Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab"— Præsentationens transcript:

1 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab
Leverandør Kunde Råvarelager Produktion Færdigvarelager

2 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab
Leverandør Råvarelager 12110: Råvarer 14220: Varekreditorer X X Købs-faktura

3 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab
Råvarelager Produktion 12120: Varer under 12110: Råvarer fremstilling Råvare- X X rekvisition 12120: Varer under 14270: Skyldig Arbejdssedler fremstilling arbejdsløn X X

4 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab
Færdig-varelager Produktion 12120: Varer under fremstilling 12130: Færdigvarer X X Produktions- rapport

5 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab
Kunde Færdigvarelager 1100: Varesalg 12210: Varedebitorer Salgsfaktura X X 2110: Variable 12130: Færdigvarer Produktionsomk. Færdigvare- X X rekvisition

6 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab
Eksempel: Møbelfabrikken Bøgh Møbler, Bogense Faktura fra Trælasten A/S (konto nr ): Diverse bøgetræ + moms Fragtfrit, pr. 2 måneder netto. Arbejdssedler: Arbejdstid medgået til fremstilling af 10 stk. sofaborde, model COMFORT Råvarerekvisition: Bøgetræ leveret fra råvarelageret til produktionen til fremstilling af 10 stk. sofaborde, model COMFORT Produktionsrapport: 10 stk. sofaborde, model COMFORT, leveret fra produktionen til færdigvarelageret Faktura til Møbelhuset A/S (konto nr ) 5 stk. sofaborde a kr , model COMFORT + moms Ab lager, pr. 30 dage netto. Færdigvarerekvisition: Variable produktionsomkostninger for solgte varer: 5 stk. sofaborde, model COMFORT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2110: Variable 12120: Varer under 1100: Varesalg produktionsomk. 12110: Råvarer fremstilling 12130: Færdigvarer 25.000 12.000 18.000 18.000 24.000 18.000 6.000 12.000 24.000 14270: Skyldig 122105: Møbelhuset A/S 142208: Trælasten A/S 14261: Købsmoms 14262: Salgsmoms arbejdsløn 31.250 22.500 4.500 6.250 6.000

7 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab
Beholdninger af råvarer, varer under fremstilling og færdigvarer er pengebindinger. Der er således tale om aktiver i balancen. Kontiene for råvarer (12110), varer under fremstilling (12120) og færdigvarer (12130) har derfor alle en debetsaldo. Skyldig arbejdsløn er en finansieringskilde. Der er således tale om et passiv i balancen. Konto for skyldig arbejdsløn (14270) har derfor en kreditsaldo. Variable produktionsomkostninger er en omkostning Konto for variable produktionsomkostninger (2110) har derfor en debetsaldo.

8 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed – regnskab med maskiner
Kostprisen for maskiner er en pengebinding for virksomheden Kontoen har en debetsaldo, da maskiner er et aktiv 2230 : Reparationer og vedligeholdelse Kontoen har en debetsaldo, idet der er tale om en omkostning for virksomheden 2310: Afskrivning på maskiner 11111: Akkumulerede afskrivninger på maskiner Viser den samlede værdiforringelse på virksomhedens maskinpark, siden de enkelte maskiner blev anskaffet. Kontoen har en kreditsaldo, idet der er tale om en regulering til maskinernes kostpris.

9 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed – funktionsopdeling af omkostninger
Omkostninger opdeles på funktioner Produktion (kontoplanens gruppe 2) Distribution (kontoplanens gruppe 3) Administration (kontoplanens gruppe 4) Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger 2110: Variable prod. omkostninger 3110: Salgsprovision 2210: Lokaleomkostninger 2220: Gager 2230: Reparationer og vedligeholdelse 2290: Øvrige omkostninger 3210: Lokaleomkostninger 3220: Gager 3230: Salgsfremmende omk. 3240: Bilers driftsomkostninger 3290: Øvrige omkostninger 4210: Lokaleomkostninger 4220: Gager 4230: Kassedifferencer 4290: Øvrige omkostninger 2310: Afskrivning på maskiner 3310: Afskrivning på biler 4310: Afskrivning på inventar

10 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed – personaleomkostninger
Bogføring af lønudbetaling i en produktionsvirksomhed foretages på samme måde som i en handelsvirksomhed Bruttoløn - ATP-bidrag Bidragsgrundlag - AM-bidrag A-indkomst - A-skat Nettoløn til udbetaling 5100: Lønafregning 5200: ATP-bidrag 14210: Kassekredit Bidrags- grundlag ATP- bidrag Udbetalt løn 14230: Skyldig ATP 14240: Skyldig AM 14250: Skyldig A-skat Tilbageholdt ATP-bidrag Tilbageholdt AM-bidrag Tilbageholdt A-skat

11 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed – personaleomkostninger
Af hensyn til den funktionsopdelte resultatopgørelse er det imidlertid nødvendigt, at fordele lønnen på de forskellige funktioner. Dette sker ved bogføring af en såkaldt lønfordeling. 5900: Lønfordeling 3110: Salgsprovision 2220: Gager Fordelt bruttoløn Fordelt salgsprov. Fordelt gage produktion 3220: Gager 4220: Gager 14270: Skyldig arbejdsløn Fordelt gage distribution Fordelt gage admini- stration Fordelt arbejdsløn Konto 5900: Lønfordeling er en spejlkonto til kontiene 5100: Lønafregning og konto 5200: ATP-bidrag: Debet saldo konto 5100: Lønafregning + Debetsaldo konto 5200: ATP-bdirag = Kreditsaldo konto 5900: Lønfordeling

12 15. Regnskab for en produktionsvirksomhed – personaleomkostninger
Eksempel: Møbelfabrikken Bøgh Møbler, Bogense Nota fra FynboBanken A/S: Bruttoløn for februar 20x8 - ATP-bidrag Bidragsgrundlag - AM-bidrag A-indkomst - A-skat Udbetalt fra kassekredit Internt bilag: Lønfordeling for februar 20x8: Gager i produktion Gager i distribution Gager i administration Salgsprovision Arbejdsløn i produktion I alt Internt bilag: Virksomhedens bidrag til ATP for februar 20x8 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 5100: Lønafregning 2220: Gager (prod.) 5200: ATP-bidrag 3220: Gager (distr.) 14210: Kassekredit 4220: Gager (adm.) 85.000 74.000 1.500 66.000 3.000 14230: Skyldigt 14240: Skyldigt 14250: Skyldig 14270: Skyldig 3110: Salgsprovision ATP-bidrag 5900: Lønfordeling AM-bidrag arbejdsløn A-skat 1.500 31.400 20.000 3.000

13 Resultatopgørelse for 20x6 i 1.000 kr.
15. Regnskab for en produktionsvirksomhed – præsentation af årsregnskabet Resultatopgørelse for 20x6 i kr. Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før renter + Renteindtægter - Renteomkostninger Årets resultat 5.720 3.545 2.175 660 670 845 10 75 780

14 Balance pr. 31. december 20x6 i 1.000 kr.
15. Regnskab for en produktionsvirksomhed – præsentation af årsregnskabet Balance pr. 31. december 20x6 i kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 4 Maskiner 5 Inventar OMSÆTNINGSAKTIVER Råvarer Varer under fremstilling Færdigvarer Varedebitorer Giro Aktiver i alt 515 120 635 450 350 700 835 65 2.400 3.035 PASSIVER EGENKAPITAL Saldo primo - Årets privatforbrug + Årets resultat GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristet lån Kassekredit Varekreditorer Momsgæld Skyldig arbejdsløn Andre kreditorer Passiver i alt 1.250 530 720 780 1.500 585 315 105 30 150 1.535


Download ppt "15. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google