Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KØBENHAVNS BRANDVÆSEN"— Præsentationens transcript:

1 KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
UNGDOMSBRANDKORPS Viceberedskabschef Søren Vincent Brydholm

2 Baggrund Udfordringen Indsatspersonalet udsættes for trusler og overfald i form af tilråb og stenkast m.m. under udførelsen af brand- og redningsaktioner i afgrænsede boligområder i København. Overfaldene begås af mindre grupper unge, der primært opholder sig på gaden. Det drejer sig ofte om et fåtal, der er aktive i overfaldene. En større gruppe af unge optræder dog som tilskuere enten med tilråb eller tavst billigende. Det, at de unge opholder sig på gaden, er en udfordring ,fordi de ikke har noget mål og med. Unge, der kommer ind i mere struktureret fritidsliv, får et perspektiv på uddannelse og job Uacceptable episoder og containerbrande m.m. i flere boligområder. Forråelse af chikanerierne. Ønske om at handle proaktivt i Sikker By indsatsen.

3 Ungdomsbrandkorps – hvorfor ?
Give især de udsatte unge mulighed for en sund fritidsbeskæftigelse, samtidig med at de lærer brandvæsenet at kende. Forebygge at de unge foretager kriminelle aktiviteter og påvirke de unges adfærd i forhold til de professionelle hjælpere i lokalområdet. Motivere de unge til at gennemføre grundskolen og påbegynde en ungdomsuddannelse. Etablere brancheklub for bl.a. udsatte unge for at bygge bro mellem grundskole/klubliv og ungdomsuddannelse og arbejdsmarkedet. Forebygge vold mod brandfolk - stenkast, chikane. Påtage os et større socialt ansvar ved at udnytte kompetencer, der er i brandvæsenet.

4 Indhold Københavns Brandvæsen Ungdomsbrandkorpset Organisation
Baggrund Målsætning Brandkadetelever Brandkadetuddannelse Fritidsjob Aktiviteter i Ungdomsbrandkorpset Dokumentation og effektmåling

5 Borgerrepræsentationen
Københavns styre Borgerrepræsentationen Økonomi Kultur og Fritid Børne og Ungdom Sundhed og Omsorg Brandvæsen Social Teknik og Miljø Beskæftigelse og Integration

6 KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Direktion Beredskabschef Viceberedskabschef Stab Økonomi HR Beredskab Service Indsats Ungdomsbrandkorpset

7 Forankring Projektet er et initiativ, der indgår i Københavns Kommunes arbejde med ”Sikker By”. Styregruppe og projektgruppe med deltagere fra relevante forvaltninger. Lokal forankring i klubber og på brandstationer. PÅ VEJ: Følgegruppen består bl.a. af repræsentanter fra Københavns Kommunes Fritidsjobformidling og socialcentre, Den Kriminalpræventive afdeling, Københavns Politi, og repræsentanter fra udvalgte boligområders beboerforeninger, og Natteravnene. TRYG´s initiativ,” En anden vej”, søges inddraget. 2 årigt projekt med henblik på permanent løsning.

8 Bydele i fokus Mjølnerpark kvarteret herunder ”Den grønne trekant”
Blågårdsgade kvarteret Rørsågade kvarteret Tingbjerg Bispebjerg Acacieparken Sjælør Boulevard

9 Målgruppen Piger og drenge i alderen 13 – 17 år, med dansk eller anden etnisk baggrund, både velfungerende og udsatte unge, som har lyst til at lære om brandmændenes fag og arbejdsliv. De går i klasse i folkeskolen og bor sammen med deres familie. De unge har lyst til at prøve livet som brandmand og har for de udsattes vedkommende 1-2 af følgende udfordringer: De er passive eller fraværende i skolen De har få eller ingen sunde fritidsinteresser De har venner / søskende , der er på kant med loven De har brug for et fællesskab med velfungerende voksne erhvervsaktive Ungdomsbrandkorpset er for alle for at undgå en yderligere stigmatisering af de unge, der hænger ud på gaden. Og for at have ”sund”e kulturbærere med i gruppen

10 Rekruttering Informationsmøder på udvalgte skoler.
Den lokale folkeskole + UU-vejleder samt ungdomsklub og lokalbetjente vælger de unge, de mener kan profitere af at være brandkadetelev. Klasselærer eller UU-vejleder sikrer forældretilsagn og samtykkeerklæring. Vi holder samtaler med de unge om forventninger og vilkår.

11 Brandkadetuddannelse
3 måneder med undervisning i brand og redning på Uddannelsescenteret. ”Grundforløbet” afsluttes med en løbetest samt en lille opvisning for venner og familie. 3 måneder i praktik på den lokale brandstation. Uddannelsen afsluttes med en dimensionsfest med opvisning og fællesspisning. Brandkadetterne kan nu blive optaget i Ungdomsbrandkorpset og søge fritidsjob på op til ½ år i brandvæsenet eller andet sted. 3 timer / ugen i forlængelse af den almindelige skoletid på uddannelsescenteret 2 timer / ugen i praktik . Den unge følger det samme hold brandmænd på deres vagtturnus

12 Fritidsjob I eller uden for brandvæsenet.
Aflønningen sker gennem Københavns Kommunes Jobcenter - Fritidsjobindsatsen. ½ års fritidsjob og hjælp til at søge fritidsjob uden for brandvæsenet. Fritidsjob på samme station, på et af værkstederne, i administrationen, m.fl. Fritidsjob 2 timer / ugen. De første 12 jobs er oprettet. I første omgang bliver fritidsjobbene lagt på den brandstation, hvor den unge har gennemført sin uddannelse På sigt ønsker vi at oprette fritidsjob i andre områder i brandvæsenet

13 Uddannelse af mentorer m.fl.
1 uddannelsesdag for alle brandfolk m.fl. ca. 160 har tilmeldt sig 2 uddannelsesdage yderligere for mentorer ca. 50 har tilmeldt sig

14 Dagligdagen Lokaler på brandstationen på Frederikssundsvej Aktiviteter
Træne brandmandsfærdigheder Deltage i træf med andre ungdomsbrandkorps Lektiehjælp Spil Fysisk træning Samtaler om ungdomslivet og arbejdslivet Virksomhedsbesøg Deltage som hjælpere ved større sportsstævner, bydels arrangementer sidste skoledag, og meget andet Hjælpeinstruktørfunktion De ældre hjælper og underviser de yngre Ungdomsbrandkorpsets lokaler er placeret ved Tomsgårdens Brandstation Aktiviteter: Hjælpeinstruktør funktion: Det første ½ år holdes der forsøgsvis åbent 1 gang om ugen og ved særlige arrangementer

15 Forløb Pilotprojekt Driftsfase april 2011 - oktober 2011
2 hold á 12 unge 5. april Hold 1 3. oktober Hold 2 kommer fra 2 skoler på Nørrebro og 1 på Amager Driftsfase oktober november 2012 3 hold á 12 unge 1. januar Hold 3 1. april Hold 4 1. juli Hold 5 kommer fra flere skoler i København

16 Resultat og effektmåling
68 unge deltager i brandkadetuddannelsen over 2 år 60 % består uddannelsen efter 6 måneders skole og praktikforløb. 80 % af disse unge opfylder mindst 2 af følgende kriterier: fastholder det fritidsjob, de har påbegyndt, i eller uden for brandvæsenet i minimum 3 måneder oplever øget selvværd har meldt sig ind i Ungdomsbrandkorpset eller meldt sig til anden fritidsaktivitet deltager aktivt i undervisningen i grundskolen eller andet uddannelsestilbud Reduktion af uhensigtsmæssige episoder mellem indsatspersonalet og unge i udsatte boligområder i løbet af projektperioden. Ingen stenkast eller lignende under brand – og redningsaktioner i udsatte boligområder målt efter 5 år.

17 Overblik Resurser Aktiviteter 900.000 kr. i 2011. 1,8 mil. kr. i 2012.
1 fuldtidsansat projektleder. 1 deltidsansat brandmester. Timer fra KB til back office assistance og fra brandmænd og mentorer. Lokaler på en brandstation til Ungdomsbrandkorpset. Timer fra skoler, klubber og UU-Center . Erfaringer fra andre Ungdomsbrandkorps i ind - og udland. Aktiviteter Informationskampagne. Kursus for mentorer. Etablering af samarbejdsrelationer til BUF, BIF og SOF og SSP. Rekruttering af brandkadetter. Brandkadetuddannelse som UEA forløb. Etablering af fritidsjob. Etablering af Ungdomsbrandkorps.

18 Overblik Resultater Effekter De unge oplever større selvværd.
De unge har et stabilt fremmøde på brandkadetuddannelsen. De unge har øget viden om og respekt for indsats-personalets arbejde. De unge knytter sig til deres mentor på brandstationen. De unge bliver medlem af Ungdomsbrandkorpset. De unge passer deres fritidsjob formidlet af UBK. De unge består grundforløbet. De unge gennemfører en opvisning for forældre og kammerater. Effekter De unge deltager aktivt i grundskole eller deltager aktivt i anden uddannelsesaktivitet. Sociale og personlige kompetencer styrkes blandt udsatte unge. Antallet af tæt på hændelser og påsatte brande bliver reduceret i de udvalgte boligområder. De unge har større viden om forenings- og arbejdslivet.

19 Når det hele kører ! Ungdomsbrandkorpset er udbredt til hele kommunen.
100 eller flere unge er medlemmer af korpset. 50 eller flere unge har fået fritidsjob i brandvæsenet eller andre steder. Samarbejde med og udveksling af unge mellem de øvrige Ungdomsbrandkorps i landet og måske udlandet (UK). Inddragelse af frivillige i projektet for at udnytte et stort potentiale. Tidligere medlemmer af Ungdomsbrandkorpset søger og bliver brandmænd. AT DE UNGE ER GLADE OG TRIVES OG LØBENDE VURDERING AF EFFEKTEN

20 Forventninger Inspiration til redningsberedskabernes CSR-profil - vi kan mere end slukke brande!! Nye kompetencer i redningsberedskaberne, der også kan anvendes operativt. Udnytte redningsberedskabernes ressourcer i et større kommunalt socialt sammenhæng (CSR, tryghed, sikkerhed). Inddrage redningsberedskaberne i det tætte samarbejde mellem myndighederne (SSP, ungdomsklubber m.fl.) for at forebygge og afhjælpe. Vurdere på muligheden for at indarbejde ”social”-uddannelse i eksisterende beredskabsuddannelser. Udnytte den særlige nationale og internationale beredskabskultur til at fremme ungdomsbrandkorpsene på tværs.

21 www.brandkadet.dk Hjemmeside
Ungdomsbrandkorpsets lokaler er placeret ved Tomsgårdens Brandstation Aktiviteter: Træne brandmandsfærdigheder Deltage i træf med andre ungdomsbrandkorps Lektiehjælp Spil Fysisk træning Samtaler om ungdomslivet og arbejdslivet Virksomhedsbesøg Deltage som hjælpere ved større sportsstævner, bydels arrangementer sidste skoledag, og meget andet Hjælpeinstruktør funktion: De ældre hjælper og underviser de yngre Det første ½ år holdes der forsøgsvis åbent 1 gang om ugen og ved særlige arrangementer


Download ppt "KØBENHAVNS BRANDVÆSEN"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google