Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach"— Præsentationens transcript:

1 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach
Kapitalforhøjelse Lektion 6 – 25. februar 2010

2 Dagens program Kapitalforhøjelse JSC kap. 13
Selskabsret - Kapitalselskaber 29. september 2009 Dagens program Kapitalforhøjelse JSC kap. 13

3 Kapitalforhøjelse Formål
Selskabsret - Kapitalselskaber 29. september 2009 Kapitalforhøjelse Formål Tilførsel af yderligere midler, fx i forbindelse med nye investeringer Alternativ til låneoptagelse (fremmedfinansiering) Dækning af tabt egenkapital Udstedelse af nye aktier som betaling ved virksomhedsopkøb Etc.

4 Kapitalforhøjelse Formål

5 Kapitalforhøjelse Indledende overvejelser for selskabet - overblik
Selskabets overvejelser før en kapitalforhøjelse/kapitaltilførsel: Aktuel eller potentiel kapitaltilførsel Skal kapitalandelene der udbydes give ejeren umiddelbar kapitalejerstatus eller middelbar kapitalejerstatus Udbudskursen, tidspunkt, udbud med eller uden fortegningsret m.v.

6 Kapitalforhøjelse Tilblivelseskrav til forhøjelsesbeslutningen
De grundlæggende krav til enhver form for aktuel eller potentiel kapitalforhøjelse: fremgangsmåden ved beslutningen skal iagttage de nærmere krav i SL §§ 154, 156 og 157 (beslutningens tilblivelse) Beslutningen skal indholdsmæssigt tage stilling til en nærmere række forhold i SL § 158 (beslutningens indhold) Et bestemt aspekt af beslutningens indhold, fravigelse af fortegningsretten, er så vigtig, at der findes særskilt bestemmelse om dette, SL § 162 (fravigelse af fortegningsretten)

7 Kapitalforhøjelse Beslutningens tilblivelse - fremgangsmåde
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Beslutningens tilblivelse - fremgangsmåde Procedurekrav ved kapitalforhøjelsen – SL § 156 Indkaldelse til generalforsamling (ordinær/ekstraordinær) i overensstemmelse med SL kap. 6. Fremlæggelseskrav Ordinær GF: Forslag om kapitalforhøjelse samt eventuelle redegørelser fra bestyrelsen/vurderingsbretning ved apportindskud eller gældskonvertering (SL §§ 160 og 161) Ekstraordinær GF: Forslag om kapitalforhøjelse, seneste godkendte årsrapport, beretning fra bestyrelsen, erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning samt eventuelle redegørelser fra bestyrelsen/vurderingsbretning ved apportindskud eller gældskonvertering U: Samtlige aktionærer samtykker i fravælgelse af § 156, stk. 1 og 2. Krav til indkaldelsen – husk SL § 157

8 Kapitalforhøjelse Beslutningens tilblivelse - fremgangsmåde
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Beslutningens tilblivelse - fremgangsmåde Krav til vedtagelse af kapitalforhøjelser HR: Generalforsamlingsbeslutning med sædvanlig vedtægsmajoritet (2/3 flertal), jf. SL §§ 154, stk. 2. og 106, stk. 1 U: Medmindre andre majoritetsbestemmelser er fastsat i selskabets vedtægter

9 Kapitalforhøjelse Beslutningens indhold
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Beslutningens indhold Beslutningen om kapitalforhøjelse Minimumskrav til beslutningen – SL § 158 Beslutning om forhøjelse af kapitalen ved tegning af nye kapitalandele skal angive  1)det mindste og højeste beløb, som kapitalen skal kunne forhøjes med  2)tegningskursen og kapitalandelenes størrelse eller antal  3)hvornår de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i kapitalselskabet, 4)de anslåede omkostninger ved forhøjelsen, som kapitalselskabet skal betale, 5)den klasse, de nye kapitalandele skal høre til, hvis der er eller skal være forskellige klasser, 6)kapitalejernes eller andres fortegningsret, samt den eventuelle indskrænkning i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, jf. § 162, 7)tegningsfristen samt en frist på mindst 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne, inden for hvilken kapitalejerne skal udnytte fortegningsretten  8)fristen for kapitalandelenes indbetaling samt, i de tilfælde, hvor fordelingen ikke er overladt til det centrale ledelsesorgan, reglerne for fordeling ved overtegning af de kapitalandele, som ikke er tegnet på grundlag af fortegningsret 9)eventuelle indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed eller pligt for de nye kapitalejere til at lade deres kapitalandele indløse, 10)om de nye kapitalandele er omsætningspapirer, og 11)hvorvidt de nye aktier skal lyde på navn eller ihændehaver

10 Kapitalforhøjelse Indskudsformerne
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Indskudsformerne Indskudsformer (1) Kontant indbetaling (2) Apportindskud, jf. SL § 160 Bestemmelserne om stiftelse ved apportindskud i SL §§ 36 og 37 finder anvendelse

11 Kapitalforhøjelse Indskudsformerne
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Indskudsformerne Indskudsformer (fortsat) (3) Gældskonvertering, jf. SL § 161 Selskabets gæld ændrer retlig beskaffenhed fra at være fremmedkapital til at blive egenkapital Hvorfor? (4) Kombination af kontantindskud/apportindskud/ gældskonvertering

12 Kapitalforhøjelse Fortegningsret
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Fortegningsret Fortegningsret Ret til forholdsmæssig tegning af nye andele ved kapitalforhøjelse Hvis en aktionær fx ejer 20% af aktierne, har aktionæren som UP ret til at tegne 20% af de nye aktier, der udstedes som led i kapitalforhøjelsen Hvornår har en kapitalejer fortegningsret? HR: Fortegningsret for eksisterende kapitalejere ved kapitalforhøjelse i form af kontant indskud, jf. SL § 106, stk. 1 Ej fortegningsret for eksisterende kapitalejere ved apportindskud eller gældskonvertering U: Fravigelse af fortegningsretten til fordel for en eller flere kapitalejere, tredjemand eller medarbejdere i selskabet Fravigelsen kan ske på generalt plan i vedtægterne (SL § 162, stk 3.) eller eller ved beslutning i det konkrete tilfælde, jf. SL § 162, stk. 2 og 4.

13 Kapitalforhøjelse Kontant indskud
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Kontant indskud Vedtægtsbestemt fravigelse af fortegningsretten (kapitalklasser) Flere kapitalklasser Forskelle i stemmerettigheder eller ret til udbytte Mulighed for, at fortegningsretten kan tilknyttes en bestemt kapitalklasse Ved senere bestemmelser i vedtægterne om fortegningsret for bestemte kapitalklasser = krav om sædvanlig vedtægtsmæssig majoritet + vedtagelse med 2/3 i hver klasse, jf. SL § 107, stk. 3 om klassemæssige forskydninger (det samme gælder ved ophævelse af fortegningsret) Eksempler: Forhøjelse af klasse A, hvorved som UP kun A-aktionærerne har fortegningsret Forhøjelse af klasse B, hvorved som UP kun B-aktionærerne har fortegningsret Forhøjelse i klasse A og klasse B, hvorved A-aktionærerne har primær fortegningsret til A-aktier og B-aktionærerne har primær fortegningsret til B- aktier (først) Hvis den primære fortegningsret ikke udnyttes fuldt ud inden for en aktieklasse, har A-aktionærerne subsidiær fortegningsret til B-aktier eller omvendt

14 Kapitalforhøjelse Kontant indskud
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Kontant indskud Konkret beslutning om fravigelse af fortegningsretten Beslutning om fravigelse af fortegningsretten i det konkrete tilfælde træffes med sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3 flertal), jf. SL § 162, stk. 2 Fravigelse helt eller delvist (der foreligger en fravigelse, så snart kapitalejeren ikke kan tegne forholdsmæssigt) Fx til fordel for en eller flere kapitalejere, tredjemand eller medarbejdere i selskabet Fravigelsen kan ske som en rettet emission eller i fri tegning

15 Kapitalforhøjelse Kontant indskud
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Kontant indskud Konkret beslutning om fravigelse af fortegningsretten Formål og hensyn Afvejning af selskabets interesse i at tiltrække nye investorer overfor kapitalejerens interesse i at kunne bevare en forholdsmæssig andel af selskabets andele Resultat HR: Fravigelse af fortegningsret kan vedtages med sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3 flertal), jf. SL § 162, stk. 2 U: Indholdet af forhøjelsesbeslutningen kan indebære, at der stilles skærpede krav til vedtagelsen (samtykke) Fx hvor den/de personer, som opnår fortegningsret på bekostning af kapitalekeren, får adgang til at tegne aktier til favørkurs (formueforskydning) eller forskydning i de forvaltningsmæssige rettigheder.

16 Kapitalforhøjelse Kontant indskud
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Kontant indskud Konkret beslutning om fravigelse af fortegningsretten (økonomiske rettigheder) Vedtagelseskrav ved tegning til markedskurs Sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3 flertal), jf. SL § 106 Vedtagelseskrav ved tegning til favørkurs Fravigelse til fordel for tredjemand HR: Krav om 9/10 flertal, jf. SL 107, stk. 1, nr. 2 Fravigelse til fordel for andre kapitalejere HR: Krav om samtykke fra de kapitalejere, hvis retsstilling forringes/der ikke begunstige jf. SL § 45, 1. pkt. Fravigelse til fordel for selskabets medarbejdere HR: Sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3 flertal), jf. SL § 162, stk. 4 Krav om opfyldelse af betingelserne for en sådan medarbejderordning

17 Kapitalforhøjelse Kontant indskud
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Kontant indskud Særligt om medarbejderordninger ASL § SL 162, stk. 4 Anvendelsesområde Omfatter medarbejdere i hovedselskabet samt medarbejdere i dettes danske/udenlandske datterselskaber Betingelser Krav om, at der er tale om en generel ordning, hvor alle eller størstedelen af selskabets medarbejdere opnår adgang til at tegne aktier En ordning, der alene retter sig mod ledelsen, er ikke omfattet af SL § 162, stk. 4. Direktionen og ledende medarbejdere vil e.o. kunne være omfattet, mens bestyrelsen (med undtagelse af medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter) falder udenfor Baseret på objektive og rimelige kriterier

18 Kapitalforhøjelse Bemyndigelse til det centrale ledelsesorgan (”DCT”)
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Bemyndigelse til det centrale ledelsesorgan (”DCT”) Generalforsamlingen kan træffe beslutning om at bemyndige DCT til at forhøje selskabskapitalen Bemyndigelsen indsættes i selskabets vedtægter Vedtagelseskrav = de samme, som hvis generalforsamlingen traf beslutningen om kapitalforhøjelsen Vilkårene for bemyndigelsen skal fremgå af vedtægterne, jf. SL § 155, stk. 3 Bemyndigelsen kan meddeles for én eller flere perioder på op til 5 år ad gangen Løber fra datoen for generalforsamlingens afholdelse → beslutningen (men ikke registreringen) skal ligge inden for den fastsatte periode

19 Kapitalforhøjelse Bemyndigelse til DCT
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Bemyndigelse til DCT DCT kan udnytte bemyndigelsen helt eller delvist eller helt undlade at udnytte denne DCT beslutning om udnyttelse træffes med sædvanlig majoritet, jf. SL § 124

20 Kapitalforhøjelse Konvertible obligationer
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Konvertible obligationer Begreb og fremgangsmåde Selskabet optager lån via udstedelse af obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at ombytte (konvertere) sin fordring til aktier i selskabet, jf. SL § 167 Låneforholdet foregår på sædvanlige vilkår med forretning m.v., indtil fordringen konverteres til kapitalandele → långiver opnår herefter status som kapitalejer Vilkårene for konvertering skal være fastsat på forhånd i gældsbrevet Betydelig aftalefried Långiver må dog ikke være forpligtet til at konvertere sin fordring

21 Kapitalforhøjelse Konvertible obligationer
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Konvertible obligationer Fremgangsmåde (fortsat) Optagelse af et konvertibelt lån (og dermed udstedelse af konvertible obligationer) skal godkendes af generalforsamlingen, jf. SL § 167, stk. 1 HR: Sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3 flertal), jf. SL § 106 U: Ved fravigelse af kapitalejernes fortegningsret kræves 9/10 flertal, jf. SL § 107. stk. 2., nr. 1. Vilkårene for konvertering og långivers stilling i forskellige situationer skal fremgå af generalforsamlingsbeslutningen, jf. SL § 167, stk. 3. Beslutningen skal fremgå af selskabets vedtægter, jf. SL § 168

22 Kapitalforhøjelse Konvertible obligationer
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Konvertible obligationer Bemyndigelse til bestyrelsen – SL § 169 Mulighed for at meddele bemyndigelse til DCT til at træffe beslutning om optagelse af konvertible lån, § 169 Bemyndigelsen samt vilkårene herfor skal optages i selskabets vedtægter, jf. SL § 155, stk. 2 DCTs beslutning om optagelse af lån skal opfylde kravene til kapitalforhøjelser (fx krav om vedtægtsændringer og forbud mod underkurs) 5-års fristen – SL § 155, stk. 2 DCTs beslutning om at optage lånet og forhøje aktiekapitalen skal ligge inden for 5 års fristen Lånets løbetid er ikke begrænset af 5-års fristen

23 Kapitalforhøjelse Aktietegningsoptioner/warrants
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Aktietegningsoptioner/warrants Indehaveren af en aktietegningsoption gives ret til at tegne aktier i selskabet ved en fremtidig kapitalforhøjelse Udstedes ofte til selskabets ledelse og medarbejdere Beslutning om udstedelse af tegningsoptioner/warrants træffes af generalforsamlingen Vilkårene for udnyttelse m.v. skal fremgå af beslutningen Skal samtidig træffe beslutning om kapitalforhøjelsen, jf. ASL § 40a Beslutningen optages i selskabets vedtægter Vedtagelseskrav: Som UP 9/10 flertal, såfremt kapitalejernes fortegningsret fraviges

24 Kapitalforhøjelse Aktietegningsoptioner/warrants
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Aktietegningsoptioner/warrants Mulighed for at meddele bemyndigelse til DCT Skal både gælde udstedelse af tegningsoptioner/warrants og gennemførelse af kapitalforhøjelsen Bemyndigelsen samt vilkår skal optages i vedtægterne Når DCT udnytter bemyndigelsen skal der træffes beslutning om de nærmere vilkår for udstedelsen af tegningsoptionerne 5-års fristen – SL § 155, stk. 2 DCTs beslutning om at udstede tegningsoptioner/warrants og forhøje aktiekapitalen skal ligge inden for 5 års fristen Tegningsoptionernes løbetid er ikke begrænset af 5-års fristen

25 Kapitalforhøjelse Udbyttegivende gældsbreve
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Udbyttegivende gældsbreve Gældsbrev, hvis forrentning helt eller delvis er afhængigt af størrelsen af det udbytte, som selskabets andele giver, eller størrelsen af årets overskud Ingen konvertering til kapitalandele Intet krav om optagelse i selskabets vedtægter Generalforsamlingen træffer beslutning om udstedelsen og kan også bemyndige bestyrelsen hertil Eksisterende aktionærer har ingen fortrinsret til at yde lån til selskabet

26 Kapitalforhøjelse Tegning og accept af tegning
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Tegning og accept af tegning Tegning af kapitalandele ved kapitalforhøjelse SL §§ 163 og 164 Tegnings med forbehold er ugyldigt, SL § 153, stk. 2

27 Kapitalforhøjelse Fondsemission
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Fondsemission Begreb Selskabet udsteder andele til selskabets ejere uden at disse yder vederlag for andelene (”fondsandele”) Dispositionen indebærer, at selskabet overfører beløb af selskabets overskud eller reserver til aktiekapitalen, jf. SL § 165 Dog ikke reserve for egne aktier Det samlede beløb overgår fra de frie reserver til at blive ”bundne” i aktiekapitalen Skal ske til kurs 100 (kurs pari) Andelene opnår samme status som eksisterende aktier i selskabet Der kan også tildeles fondsaktier til selskabet selv på grundlag af en post egne aktier (da der ikke herved sker tegning, men kun tildeling)

28 Kapitalforhøjelse Fondsemission
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Fondsemission Formål Fx at undlade at belaste selskabets likviditet ved udbytteudlodninger Sender endvidere positive signaler til markedet, da dispositionen netop udspringer af et overskud på selskabets drift

29 Kapitalforhøjelse Fondsemission
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Fondsemission Fremgangsmåde og bemyndigelse til DTC Beslutning om udstedelse af fondsaktier træffes af generalforsamlingen Skal opfylde kravene til indhold m.v. i SL § 165, stk. 3 Optages i selskabets vedtægter Ingen vetoret for DTC (da ingen midler forlader selskabet) mulighed for at meddele bemyndigelse til DTC jf. SL § 155, stk. 1.

30 Kapitalforhøjelse Fondsemission
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Fondsemission Vedtagelseskrav HR: Sædvanlig vedtægtsmajoritet (2/3 flertal), jf. SL § 106, stk. 1 U: Samtykke fra aktionærer, som ikke måtte modtage fondsaktier, jf. SL § 45, 1. pkt. (ligeretsgrundsætningen) Vedtagelseskrav i relation til modtagere Medarbejdere = 2/3 flertal Tredjemand = Samtykke fra samtlige aktionærer Flere kapitalklasser med tildeling til kun én klasse = Samtykke fra samtlige kapitalejere

31 Kapitalforhøjelse Fondsemission
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Fondsemission Tildelingsperiode og præklusion – SL § 166 Hvis ikke alle berettigede har fremsat anmodning om at få deres fondsaktier udleveret senest 3 år efter registreringen af fondsemissionen, kan bestyrelsen via Statstidende opfordre aktionærerne hertil inden for en frist på 6 måneder Hvis aktionærerne ikke reagerer inden for 6-måneders fristen, kan aktierne sælges til tredjemand Provenuet tilfalder selskabet, medmindre aktionæren kræver provenuet udbetalt inden for 3 år efter salgets gennemførelse, jf. SL § 166, stk. 2.

32 Kapitalforhøjelse Anmeldelse og registrering
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Anmeldelse og registrering Frister Anmeldelse af kapitalforhøjelse Beslutning om gennemførelse af en kapitalforhøjelse skal anmeldes til E&S inden 2 uger, jf. SL § 173, stk. 1. Anmeldelsen kan først registreres, når andelenes pålydende beløb med tillæg af en eventuel overkurs er fuldt indbetalt, jf. SL § 174 2-ugers fristen løber først fra dette tidspunkt Anmeldelsen skal dog være indgivet senest 12 måneder efter at forhøjelsesbeslutningen er truffet, jf. SL § 177 stk. 2

33 Kapitalforhøjelse Anmeldelse og registrering
Selskabsret - Kapitalselskaber Kapitalforhøjelse Anmeldelse og registrering Øvrige frister Tegningsoptioner og konvertible lån Anmeldelse senest 2 uger efter beslutningstidspunktet §§ 175 og 176 om anmeldelse efter udløb af konverteringsfrist på maksimum 12 mdr. eller ved udløb af hvert regnskabsår Fondsemissioner 12 måneder, jf. SL § 165, stk. 3.

34 Advokat Nicholas Liebach
……………………………. Advokat Nicholas Liebach


Download ppt "Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google