Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Onsdag: Leg, læring og læreplaner v. Elisabeth Folker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Onsdag: Leg, læring og læreplaner v. Elisabeth Folker"— Præsentationens transcript:

1 Onsdag: Leg, læring og læreplaner v. Elisabeth Folker

2 Program Onsdag: Vygotsky fortsat.. Virksomhedsteori Pause
Videnskabsteori Spørgsmål til ekskursion Frokost Ekskursion Børnehuset i Hjortågade, kl – 14.00

3 Virksomhedsteori Blev udviklet af tre-kløveret i 1920 og 30`erne. Af Lev S. Vygotsky, Alexander Luria og Aleksej N. Leontjev. Danner sammen en kulturhistorisk skole: psykiske strukturer og de sociale og samfundsmæssige forhold. Hypotese: at det psykiske skal forstås i lyset af de sociale, historiske forhold, - de kulturhistoriske betingelser samt individets egen virksomhed.

4 (diskurser, eks. finanskrisen)
Sammenhæng ml. ændringer i samfundsforhold og ændringer i det psykiske. (diskurser, eks. finanskrisen) Hvordan fortolker og forholder individerne sig til disse ændringer? Individet skaber selv ændringerne via egen virksomhed… Dialektik Det psykiske: perception, hukommelse og tænkning… kulturhistoriske betingelser: heraf kulturhistoriske skole..

5 Grundantagelse: ”at menneskets opgave i livet er at finde sig til rette i sin verden ved at forstå den og handle aktivt i den på en sådan måde, at man finder sin afbalancering mellem at tilpasse sig og skabende forandre denne”(S. Bröstrøm, 2004)

6 Barnet og virksomhedsteorien
Barnet skaber sin læring og udvikling (psykologiske processer) via sin praktiske virksomhed (ex leg, projektarbejde osv). Pædagogens opgave at skabe kulturelle, kulturhistoriske forudsætninger for og at give støtte og vejledning til at barnet. via praktisk virksomhed forstår og dermed kan tilegne sig og konstruere omverdenen således de forstår og kan forandre den.

7 Barnet bruger symboler og tegn = mediering
Når det taler Når det leger (roller, handling og genstande symboliseres) Når det bruger gester, visuelle tegn, skrift i luften. Når det tegner Kulturen medieres eller formidles til individet. Mennesket anvender redskaber hertil: tegn og symboler. Gennem brug og beherskelse af redskaber og tegn formidles kulturen og samtidig viden og færdigheder. Gør noget indre til noget ydre = virksomhed

8 Virksomhed, objektivering og tilegnelse
Gennem barnets aktive virksomhed etablerer det en forbindelse til sine omgivelser. Vekselvirkning mellem barnet og omgivelserne. INDIVID…VIRKSOMHED….OMVERDEN Dialektisk forbundne overgange: tilegnelse og objektivering. Voksnes rolle: frihed på egne præmisser eller pædagogen skabe forbindelsen til omverden

9 Objektivering: gøre det indre til noget ydre; mulighed for at forstå sin læring; det lærer at lære. Giv barnet tid til at lære at lære. Hermed Tilegnelsen. Vygotsky mener at det er vigtigere at lære at tænke og lære at lære, end at ”tilegne” sig en ”korrekt” opfattelse af verden. Det vigtigste er ikke at børn tænker rigtigt men at de tænker. Tænkning under bestandig konstruktion og genkonstruktion.

10 NUZO (nærmeste udviklings zone)
Periode eller parathed, hvor barnet viser interesse for at ville mestre nye opgaver og udfordringer, som det ikke kan klare på egen hånd. Alt hvad det voksne siger og (måske især) gør, har indflydelse på barnets dannelse, da det lærer og skaber egen udvikling igennem imitation. Pædagogik: tilpasning/frigørelse.

11 Imitation Børns leg: legen bliver en lærende og udviklende virksomhed.
Kreativ imitation: når et mindre udviklet barn gør noget unikt, der overskrider dets aktuelle udvikling.

12 ”Zonen for den aktuelle udvikling er, hvad barnet selv kan og allerede har lært, fx at trille en bold. Den nærmeste udvikling er, hvad barnet kan klare med støtte fra en voksen, fx lære at kaste med en bold, og den potentielle udvikling er barnets fremtidige udvikling, hvor barnet når sin øvre grænse fx at få bolden i en basketball-kurv” Bröstrøm, S

13 opsummerende Legen får udviklende karakter: når pædagogen indgår i et aktivt forhold til barnet. Pædagogen skal indgå i en aktiv interaktion med barnet for at barnet derved kan tilegne sig og objektivere omverdenen. Virksomhedsteorien: aktiv pædagogrolle: dialektik: Voksne som imitationsmodel og barnets individuelle kreative deltagende tilegnelse = aktivt samspil med barnet. Walk and talk 10 min: hvad er pædagogens rolle ud fra en virksomhedsteoretisk vinkel?

14 Videnskabsteori: Kan vi overhoved vide noget?
Er der en sand virkelighed? Eller er alle sandheder relative? Videnskabsteori er tanker om tanker, teori om teorier – og deres forhold til virkeligheden. Altså at al sandhed er ”sandheden” Videnskaben søger sandheden Videnskaben bevæger sig hele tiden fremad Videnskabelige sandheder er altid provisoriske = midlertidig

15 Videnskabsteori: Positivismen: ”at sådan er det”: ensidige domme.
Fænomenologi: ”hvad er fænomenerne” Hvad er et æbletræ?. Lade undersøgelsen styre af det som faktisk foreligger. Undgå eller blive bevidste om fordomme og forforståelser. Fænomenologiske hovedpunkter: -Til sagen selv -Livsverden orienteret -Fordomsfrit Meleu-Ponty: at bevidstliggøre hændelse (hjerne og bevidsthed) igennem den sansende krop. Husserl m.m

16 ”Forforståelse” Forforståelse påvirkes ofte af vore vurderinger
Kan føre os på vildspor men uden kan vi slet ikke forstå. så er verden blot kaos som for den forudsætningsløse nyfødte Man socialiseres (i ethvert samfund) til en bestemt virkelighedsopfattelse. Der findes ingen ”rene fakta”. Alle i et samfund /kultur har til en vis grad samme forforståelse Vi socialiseres fra barnsben til en mere eller mindre fælles opfattelse

17 Observationer af børn:
Hvilken forforståelse ligger bag? Kan der være tale om modoverføring? Ledeforeskelle (Åkerstrøm Andersen)? Er observatøren præget af sit samfund eller en gruppe, han tilhører?

18 Generelle observations teknikker:
Foregår i feltet: (Vi studerer fænomenet i de sædvanelige omgivelser) Åbne eller skjulte: (undersøgelsepersonerne ved/ved ikke at de er genstand for en undersøgelse) Deltagende/ikke deltagende: (sætter vi en aktivitet i gang) Strukturerede/ikke strukturerede: (vi vælger på forhånd hvilket aktiviteter vi vil studere) Direkte eller indirekte: (direkte finder sted når de udforskede ved, at de bliver observeret og også er bekendt med formålet for observationen. Indirekte når formålet ikke er kendt for de observerede) (Andersen ”den skinbarlige vikelighed”, 2009)

19 Deltagende observationer
Udbredt metode: muligt at beskrive: hvad der foregår, hvem og hvad er involveret, hvornår og hvor ting forekommer, hvordan de forekommer og hvorfor. Velegnet til at studere processer. Velegnet til feltstudier Kigger på sammenhængen=konteksten Kritik: vi finder det som vi leder efter…

20 Opsummerende videnskabsteori
Hvad vi oplever er virkeligheden som den tager sig ud for os, i den konkrete situation (systemisk teori!) Ønske om et bestemt udfald kan præge aflæsningen af virkeligheden. Vi kender jo kun virkeligheden som den fremstår for os. Iagttagerens opmærksomhed kan være mere eller mindre bevidst.

21 Observation Børnehuset Hjortågade
Konteksten (hvor er vi? Hvem er tilstede? Aldersgruppe o.a) Observation: LEG Hvilken slags leg (regel, rolle eller rammeleg?) Observer voksen-barn relation/barn-barn relation Barnets nærmeste udviklings zone (imitation, objektivering, tilegnelse)


Download ppt "Onsdag: Leg, læring og læreplaner v. Elisabeth Folker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google