Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bjørneklo bekæmpelse EnviNa 20. Februar 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bjørneklo bekæmpelse EnviNa 20. Februar 2015."— Præsentationens transcript:

1 Bjørneklo bekæmpelse EnviNa 20. Februar 2015

2 Hvorfor bekæmpe Invasiv Sygdomsfremkaldende

3 Kend fjenden Stammer fra Kaukasus Indført som haveplante i 1800-tallet
Smuk plante Men efter ca. 100 år begynder den at spredes

4 Forvekslinger

5 Lex. Bjørneklo Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo
I medfør af § 10, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., §§ 12-14, § 16 og § 18, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes: § 1. Kommunen kan i henhold til en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten. Stk. 2. Har kommunen offentliggjort en endeligt vedtaget indsatsplan, har ejere eller brugere af de i stk. 1 nævnte arealer pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen. Stk. 3. Pligten til at bekæmpe planten i overensstemmelse med indsatsplanen gælder også for offentlige myndigheder. § 2. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv. Stk. 2. Indsatsplanen, jf. § 1, skal indeholde angivelse af indsatsområdet og en eller flere frister, inden for hvilke bekæmpelse hvert år skal have fundet sted, samt vejledning i hvilke bekæmpelsesmetoder, der hensigtsmæssigt kan anvendes. OSV.

6 Indsatsplaner Det er så op til kommuner at lave en plan.
Hvis den er lavet kan man påbyde bekæmpelse. Ellers Man kan bekæmpe, og man kan bede om til private

7 Naturstyrelsens hjemmeside
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo    Hvorfor skal kæmpebjørnekloen bekæmpes? Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, der fortrænger andre arter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning. Desuden forringer den de rekreative og landskabelige værdier. Kæmpebjørneklo er også uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger. Læs om kæmpebjørnekloen

8 Kun en af mange invasiver
Bjørneklo er kun én af mange invasive planter Hvorfor lige den ? Det er der gjort rede for,. og vi ved der er mange – og vi har brug for en succeshistorie. Bjørneklo er til at bekæmpe

9 International Samarbejde Udveksling af viden
Internationale regler om invasive dyr og planter.

10 Nobanis.org

11 UE forordning om invasive
Der blev i 2014 lavet EU forordning hvis formål er at begrænse invasive arter i EU. Vedtaget i DK Den vil blive fulgt op af en liste over arter der er strengt forbudte. Ikke må handles, holdes eller importeres. Denne liste forventes i 2016

12 Forordning fra EU EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 1 ), efter høring af Regionsudvalget, efter den almindelige lovgivningsprocedure ( 2 ), og ud fra følgende betragtninger: (1) Forekomsten af ikkehjemmehørende arter, uanset om det er dyr, planter, svampe eller mikroo

13 National liste EU forordningen er en liste med arter som er ”forbudt” i EU Det er planen at følge op med nationale arter vi ønsker at gøre noget ved Vi er klar over at en del invasive må vi bare leve med. Andre kan vi bekæmpe Der er heller ikke altid enighed om noget er invasiv.

14

15


Download ppt "Bjørneklo bekæmpelse EnviNa 20. Februar 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google