Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategiproces Fællesmøde 29. oktober 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategiproces Fællesmøde 29. oktober 2011"— Præsentationens transcript:

1 Strategiproces Fællesmøde 29. oktober 2011
Friluftsrådet sikrer, at alle har ret til friluftsliv, i en rig natur, på et bæredygtigt grundlag

2 Strategiprocessen Bag det hele ligger værdierne, så danner vi vores egen vision og mission som vi så sætter i sammenhæng med de eksterne samarbejdspartnere FR har (interessenter) og med de udfordringer samfundsudviklingen aktuelt giver (situationsanalysen). Friluftsrådet 2011

3 Strategiproces - VÆRDIER
Friluftsrådet arbejder demokratisk for gennem dialog og samarbejde at tage ansvar for udvikling af fælles bæredygtige løsninger. Det gælder nationalt og med globalt udsyn. Friluftsrådet er ledende i en dynamisk udvikling af friluftsliv og formidling/undervisning om natur og miljø. Friluftsrådet fremmer mangfoldighed i befolkningens friluftsliv for at tilgodese mange forskellige interesser og anvendelser af naturen. Der er åbenhed overfor nye ideer og strømninger i valget af løsninger Friluftsrådet er engagerende i sit arbejde for at fremme og skabe større glæde i befolkningens friluftsliv og naturforståelse. Friluftsrådet arbejder troværdigt for at nå langsigtede og holdbare løsninger. Der er krav om høj kvalitet i politiske indspil og projekter. Friluftsrådet fremmer det frivillige engagement for at styrke friluftslivet bredt og sikre ejerskabet hos befolkningen. Udviklingen på området skal ikke kun være kommerciel og professionel. Her de værdier vi præsenterede for jer på kredsmøderne og som vi siden har diskuteret med medlemsorganisationerne. Friluftsrådets værdier udgør et fælles værdigrundlag bestående af underliggende principper for Friluftsrådets langsigtede arbejde. Til sammen udgør værdierne et fælles ståsted, der skaber identitet og fællesskab for medlemsorganisationerne, bestyrelsen, kredsene og medarbejderne. De kan medvirke til at skabe enighed om, hvad der er rigtigt og forkert, når der skal vælges hvilken vej Rådet skal gå, hvilke aktuelle politiske beslutninger der skal træffes eller hvilke nye aktiviteter, der skal vælges. Værdigrundlaget skal sikre helhed og fælles retning i Friluftsrådets mange beslutninger. Det skal skabe sammenhænge på tværs i arbejdet for at implementere vores strategi i og udenfor organisationen: Friluftsrådet 2011

4 VÆRDIER - overvejelser
Færre værdier – måske kun tre: Demokrati, Troværdighed Mangfoldighed De følges af en indledende tekst, der forklarer hvad vi forstår ved ordene og på hvilken måde, de danner baggrund for vores virksomhed. Friluftsrådet 2011

5 Strategiproces - VISIONEN
Friluftsrådet sikrer, at alle har ret til friluftsliv, i en rig natur, på et bæredygtigt grundlag Dét, der binder os sammen, er lysten til friluftsliv. Lysten til at være derude og glæden ved at være aktiv, er det der kendetegner os - som individer, medlemmer og organisation. Og retten til friluftsliv er det, vi som paraplyorganisation vil sikre for både organiserede og uorganiserede. Vi tror på glæden ved mødet med en righoldig og varieret natur. Der opstår en passion, man vender tilbage, og netop der, skabes respekten for at bevare naturen. Friluftsliv er værdifuldt for sundhed og livsglæde og skal have plads, selvom der er konkurrence om plads i et moderne tætbefolket land, hvor jorden bruges til både produktion, rekreation og som bevaringsværdig natur med sin egen værdi. Fremtidens landskab formes gennem demokratiske processer, og det er vores tro at viden om og forståelse for natur, naturbeskyttelse og naturanvendelse er en forudsætning for beslutninger, der giver passende rum til friluftsliv. At benytte og beskytte naturen er to sider af samme sag. Det kræver en balance, og det er det Friluftsrådet er til for – at sætte dagsorden, være dialogsøgende, diskutere dilemmaer, afveje hensyn og skære igennem, uden at gå på kompromis med hensynet til naturen. Nogen må inspirere, samle kræfterne og bane vejen for tiltag, der styrker det bæredygtige friluftsliv. Det gør vi, fordi vi er bevidste om, at udfordringerne1) står i kø - alle med samfundsmæssige konsekvenser, lokalt, nationalt og internationalt. Det kræver brede skuldre at tage udfordringerne op. Dem har vi, derfor har vi også pligten. Især med en vision, som er ambitiøs og holder os til ilden, så vi udfordrer os selv og hinanden til at gøre vores bedste. Friluftsrådet 2011

6 Visionen - overvejelser
Mange diskussioner om: ”sikrer” ”ret til” ”bæredygtigt friluftsliv” Overvejer i den indledende tekst at definere rig natur i forhold til mangfoldighed og bæredygtighed i forhold til økonomi, sociale og naturmæssige aspekter Friluftsrådet 2011

7 Strategiproces – MISSION
Friluftsrådet arbejder for at udvikle, understøtte og udbrede et bæredygtigt friluftsliv, der har adgang til og medvirker til udvikling af naturområder. Som paraplyorganisation for medlemsorganisationer og den danske befolkning fremmer Friluftsrådet politik, forskning, uddannelse og formidling for at styrke friluftslivets vilkår og naturens forvaltning. Friluftsrådet tager udgangspunkt i friluftslivets behov og:  Skaber velfungerede samarbejdsrelationer med interessenter lokalt og nationalt Påtager sig rollen som samfundsbevidst organisation fra effektvurdering til debat Påtager sig et ansvar – også globalt, for at indhente og udbrede erfaringer og skabe ny udvikling Forvalter offentlige og private midler til projekter og kampagner Missionen beskriver hvorfor Friluftsrådet eksisterer, og hvad FR er sat i verden for at opnå – dvs. organisationens kompetencer og kerneydelser. Friluftsrådet 2011

8 Mission - overvejelser
Formen er ikke færdig. Flere sætninger er for besværlige og uklart formulerede. Forholdet mellem arbejdet som paraply og for uorganiserede (som det nævnes i vedtægterne) Lyst til at nævne mange flere elementer – måske i form af flere bullits Benyttelse / beskyttelse, kulturmiljø, arealforvaltning, folkesundhed, adfærd, adgang, dokumentation og forskning Friluftsrådet 2011

9 Udfordringer Fremtidens organisationer Der dukker nye løsere strukturerede fællesskaber op end vores frivilligorganisationer. FR skal arbejde med de nye muligheder og afprøve nye former. Stikord: Netværk af frivillige, selvorganisering, samarbejde mellem professionelle og frivillige, foreningspleje, generationsproblematik i organisationerne(s ledelse), partnerskaber, direkte projektsamarbejde med f. eks. kommuner Friluftsrådet 2011

10 Udfordringer Børn & Unge
Hvordan engageres børn og unge i: organisationerne, (der tales om at være ansvarsfri) friluftsliv, (der tales om computergenerationen) naturforvaltning (der tales om naturfremmede unge) Kommunernes stadige besparelser på børn og ungeområdet Pædagogiske uddannelsers manglende fokus på natur Friluftsrådet 2011

11 Udfordringer Nye målgrupper
Efterkommere af indvandrere (foreningsfremmede, Andet natursyn) Ældre (voksende gruppe, potentiale, vi har erfaringer)

12 Udfordringer Natur Hvordan ønsker FR fremtidens (rekreative) landskab? Forhold til produktionslandskabet, naturbeskyttelse, lovgivning (specielt adgang), finansiering af naturområder, partnerskaber Friluftsliv Hvilket friluftsliv vil vi have? Brugeradfærd, naturpåvirkning, naturformidling, miljøbelastning, Friluftsrådet 2011

13 Udfordringer Kredsenes rolle og politiske gennemslagskraft Kredsenes potentiale kan udnyttes bedre direkte medlemskab formel repræsentation projektorganisering repræsentanternes tilknytning til medlemsorganisationerne Friluftsrådet 2011

14 Strategiprocessen det næste halve år
Møder med eksterne interessenter: DN, NST, KL, Skov- og Landbrug Interessentanalyse med interviews der kan give os inspiration fra personer/organisationer med andre syn på friluftsliv Situationsanalyse der bl.a. viser friluftslivets plads i samfundsudviklingen Medlemskonferencen med deltagelse af kredsformænd. Vægt på arbejdet med strategiske fokusområder Generalforsamling 2012 Friluftsrådet 2011


Download ppt "Strategiproces Fællesmøde 29. oktober 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google