Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d."— Præsentationens transcript:

1 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

2 Hverdagsliv og sociale relationer hos hjemmeboende patienter med Alzheimers sygdom i mild fase og deres pårørende Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg 25 års jubilæum Temadag om nyere ergoterapiforskning Den 22. oktober 2008 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

3 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Baggrund for studiet Mit faglige engagement i ergoterapi til personer med hjerneskader Senere i ergoterapi til personer med demens Ballerup kommune Tom Kitwood Involvering i DemensDagene fra start i 1999 Ønske om at forske videre efter MPH studiet Medlem af forskergruppe på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, som beskrev DAISY projektet Tilknytning til Karolinska Instituttet i Stockholm Ansættelse på Hukommelsesklinikken Fra Karolinska til Københavns Universitet Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

4 Danish Alzheimer Intervention StudY DAISY
Overordnet formål: at undersøge mulighederne for at forbedre støtten til patienter med nydiagnosticeret demenssygdom i tidlig fase og deres pårørende i Danmark Økonomisk støtte: Servicestyrelsen Sygekassernes Helsefond Indenrigs- og Sundhedsminsteriet Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

5 DAISY delprojekter Interventions-projektet ”det randomi-serede forsøg”
Spørgeskema-analyse viden-behov-helbred-funktionsevne Interventions-projektet ”det randomi-serede forsøg” Sundhedsøkonomisk analyse Cost-effectiveness Jura-etik Sociale relationer Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

6 Det randomiserede forsøg
Intervention gruppe 1 3 interview (0, 6, 12 mdr.) med information og rådgivning om eksisterende tilbud i lokalområdet Intervention gruppe 2 Udover information som i gruppe 1 – perioden 0-12 mdr. Rådgivningssamtaler Kursus for demente Kursus for pårørende Opsøgende telefonkonsultation Håndbøger og logbog Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

7 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
DAISY Et forsknings- og udviklingsprogram med deltagelse af 5 danske centre: Ribe amt Ringkøbing amt Roskilde amt Vestsjællands amt H:S området 330 demente med pårørende deltog i DAISY Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

8 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
DAISY: resultater Delrapport 1 Støtte og rådgivning til demente og pårørende Delrapport 2 Ny-diagnosticerede demente og deres pårørende i Danmark – helbred, lovgivning og serviceydelser Delrapport 3 En guide om demens til personer med demens, pårørende og professionelle Delrapport 4 Model for rådgivning og undervisning til professionelle i social og sundhedsvæsenet Delrapport 5 Hverdagen med demens Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

9 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Ph.d.-projekt Vejledere: Professor, dr.med. Gunhild Waldemar, Professor, mag.scient.soc. Bjørn Holstein, Praktiserende læge, ph.d. Frans Boch Waldorff. Består af tre delprojekter: Delprojekt 1: At undersøge omfanget af social deltagelse At undersøge prædiktorer for lav social deltagelse At analyser associationen mellem social deltagelse og ADL (Almindelig Daglig Aktivitet) Design: et kvantitativt design Analyse af baseline data Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

10 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Delprojekt 2 & 3 Formål: Delprojekt 2: at undersøge betydningen, som demente og deres pårørende tillægger sociale relationer og ADL Delprojekt 3: at undersøge hvilken betydning demente og deres pårørende tillægger DAISY programmet i forhold til opretholdelse af sociale relationer og ADL Design: et kvalitativt design Delprojekt 2: Elleve ægtepar som er inkluderet i DAISY til intervention blev interviewet individuelt Delprojekt 3: De samme ægtepar, nu 10, blev interviewet individuelt igen efter interventionen Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

11 DAISY Design og population
Baseline undersøgelse 330 patienter 330 pårørende Data indsamling til studie 1 Randomisering Kontrol gruppe 165 patienter 165 pårørende Intervention gruppe Sædvanlige tilbud DAISY psykosocial intervention 6-mdr. opfølgende undersøgelse 12-mdr. opfølgende undersøgelse Valg af personer til studie II & III og data indsamling 11 par blev udvalgt til deres første interview før interventionen I dette projekt havde jeg fået penge til 3 år. Nu havde jeg tabt et år på afslaget fra Karolinska og skulle nu søge penge. Fik et år fra H:S fond til mellemlange videregående uddannelser. Gunhilds kommentar! 10 par blev interviewet 2. gang mdr. efter interventionen Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

12 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Sociale relationer Formelle relationer Sociale Relationer Struktur Social deltagelse uformelle relationer Social støtte Funktion Relationelle belastninger Social forankring Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

13 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Metode , delprojekt 1 Social deltagelse blev målt ved tre spørgsmål Hvor ofte har De inden for den sidste måned haft besøg af venner, naboer eller familie i deres hjem? Hvor ofte har De inden for den sidste måned været på besøg i andre menneskers hjem? Hvor ofte har De inden for den sidste måned deltaget i fritidsaktiviteter uden for Deres eget hjem (fx undervisning, foredrag, foreningsliv, klub, dagcenter, kirke, biograf, teater, museum, andet kulturelt? Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

14 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Metode , delprojekt 1 Definition: Høj social deltagelse blev defineret som ugentlig eller mere = 1 point. Lav social deltagelse blev defineret som mindre end ugentligt = 0 point. 3 point kan opnås 3 & 2 point = høj social deltagelse 1 & 0 point = lav social deltagelse Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

15 Resultater, delprojekt 1
Pårørendes svar blev brugt i analyserne Korrelation mellem dementes og pårørendes svar var ringe 54.2% (167) demente havde lav social deltagelse Prædiktorer for lav social deltagelse ADCS-ADL, point, OR 1,5 <50 point OR 3.1 NPI-Q, > OR 2.2 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

16 Social deltagelse hos patienter Alzheimers sygdom i mild fase
≥ugentlig Score 1 < ugentlig Score 0 aldrig N (%) Gæster i eget hjem 205 (66.6) 94 (30.5) 9 (2.9) Besøg hos andre 123 (39.9) 163 (52.9) 22 (7.2) Sociale aktiviteter uden for hjemmet 112 (36.4) 105 (34.1) 91 (29.5) 1) 22 patienter blev ekskluderet på grund af manglende data Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

17 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Delprojekt 2 Formål: Delprojekt 2: at undersøge betydningen, som demente og deres pårørende tillægger sociale relationer og ADL Design: et kvalitativt design Delprojekt 2: Elleve ægtepar som er inkluderet i DAISY til intervention blev interviewet individuelt før interventionen Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

18 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Metode, delprojekt 2 Informanter: strategisk udvælgelse Semi-strukturerede interviews i informanternes eget hjem. Interviewguide Lydoptagelse af interviews udskrives ordret Analyse: Grounded Theory Trin 1: åben kodning - ufortolket kodning Trin 2: axial kodning – (struktur, proces og resultat) Trin 3: selektiv kodning Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

19 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Resultat delprojekt 2 Første interview, 11 ægtepar interviewet individuelt, 22 interviews varighed demensramte 9 timer, ægtefæller 12 timer udskrift 425 normalsider I åben kodning studie 2 blev der fundet 4 kategorier og 42 underkategorier Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

20 Oversigt over kategorier i åben kodning, delprojekt 2, side 1
HOVEDKATEGORIER Hverdagsliv Trivsel i livet Kontakt og støtte ægtefællen familien venner, kollegaer, professionelle og andre Trygge levekår Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

21 Oversigt over kategorier i åben kodning, delprojekt 2, side 2
HVERDAGSLIV 1. egne aktiviteter 2. ændringer i aktivitet 3. aktiviteter sammen med ægtefælle 4. savn, ønsker og planer   Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

22 Oversigt over kategorier i åben kodning, delprojekt 2, side 3
TRIVSEL i LIVET 5. glæder og velbefindende 6. sorger og bekymringer 7. selvindsigt, selvforståelse 8. mestring, tilpasning 9. tidligere ressourcer og begrænsninger 10. aktuelle ressourcer og begrænsninger 11. savn, ønsker og planer  Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

23 Oversigt over kategorier i åben kodning, delprojekt 2, side 4
KONTAKT og STØTTE: Ægtefælle 12.   Tidligere ressourcer og begrænsninger hos ægtefællen og i ægteskabet 12A Tiden før diagnosticering 13.  Aktuelle ressourcer og begrænsninger hos ægtefællen og i ægteskabet 14.   værdier i ægteskabet 15.  ændringer i relationen til ægtefællen 16.  støtte/pres 17.  glæder, velbefindende, 18.  sorger og bekymringer 19.  savn, ønsker og planer Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

24 Oversigt over kategorier i åben kodning, delprojekt 2, side 5
Familie 20. Tidligere ressourcer og begrænsninger i familien 21. Aktuelle ressourcer og begrænsninger i familien 22. aktivitet med familien 23. støtte/pres 24. glæder, velbefindende, 25. sorger og bekymringer 26. savn, ønsker og planer  Venner, Kollegaer, Professionelle og andre   , som ovenfor  TRYGGE LEVEKÅR Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

25 Matrix for axial kodning
Hver-dagsliv Trivsel Ægte-fælle Familie Venner Kolle-gaer Profes-sionelle Leve-kår 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

26 Kernekategori og tentativ teori
Kernekategorien blev identificeret som: Patienternes bevidsthed om reduktion i personlig værdighed og værdi Den udledte tentative teori: Patienterne beskytter sig mod bevidstheden om reduktion i personlig værdighed og værdi ved at tilpasse sig til konsekvenserne af Alzheimers sygdom. For at nå det mål anvendte patienterne et bredt spekter af mestrings strategier. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

27 Udvalgte mestrings strategier
Aktiv tilpasning Passiv accept Minimering af problemerne Livshistorien Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

28 Dagligdagen 1 fra interview med demensramte
Om meningsfyldte aktiviteter, hvor velbefindende og god selvfølelse opleves: At aktiviteten giver en oplevelse af, at man lever som alle andre At kunne glæde andre At være til nytte At få ros At fortsætte en værdsat aktivitet, selv om udbyttet er ændret 1. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

29 Dagligdagen 2 fra interview med demensramte
6. At magte dagligdagen, når kravene stemmer overens med den aktuelle kapacitet 7. At være i god fysisk form 8. At dagligdagen er forudsigelig, i en god og velkendt struktur Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

30 Dagligdagen 2 fra interview med demensramte
Om aktiviteter, hvor velbefindende og selvfølelse trues: At blive opfordret/presset til at fortsætte aktivitet, som kræfterne og evnerne ikke mere rækker til Når aktivitet, der tidligere har været en del af dagligdagen, må opgives Når aktiviteter opgives uden at blive erstattet af nye aktiviteter At mangle oplevelse af selvstændighed Når bevægelsesfrihed indskrænkes Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

31 Ægteskabet, fra interview med demente og deres ægtefæller
Om ægteskabet, faktorer der virker positivt, når de er til stede og negativt, når de mangler: At begge ægtefæller accepterer forandringer, som demenssygdommen medfører At forandringer som følge af demens integreres i dagligdagen Den demensramtes indsigt i egen funktion kan fx betyde at ægtefællens tålmodighed og støtte værdsættes At det sociale liv kan opretholdes tilfredsstillende for begge ægtefæller At forandringer hos den demensramte kan forklares ved diagnosticering Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

32 Familie og venner, fra interview med demensramte
Kontakten med familien og venner kan være som tidligere, eller bedre og hyppigere end tidligere ringere og mindre hyppig end tidligere Kan betyde det samme som tidligere Kan være ændret Venner der er døde erstattes ikke Åbenhed om sygdom og kapacitet synes at være en fordel for at bevare kontakt til venner og familie Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

33 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Eksempler på demensramtes og deres ægtefællers strategier for at mestre livet med demens Strategier som virker positivt på den demensramtes velbefindende og på ægtefællens: At tilpasse sig sin egen eller ægtefællens forandrede funktion At være villig til at modtage hjælp til at iværksætte og gennemføre forandringer i dagligdagen og i det sociale liv At glæde sig over sin nuværende og tidligere tilværelse At være åben om demenssygdommen og dens virkninger Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

34 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Eksempler på demensramtes og deres ægtefællers strategier for at mestre livet med demens Strategier som virker negativt på den demensramtes velbefindende og på ægtefællens: Den demensramtes manglende oplevelse af forandringer, som følge af demenssygdom og deraf følgende mangel på tilpasning Manglende fleksibilitet i relation til konsekvenser af forandring Bekymring Passivitet Isolation Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

35 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Delprojekt 3 Formål: at undersøge hvilken betydning demente og deres pårørende tillægger DAISY programmet i forhold til opretholdelse af sociale relationer og ADL Metode: De samme ægtepar som i delprojekt, nu 10, blev interviewet individuelt igen efter interventionen Analyse: Den enkelte patient og den enkelte pårørende udsagn før og efter interventionen blev sammenlignet Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

36 Delprojekt 3 Templativ analyse
Reaktioner på ændringer hos demente og pårørende i relation til dagligdagen kommunikationen rollefordelingen det sociale liv At leve sammen med en partner med demens At erkende ændringerne At tage konsekvens af ændringerne At påtage sig nye roller Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

37 Resultater delprojekt 3
Patienter: Fandt det særlig inspirerende at være sammen med ligestillede Det styrkede deres selvopfattelse Det styrkede dem i at mestre udfordringerne i hverdagslivet og i de sociale relationer Pårørende: Værdsatte alle dele af interventionen Efter interventionen var de bedre i stand til at mestre hverdagen med de udfordringer, som demenssygdommen hos deres partner gav, med værdighed og kompetence Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

38 Resultater delprojekt 3 (2)
Patienter og pårørende: Fandt interventionen inspirerende, stimulerende og umagen værd Efterfølgende opsøgte de støttegrupper som permanent aktivitet Pårørende søgte permanent rådgivning Der var ingen negative resultater af interventionen Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

39 Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.
Social participation in home-living patients with mild Alzheimer’s disease. Lisbeth Villemoes Sørensen, Frans Boch Waldorff & Gunhild Waldemar (2008) . Archives of Gerontology and Geriatrics; 47: 291–301. 2. Coping with mild Alzheimer’s disease. Lisbeth Villemoes Sørensen, Frans Boch Waldorff & Gunhild Waldemar (2008). Dementia; 7: Early counselling and support for patients with mild Alzheimer’s disease and their caregivers: a qualitative study on outcome. Lisbeth Villemoes Sørensen, Frans Boch Waldorff & Gunhild Waldemar. (2008). Aging and Mental Health; 12: Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.


Download ppt "Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google