Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VISION FOR ORDRUPSKOLE2010 Sammenfatningsarbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VISION FOR ORDRUPSKOLE2010 Sammenfatningsarbejde."— Præsentationens transcript:

1 VISION FOR ORDRUPSKOLE2010 Sammenfatningsarbejde

2 Visions sammenfatning  2007  Flere vinkler og niveauer  Ej fælles bearbejdning  Ny vision 2020 på vej

3 Gentofte Kommune  Der skal altid være fokus på børn og unges udvikling og læring.  ’Børn og unge skal høres og inddrages og de voksne skal gå forrest. Dette har været det bærende element op til vedtagelsen af den samlede Børne- og Ungepolitik i kommunen’. Sådan lyder én af formuleringerne i folderen ’Børn og unge i Gentofte kommune’.  Børne- og Ungepolitikken i Gentofte kommune bygger på fem værdier. De blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni 2004. De fem værdier:  Børn og unge skal have ansvar og medbestemmelse  Børn og unge har ret til en alsidig udvikling  Børn og unge har brug for synlige og tydelige voksne  Mangfoldighed i børn og unges liv  Sundebørnogungeleger, lærerog lever bedre Det er op til os på Ordrup skole og fritid at skabe rammer, således at disse værdier fortsat kan indarbejdes i skolens værdier og ’komme ud at gå’.

4 Forældrevalgte vision  Børnene skal lære mere. De skal lære at lære. Og de skal lære, hvordan de hver især lærer bedst. [Gentofte Kommune: Perspektiver for Den Bedste Skole 2005-2010]  Undervisningen skal fremme elevernes kreativitet og selvstændighed med fagligheden som omdrejningspunkt. For at opnå dette skaber vi et fundament, hvor eleverne udvikles til socialt bevidste, selvstændigt tænkende, empatiske, og aktive mennesker med højt selvværd. Vores vision er, at eleverne i dagligdagen  evner at forholde sig åbentognysgerrigttil fag ogomgivelser  forholder sig kritisk og konstruktivt overfor sociale uretfærdigheder for dermed at kunne bidrage til et trygt miljø på skolen og i lokalsamfundet  forstår modsigelserne og dynamikken i sig selv og omgivelserne  er i stand til at give og modtage imødekommende samt konstruktive signaler  med faglighed, holdninger og praksis, aktivt medvirker til at skabe en skole, der bygger på åbenhed, initiativ, fællesskab, tolerance og tryghed  Detcentraleiskolenshverdagerderfor, at eleverneforstår sig selv, ogsamspillet med andremennesker. Detteerudgangspunktet for at kunne handle ioverensstemmelse med egneogandresbehovogønsker. - Ogdeterudgangspunktet for læring, trivsel, samtglædenved at gåiskole.  Skolentilstræberderfor at arbejde med flestmuligemenneskeligevinkler - herunder de mange intelligenseroglæringsstile. Detfaglige, detsociale, detfølelsesmæssigeogdetkreativeerligestilledeelementeriskolenshverdag.  At blive et socialt bevidst, selvstændigt tænkende, empatisk og handlekraftigt menneske med højt selvværd udvikles i samspil med andre – i fællesskabet. Det er i samarbejdet, legen og læringen, at børn og unge udvikler sig. Skolen vægter derfor at udvikle børnenes respekt og tolerance - til gavn for fællesskabet.  Ordrup Skole er aktiv i og for lokalsamfundet. Dette samspil styrkes for gøre skolen til et naturligt centrum for læring, kultur, idræt og leg.

5 Personale og ledelse Medarbejdernes fælles opgave som professionelle – i skole og fritid  Ordrup skole og fritids hovedopgave er at give indhold i og skabe rammer for elever/børn og unges udvikling, faglighed og læring fra indskoling til udskoling.  Det er den fælles opgave, som medarbejderne i den professionelle skole, GFOog fritidscenter skal løse sammen med forældre, elever/børn og unge. Vi skal sammen spinde den røde tråd fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, så alle elever/børn bliver socialiseret og kvalificeret til videre uddannelse og et eget liv.  Det altid er medarbejderne, der har ansvaret for kvaliteten i relationerne!  Udvikling, faglighed og læring fødes, trives og vokser i et samspil mellem den professionelles autoritet, være- og bæredygtige relationer og plads til forskelligheden forstået som en ressource.

6 Personale og ledelse - værdier  Ordrup skole og fritids 6 kerneværdier – og hvordan de skal komme til udtryk:  Anerkendelse – at tillægge andres handlinger betydning og give respons på dem  Ansvarlighed – at forholde sig til fælles aftaler og handle derpå  Engagement – at give udtryk for og handle på det, der sker i dagligdagen  Fællesskab - at gøre noget sammen med og for hinanden, at tænke og praktisere demokrati  Glæde – at skabe arbejdsglæde gennem høj faglighed og at opleve generel glæde ved dagligdagen og det daglige samvær  Vilje – at medarbejderne fremtræder med autenticitet og tydelighed.

7 Stikord  Åbenhed, Tolerance, Fællesskab, Empatiske, Tryghed  Initiativ, Vilje, Engagement, Ansvarlighed  Anerkendelse, Nysgerrighed, Konstruktivt kritisk  Glæde, Aktiv,  Høj selvværd, Socialt bevidste  Faglighed, selvstændigt tænkende

8 Hvordan det kunne se ud Fremme høj fagliglighed, nysgerrighed, kreativitet og selvværd igennem læring, lege og samvær I en skole, hvor vi i fællesskab aktivt medvirker til at skabe åbenhed, initiativ, fællesskab, tolerance og tryghed Med engageret, professionel og ansvarlig personale


Download ppt "VISION FOR ORDRUPSKOLE2010 Sammenfatningsarbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google