Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisationsteoriens

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisationsteoriens"— Præsentationens transcript:

1 Organisationsteoriens
udvikling

2 Organisationsteoriens udvikling
Arbejdsgivere, arbejdstagere og kapital Storproduktion Organisationsteori udvikles Produktion til eget forbrug Produktion og salg af egne produkter Produktion af mester med ansatte

3 Organisationsteoriens udvikling
Motivations-faktoren er tilfredshed Motivations-faktoren er penge Vi kigger nærmere….

4 Klassisk organisationsteori
Handler om: 1)Organisationens formål og deres strukturelle opbygning 2)Hensigtsmæssig planlægning og kontrol af arbejdet 3) Opstår i beg. af 1900-tallet Nøgleord: Masseproduktion, standardisering, produktivitet (teknisk)

5 Organisationsteoriens udvikling
Den klassiske skole Hierarki og klarhed er det drivende Linie organisering

6 Klassisk organisationsteori Den bureaukratiske skole:
Grundlægger: Max Weber ( ) Der er tale om en idealmodel Motivation: at sikre organisationens overlevelse Billede: en stor og velsmurt maskine Mekanistisk menneskeopfattelse Forbindes fortsat med offentlige institutioner, men også den private sektor Hierarkiske strukturer i 2 eller 3 niveauer (nogle ledere er overordnede i forhold til andre ledere)

7 Klassisk organisationsteori
Regler & autoritet: Regler skal sikre at autoriteten ikke misbruges Autoritet er baseret på dens legitimitet (er den berettiget, rigtigt at adlyde lederen) Karismatisk/traditionel/legal autoritet Kritik: Manglende fleksibilitet og omfattende administration At regelmængden forøges

8

9 Klassisk organisationsteori
Weber’s idealmodel: ”tandhjul i en maskine” Udelukker det enkelte individs behov og følelser (og det var godt på Weber’s tid: retssikkerhed, effektivitet m.m.)

10 Klassisk organisationsteori Den videnskabelige skole/ scientific management
Grundlægger: Frederick W. Taylor ( ) Arbejdsdeling på et videnskabeligt grundlag Fokus på produktivitetsmæssige fremskridt ved en klar arbejdsdeling mellem det administrative og det udførende arbejde Hvordan undgå spild (ledelsen: planlægning, udførelse:arbejderen)

11

12 2. Klassisk organisationsteori
Tidsstudier m.m. (Gilbreth) Analysere produktionsprocessen Opdele og standardisere arbejdet i mindste detalje  nemmere at måle (og sætte mål for) arbejdet Metodeafdeling/produktionsteknisk afdeling Især masseproduktion af standardvarer akkordaflønning Motivation: menneskesynet er det økonomiske menneske

13 Klassisk organisationsteori
Henry Ford anvendte principperne i den videnskabelige virksomhedsledelse Samlebåndsteknik: at arbejdet kan nedbrydes i små delopgaver, der nøje planlægges og styres

14 Klassisk organisationsteori
Kritik: Ingen indflydelse på arbejdssituationen Rutinearbejde. Lærer ikke at udføre forskellige arbejdsopgaver Det mekanistiske menneskesyn Manglende viden om sociale behov, følelser og motiver

15 Klassisk organisationsteori
Fordele: Mindre fysisk anstrengelse for at producere det samme Færre arbejdsulykker Skabelse af en ny form arbejdspladser Arbejdslederne skal også følge reglerne Velstand

16 Klassisk organisationsteori Den administrative skole
Grundlægger: Henry Fayol ( ) Baseret på egne ledelseserfaringer Fokus: hvordan virksomheder bør være organiseret og ledet for at blive effektive Interesse for organisationen som helhed Nøgleord: Koordinering (af samarbejdet)

17

18 Klassisk organisationsteori
Kritik af den adm. skole: At dens principper er for vage eller for generelle og de kommer ofte i konflikt med hinanden.

19 Klassisk organisationsteori
Sammenfattende om de klassiske organisationsteorier: Fælles menneskesyn: individet er drevet af penge(mekanistisk menneskesyn) Effektivitet, arbejdsdeling Ansvarsplacering baseret på ledelsens autoritet Adskillelse af planlæggende og udførende arbejde

20 2. Klassisk organisationsteori
Konsekvens: Centraliserede beslutninger Hierarki med mange niveauer, lange kommunikationskanaler, lange og ufleksible beslutningsprocesser ”Mekanistisk” menneskeopfattelse

21 2. Klassisk organisationsteori
Anvendes først og fremmest under forhold: Med stabilt eksternt miljø Med relativt simple opgaver der skal løses Hvor fleksibilitet ikke er en afgørende konkurrencemæssig faktor

22 Organisationsteoriens udvikling
Motivations-faktoren er tilfredshed Motivations-faktoren er penge Vi kigger nærmere….

23 Nyere organisationsteori
Fælles for de klassiske teorier: Effektiviteten afhænger især af arbejdsdeling, udvælgelse af de rette medarbejdere og de rette fysiske arbejdsbetingelser kombineret med planlægning og kontrol af arbejdet. Mekanisk menneskesyn – en organisation ”uden mennesker” De nyere teorier Er et opgør med disse antagelser. Der sker en human relationsbevægelse – en organisation med mennesker af kød og blod.

24 3. Nyere organisationsteori
Baggrund i samfundsudviklingen: Behov for at sætte mennesket i centrum (30’erne) Virksomhedens organisation må tilpasses dens omgivelser pga. større konkurrence større kompleksitet (60’erne) Yderligere skærpelse af konkurrencesituationen, kunden i centrum, hurtig teknologiudvikling (80’erne) Globalisering, voldsom udvikling inden for IT, e- handelkrav om omstillingsevne, nye samarbejdsformer (90’erne ) Strategiske alliancer, fusioner  traditionelle metoder til at matche omgivelserne er ikke tilstrækkelige

25 Den humanistiske skole
Er skabt af sociologer og psykologer i slutningen af 1920´erne og beg. Af 30´erne. Forsøg ledet af Elton Mayo Opmærksomhed på andre faktorer end de fysiske arbejdsvilkår i forhold til produktiviteten: mennesker er forskellige og sociale faktorer har betydning for arbejdssituationen

26 Den humanistiske skole
Den har haft betydning for udviklingen af: Behovs- og motivationsteorier Gruppestrukturer og gruppe adfærd Ledelsesformer og lederudvikling Ansættelse og udvikling af medarbejdere Kendte forskere: Maslow (behovspyramiden) Herzberg (motivationsteorier) McGregors (menneskesyn) Lewin (Ledelsesformer og forandring)

27 Nyere organisationsteori
Systemteorien ”definition”: Virksomheder betragtet som åbne systemer(incl omgivelser) hvor der foregår en udveksling af energi, materialer, informationer m.m. med andre virksomheder, samfundet, det politiske system o.s.v.

28 Nyere organisationsteori
Lukkede vs. Åbne systemer: Lukkede: Ligevægtstilstand uden udveksling med omverdenen Åbne: Ligevægtstilstand og udveksling af energi, information m.m. med omverdenen

29 Systemteori ”Motto”: Alt hænger sammen og påvirker hinanden
Fremkommer i begyndelsen af 50 érne Biologen Ludwig von Bertalanffy En holistisk tankegang forskellig fra en analytisk tankegang Synergieffekt: Helheden udgør mere end summen af enkeltdelene Enkeltdelene/elementerne holdes sammen af relationer

30 Situationsafhængig organisation
At man inden for organisationsteorien ikke skal forsøge at finde de bedste org. Former eller de bedste ledelsesformer. I stedet skal man se på den situation man er i og vurdere, hvilket redskab man skal bruge

31 Tendenser Samlebånd i 50 érne Mennesket i 60´erne
Strategisk styring i 70érne Virksomhedskultur i 80 érne Kvalitetsstyring i starten af 90 érne Fladere organisationer i 90érne Netværk og selvledelse i 00´erne


Download ppt "Organisationsteoriens"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google