Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet"— Præsentationens transcript:

1 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Regnskabsafslutning Regnskabsmæssige problemstillinger Vareforbrug Forbrug af andre eksterne omkostninger Afskrivninger på biler og inventar Afslutning af årsregnskabet Årsregnskabets opstilling

2 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Vareforbrug Den direkte metode Vareforbruget registreres i takt med salget Den indirekte metode Vareforbruget registreres for en periode ad gangen Beregning Saldo ultimo på varelagerkonto xxx Optalt varelager xxx = Periodens vareforbrug xxx Bogføring 2100: Vareforbrug 12110: Varelager Vareforbrug Vareforbrug

3 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Periodisering af andre eksterne omkostninger Periodeafgrænsningsposter - for meget bogført som omkostning - Forudbetalte omkostninger (f.eks. husleje, forsikringer e.l.) - Beholdning af omkostningsvarer (f.eks. kontorartikler, brochurer e.l.) For meget bogførte omkostninger skal ved årsafslutningen overføres til næste år. 20x6 20x7 Periodeafgrænsningsposter er en penge-binding for virksomheden, og der er derfor tale om et aktiv. Konto for periodeafgræns-ningsposter har derfor en debetsaldo. - Bogføringen foretages således: K – Omkostningskonto D - Periodeafgrænsningsposter

4 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Periodeafgrænsningsposter Eksempel Birk Pejse ved Martin Hede, Brabrand Internt bilag: Forudbetalt husleje for januar måned 20x kr Beholdning af salgsbrochurer kr 3100: Salgsfremmende omkostninger 12220: Periodeafgræns- 3200: Lokaleomkostninger ningsposter ( ) ( ) 15.000 15.000 20.000 20.000

5 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Periodisering af andre eksterne omkostninger Andre kreditorer - for lidt bogført som omkostning Ved årsafslutningen kan det også forekomme, at der på en omkostningskonto er bogført mindre end der i årets løb er forbrugt. Man har forbrugt omkostninger, som man endnu ikke har modtaget en regning på. - For lidt bogførte omkostninger skal bogføres ved årsafslutningen. 20x6 20x7 - Bogføringen foretages således: D – Omkostningskonto K – Andre kreditorer

6 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Andre kreditorer Eksempel Birk Pejse ved Martin Hede, Brabrand Internt bilag: Anslået skyldigt revisorhonorar kr 3900: Øvrige omkostninger 14290: Andre kreditorer ( ) ( ) 25.000 25.000

7 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Afskrivning på anlægsaktiver Afskrivning på biler og inventar Årets værdiforringelse Bogføring Afskrivning på biler Afskrivning på inventar 11121: Akk. afskrivninger på biler 5100: Afskrivning på biler Årets afskrivning (Afskrivning fra tidligere år) Årets afskrivning 11131: Akk. afskrivninger på inventar 5200: Afskrivning på inventar Årets afskrivning (Afskrivning fra tidligere år) Årets afskrivning

8 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Afskrivning på anlægsaktiver Afskrivninger Årets værdiforringelse Omkostning Debetsaldo Akk. afskrivninger Samlet værdiforringelse siden anskaffelse Regulering til aktivernes værdi Kreditsaldo Bogført værdi Biler Inventar Kostpris - Akk. afskrivninger xxx Bogført værdi

9 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Afslutning af årsregnskabet Efterposteringer Vareforbrug Afskrivninger Forudbetalte omkostninger og forsinkede bilag Afslutning af momsregnskab og privatforbrug Afslutningsskema Registrering af efterposteringer Afslutning af skema Opgørelse af egenkapital Egenkapital primo xxx - Årets privatforbrug xxx xxx + Årets resultat xxx Egenkapital ultimo xxx

10 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Årsregnskabets opstilling Resultatopgørelse for 20x5 i kr. Note Nettoomsætning - Vareforbrug Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før renter + Renteindtægter - Renteomkostninger Årets resultat 5.400 2.700 920 940 840 180 660 10 70 600

11 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Balance pr. 31. december 20x5 i kr. Note AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 4 Biler 5 Inventar OMSÆTNINGSAKTIVER Varelager Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Kasse Giro Aktiver i alt 200 220 425 650 745 35 10 55 1.495 1.915 PASSIVER EGENKAPITAL Saldo primo - Årets privatforbrug + Årets resultat GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser Langfristet lån Kortfristede gældsforpligtelser Kassekredit Varekreditorer 6 Offentlig gæld Andre kreditorer Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt 560 480 80 600 680 410 330 150 145 1.035 1.235

12 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Årsregnskabets opstilling Fra åbning til afslutning af regnskabet: Åbningsbalance Registrering af daglige posteringer Regnskabsafslutning inklusive registrering af efterposteringer Opstilling af årsregnskabet Resultatopgørelse Balance

13 6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Årsregnskabets formål Interne rapportering Led i virksomhedens økonomistyring Eksterne økonomirapportering Informering af interessenter Virksomhedsejere Långivere Leverandører Kunder Medarbejdere Offentlige myndigheder Offentliggørelse


Download ppt "6. Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google