Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oversigt over Symbols fortolkende emner i org. teori

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oversigt over Symbols fortolkende emner i org. teori"— Præsentationens transcript:

1 Oversigt over Symbols fortolkende emner i org. teori

2 Modernisme Symbolsk fortolkende Postmodernisme Ontologi Episte-mologi
Objektivisme – tro på en objektiv, ekstern realitet, hvis eksistens er uafhængig af vores viden om den Subjektivisme – Vi kan ikke vide noget uden om vores egen bevidsthed. Verden eksisterer via sprog og er situeret i diskurser. Det vi taler om eksisterer. Episte-mologi Positivisme – vi når frem til sandheden gennem valide og troværdige undersøgelser. Viden akkumuleres. Fortolkende - al viden er relativ og kan forstås i forhold til de involverede individer. Sandhed er socialt konstrueret via forskellige fortolkninger. Forståelser kan ikke fastholdes, der er ingen uafhængig realitet, der er ingen facts, kun fortolkninger – viden er et magtspil

3 Social teori Social konstruktivisme (Berger og Luckmann)
Vores sociale verden er forhandlet, organiseret og konstrueret via vores fortolkninger af verden Verden er objektificeret (socialt konstrueret så den synes objektiv) Organisatorisk stabilitet skabes gennem kontinuerlig forhandling og rekonstruktion og kan derfor ændres gennem de samme processer Eksternalisering, objektivering, internalisering

4 Symbolsk fortolkende perspektiv
Organisationer har ingen objektiv struktur men bliver kontinuerligt konstrueret og opretholdt af mennesker, når de forsøger at skabe mening og forstå hvad der foregår Begreber skal forstås i en kulturel sammenhæng og afhænger af hvad en given kultur bliver enige om at navngive og anse for viden Organisatorisk realitet er socialt konstrueret Medlemmerne interagere, forhandler og skaber mening i deres erfaringer Mening er indlejret i interaktion, symboler og artefakter Disse fortolkes forskelligt og konteksten spiller en betydelig rolle for fortolkningen Særligt fokus på at undersøge: Hvordan mennesker skaber mening gennem deres fortolkninger af ytringer, historier, ritualer, symboler, handlinger osv. Hvordan forskellige subkulturer producerer mangeartede fortolkninger og fortolker dem Hvordan individernes og subkulturernes fortolkninger blandes til en socialt konstrueret organisatorisk realitet

5 Symbolsk fortolkende perspektiv Organisation
Fra organisation til organisering Organisationer er flertydige, svært afgrænselige, bundter af processer Organisationer er sociale konstruktioner Bottom up forandringer Et konstruktionsperspektiv

6 Symbolsk fortolkende perspektiv Ledelse
Christensen og Kreiners bud på ledelse i løst koblede systemer: ”Den leder, der tager projektet alvorligt, er parat til at påtage sig ansvaret for og besværet med at realisere projektets organisatoriske funktion, men som ydmygt erkender sine og alle andres begrænsninger i forhold til en turbulent verden, som hele tiden underminerer værdien af absolutter: absolutte projektmål, absolutte projektplaner, absolutte holdninger og beslutninger og absolutte normer og etiske standarder. Den leder er en god projektleder. ” Lederen er hverken almægtig eller betydningsløs

7 Organisations- teoriens fokus
Modernisme Symbolsk fortolkende Postmodernisme Organisationer er Objektive realiteter Organisering Kontinuerligt konstrueret og rekonstrueret af medlemmerne gennem symbolsk medieret interaktion Diskurs Tekst produceret af og i sprog. Arenaer for magt relationer, undertrykkelse, irrationalitet osv. Organisations- teoriens fokus At finde universelle love, metoder og teknikker. Fortrækker rationelle og standardiserede strukturer, regler At beskrive hvordan mennesker forstår deres erfaringer i en bestemt kontekst gennem fortolkende handlinger At dekonstruere organisatorisk tekst, destabilsering af ledelses ideologier og modernistiske modeller for organisering

8 Strategi i tre perspektiver
Strategi er topledelsens planlagte indsats for at påvirke organisationens resultater ved at styre relationen mellem organisation og omgivelser Strategier er iscenesættelsesprocesser. Betragtninger om hvordan organisationens mening konstrueres i omgivelserne og hvordan symbolerne opfattes Strategi er ikke et veludviklet begreb i et postmoderne perspektiv

9 Mål – Social struktur - Aktører
Mål og opgaver som et centralt referencepunkt Sociale strukturer: Værdier, normer, roller Adfærdsstruktur – Det formelle og det uformelle Aktører ses som hovedingrediens i social struktur Deres energi, konformitet, ulydighed, bærere af kontinuitet eller forandring, demografiske aspekter, dualiteten dvs. individuelle handlinger former og formes (f.eks. Mangel på anerkendelse eller det modsatte)

10 Symbolsk-fortolkende perspektiv
En organisations sociale struktur eksisterer ikke uafhængigt af menneskelig bevidsthed og social interaktion Strukturer er menneskelige kreationer, dynamiske udkast, der opstår gennem social interaktion og kollektiv meningsskabelse Der er ingen organisationer, kun organisering Organisering er kontekstspecifik og kan derfor ikke generaliseres og anvendes på andre organisationer Det er muligt at undersøge hvordan organisering realiseres ved at observere organisationsmedlemmernes koordinerede handlinger

11 Eksempel på teori: Fællesskaber som social struktur
Praksisfællesskaber (Wenger) Fællesskaber på baggrund af fælles praksis Socialt struktureret i forhold til fællesskabets forhandlede viden Adgang til fællesskabets distribuerede viden Styrkelse af viden gennem forhandling og adgang Ledelsen skal støtte fællesskabets integration Sprogfællesskaber – Særligt fokus på hvordan arbejdet er struktureret gennem fællesskabers specifikke sprogbrug – diskursanalyse

12 Symbolsk-fortolkende perspektiv
Kultur er en fortolket orden – som vi opretholder gennem vedvarende meningsforhandling. Kulturer skabes ved at interagerende individer fortolker hvad der sker omkring dem hvorved de kollektivt skaber mening. Undersøgelse af kultur i kontekst gennem etnografiske undersøgelser – hensigten er at studere artefakter og symboler i de situationer og lokalisationer, hvor de naturligt forekommer

13 Typer af subkulturer (Siehl og Martin)
Forstærkende subkulturer: fremelsker de dominerende værdier fra moderkulturen Modkulturer: Modsætter sig de dominerende værdier fra den store moderkultur Ortogonal subkultur: Har selvstændige værdier som lever side om side med moderkulturen


Download ppt "Oversigt over Symbols fortolkende emner i org. teori"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google