Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering om folkeskolereformen ……på Søndermarkskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering om folkeskolereformen ……på Søndermarkskolen"— Præsentationens transcript:

1 Orientering om folkeskolereformen ……på Søndermarkskolen
Den 17. juni 2014

2 Folkeskolereformen har tre overordnede mål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så alle bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes - bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis Disse mål er afsættet for de tiltag og forandringer vi lokalt arbejder med i bestyrelsen, ledelsen og blandt vores dygtige medarbejdere.

3 Skoledagens længde: indskoling
0.-3. klasse: 28 timer ugentligt – 2 dage: 3 dage: Hertil kommer frivillig lektiecafe/faglig fordybelse 2 timer om ugen

4 Skoledagens længde: mellemtrin
4.-6. klasse: Min. 30 timer ugentligt: Skoledagen starter hver dag kl Hertil kommer frivillig lektiecafe/faglig fordybelse 3 timer om ugen

5 Skoledagens længde: Udskoling
klasse: 33 timer ugentligt Skoledagen starter hver dag kl Hertil kommer frivillig lektiecafe/faglig fordybelse 2 timer om ugen

6 Skoledagens organisering
klasserne følger en fast struktur hver dag med ensartet ramme: Alle møder kl Alle har læsebånd(understøttende læsning) fra kl Alle har lektiecafe/faglig fordybelse sidst på dagen på fastlagte dage Alle har én times middagspause fra kl – Den første del af pausen bruges på at spise. Den sidste halve time vil der blive tilbudt forskellige aktiviteter for alle elever. Det er frivilligt at deltage. Der indlægges én pause for eleverne om formiddagen og én om eftermiddagen når børnene har brug for det.

7 Elevskema Søndermarkskolen
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.10 – 08.55 08.10 – 09.40 09.40 – 10.10 Læsebånd 10.10 – 10.55 10.55 – 11.40 11.40 – 12.40 Spise/frikvarter 12.40 – 13.25 13.25 – 14.10 14.10 – / 15.10/15.40

8 Fokus på udvikling af undervisningen
Fælles Mål præciseres og forenkles Elevernes læringsudbytte sættes tydeligere i centrum Tydelige mål for elevernes læring Fælles Mål for dansk og matematik præciseres og forenkles så det er tydeligt for lærere, pædagoger, ledere, forældre og elever, hvilke færdigheder, kompetencer og metoder eleverne skal tilegne sig. Det arbejde har vi allerede igangsat på Søndermarkskolen. Det vil være vores gennemgående fokus i de næste 4 år.

9 Læringsmål Der er opstillet operative resultatmål for de nationale mål, der vil gøre det muligt løbende at følge op på udviklingen. Resultatmålene er klare, enkle og målbare: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

10 Understøttende undervisning
Understøttende undervisning er et nyt begreb, der bliver præsenteret i forbindelse med Skolereformen. Understøttende undervisning er ikke bundet op på faste fag, men skal understøtte den fagopdelte undervisning Der i loven givet et antal ugentlige timer til understøttende undervisning. Dette timetal er forskelligt fra årgang til årgang. Der er ikke mange ugentlige timer til understøttende undervisning. En del af den understøttende undervisning skal desuden udbydes som lektiecafe/faglig fordybelse. Hos os er det pædagoger og lærere der forestår den understøttende undervisning.

11 Understøttende undervisning på Søndermarkskolen
Vi har på Søndermarkskolen valgt at fastlægge et læsebånd for hele skolen, hvor der i særlig grad er fokus på læsning (læsetræning, faglig læsning, læseteknikker mv.), da dette er grundlaget for mange af skolens andre fag. I indskolingen (0.-3. klasse) har vi derudover valgt at prioritere det vi kender fra vores nuværende indskolingsmodel med trivselstimer, som læses af pædagoger. På mellemtrinnet( klasse) er den understøttende undervisning opbrugt når vi har prioriteret at lave læsebånd. I udskolingen (7.-9. klasse) bliver den understøttende undervisning primært brugt til overgangsordning i tysk og geografi. Resten læses af lærere.

12 Motion og bevægelse Skolereformen indeholder et krav om motion og bevægelse i gennemsnit 45 minutter dagligt. I disse 45 minutter indgår idræts- og svømmeundervisning. Bevægelse skal dog forstås bredt og som en naturlig del af den daglige undervisning. Vi har for det kommende skoleår besluttet at tænke aktiviteter og bevægelse ind i den daglige undervisning, således at de faglige aktiviteter suppleres med bevægelse og aktivitet. Der vil også være bevægelsesaktiviteter i middagspausen.   Vi er i gang med at uddanne bevægelsesinspiratorer. Vi bruger to dage i uge 32 på at dygtiggøre hele personalet.

13 Nye fag Engelsk udbydes fra 1. klasse Tysk udbydes fra 5. klasse
Design & håndværk afløser håndarbejde og sløjd. Dette implementeres over de næste tre år. Der gives flere timer i håndarbejde og sløjd i 4. og 5. årgang Hjemkundskab omdøbes til madkundskab, og gives foruden i 6. årgang også i 7. årgang

14 Den åbne skole Valgfag 7. – 9. klasse Valgfag gøres obligatorisk.
Det betyder at alle elever i 7. – 9. klasse skal deltage i valgfag. Vi har etableret et samarbejde med Vorup Skole, Tirsdalens Skole og Ungdomsskolen om valgfag. Dette for at ramme den enkelte elevs interesser med en større vifte af fag.

15 Den åbne skole Samarbejde med idrætsforeninger og kulturlivet
I det kommende skoleår vil vi arbejde på at få etableret et samarbejde med de idrætsforeninger vi har i vores umiddelbare nærhed. Det drejer sig om Vorup FB badminton og Svømmeklubben Neptun. Vi har desuden planer om at etablere samarbejde med Cimbria omkring basketball og evt. en parkour-klub. Vi har i kommende skoleår lavet aftale med skoletjeneste netværk og kulturhuset om samarbejde om projekt i 8. klasse.

16 Klasselærerfunktionen – mere fleksible rammer
Hver klasse skal forsat have en klasselærer. Opgaven som klasselærer varetages af en lærer eller uddelegeres til flere af klassens lærere eller pædagoger. Opgaven er fortsat at få klassen som fællesskab til at fungere og varetages fortsat i et samarbejde med eleverne og forældrene.

17 Elevplanen Elevplanen skal videreudvikles,
Understøtte systematisk løbende evaluering, opfølgning og forbedring af elevernes udbytte af undervisningen. Elevplanen skal bidrage til, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, de kan, og understøtte en professionel og åben dialog om elevernes faglige niveau og alsidige udvikling mellem elev, lærer og forældre.

18 Skole/hjem samarbejde
Vi vil i det kommende skoleår arbejde på en mere præcis plan for hvordan vi fremadrettet tænker skole/hjem samarbejde. Det er dog vigtigt allerede nu at præcisere at lærernes arbejdstid omlægges så den ikke længere er så fleksibel som tidligere. I skal derfor fortrinsvis kontakte lærerne på intra. Her kan I selvfølgelig bede om at blive ringet op. Det vi skulle foregå indenfor lærernes normale arbejdstid. Lærerne svarer fremover ikke på mails og telefonopkald om aftenen  Skole/hjem-samtaler skal i fremtiden afvikles før kl. 17. Forældremøder og arrangementer vil stadig i et vist omfang kunne afvikles om aftenen. Vi laver stadig skolefest og Søndermarkløb 

19 Grundskema - for lærere:
Mandag: – = 9.17 t Tirsdag: 7.50 – = 7,5 t Onsdag: 7.50 – = 7,5 t Torsdag: 7.50 – = 8,33 t Fredag: 7.50 – = 7,17 t Samlet ugentlig tilstedeværelse: 39,67 timer

20 Lærerarbejde på elevfri dage:
11 arbejdsdage på elevfri dage: Uge 31 – 5 dage Mandag og tirsdag op til påske Grundlovsdag Uge 27 – mandag tirsdag og onsdag

21 Mødedag Mandag er fast mødedag fra 15.40 – 17.00 Rul på 4 uger:
Uge 1: fagteammøder/forberedelse Uge 2: Fællesmøder, skift mellem afdelingsmøder og fællesmøder Uge 3: Fagteammøder/forberedelse Uge 4: LP – møder Årgangsteammøder skemalægges for hele skolen én gang ugentligt.

22 Hvad skal vi så fokusere på nu?
færdigheder, læring og trivsel alsidig udvikling og læringsrelevante kompetencer, alsidige læringsstrategier, tilegnelsen af viden og kreativitet, motivation, refleksion, bedre undervisningsmiljø og trivsel, samarbejde mellem lærere og pædagoger, bevægelse og motion, kobling af teori og praksis og mulighed for lektiehjælp.

23 Hvad nu? Vi er på vej ……..men
Det er dejligt at vi heller ikke kommer til at kede os i næste skoleår 


Download ppt "Orientering om folkeskolereformen ……på Søndermarkskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google