020-aftalen blevet ændret. Der er en ny smiley-bekendtgørelse på vej, som har været behandlet i regeludvalg med parterne. Ændringerne gælder fra 1. januar 2012. I det følgende vil der være fokus på ændringerne. Meget er nemlig som hidtil.

5 Selve tilsynet 1 – 4 måneder før tilsyn telefonisk kontakt Tilsyn
Risikobaseret efter 12-18 måneder Materiel afgørelse eller Vejledning psykisk Risikobaseret Indenfor 5 år Intet eller kun formelle Smileyordningen er også som led i 2020-aftalen blevet ændret. Der er en ny smiley-bekendtgørelse på vej, som har været behandlet i regeludvalg med parterne. Ændringerne gælder fra 1. januar 2012. I det følgende vil der være fokus på ændringerne. Meget er nemlig som hidtil. Kun et besøg – screening afløses af telefonkontakt

6 Risikobaseret afløser alene screeninger og TT Derfor fortsætter:
særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, byggepladsaktioner samt tilsyn ved klager, ulykker og lignende Smileyordningen er også som led i 2020-aftalen blevet ændret. Der er en ny smiley-bekendtgørelse på vej, som har været behandlet i regeludvalg med parterne. Ændringerne gælder fra 1. januar 2012. I det følgende vil der være fokus på ændringerne. Meget er nemlig som hidtil.

7 Hvorfor skal AT øge dialogen med virksomhederne?
Virksomhederne skal motiveres til at selv at løse problemerne – også efter tilsynet Virksomhederne skal lære af egne erfaringer og sprede løsninger til andre områder, end det, de har fået påbud om AT skal fremover styrke dialogen på alle tilsyn. Målet med dialogen er, at vi får løst flere arbejdsmiljøproblemer. Vi tror på, at dialogen kan bidrage til at, virksomhederne bliver motiveret til kontinuerligt at arbejde forebyggende, og at de overfører løsning af eet problem til lignende problemer. Derved bidrager vi til at flytte noget af ‘ansvarsbyrden’ over på virksomhederne. Sådan er det ikke i dag – vi kommer gang på gang på virksomhederne og giver samme typer af påbud- tag B/A som eksempel. Vi kan således ikke bare fortsætte den dialog vi fører i dag – der skal noget andet til – og det giver dialogrammen svaret på. 7

8 Dialog i AT Forventnings-afstemning Udgangspunkt i virksomheden
Styrker og problemer Rustet til handling Kort fortalt er dialog en inddragende samtale, hvor AT er nysgerrig på, hvad virksomheden har gjort. Udgangspunkt i virksomheden: Du målretter din vejledning den konkrete situation, fx ved at tilpasse brugen af vejledning og fagudtryk i fht. modtagerens niveau og forudsætninger Forventningsafstemning: Du beskriver fx rammen for tilsynet, både hvad angår proces og indhold, spørger hvad virksomhedens forventning er Styrker og problemer: Du spørger ind til det, der virker og får virksomheden til at reflektere over hvordan de gode løsninger kan overføres til de problemer, du har konstateret. Gennemsigtighed: Du udviser åbenhed ved fx undervejs at fortælle hvis du konstaterer problemer, som evt. kan udløse et påbud Forståelse for påbud: Fokuserer på, at virksomheden forstår hvorfor den skal løse problemerne. Påbud skal ikke begrundes i en regel, men ud fra den sikkerheds- og sundhedsmæssige fare. Rustet til handling: Sikrer at virksomheden ved hvad den skal gøre som opfølgning på besøget. Også vigtigt at få inddraget den øverste ledelse Rammen skal sikre, at vi kan indfri de mål, der er sat for dialogen. Rammen skal overholdes, men den tilpasses den konkrete situation Dialog står ikke i modsætning til kontrol. Vi skal stadig give påbud, men vi skal gøre det på en dialogorienteret måde. Forståelse for påbud Gennem-sigtighed 8

9 Bagatelgrænser – en model for vurdering
Hvor stor skade eller gene? Hvor tit? Bagatelgrænsen består af disse tommelfingerregler og en række konkrete eksempler Hvor længe? Er der igangsat tiltag? 9

10 Differentierede bøder
10

11 Formålet med differentierede bøder
Mere retfærdigt bødesystem Mere føleligt for den store virksomhed Motivere virksomhederne til at overholde lovgivningen Straf som initiativ Det stod klart fra starten af arbejdet med 2020-initiativerne, at et af initiativerne skulle omhandle straf for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Det var flere forslag på bordet, men ret hurtigt begyndte man at fokusere på differentierede bøder. Formålet med indførelsen af differentierede bøder: Nu er det sådan, at alle virksomheder får den samme bøde uanset størrelse. Ved at indføre differentierede bøder bliver bødesystemet mere retfærdigt, og det motivere virksomhederne til at overholde loven. 11

12 Hvordan differentieres bøderne?
Ved formelle overtrædelser er bøden på kr., uanset virksomhedens størrelse. Det er antallet af ansatte på jur-enheden på overtrædelsestidspunktet. Små virksomheder 0-9 ansatte Ingen ændringer Mellemstore virksomheder 10-34 ansatte + 50 % Store virksomheder 35-99 ansatte + 75 % Meget store virksomheder 100 eller flere ansatte + 100 % I forbindelse med den politiske proces var der en række overvejelser om, hvordan differentieringen skulle foregå. Vi landede på antallet af ansatte, da Det er en oplysning som vi i AT allerede har og bruger i forbindelse med AMO-reglerne (kravene i AMO-reglerne varierer efter antallet af ansatte 1-9, 10-34, 35-?) Siger noget om virksomhedens økonomiske aktivitet I forhold til AMO-opdelingen er der dog indsat et ekstra ”led” ved de store virksomheder, således at der sondres mellem store og meget store virksomheder. Der er allerede fast praksis for, hvad en overtrædelse af AML ”koster”. Det er denne bøde, der tages udgangspunkt i. Bøden fastsættes således: Grundbøden ( kr. eller kr. afhængig af overtrædelsens alvorlighed) Normalbøden (dvs. grundbøde + evt. fordobling ved alvorlige ulykker) Differentiering på baggrund af virksomhedens størrelse Yderligere forhøjelse ved skærpende og særligt skærpende omstændigheder - Se eksempler på næste slides. Bemærk, at ændringen alene gælder ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Det er antallet af ansatte på jur-enheden på overtrædelsestidspunktet. Dvs. hele koncernen inkl. Alle P-numre. 12

13 Business as usual! Ændrer ikke på, hvornår der skal gives reaktioner - en overtrædelse er en overtrædelse uanset virksomhedens størrelse. Det er som det plejer at være: den strafferetlige vurdering foretages af juristerne. Indførelsen af differentierede bøder har i det store hele ikke ret stor betydning for livet som tilsynsførende: Det er business as usual. Der skal ikke foretages ændringer i, hvornår der afgives rektioner. Det er helt som det plejer at være (og som evt. følger af nye reaktionsniveauer, jf. bagatelgrænsen). Hvis man som tilsynsførende får spørgsmål til straffeniveauet, skal man gøre som man plejer. 13

14 Kan virksomheden klage over bødestørrelsen?
Ja, hvis virksomheden ikke kan anerkende bøden eller bødens størrelse, så kan virksomheden gå til politiet, og sagen vil komme for en dommer. Dvs. hvis virksomheden mener, at AT har lagt et for højt antal ansatte til grund ved bødefastsættelsen og virksomheden mener der er færre ansatte – og at de dermed skal have en mindre bøde. Sagen er ude af AT’s hænder, når sagen indstilles til straf. Herefter overtager politiet sagen, og de er myndighed herefter. 14

15 Differentierede bøder kort fortalt
Differentierede bøder er indført for at få et mere retfærdigt bødesystem ved overtrædelser af AML Det betyder, at bødens størrelse afhænger af, hvor mange ansatte der er i virksomheden (j-enhed) Det er virksomheder med 10 ansatte eller flere, som kan få en højere bøde end før lovændringen Bud på hvad man kan svare 15

16 Startpakker til nystartede virksomheder
16

17 Hvad er baggrunden for initiativet?
Nye virksomheder har ofte brug for særlig hjælp til at komme godt fra start med det forebyggende arbejdsmiljøarbejde Med startpakken får nye virksomheder nemt og enkelt information om arbejdsmiljø Virksomhederne kan tidligt indarbejde arbejdsmiljøarbejdet i den daglige drift Startpakkerne skal sikre, at alle virksomheder, der ansætter første gang, får en introduktion til de vigtigste regler og krav på arbejdsmiljøområdet. Nye virksomheder kan først udtages til risikobaseret tilsyn 2 år efter de har fået ansatte. 17

18 Hvad består startpakken af?
eller brev Kort general introduktion til arbejdsmiljø Pligt til APV og arbejdsmiljødrøftelse Introduktion af nye medarbejdere Link til særlig side på Link til og info om pligten til at forsikre sig Indholdet i startpakkerne er nøje overvejet og udvalgt på baggrund af brugerundersøgelser om, hvilken information om arbejdsmiljø nye arbejdsgivere har behov for. Startpakkerne indeholder kun information om arbejdsmiljø og ikke information om fx rygelov og næringsbreve. Link til en særlig side på nettet, hvor den nye arbejdsgiver bliver præsenteret for de regler på arbejdsmiljøområdet, der er mest relevant for ham. Vi har valgt dels at give dem de grundlæggende krav og dels at hjælpe dem videre til væsentlig information på hjemmesiden. Vi guider dermed virksomhederne videre ind på de relevante sider på hjemmesiden og efterlader dem ikke på forsiden. 18

19 Hvem får en startpakke? Alle nye arbejdsgivere får tilsendt en startpakke første gang, AT får kendskab til dem. Alle nye arbejdsgivere/ virksomheder der får ansatte første gang modtager en startpakke fra Arbejdstilsynet. Virksomhederne får kun startpakken én gang. Dvs. hvis de i perioder ikke har ansatte og så får ansatte igen, modtager de ikke startpakken igen. Startpakkerne udsendes på baggrund af beskæftigelsestal fra CVR i forbindelse med kvartalsopgørelserne. Startpakkerne udsendes elektronisk til virksomheder, hvor vi har en -adresse og ellers pr. brev. Vi regner med at skulle udsende ca startpakker årligt. Vi håber at kunne udsende et stadigt stigende antal startpakker som . Når Regeringens digitaliseringsstrategi er fuldt implementeret, udsendes startpakkerne kun elektronisk. 19

20 9 figurer – en pædagogisk indgang
Chauffør/”stærk mand” (Transport af gods, Engros) Værksted (Transportmidler, Metal og maskiner) Restauranter og barer (Restauranter og barer) Butik (Butik) Dyr og natur (Landbrug, skovbrug og fiskeri) Håndværker i byggeriet (Opførelse og nedrivning byggeri, Færdiggørelse af byggeri) Kontor (Kontor, It og telekommunikation, Læger, tandlæger og dyrlæger) Rengøring (Rengøring samt rengøring fra specifikke brancher) Sundhed og personlig pleje (Frisører og anden personlig pleje) 9 figurer - en pædagogisk indgang til information For at sikre at flest mulige finder frem til reglerne på deres område, er der som indgang til materialet på nettet udarbejdet ni figurer +1 , der hver udgør en ”type” medarbejder. Når arbejdsgiveren vælger en figur, bliver han guidet frem til de mest relevante og prioriterede regler for pågældende branche. Startpakkernes faglige indhold stammer fra arbejdsmiljøvejviserne. De ni figurer repræsenterer størstedelen ( 86%) af de virksomheder, som i 2010 ville være modtagere af en startpakke. Layoutet og konkrete tekster fastsættes senere i processen. 20

21 Enklere rådgivningsordning - en status
Der gives her blot en status, da initiativet fortsat er undervejs. Træder først i kraft 1. juni 2012.

22 Enklere rådgivningsordning – hvornår?
De nuværende regler om rådgivning gælder fortsat – der er pt. ingen ændringer Undervisning i første halvdel af 2012 Nye regler fra 1. juni 2012 Som led i forligsaftalen blev det aftalt, at initiativet om en enklere rådgivningsordning først skulle træde i kraft 1. juni De nuværende regler om rådgivning gælder derfor fortsat frem til 1. juni 2012. Når de nye regler er på plads, vil de blive implementeret i TC’erne –engang i løbet af første halvdel af 2012 22

23 Enklere rådgivningsordning – fortsat undervejs
Der har været afholdt drøftelser med parterne om rådgivning Parternes forslag skal forelægges forligskredsen til godkendelse Herefter skal ny rådgivningsbekendtgørelse og autorisationsbekendtgørelse færdiggøres Initiativet om en enklere rådgivningsordning er fortsat undervejs. Det følgende er derfor en kort status på initiativet. Planen er, at initiativet blive rullet ud i TC’erne i første halvår af 2012. Som led i forligsaftalen blev det besluttet, at Arbejdstilsynet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter skulle afdække mulighederne for dels at forenkle og afbureaukratisere rådgivningsordningen dels indføre nye former for rådgivningspåbud på områder, hvor der er et reelt behov for rådgivning. Partsdrøftelserne blev afsluttet inden sommerferien. Resultatet af drøftelserne er godkendt af ministeren og skal nu forelægges forligskredsen til endelig godkendelse. Herefter kan den ny rådgivningsbekendtgørelse færdiggøres. 23

24 Enklere rådgivningsordning – de overordnede linjer
Fremover skal der gives rådgivningspåbud ved arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse og ved mange arbejdsmiljøproblemer (5 eller flere) Der skal ikke længere gives rådgivningspåbud ved gentagne overtrædelser arbejdsmiljøproblemer, der vurderes at være lette at løse for virksomhederne Kravene til rådgivernes kompetencer bliver skærpet På OH’en fremgår de overordnede linjer i den enklere rådgivningsordning – dvs. det der er enighed om blandt forligspartierne, og det der i store træk fremgår af forligsaftalen. I praksis skal de overordnede linjer udmøntes i to nye bekendtgørelser: Ny rådgivningsbekendtgørelse Ny autorisationsbekendtgørelse. Det konkrete indhold i de to nye bekendtgørelser er endnu ikke på plads – afventer fx forligskredsens stillingtagen til parternes forslag. Det er derfor ikke muligt at komme ind på, hvilke områder der fremover vil udløse rådgivningspåbud. Det er heller ikke muligt præcist at komme ind på, hvordan kravene til de autoriserede rådgivere bliver skærpet. 24

25 Ændret smiley-ordning
Smileyordningen er også som led i 2020-aftalen blevet ændret. Der er en ny smiley-bekendtgørelse på vej, som har været behandlet i regeludvalg med parterne. Ændringerne gælder fra 1. januar 2012. I det følgende vil der være fokus på ændringerne. Meget er nemlig som hidtil.

26 Grøn smiley – ny ”udløbsdato” efter 5 år
Som noget nyt fjernes den grønne smiley 5 år efter det seneste risikobaserede tilsyn Baggrunden for indførsel af en udløbsdato er overgangen til det risikobaserede tilsyn. Fremover vil de betyde, at ikke alle virksomheder vil blive besøgt. Samtidig kan der gå mange år mellem at virksomheden får risikobaseret tilsyn. Videreføres den gældende ordning uden udløbsdato, vil den grønne smiley miste en del af sin symbolværdi på grund af den manglende aktualitet, når det smileyudløsende besøg ligger mange år tilbage. De fem år, der fremover vil gå inden slukning af den grønne smiley, vil medføre, at den har en vis aktualitet. Nedenfor er en række uddybninger: Grøn smiley fjernes 5 år efter det seneste risikobaserede tilsyn I de tilfælde, hvor virksomheden udtages til et endnu et risikobaseret tilsyn (del af RT), er det datoen for det første besøg, der er udgangspunktet for beregning af udløbsdato. Grøn smiley tildelt før 1/ udløber 5 år efter screeningsbesøg - dog tidligst 1/7 2012 Da vi ikke hidtil har haft en udløbsdato, har det ikke været så afgørende, fra hvilket tidspunkt smiley’en blev tildelt. Grunden til at, visningsperioden i visse tilfælde forlænges frem til 1/ er, at disse virksomheder også skal have mulighed for at bestille tilsyn senest 6 måneder efter udløbsdatoen. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. At virksomheden i perioder kan have en negativ smiley pga. afgørelser på andre besøg, ændrer ikke ved, at smileyen udløber efter 5 år. Ved nyt risikobaseret tilsyn uden afgørelser, starter en ny 5-års offentliggørelsesperiode Det er reelt der samme der står i bullet 1. En virksomhed vil kun sjældent få nyt risikobaseret tilsyn inden for 5 efter det seneste. Men hvis det sker, starter man på en frisk. Gule og røde smileyer fjernes på samme måde fremover som i dag dvs. når påbud er efterkommet – dog tidligst efter 6 måneder. 26

27 Bestilt tilsyn for at få en smiley (grøn, gul, rød)
Og hvem kan bestille et tilsyn? Virksomheder med en grøn smiley, der er udløbet eller ved at udløbe Virksomheder der ikke har en grøn, gul eller rød smiley Bestilte tilsyn gennemføres som risikobaseret tilsyn senest 6 måneder efter bestilling Det er ”gratis” for virksomheden Ændringerne betyder også, at virksomhederne fremover får mulighed for at bestille et tilsyn mhp at få en smiley. Vi forventer ikke, at der vil komme mange bestillinger. Efter den gældende ordning om bestilte screeninger for virksomheder med det grå screeningssymbol (altså virksomheder, screenet fri før 1/4 2007) har der kun været en lille håndfuld bestillinger. Nedenfor er en række uddybninger vedr.hvornår virksomhederne kan bestille et RT og hvordan det sker: Virksomheder med en grøn smiley, der er udløbet eller ved at udløbe: Det gælder, uanset om den grønne smiley er tildelt efter de nugældende regler eller efter de nye. Det ligger i ordningen, at en virksomhed som havde en grøn smiley selvfølgelig risikerer, at det bestilte tilsyn ender med en gul eller rød smiley. Virksomheder der ikke har en grøn, gul eller rød smiley: Det kan fx også være virksomheder, som frem til 1/ har haft det grå screeningssymbol, men som med de nye regler fjernes. Gennemføres som risikobaseret tilsyn senest 6 måneder efter bestilling Tilsynet bliver gennemført som alle andre risikobaserede tilsyn dvs. at besøget gennemføres uanmeldt. Det er gratis for virksomheden Det ligger i 2020-aftalen, at AT løbende vil følge udviklingen i, hvor mange virksomheder, der bestiller et nyt tilsyn samt ressourceforbruget til disse tilsyn. Udviklingen i bestilling af tilsyn indgår i evalueringen af smileyordningen, som foretages senest 2013. 27

28 Ændringer i øvrigt Grøn, gul og rød smiley Kronesmiley
Nu kun til p-enheder Kronesmiley I udgangspunktet - kun til p-enheder Grå screeningsymboler Fjernes fra 1. januar 2012 Smiley nu kun til p-enheder I den nuværende ordning er det udelukkende de gentagne rådgivningspåbud, der medfører rød smiley til jur-enheder. Alle andre røde, gule og grønne smiley’er tildeles til p-enheder. På nuværende tidspunkt er der kun fem juridiske enheder med rød smiley, mens der er cirka røde, gule og grønne smiley’er på produktionsenhedsniveau. For at sikre ensartethed i smileyvisningen bliver den grønne, gule og røde smiley fremover kun tildelt til p-enheder. På den måde undgås dobbelttællinger, hvor virksomheder kan have rød smiley på jur-enheden men grøn smiley på én eller flere p-enheder. Da de gentagne rådgivningspåbud bliver afskaffet, vil disse smiley’er tildeles den p-enhed, der deler adresse med den jur-enhed, i perioden fra 1. januar 2012 og frem til den nye rådgivningsbekendtgørelses ikrafttræden 1. juni 2012. På samme måde vil kommende påbud om årlig arbejdsmiljødrøftelse, der jo skal foregå på jur-enheden, medføre en gul smiley på den p-enhed, der deler adresse med jur-enheden. (Det overvejes, om denne gule smiley også på hjemmesiden skal vises på den jur-enheden). Kronesmiley – i udgangspunktet kun til p-enheder Men dog kronesmiley til jur-enhed i den periode, hvor alle p-enheder under jur-enheden samtidigt har offentliggjort en kronesmiley På denne måde sikres at en jur-enhed med kronesmiley reelt ikke har negative smiley’er på én eller flere produktionsenheder Ændringen har ikke direkte betydning for tilsynssystemet – det handler mere om visning på hjemmesiden. Så det er mere til orientering. Grå screeningssymboler fjernes fra 1. januar 2012. Grå screeningsymboler blev givet til virksomheder, der er screenet før den 1. april 2007 Disse virksomheder kan bestille et risikobaseret tilsyn for at få en ny smiley 28

29 Fokus på unge og nyansatte - en status
Initiativet om unge om nyansatte er ikke færdigudviklet. Derfor gives her blot en kort status.

30 Status på initiativet om unge og nyansatte
Der skal være fokus på unge og nyansatte på alle tilsyn To nye instrukser på vej - undervisning i første kvartal 2012 Status på arbejdet med ny instruks Udfordringen er, at både ulykker, msb og psyk skal “rummes” i den nye instruks. Der er to nye instrukser på vej: Instruks om oplæring, instruktion og tilsyn Instruks om tilsyn med unde og nyansatte Instruksen om unge og nyansatte skulle være færdig tidligere i projektet, men den er blevet forsinket pga. behov for juridisk afklaring af påbud om instruktion og oplæring. Jens Jensen har godkendt en midlertidig løsning, som kører nu: centrene skal have fokus på nyansatte på alle tilsyn centrene orienteres om, at der er ny instruks på vej (centrene har påpeget mangler i det nuværende materiale) 30

31 Baggrund for initiativet
Vi ved, at unge og nyansatte kommer ud for mange arbejdsulykker Vi ved, at langt de fleste ulykker sker den første dag af ansættelsen Der er et ønske om at ”tænke nyt” i forhold til, hvordan vi arbejder med de kendte udfordringer ift. unge og nyansatte Initiativet bygger på antagelser om at: Mange virksomheder tænker, at det ikke sker hos dem. Mange virksomheder har ikke nedskrevne procedurer for instruktion af unge og nyansatte Kan være forklaring på de mange ulykker. 31

32 Hvad indebærer initiativet?
Indtil nu: Der har været en job-patrulje sammen med LO i sommeren 2011 Der har været tema om unge på hjemmesiden TF skal anvende eksisterende instruks om nyansatte og have fokus på unge og nyansatte på alle tilsyn Vi arbejder på: Ny instruks Information om nyansatte på hjemmesiden Selvom den ny instruks er blevet forsinket, har det været aktiviteter vedr. unge og nyansatte. NB! I den nye emneord-struktur på findes ”unge” nu som emne. 32

33 Udenlandske virksomheder Social dumping ??
33

34 Baggrunden for initiativet
AT vil styrke tilsynet med udenlandske virksomheder, særligt på B/A-området Med det formål, at få budskaber om arbejds-miljø ud til de udenlandske virksomheder, som kun er midlertidigt i Danmark. Mere kontrol med udenlandske virksomheder, der udfører opgaver i DK. Særligt svært at få budskaber om arbejdsmiljø ud til udenlandske virksomheder, der her her midlertidigt grundet (a) sprog og (b) arbejdets midlertidige karakter 34

35 Hvad går initiativet ud på?
AT har betydelig fokus på udenlandske virksomheder Sker som led i ATs almindelige tilsyn Sker på landsdækkende B/A-aktioner Sker ved dem, der anmelder sig i RUT Sker ved hvervgiverhenvendelser Sker ved henvendelser fra fagforeninger m.v. Almindeligt tilsyn: Almindelig prioritering og når vi støder på dem i anden sammenhæng Aktioner: Så fører vi jo tilsyn med de virkosmheder vi møder – også udenlandske RUT: Siden 1/ – og siden 1/ også med selvstændige Hvervgiverreglerne trådte i kraft 1/ Særlig kvikadgang for fx fagforeninger til at henvende sig til AT gennem at.dk 35

36 Hvad betyder initiativet i praksis for TF?
Ingen ændringer i tilsyn med udenlandske virksomheder Initiativet vurderes allerede at være gennemført Der sker ingen ændringer i tilsyn med udenlandske virksomheder som følge af initiativet. 36

37 Smileyordningen er også som led i 2020-aftalen blevet ændret.
Der er en ny smiley-bekendtgørelse på vej, som har været behandlet i regeludvalg med parterne. Ændringerne gælder fra 1. januar 2012. I det følgende vil der være fokus på ændringerne. Meget er nemlig som hidtil.


Download ppt "Fremtidens arbejdsmiljø 2020"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google