Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Livscyklusvurdering Miljøvurdering af produkter Delvist Gaflet fra: Vivian Andersen Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Se word-dok, ref. fra Peter Larsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Livscyklusvurdering Miljøvurdering af produkter Delvist Gaflet fra: Vivian Andersen Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Se word-dok, ref. fra Peter Larsen."— Præsentationens transcript:

1 1 Livscyklusvurdering Miljøvurdering af produkter Delvist Gaflet fra: Vivian Andersen Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Se word-dok, ref. fra Peter Larsen !!

2 2

3 3 •Mange kalder stadig en LCA for en livscyklusanalyse, men følger man den korrekte terminologi er LCA en forkortelse af Life Cycle Assessment - på dansk livscyklusvurdering. •Men LCA er også et begreb, der i bred forstand dækker over hele livscyklustankegangen og ikke kun detaljerede vugge-til-grav studier. Livscyklustankegangen og livscyklusvurderinger (LCA) er et meget centralt element i den produktorienterede miljøindsats, og Miljøstyrelsen har støttet udviklingen af en række værktøjer til at støtte virksomhederne med arbejdet.

4 4

5 5 Livscyklusvurdering = Life Cycle AssessmentLCA = Vurdering af miljøpåvirkninger ved produkt i hele dets livsforløb "vugge til grav”  Craddle to Craddle

6 6 •En livscyklusvurdering er en systematisk opgørelse og vurdering af de udvekslinger med miljøet, som et produkt forårsager i hele dets livsforløb fra råmateriale- udvinding over produktion og brug til den endelige bortskaffelse. •Ved et produkt forstås enhver løsning, som kan opfylde en funktion, d.v.s. produkter, materialer, serviceydelser m.v.

7 7

8 8 Produkters livsforløb •Miljøfokus Materiale- fremstilling ProduktionBrugBortskaffelse

9 9 Produkters livsforløb

10 10 FaseBeskrivelse Eksempel: LCA Centers T-shirts Råmaterialefasen er, der hvor råstofferne til produktet udvindes fra naturen. Det kan være minedrift, olie og gasudvinding, skovbrug, landbrug med videre afhængig af hvilket produkt eller serviceydelse, man kigger på. Dyrkning af bomuld http://www.lca-center.dk/cms/site.asp?p=358

11 11 Produktionsfasen er, der hvor råmaterialerne ved forskellige processer formes til produkter. Der er typisk tale om flere forskellige led. Spinning af garner Vævning Vådbehandling (afsletning, blegning, farvning m.v.) Udskæring Syning Brodering Pakning Brugsfasen er den fase i produktets livscyklus, hvor produkterne anvendes af slutbrugeren. Det er her, hvor den funktionelle enhed kommer til udtryk. Brug af T-shirt Vask Tørretumbling

12 12 Bortskaffelsesfasen er der, hvor produktet er udtjent, måske fordi det er gået i stykker eller er blevet umoderne. Er det brændbart, sendes det typisk i Danmark til forbrænding, men situationen kan være meget forskellig fra land til land. Affaldsforbrænding med energigenvinding Transport regnes enten med i de enkelte faser eller tages med særskilt. Transport indgår inden for og imellem de forskellige andre livscyklusfaser. Transport af bomuld, garner, metervare, materialer, emballage, færdige T-shirts og transport af affald.

13 13 Hvorfor LCA? 1.Udvikling af mere miljøvenlige produkter 2.Sammenligne alternativer

14 14 •Hvordan ?? •Meget besværlig, - man skal i princippet også medtage energien og råstoffer til at producere boremaskinen til de huller, der måtte være i et produkt. •Forenklede metoder:

15 15 Kilde: LCA-Center.dk

16 16 Metoder •UMIP Udvikling af Miljøvenlige Produkter Metode udviklet af DTU, Miljøstyrelsen og DI •GaBi er et PC-værktøj, hvor man kan udføre LCA ved UMIP-metoden •Andre f.eks. Simapro ( PC-program ) •Webdemo, se: •http://www.pre.nl/webdemo/SimaPro_7_Introduction.htmhttp://www.pre.nl/webdemo/SimaPro_7_Introduction.htm

17 17 –Open LCA software! •http://www.openlca.org/index.htmlhttp://www.openlca.org/index.html •Gemis På tysk ??Gemis

18 18 •Et livscykluscheck (herefter: LCC) giver en overordnet vurdering af miljøbelastninger for et produkt i dets livsforløb og giver det første billede af, hvilke områder det især vil være miljømæssigt interessant at fokusere på - i relation til renere produkter. •Link:Link:

19 19 •Meka, •Materialer, Energi, Kemikalier, Andet. •Om Meka princippet se: • Virksomhedernes miljøguideVirksomhedernes miljøguide Materialefase Produktionsfase Brugsfase Bortskaffelsesfase Transportfase

20 20 •Udpegning af et produkt. •Udarbejdelse af lister over materialer og stoffer. •Udarbejdelse af flowdiagrammer/procestræ. •Materialefase • Produktionsfase • Brugsfase • Bortskaffelsesfase • Transportfase •Kvantificering af input/output strømme. •Udfyldelse af MEKA-skema.

21 21 Kilde: http://www2.dmu.dk/1_om_DMU/2_akt- proj/ordspec.asp?ID=9935http://www2.dmu.dk/1_om_DMU/2_akt- proj/ordspec.asp?ID=9935

22 22 En livscyklusvurdering gennemføres i en række trin: 1. Målsætning 2. Afgrænsning 3. Opgørelse 4. Vurdering

23 23 Målsætning •Hvad skal miljøvurderingen bruges til? •Hvilke beslutninger skal understøttes ?

24 24 Afgrænsning •Produktet. Ydelsen. Den funktionelle enhed •Livsforløbet. Hvor stor del af livsforløb medtages? •Vurderingsparametre Hvilke miljøpåvirkninger medtages?

25 25 Den funktionelle enhed •Ydelsen defineres •Kvantitativt; Størrelse og varighed •Kvalitativt; Bruger-krav/ønsker

26 26 Kilde: http://www.lcafood.dk/LCA/LCA_dansk.htm#gennemgang http://www.lcafood.dk/LCA/LCA_dansk.htm#gennemgang

27 27 •Når man arbejder med LCA eller livscyklustankegangen, relaterer man miljøbelastningen til en funktionel enhed. En funktionel enhed fortæller noget om, hvad det er for en funktion, man skal have udført. •F.eks. kan et krus' funktion være at fungere som beholder for 2 dl varm kaffe tre gange om dagen. •På den måde kan man sammenligne forskellige produkter, der kan opfylde den samme funktion. •Kigger man på den funktionelle enhed "at være beholder til varme drikke 3 gange om dagen i et år" kan man f.eks. sammenligne følgende alternativer, der opfylder funktionen.

28 28 •1095 plastikkrus •1095 flamingokrus •1/4 keramikkrus + varmt vand og opvaskemiddel •1/2 porcelænskop og -underkop + opvaskemaskine, opvaskemiddel, afspændingsmiddel, vand, salt og elektricitet •Eksemplet er hentet fra en UMIP-lærebog.

29 29 Vurderingsparametre UMIP •Ressourceforbrug •Miljøeffekter •Drivhuseffekt •Ozonnedbrydning •Forsuring •Næringssaltbelastning •Fotokemisk ozondannelse •Human toksicitet •Økotoksicitet •Affald •Arbejdsmiljø

30 30 Opgørelse Input output Proces Materialer Emissioner til Luft, vand, jord Affald Energi Arbejdsmiljø

31 31 Vurdering Tolkning af data fra opgørelsen I.Karakterisering af udvekslingers bidrag til miljøeffekter II.Normalisering, dvs. relateres til baggrundsbelastning III.Vægtning i forhold til alvorlighed

32 32 I. Karakterisering •Beregning af miljøeffektpotentialer (MP): MP (j) = Σ [Q i x EF(j) i ] J er drivhuseffekten, forsuring osv. •Q i er kg af det enkelte stof i. •EF(j) i er effektfaktor for miljøeffekten for det enkelte stof i produktet En række effektfaktorer ses i UMIP-bøger Eks.

33 33 Eksempel; drivhuseffekt (de) •Fra X udledes: •0,1 kg CH 4 og 1 kg CO 2 pr år •EF(de) = GWP •For CH 4 = 25 kg- CO 2 ækv./kg •MP (de) = 0,1  25 kg + 1  1 kg = 3,5 kg CO 2 -ækvivalenter = X´s bidrag til drivhuseffekten pr. år

34 34 II. Normalisering •Normaliseringsreferencer = baggrundsbelastningen pr. år pr. person i området. •eks. i 1990 blev udledt drivhusgasser ~ 8.700 kg CO 2 -ækv pr. person i verden X; NMP(de) = 3,5 kg CO 2 -ækv pr. År 8700 kg CO 2 ækv pr. person pr.år = 0,40x10 -3 PE = 0,40 mPE (PE = personækvivalent = brøkdele af samlede belastning)

35 35 III. Vægtning VMP = NMP x VF Miljøeffekterne vægtes i forhold til politiske reduktionsmål. Vægtningsfaktoren: VF= Effektpotentiale for aktuelle udledning i 1990 Effektpotentiale for målsatte udledning i 2000 Enhed PEM, ”M” viser at det er vægtet ift mål

36 36 Vægtning, forts. Ressourceforbrug vægtes i forhold til ressouceknaphed. VF = 1/FH eks. FH olie (1990) = 43 år VF = 0,023 år -1 ( Enhed PR, person reserver, altså andele af verdens kendte reserver pr. Person og efterkommere)

37 37 Eks: Miljøvurdering af en pumpe Grundfos A/S 1995

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43 Forbedringspotentialer for pumpen, f.eks. •El-forbrug i brugsfasen giver det væsentligste bidrag * Elektronisk styring indført => betydelig energi besparelse •reducere forbrug af sparsomme ressourcer kobber, nikkel *Optimere konstruktion mhb demontage => større genanvendelses grad

44 44 Referencer/links •Henrik Wenzel, Michael Hauschild, Elisabeth Rasmussen.: Miljøvurdering af produkter. Miljøstyrelsen, Danmarks Tekniske Universitet og Dansk Industri. 1996. •Henrik Wenzel (redaktør).: Miljøvurdering i produktudviklingen – 5 eksempler. Miljøstyrelsen, Danmarks Tekniske Universitet og Dansk Industri. 1996. •www.iot.dk\va •www.mst.dk •www.lca-center.dk

45 45 Extraction Process Extraction Process Manufacturing Process Use Process Waste Treatment Process Transport

46 46 •Link: •Håndbog i miljøvurdering af produkterHåndbog i miljøvurdering af produkter •Se referat fra Teknologibog. (Teknologiens påvirkning …. )


Download ppt "1 Livscyklusvurdering Miljøvurdering af produkter Delvist Gaflet fra: Vivian Andersen Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Se word-dok, ref. fra Peter Larsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google